Завантажити номер одним файлом

ТИТУЛЬНА СТОРІНКА

ЗМІСТ

СЕКЦІЯ 1. МЕТОДОЛОГІЯ ТА ІСТОРІЯ ПЕДАГОГІКИ

Будянський Д.В. ВИКОРИСТАННЯ УКРАЇНСЬКОГО ФОЛЬКЛОРУ В СИСТЕМІ РОЗВИТКУ РИТОРИЧНОЇ КУЛЬТУРИ ОСОБИСТОСТІ

Галян О.І. МОНІТОРИНГ СУБ’ЄКТНОСТІ ШКОЛЯРА ЗАСОБОМ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНОЇ ХАРАКТЕРИСТИКИ: ІСТОРИКО-ПЕДАГОГІЧНИЙ АСПЕКТ

Голубнича Л.О. ОРГАНІЗАЦІЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ ВНЗ СХІДНОЇ УКРАЇНИ У 80-ТІ РР. ХХ СТ.: ІСТОРІОГРАФІЯ

Дембровська Г.М. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПЕДАГОГІЧНА СТРУКТУРА ТА НАПОВНЮВАНІСТЬ ДИТЯЧО-ЮНАЦЬКИХ СПОРТИВНИХ ШКІЛ У 50–70-ТІ РОКИ ХХ СТОЛІТТЯ В УКРАЇНІ

Желан А.В. СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТОК ПРОФЕСІЙНОЇ МУЗИЧНОЇ ОСВІТИ В ХЕРСОНСЬКІЙ ГУБЕРНІЇ (ІІ ПОЛОВИНА ХІХ – ПОЧАТОК ХХ СТОЛІТТЯ)

Замороцька В.В. НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНЬОГО ВИХОВАТЕЛЯ У ВНЗ УКРАЇНИ: ІСТОРІОГРАФІЧНИЙ АСПЕКТ

Запотічна М.І. ХАРАКТЕРИСТИКА ІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ В ІСТОРІЇ РОЗВИТКУ ОСВІТИ КОРІННИХ НАРОДІВ КАНАДИ

Кін О.М. ВИТОКИ РОЗВИТКУ ГРОМАДСЬКОЇ АКТИВНОСТІ СТУДЕНТІВ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ УКРАЇНИ

Кравцова Н.Г. ЧИКАЗЬКА ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ШКОЛА-ЛАБОРАТОРІЯ ДЖОНА ДЬЮЇ ЯК «ГРОМАДОЦЕНТРИЧНИЙ» ЗАКЛАД СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ

Новаківська Л.В. РОЗВИТОК ПОНЯТТЯ СЛОВЕСНІСТЬ: ІСТОРИКО-ПЕДАГОГІЧНИЙ АСПЕКТ

Прокоф’єв Є.Г. ПРИНЦИПИ МЕТОДОЛОГІЧНОГО ПРОЕКТУВАННЯ В СУЧАСНІЙ ПЕДАГОГІЧНІЙ ОСВІТІ

Саяпіна С.А. СИСТЕМНИЙ ПІДХІД ДО ВИЗНАЧЕННЯ ПРЕДМЕТА ТА ОСНОВНИХ КАТЕГОРІЙ ДОШКІЛЬНОЇ ПЕДАГОГІКИ

Сокол М.О. НАУКОВІ ПІДХОДИ ЩОДО ПРОВЕДЕННЯ ПЕДАГОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ З ПРОБЛЕМИ ДЕТЕРМІНАЦІЇ ПОНЯТТЯ «ВИХОВАННЯ»

Сотер М.В. СУТНІСТЬ ПОНЯТТЯ «МІЖКУЛЬТУРНА КОМУНІКАЦІЯ»

Терлецька Л.М. НАВЧАННЯ УСНОГО ІНШОМОВНОГО МОВЛЕННЯ УЧНІВ ПЕДАГОГІЧНИХ УЧИЛИЩ УКРАЇНИ В ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ ХХ СТОЛІТТЯ

Федчишин Н.О. ДО ВИТОКІВ ГЕРБАРТІАНСЬКОЇ ПЕДАГОГІКИ

Царик О.М. ФОРМУВАННЯ КУЛЬТУРИ ПИСЕМНОГО МОВЛЕННЯ УЧНІВ У ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ ЗАКЛАДАХ ГАЛИЧИНИ ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТТЯ

Сяо Су, Цзян Сяоянь РАСПРОСТРАНЕНИЕ ИДЕЙ В.А. СУХОМЛИНСКОГО В КОНТЕКСТЕ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ В КИТАЕ

Чижик Т.Г. СУЧАСНІ НАПРЯМИ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ У ГАЛУЗІ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ І СПОРТУ

Ярова О.Б. РОЛЬ ШКІЛЬНОЇ ІНСПЕКЦІЇ В ЗАБЕЗПЕЧЕННІ ЯКОСТІ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ПОЧАТКОВОЇ ОСВІТИ

СЕКЦІЯ 2. ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА НАВЧАННЯ

Асадчих О.В. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ ВМІНЬ АКАДЕМІЧНОЇ ГРАМОТНОСТІ У СТУДЕНТІВ-ЯПОНІСТІВ МОВНИХ ВНЗ УКРАЇНИ

Білоцерковець М.А. МОДЕЛЬ ЕВРИСТИЧНОГО ОСВОЄННЯ СТУДЕНТАМИ ТЕОРЕТИЧНИХ ЗНАНЬ

Боряк О.В. ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ФОРМУВАННЯ ТА КОРЕКЦІЇ МОВЛЕННЄВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ РОЗУМОВО ВІДСТАЛИХ ДІТЕЙ МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ

Буданoва Л.Г. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ МОНІТОРИНГУ ЯКОСТІ НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ СТУДЕНТІВ ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ «ФАРМАЦІЯ» В УНІВЕРСИТЕТАХ КРАЇН СХІДНОЇ ЄВРОПИ

Бурлака О.В. ФОРМУВАННЯ В УЧНІВ З ПОРУШЕННЯМИ СЛУХУ ГЕОГРАФІЧНИХ ПОНЯТЬ

Женжера Ю.О. ПЕДАГОГІЧНА ВЗАЄМОДІЯ ВЧИТЕЛЯ Й УЧНІВ У ПРОЦЕСІ ПРОЕКТНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА УРОКАХ ФІЗИКИ

Компаній О.В. ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАННЯ СТВОРЮВАТИ ТЕКСТИ РІЗНИХ ЖАНРІВ РОЗПОВІДНОГО ХАРАКТЕРУ НА ЗАВЕРШАЛЬНОМУ ЕТАПІ МОВНОЇ ПОЧАТКОВОЇ ОСВІТИ З ПОЗИЦІЇ НАСТУПНОСТІ

Кріт Н.В. МОДЕЛЬ ФОРМУВАННЯ ВМІНЬ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ УЧНІВ ОСНОВНОЇ ШКОЛИ З ПІДРУЧНИКОМ ФІЗИЧНОЇ ГЕОГРАФІЇ

Кузьміна Л.В. НАВЧАННЯ УКРАЇНСЬКОГО ПРОФЕСІЙНОГО МОВЛЕННЯ В ТЕХНІЧНИХ ВНЗ: ОСОБИСТІСНО ОРІЄНТОВАНИЙ ПІДХІД

Касперський А.В., Немченко Ю.В., Кучменко О.М., Дейнека О.М. ОСОБЛИВОСТІ ІНТЕГРОВАНОГО ТЕСТОВОГО КОНТРОЛЮ ТЕХНІЧНИХ ДИСЦИПЛІН І ПРИРОДНИЧО-МАТЕМАТИЧНИХ ДИСЦИПЛІН В СЕРЕДНІХ ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ

Маркова Т.В. АНАЛІЗ ЗАСТОСУВАННЯ ІГОР У ПОЗААУДИТОРНІЙ НАВЧАЛЬНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ

Миркович И.Л. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ АПРОБАЦИЯ МЕТОДИКИ ИНТЕГРИРОВАННОГО ОБУЧЕНИЯ АНГЛОЯЗЫЧНОЙ ДИАЛОГИЧЕСКОЙ РЕЧИ УЧАЩИХСЯ ЧЕТВЁРТЫХ КЛАССОВ НА ОСНОВЕ ДРАМАТИЗАЦИИ СКАЗОК