Завантажити номер одним файлом

ТИТУЛЬНА СТОРІНКА

ЗМІСТ

СЕКЦІЯ 1 МЕТОДОЛОГІЯ ТА ІСТОРІЯ ПЕДАГОГІКИ

Баліка Л.М. СПЕЦИФІКА ФУНКЦІОНУВАННЯ ШКІЛЬНИХ БІБЛІОТЕК В УКРАЇНІ (1962–1991рр.)

Волотівська І.І. ПЕДПРАКТИКА СТУДЕНТІВ ЯК НЕВІД’ЄМНА СКЛАДОВА ЧАСТИНА ФАХОВОЇ ПІДГОТОВКИ ВЧИТЕЛЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ (50-І – 80-І РОКИ ХХ СТОЛІТТЯ)

Гайдай І.О. ПРОБЛЕМА ФОРМУВАННЯ ІСТОРІОГРАФІЇ ТА ДЖЕРЕЛЬНОЇ БАЗИ ДОСЛІДЖЕННЯ ПІДГОТОВКИ ВЧИТЕЛЯ-ФІЛОЛОГА ПОДВІЙНОГО ПРОФІЛЮ

Галів М.Д. РЕЛІГІЙНО-НАЦІОНАЛЬНІ ВІЗІЇ В ІСТОРИКО-ПЕДАГОГІЧНОМУ НАРАТИВІ СТЕПАНА ГОЛУБЄВА

Запотічна М.І. ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАННЯ КОРІННИХ НАРОДІВ КАНАДИ В ПЕРІОД РАННЬОГО ДИТИНСТВА

Зузяк Т.П. ЗМІСТ КУРСУ «ПЕДАГОГІКА» В ЖІНОЧИХ ДУХОВНИХ УЧИЛИЩАХ ПОДІЛЛЯ (ДРУГА ПОЛОВИНА XIX – ПОЧАТОК XX СТОЛІТТЯ)

Кравченко І.М. ВНЕСОК І.І. КОБИЛЯЦЬКОГО В СТАНОВЛЕННЯ І РОЗВИТОК ПЕДАГОГІКИ ВИЩОЇ ШКОЛИ

Лайчук А.М. ІСТОРИЧНИЙ АСПЕКТ ОСОБЛИВОСТЕЙ ТЕХНІКИ СПРИНТЕРСЬКОГО БІГУ НА 200 МЕТРІВ НА РІЗНИХ ЕТАПАХ ЇЇ ПРОБІГАННЯ

Lichman L.Yu. EDUCATIONAL MATERIALS PACKAGE FOR BUILDING FOREIGN LINGUISTIC COMPETENCE IN THE HIGHER EDUCATIONAL INSTITUTIONS OF UKRAINE

Муляр Н.М. МОРАЛЬНО-ЕТИЧНЕ ВИХОВАННЯ ДИТИНИ У ПРОСТОРІ «РОДИНА-ШКОЛА» (ДРУГА ПОЛ. ХІХ – ПОЧ. ХХ СТ.)

Розлуцька Г.М. ВИХОВНІ ОРІЄНТИРИ ПЕРШИХ УКРАЇНОМОВНИХ ЦЕРКОВНИХ ПЕРІОДИЧНИХ ВИДАНЬ ЗАКАРПАТТЯ

Торбунова Н.В. ЕТАПИ ЖИТТЄВОГО ШЛЯХУ ТА ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ АДОЛЬФА РАЙХВАЙНА

Турянська М.М. ШЛЯХИ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ ДО ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ПРОВЕДЕННЯ СПОРТИВНО- МАСОВОЇ РОБОТИ З УЧНЯМИ ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ ШКІЛ УКРАЇНИ У ПЕРІОД КІНЦЯ ХХ– ПОЧАТКУ ХХІ СТОЛІТТЯ

Федорович А.В. ФОРМИ ПІДГОТОВКИ ДОШКІЛЬНИХ ПРАЦІВНИКІВ У РАДЯНСЬКІЙ УКРАЇНІ (30–40-ві рр. ХХ ст.)

Шаргун Т.О. РОЛЬ ПРОВІДНИХ ВИЩИХ ТЕХНІЧНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ У СТАНОВЛЕННІ ТРАНСПОРТНОЇ НАУКИ В УКРАЇНІ (ХІХ – ПОЧАТОК ХХ СТ.)

Шийка Ю.І., Олексів Г.Д., Морська Н.О. РОЛЬ БІЛІНГВІЗМУ В ОРГАНІЗАЦІЇ НАВЧАННЯ В ДОШКІЛЬНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ ТА ШКОЛАХ ПРОВІНЦІЇ АЛЬБЕРТА (КАНАДА)

Янісів Ю.О. МОДЕРНІЗАЦІЯ ЗМІСТУ ВИЩОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ ПОЛЬЩІ НА ПОЧАТКУ ХХІ СТОЛІТТЯ

Ярова О.Б. КОНЦЕПТ «КУРИКУЛУМ» У ТЕРМІНОЛОГІЧНОМУ ПОЛІ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ПОЧАТКОВОЇ ОСВІТИ

СЕКЦІЯ 2 ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА НАВЧАННЯ

Асадчих О.В. ПРИНЦИПИ ТА МЕТОДИ НАВЧАННЯ ЯПОНСЬКОГО АКАДЕМІЧНОГО МОВЛЕННЯ СТУДЕНТІВ-ФІЛОЛОГІВ У МАГІСТРАТУРІ

Гасанова Л.К. ЭТАПЫ ПОДГОТОВКИ УЧИТЕЛЯ МАТЕМАТИКИ ПО КУРРИКУЛУМУ

Голотюк О.В. СТИЛІСТИЧНИЙ АНАЛІЗ ХУДОЖНЬОГО ТЕКСТУ ЯК ОДНА З ЕФЕКТИВНИХ ФОРМ РОБОТИ НА УРОКАХ ФРАНЦУЗЬКОЇ МОВИ У ВНЗ

Горобченко Н.В. ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЗАКЛАСНОЇ РОБОТИ ЯК ОДНА З УМОВ УСПІШНОГО ОВОЛОДІННЯ ІНОЗЕМНОЮ МОВОЮ

Жигайло О.О. ВИКОРИСТАННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ПОЗАКЛАСНІЙ РОБОТІ З МАТЕМАТИКИ ВЧИТЕЛЯМИ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ

Залізняк А.М. МОДЕЛЮВАННЯ ЯК ПЕДАГОГІЧНА ТЕХНОЛОГІЯ РОЗВИТКУ МОВЛЕННЯ ДОШКІЛЬНИКІВ

Золотарева И.Н., Пономарев А.С. ОБ ОДНОМ ИЗ ПОДХОДОВ К ФОРМИРОВАНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ И РЕЧЕВОЙ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ НА ЗАНЯТИЯХ ПО ЯЗЫКОВОЙ ПОДГОТОВКЕ

Ковшар О.В. НАСТУПНІСТЬ І ПЕРСПЕКТИВНІСТЬ НАВЧАННЯ У СИСТЕМІ БЕЗПЕРЕРВНОЇ ОСВІТИ

Кондратенко Т.В. АКТУАЛЬНІ АСПЕКТИ ВЗАЄМОДІЇ В НАВЧАННІ ТЕХНОЛОГІЙ ТА ЕКОНОМІКИ НА ШЛЯХУ ЗДОБУТТЯ СТАРШОКЛАСНИКАМИ ПОЛІТЕХНІЧНОЇ ОСВІТИ

Литвинова М.Б., Штанько А.Д., Тендитный Ю.Г. РАБОТА С КЛИПОВЫМ МЫШЛЕНИЕМ СТУДЕНТОВ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОСТРАНСТВЕ УКРАИНЫ

Лихвар В.Д. КРИТЕРІЇ ЕСТЕТИЧНИХ ОЗНАК ЯК СКЛАДОВА ЧАСТИНА ХУДОЖНЬОГО БАЧЕННЯ СВІТУ

Хіценко Л.І. КРИТЕРІЇ, ПОКАЗНИКИ ТА РІВНІ СФОРМОВАНОСТІ СОЦІОКУЛЬТУРНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ

Шеремета Л.П. ВНЕСОК О.М. БІЛЯЄВА У СТВОРЕННЯ ЛІНГВОМЕТОДИЧНИХ КОНЦЕПЦІЙ ШКІЛЬНОЇ МОВНОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ, ДЕРЖАВНИХ ПРОЕКТІВ, СТАНДАРТІВ

СЕКЦІЯ 3 ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ

Афанасьєва О.С. МЕТОДИ, ПРИЙОМИ Й ЗАСОБИ ФОРМУВАННЯ ЛІТЕРАТУРОЗНАВЧОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ЗАРУБІЖНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

Бурмакіна Н.С. МОДЕЛЬ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАГІСТРАНТІВ АГРАРНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ

Гуманкова О.С.  РЕАЛІЗАЦІЯ ДИФЕРЕНЦІЙОВАНОГО НАВЧАННЯ У ПРОЦЕСІ ПРОФЕСІЙНО-МЕТОДИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ ДОШКІЛЬНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ

Кіш Н.В. ПРОФЕСІЙНО-ЕТИЧНА ТА СОЦІОКУЛЬТУРНА СПРЯМОВАНІСТЬ НАВЧАННЯ ЯК ПЕДАГОГІЧНА УМОВА ФОРМУВАННЯ КУЛЬТУРИ ІНШОМОВНОГО ПРОФЕСІЙНОГО СПІЛКУВАННЯ МАЙБУТНІХ ІНЖЕНЕРІВ

Петренко Н.В. РОЗВИТОК ПЕДАГОГІЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ВИКЛАДАЧІВ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ: ЙОГО ОСОБЛИВІСТЬ