Завантажити номер одним файлом

ТИТУЛЬНА СТОРІНКА

ЗМІСТ

СЕКЦІЯ 1 МЕТОДОЛОГІЯ ТА ІСТОРІЯ ПЕДАГОГІКИ

Березівська Л.Д. ЖУРНАЛ «РІДНА ШКОЛА» ЯК ДЖЕРЕЛО ІСТОРІЇ РЕФОРМУВАННЯ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ: КОНЦЕПЦІЇ І ПРОЕКТИ (1991–2002)

Буянов П.Г. ОСОБЛИВОСТІ ОСВІТИ МІГРАНТІВ (ІЗ ДОСВІДУ РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ)

Довгополова Г.Г., Степанець М.Ю. СТАН ДОСЛІДЖЕНОСТІ ПРОБЛЕМИ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПЕДАГОГІЧНИХ УМОВ ПІДГОТОВКИ МАГІСТРІВ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ В США

Красюкова М.М. ШЛЯХИ СОЦІАЛІЗАЦІЇ І ВИХОВАННЯ УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ У ХРИСТИЯНСЬКИХ КОНФЕСІЯХ НАРОДІВ ПІВНІЧНОГО ПРИАЗОВ’Я НАПРИКІНЦІ ХІХ – НА ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТТЯ

Могорита В.М. РОЛЬ ТА МІСЦЕ ІЛЮСТРАЦІЙ У ЗМІСТІ СУЧАСНОГО ШКІЛЬНОГО ПІДРУЧНИКА ІСТОРІЇ

Носуліч Г.А. СТАНОВЛЕННЯ КОРПОРАТИВНОЇ ОСВІТИ У КАНАДІ: ВІД УЧНІВСТВА ДО ПОЧАТКУ ЇЇ ІНСТИТУАЛІЗАЦІЇ

Пентилюк М.І. ВИХОВАННЯ МОВНОЇ ОСОБИСТОСТІ ПІДЛІТКІВ ЗАСОБАМИ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ І ЛІТЕРАТУРИ У ПРОСПЕКЦІЇ МЕТОДИЧНОЇ СИСТЕМИ В.О. СУХОМЛИНСЬКОГО

Піхтар О.А., Клюєва С.В. МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ ПІДГОТОВКИ ДО ВИКОНАННЯ ФОРТЕПІАННИХ ТВОРІВ ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ XX – ПОЧАТКУ XXI СТОЛІТТЯ

Ткаченко O.Б. ПИТАННЯ ЯКОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ВИКЛАДАЧІВ ВНЗ УКРАЇНИ В ПІСЛЯВОЄННІ РОКИ

Черепаня М.Т. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ПЕРЕБУВАННЯ ДІТЕЙ-РОМІВ У ДИТЯЧИХ ПРИТУЛКАХ ЗАКАРПАТТЯ ПЕРШОЇ ПОЛОВИНИ ХХ СТОЛІТТЯ

СЕКЦІЯ 2 ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА НАВЧАННЯ

Kardash L.V. THE CULTURE OF COMMUNICATION AS A PART OF A PROFESSIONAL CULTURE IN FUTURE TEACHERS

Мамедова Г.А. РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ У УЧАЩИХСЯ ПРИ ПРЕПОДАВАНИИ БИОЛОГИИ В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЕ

Мельниченко Р.К. ОРГАНІЗАЦІЯ ПРОФІЛЬНОГО НАВЧАННЯ В СТАРШІЙ ШКОЛІ ЗАРУБІЖЖЯ ТА ЙОГО ПЕДАГОГІЧНИЙ СУПРОВІД (КОМПАРАТИВНИЙ АНАЛІЗ)

Садовий М.І., Суховірська Л.П., Трифонова О.М., Вергун І.В. МЕТОДИКА НАВЧАННЯ ФІЗИКО-ТЕХНІЧНИХ ДИСЦИПЛІН НА ЗАСАДАХ БІЛІНГВАЛЬНОГО ПІДХОДУ

Стеценко Н.М. ФОРМУВАННЯ ЧИТАЦЬКОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ СТУДЕНТІВ ТЕХНІЧНИХ ВИШІВ У ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ

Стеценко Н.М. РОЗВИТОК МЕТОДИЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ КЕРІВНИКІВ ЗАКЛАДІВ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ В ПРОЦЕСІ ОРГАНІЗАЦІЇ МЕТОДИЧНОЇ РОБОТИ В ШКОЛІ

СЕКЦІЯ 3 ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА ВИХОВАННЯ

 

Алєко О.А., Гопта Г.Г. СУЧАСНІ ВИМОГИ ДО ОСОБИСТОСТІ ВИХОВАТЕЛЯ В ЧАС РЕФОРМУВАННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ СИСТЕМИ ОСВІТИ

Пішун С.Г. ДОЗВІЛЛЄВА ДІЯЛЬНІСТЬ МОЛОДІ: СТАНОВЛЕННЯ І РОЗВИТОК (РЕТРОСПЕКТИВНИЙ АНАЛІЗ)

Ягупець Ю.І., Пліско Ю.В., Погорела В.О. ВИЗНАЧЕННЯ ОСОБЛИВОСТЕЙ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОГО ІМІДЖУ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ТЕХНОЛОГІЙ

СЕКЦІЯ 4 ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ

Алексєєнко-Лемовська Л.В. ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ КОГНІТИВНОГО КОМПОНЕНТУ МЕТОДИЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ВИХОВАТЕЛІВ ЗАКЛАДІВ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ

Ашихміна Н.В. СУТНІСТЬ І КОМПОНЕНТНА СТРУКТУРА ВИКОНАВСЬКОЇ МАЙСТЕРНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ МУЗИКИ В ПРОЦЕСІ МУЗИЧНО-ІНСТРУМЕНТАЛЬНОЇ ПІДГОТОВКИ

Батарейна І.О. ФОРМУВАННЯ ПОЗИТИВНОЇ МОТИВАЦІЇ ДО МАЙБУТНЬОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У СТУДЕНТІВ ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ

Bodnar S.V. DEVELOPING SOCIOCULTURAL COMPETENCE OF UKRAINIAN UNIVERSITY STUDENTS MAJORING IN ECONOMICS IN THE PROCESS OF FOREIGN LANGUAGE MASTERING

Бредньова В.П., Смичковська О.М., Прохорец І.М. ПРО ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ПРОФЕСІЙНОЇ ГРАФІЧНОЇ ПІДГОТОВКИ СТУДЕНТІВ АРХІТЕКТУРНИХ І ХУДОЖНІХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ

Гириловська І.В. ПРИНЦИПИ ТА ФУНКЦІЇ МОНІТОРИНГУ ЯКОСТІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ КВАЛІФІКОВАНИХ РОБІТНИКІВ

Демченко М.О. ДО ПРОБЛЕМИ РОЗРОБКИ ПРОФЕСІОГРАМИ ВИХОВАТЕЛЯ ЗАКЛАДІВ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ

Зорій Я.Б., Хомчак Р.Б. ОСОБЛИВОСТІ ВІЙСЬКОВО-ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ОФІЦЕРІВ ЗАПАСУ У ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ УКРАЇНИ

Iozis I.V. THEORETICAL ASPECTS OF THE PROFESSIONAL CULTURE IN THE MODERN SCIENCE

Кисленко Д.П. БЕЗПЕРЕРВНА ПРАКТИКА ЯК ВАЖЛИВИЙ КОМПОНЕНТ УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ З ОХОРОННОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ДО ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

Kopytkova T.H., Kopytkov D.M. THE USE OF INNOVATIVE TECHNOLOGIES IN THE TRANSPORTATION INDUSTRY MANAGERS’ TRAINING

Котова О.В., Непша О.В. СТРУКТУРНІ КОМПОНЕНТИ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ У ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ

Крутогорська Н.Ю. ПЕДАГОГІЧНА СИТУАЦІЯ ЯК ІНСТРУМЕНТ АКТИВІЗАЦІЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ ДО ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ОСОБИСТОГО ЖИТТЯ

Курчатова А.В. ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ ВИХОВАТЕЛІВ ДО ПАТРІОТИЧНОГО ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ ЗАСОБАМИ КРАЄЗНАВСТВА

Лимар Ю.М., Непоп Ю.М. ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ СТАНУ САМОВИХОВАННЯ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ

Mammadova Irana Ogtay. ANALYSIS OF THE OUTCOMES OF THE EXPERIMENT ON PREPARATION OF FUTURE PRIMARY SCHOOL TEACHERS TO CARRYING OUT INNOVATIVE PEDAGOGICAL ACTIVITY

Martseniuk N.A. MARKET CONDITIONS AND THEIR INFLUENCE ON THE ACTIVITY OF A MANAGER IN THE AGRARIAN SPHERE

Миськова Н.М. ВИКОРИСТАННЯ МЕТОДІВ ІНТЕРАКТИВНОГО НАВЧАННЯ У ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ ВИХОВАТЕЛІВ ДО ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Олійник Н.А., Віннік Ю.В. ВПЛИВ ХАРЧУВАННЯ НА ЗДОРОВ’Я СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ

Стамбульська Т.І. ПРОБЛЕМА УКРАЇНСЬКОЇ НАЦІОНАЛЬНО-МОВНОЇ ОСОБИСТОСТІ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ СУЧАСНОЇ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ

Ткаченко Н.М. КРИТЕРІАЛЬНО-РІВНЕВИЙ ПІДХІД ДО ДІАГНОСТУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОГО ІМІДЖУ ВЧИТЕЛЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ

Філіппова Л.В. СУЧАСНІ ВИМОГИ ДО ФАРМАЦЕВТИЧНОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ

Хоруженко Т.А. ШЛЯХИ АКТИВІЗАЦІЇ ПРОЦЕСУ ФАХОВОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ТЕХНОЛОГІЙ ПІД ЧАС ПРОВЕДЕННЯ НАВЧАЛЬНИХ ЗАНЯТЬ

Яцишина Н.В. МЕТОДИКА ФОРМУВАННЯ ПРАГМАТИЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ПЕРЕКЛАДАЧІВ (НА КОГНІТИВНО-ЗБАГАЧУВАЛЬНОМУ ЕТАПІ)

СЕКЦІЯ 5 СОЦІАЛЬНА ПЕДАГОГІКА

Арнаутова Л.В., Грек К.І. КОРЕКЦІЙНА РОБОТА З ПОДОЛАННЯ ДИСЛЕКСІЇ У МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ ІЗ ЗАТРИМКОЮ ПСИХІЧНОГО РОЗВИТКУ

Попов О.А. СТАНОВЛЕННЯ СОЦІАЛЬНОЇ ПЕДАГОГІКИ У ВЕЛИКІЙ БРИТАНІЇ

Фаласеніді Т.М., Козак М.Я. УКРАЇНСЬКО-ПОЛЬСЬКИЙ ДИСКУРС ВИКОРИСТАННЯ ТЕРМІНА «ІНВАЛІДНІСТЬ» У СОЦІАЛЬНІЙ РОБОТІ

СЕКЦІЯ 6 СУЧАСНІ ПЕДАГОГІЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ

Baranenkova N.A., Mestharm O.A. THE TECHNOLOGIES AND THE STRATEGIES OF THE STUDENTS’ CRITICAL THINKING DEVELOPMENT IN TEACHING FOREIGN LANGUAGE FOR SPECIFIC PURPOSES

Діброва М.Ю. РОЛЬ АУТЕНТИЧНИХ НЕІГРОВИХ ФІЛЬМІВ У ФОРМУВАННІ ІНШОМОВНОЇ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ КОРЕКЦІЙНИХ ПЕДАГОГІВ

Ткачук Г.В. ІНТЕГРАЦІЯ ОНЛАЙН-ЗАСОБІВ ЗМІШАНОГО НАВЧАННЯ ПРИ ВИВЧЕННІ ІНФОРМАТИКИ

Черепаня Н.І., Русин Н.М. ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ РОЗВИТКУ МАТЕМАТИЧНИХ УЯВЛЕНЬ У ДІТЕЙ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ ЗА ДОПОМОГОЮ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ