Завантажити номер одним файлом

ТИТУЛЬНА СТОРІНКА

ЗМІСТ

СЕКЦІЯ 1 МЕТОДОЛОГІЯ ТА ІСТОРІЯ ПЕДАГОГІКИ

Ахмедов Эльчин Юсиф оглу. ПРОБЛЕМЫ ДЕТСКОГО ЧТЕНИЯ В ИСТОРИИ АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ МЫСЛИ

Балацька Л.П., Олексів Г.Д., Шийка О.І. СТРАТЕГІЇ ТА СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ УНІВЕРСИТЕТСЬКОЇ ОСВІТИ: ДОСВІД АВСТРІЇ

Бахов І.С., Гончаренко-Закревська Н.В. СОЦІОКУЛЬТУРНИЙ ТА ІСТОРИКО-ПЕДАГОГІЧНИЙ КОНТЕКСТ ПЕДАГОГІКИ СЕЛЕСТЕНА ФРЕНЕ

Біляковська О.О. ЯКІСТЬ ОСВІТИ: ДО ГЕНЕЗИ ПОНЯТТЯ

Воровка М.І. СТУДЕНТКИ ПРОТИ СТУДЕНТІВ: СКЛАД ПІЗДНЬОРАДЯНСЬКОГО СТУДЕНТСТВА

Guliyev Dilgam Kasim, Sadiqov Sadig Kazim. ANALYSIS AND SCIENTIFIC-METHODICAL BASIS OF THE PERFORMANCES OF AZERBAIJANI ATHLETES IN RIO-DE-JANEIRO SUMMER OLYMPICS

Кравцова Н.Г. НОВАТОРСЬКА ПЕДАГОГІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ ДЖОНА ДЬЮЇ У ЧИКАЗЬКОМУ УНІВЕРСИТЕТІ (1894–1904 рр.)

Кущова Т.О. ДЖЕРЕЛЬНА БАЗА ДОСЛІДЖЕННЯ ПЕДАГОГІЧНОЇ ТА ГРОМАДСЬКО ПРОСВІТНИЦЬКОЇ СПАДЩИНИ АДРІАНА МИТРОФАНОВИЧА ТОПОРОВА

Литовченко І.М. КОРПОРАТИВНА ОСВІТА В УКРАЇНІ ЯК НЕВІДКЛАДНА ВИМОГА ЧАСУ

Луца М.В. ЕТИКЕТ ТА МЕНТАЛЬНІСТЬ УКРАЇНЦІВ

Лях Г.Р. РОЗВИТОК ФОРМ І МЕТОДІВ ПІОНЕРСЬКОЇ РОБОТИ У РАДЯНСЬКІЙ УКРАЇНІ (20–80-ТІ РОКИ ХХ СТ.)

Петренко Л.М. ПЕДАГОГІЧНІ ІДЕЇ Г. ВАЩЕНКА ЩОДО ЗМІСТУ ВИХОВАННЯ МОЛОДІ У СВІТЛІ НАЦІОНАЛЬНО-СОЦІАЛЬНИХ ПРОБЛЕМ

Осьмук Н.Г., Сидоренко Н.В. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПЕДАГОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ УСТАНОВ ОСВІТИ НАЦІОНАЛЬНИХ МЕНШИН ДЛЯ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ В ЧЕРНІГІВСЬКІЙ ГУБЕРНІЇ (20–30-ті рр. ХХ ст.)

Шаргун Т.О. ОСОБЛИВОСТІ СТАНОВЛЕННЯ ЗАЛІЗНИЧНОЇ ГАЛУЗІ У ПЕРШІЙ ПОЛОВИНІ ХІХ СТ. У ЗАХІДНІЙ УКРАЇНІ ЗА ЧАСІВ АВСТРО-УГОРСЬКОЇ ДОБИ

Шендерук О.Б. НАВЧАЛЬНА І НАУКОВО-МЕТОДИЧНА ЛІТЕРАТУРА ТА МАТЕРІАЛИ ПЕРІОДИЧНИХ ВИДАНЬ ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ XX – ПОЧАТКУ XXI СТ. ЯК ДЖЕРЕЛЬНА БАЗА ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ПРОФЕСІОНАЛІЗМУ МАЙБУТНІХ ВИКЛАДАЧІВ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ

СЕКЦІЯ 2 ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА НАВЧАННЯ

Височан Л.М. ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ НАВЧАННЯ ЗАСОБАМИ НАОЧНОСТІ НА УРОКАХ ПРИРОДОЗНАВСТВА У ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ

Гуцол А.В. КАТЕГОРІАЛЬНО-ПОНЯТІЙНИЙ АПАРАТ ГЕНДЕРНОЇ ОСВІТИ

Карташова І.І., Воробйова Ю.О. РЕАЛІЗАЦІЯ КОМПЕТЕНТНІСНО ЗОРІЄНТОВАНОЇ ОСВІТИ НА УРОКАХ БІОЛОГІЇ У СЕРЕДНІЙ ШКОЛІ

Комарова О.В. МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗНАННЯ ЯК ФУНДАМЕНТАЛЬНИЙ ЕЛЕМЕНТ СИСТЕМИ ЗНАНЬ УЧНІВ ІЗ ЗАГАЛЬНОЇ БІОЛОГІЇ

Линник Ю.М. ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ КЛАСИЧНОЇ ПОШУКОВОЇ СИСТЕМИ GOOGLE В ОРГАНІЗАЦІЇ НАУКОВИХ ЛІНГВІСТИЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ СТУДЕНТІВ

Lichman L.Yu. EMPOWERING STUDENTS’ FOREIGN LANGUAGE TRAINING THROUGH MEDIA PEDAGOGY

Науменко Н.В. ДИСКУСІЙНІ МЕТОДИ НАВЧАННЯ У ПІДГОТОВЦІ ФАХІВЦІВ ФАРМАЦІЇ

Оруджева Тахмина Раджаб кызы. ВЛИЯНИЕ СТИЛЯ ПРЕПОДАВАНИЯ УЧИТЕЛЯ НА КАЧЕСТВО УСВОЕНИЯ УЧАЩИМИСЯ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА

Скороход Г.І. ПЕРЕТВОРЕННЯ ОБ’ЄКТІВ ЯК ТИП ТА МЕТОД РОЗВ’ЯЗАННЯ ТЕКСТОВИХ ЗАДАЧ

Стадник О.Д., Яременко О.В., Балабан Я.Р., Мороз І.О. ПЕРСПЕКТИВИ ДИСТАНЦІЙНОГО І ЗМІШАНОГО НАВЧАННЯ В СИСТЕМІ БЕЗПЕРЕРВНОЇ ОСВІТИ

Стадній А.С., Зозуля І.Є. ФАХОВІ ТЕРМІНИ НА УРОКАХ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ЯК ІНОЗЕМНОЇ

Цись Д.І. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТЕХНІЧНОЇ ПІДГОТОВЛЕНОСТІ СТУДЕНТІВ- ВОЛЕЙБОЛІСТІВ У ПРОЦЕСІ ЗАНЯТЬ ІЗ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ