Завантажити номер одним файлом

ТИТУЛЬНА СТОРІНКА

ЗМІСТ

СЕКЦІЯ 1 МЕТОДОЛОГІЯ ТА ІСТОРІЯ ПЕДАГОГІКИ

Богомолова М.Ю. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПЕДАГОГІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗВИТКУ ПОЧАТКОВОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ У 20-30-Х РОКАХ ХХ СТОЛІТТЯ В КОНТЕКСТІ КОНЦЕПЦІЇ СОЦІАЛЬНОГО ВИХОВАННЯ

Джесим Аксель. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ АЗЕРБАЙДЖАНО-ТУРЕЦКИХ НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ СВЯЗЕЙ

Клименко Ю.А. ЕСПЕРАНТО-РУХ ЯК СОЦІОКУЛЬТУРНИЙ ФЕНОМЕН: ВІД МИНУЛОГО ДО СУЧАСНОСТІ

Литовченко Г.В. АНАЛІЗ ЗМІСТУ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИХ ПІДРУЧНИКІВ ІЗ МАЛЮВАННЯ 60-Х РОКІВ ХХ СТ.

Михаць Р.М. ПРОСВІТНИЦЬКО-ВИХОВНА ДІЯЛЬНІСТЬ АМАТОРСЬКИХ ТЕАТРІВ У СХІДНІЙ ГАЛИЧИНІ (ДРУГА ПОЛОВИНА ХІХ – ПОЧАТОК ХХ СТ.)

Петренко Л.М. ГОЛОВНІ НАПРЯМИ НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ Г. ВАЩЕНКА

Страйгородська Л.І. КОНТЕНТ-АНАЛІЗ ПУБЛІКАЦІЙ ПРО ТВОРЧІСТЬ В.О. СУХОМЛИНСЬКОГО У ФАХОВИХ ВИДАННЯХ

Toporenko O.Yu. THE AIR AND CHEMICAL DEFENSE OF SCHOOL STUDENTS ON THE TERRITORY OF STANISLAV VOIVODSHIP AS A PEDAGOGICAL ISSUE (1920-1930S)

Черепаня М.Т. ЗАКЛАДИ ІНТЕРНАТНОГО ТИПУ В СУЧАСНИХ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕННЯХ

Шеремета Л.П., Новіцька О.І. СТАНОВЛЕННЯ О.М. БІЛЯЄВА ЯК НАУКОВЦЯ-ЛІНГВОДИДАКТА

СЕКЦІЯ 2 ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА НАВЧАННЯ

Бірюк Л.Я., Пішун С.Г. ҐЕНЕЗА ТА ЗМІСТОВА ХАРАКТЕРИСТИКА ІНТЕГРОВАНОЇ СИСТЕМИ ФУНКЦІОНУВАННЯ ПОЛІДИСЦИПЛІНАРНОЇ КАФЕДРИ ПОЧАТКОВОЇ ОСВІТИ

Гондюл І.Л. ЛІДЕРСТВО В ЗАГАЛЬНІЙ СЕРЕДНІЙ ОСВІТІ: АКТУАЛЬНІСТЬ, СУТНІСТЬ, СКЛАДНИКИ

Исмаилханова Асмет Идрис кызы. ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЕМ В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ

Побидайло Н.Г. ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ СТВОРЕННЯ КРАЄЗНАВЧИХ ЗАВДАНЬ ІЗ ФІЗИЧНОЇ ГЕОГРАФІЇ УКРАЇНИ

Тагиев Ромик Адиль оглу. ОБОСНОВАНИЕ СИНЕРГЕТИЧЕСКОГО ПОДХОДА К ПРОЦЕССУ ОБУЧЕНИЯ

СЕКЦІЯ 3 ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА ВИХОВАННЯ

Турчик І.Х. ФОРМУВАННЯ ГРОМАДЯНСЬКИХ ЦІННОСТЕЙ У МОЛОДІ США

СЕКЦІЯ 4 ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ

Бахышова Шерафет Арам кызы. ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛИЗМА ПЕДАГОГА-ВОСПИТАТЕЛЯ В РЕАЛИЗАЦИИ РАЗВИВАЮЩЕГО ОБУЧЕНИЯ В ДОШКОЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ

Бородієнко О.В. КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕННЯ РОЗВИТКУ СИСТЕМИ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ І НАВЧАННЯ В КРАЇНАХ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ

Гвоздецька Ю.В. ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ВИКЛАДАЧІВ З ОСНОВ ТЕХНОЛОГІЙ ХАРЧОВИХ ВИРОБНИЦТВ У ПРОЦЕСІ ФАХОВОЇ ПІДГОТОВКИ

Долинний Ю.О. СТАН ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ІЗ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ I СПОРТУ ДО РЕАБІЛІТАЦІЙНОЇ РОБОТИ З ДІТЬМИ З ОБМЕЖЕНИМИ ФІЗИЧНИМИ МОЖЛИВОСТЯМИ

Дьоміна В.В. НАУКОВІ ПІДХОДИ ДО ПРОБЛЕМИ ВИХОВАННЯ БІЛІНГВАЛЬНОЇ КУЛЬТУРИ В МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ

Іщенко В.С. НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФОРМУВАННЯ АНАЛІТИЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНЬОГО ФАХІВЦЯ З ДОКУМЕНТОЗНАВСТВА ТА ІНФОРМАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Казачінер О.С. РОЗВИТОК ІНКЛЮЗИВНИХ УМІНЬ УЧИТЕЛІВ ФІЛОЛОГІЧНИХ ДИСЦИПЛІН У СИСТЕМІ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ В ХОДІ ПЕДАГОГІЧНОГО ЕКСПЕРИМЕНТУ

Каричковський В.Д. ОСОБЛИВОСТІ ТЕРИТОРІАЛЬНОГО РОЗМІЩЕННЯ Й ОЦІНКА ДІЯЛЬНОСТІ АГРАРНИХ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ

Кондратюк О.М. ПРОЕКТНА ДІЯЛЬНІСТЬ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ ЯК СПОСІБ ФОРМУВАННЯ ЇХ МЕТОДИКО-МАТЕМАТИЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ

Конох А.П., Конох О.Є. ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНО-ПЕДАГОГІЧНОГО МИСЛЕННЯ В МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ

Kopytkov D.M. USE OF THE PEER REVIEW METHOD TO EVALUATE THE MEANS OF CREATING A PROFESSIONAL COMPETENCE OF THE FUTURE TRANSPORTATION MANAGERS

Лисовская Т.А. МУЗЫКАЛЬНОЕ ИСКУССТВО И КУЛЬТУРА В КОНТЕКСТЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ БУДУЩИХ СПЕЦИАЛИСТОВ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Манжос Е.О. ДИДАКТИЧНІ І ПСИХОЛОГІЧНІ УМОВИ ФОРМУВАННЯ КОМУНІКАТИВНОЇ КУЛЬТУРИ В ПРОЦЕСІ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНЬОГО ФАХІВЦЯ АГРАРНОЇ ГАЛУЗІ

Обозний В.В. ОРГАНІЗАЦІЯ НАУКОВО-ДОСЛІДНОЇ РОБОТИ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ІЗ ТУРИЗМОЗНАВСТВА У ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ

Підгірний О.В. ПРОБЛЕМА ЯКОСТІ ПІДГОТОВКИ СТУДЕНТІВ ЗАОЧНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ

Пріміна Н.М. ЗМІСТ НАВЧАННЯ МАЙБУТНІХ СУДНОВОДІЇВ ЧИТАННЯ АНГЛОМОВНИХ ЛОЦІЙ

Савка І.В., Мисик Л.В. ІНТЕГРАЦІЙНИЙ ПІДХІД ДО ПІДГОТОВКИ КВАЛІФІКОВАНИХ ПЕРЕКЛАДАЧІВ У ГАЛУЗІ ПРАВА

Суховієнко Н.А. ПРОБЛЕМА ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ВИХОВАТЕЛІВ ДО ДІЯЛЬНОСТІ В УМОВАХ ІНКЛЮЗИВНОЇ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ ЯК ПЕДАГОГІЧНА ПРОБЛЕМА

Томашевський В.В. КРИТЕРІЇ ТА ПОКАЗНИКИ СФОРМОВАНОСТІ ЕСТЕТИЧНОЇ КУЛЬТУРИ МАЙБУТНІХ ДИЗАЙНЕРІВ

Ястремська С.О. РЕАЛІЗАЦІЯ МОЖЛИВОСТЕЙ МЕДІАПЕДАГОГІКИ ЯК МЕТОДИКО-ТЕХНОЛОГІЧНА УМОВА ЕФЕКТИВНОСТІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ МАГІСТРІВ СЕСТРИНСЬКОЇ СПРАВИ

СЕКЦІЯ 5 СОЦІАЛЬНА ПЕДАГОГІКА

Єрошова М.А. ШЛЯХИ ОПТИМІЗАЦІЇ КОРЕКЦІЙНО-РЕАБІЛІТАЦІЙНОГО СУПРОВОДУ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ З РОЗЛАДАМИ АУТИСТИЧНОГО СПЕКТРУ

Pasichnyk N.O., Rizhniak R.Ya. GENDER PARITY IN EDUCATIONAL SPHERE OF KIROVOHRAD REGION

Шахрай В.М. ОКРЕСЛЕННЯ НАУКОВИХ ТРАКТУВАНЬ СУТНОСТІ СОЦІАЛЬНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ОСОБИСТОСТІ

СЕКЦІЯ 6 СУЧАСНІ ПЕДАГОГІЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ

Дука Т.М. ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНИЙ СУПРОВІД ФОРМУВАННЯ ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНЬОГО ПЕДАГОГА ДО РОБОТИ ЗІ ЗДОРОВ’ЯЗБЕРЕЖУВАЛЬНИМИ ТЕХНОЛОГІЯМИ

Мірошниченко В.М. ЗАСТОСУВАННЯ МУЛЬТИМЕДІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У НАВЧАННІ СТУДЕНТІВ МОВНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ