Завантажити номер одним файлом

ТИТУЛЬНА СТОРІНКА

ЗМІСТ

СЕКЦІЯ 1. МЕТОДОЛОГІЯ ТА ІСТОРІЯ ПЕДАГОГІКИ

Бурлаченко Н.В. ПРОБЛЕМНЕ НАВЧАННЯ ЯК ЗАСІБ РЕАЛІЗАЦІЇ ЄДНОСТІ ДИДАКТИКИ І ДІАЛЕКТИКИ

Моргай Л.А. ВИДАВНИЧА ДІЯЛЬНІСТЬ НИКИФОРА ЯКОВИЧА ГРИГОРІЇВА ЯК ШЛЯХ ДО ПРОСВІТНИЦТВА

Silivanova I.M. INTERNAL AND EXTERNAL EVALUATION OF FRENCH UNIVERSITIES

Яковенко В.В. СТУПІНЬ ДОСЛІДЖЕННЯ ТРУДОВОГО ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ В УКРАЇНІ

СЕКЦІЯ 2. ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА НАВЧАННЯ

Буцик І.М. МОДЕЛЬ ОРГАНІЗАЦІЇ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ У МЕТОДИЧНІЙ СИСТЕМІ РОЗВИТКУ ДОСЛІДНИЦЬКОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ФАХІВЦІВ З АГРОІНЖЕНЕРІЇ

Дятленко Т.І. ЧИТАННЯ ЛІТЕРАТУРИ ДІТЬМИ ШКІЛЬНОГО ВІКУ ЯК АКТУАЛЬНА ПРОБЛЕМА СУЧАСНОЇ ОСВІТИ

Кекош М.Л. КОМУНІКАТИВНА ГРАМОТНІСТЬ ВЧИТЕЛЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ

Перелома Т.С. ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ДОДАТКІВ У ФОРМУВАННІ ФОНЕТИЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ СТУДЕНТІВ-СИНОЛОГІВ

Сергеєва О.А. РОЛЬ НАУКОВО-ДОСЛІДНИХ УНІВЕРСИТЕТІВ У СИСТЕМІ ВИЩОЇ ОСВІТИ США

Школа О. М., Бойченко А.В., Суровов О.А. ПЕРЕДУМОВИ ВИКОРИСТАННЯ ФІТНЕС-ТЕХНОЛОГІЙ ЯК ЗАСОБІВ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ

СЕКЦІЯ 3. ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА ВИХОВАННЯ

Дука Т.М. ВИКОРИСТАННЯ АВТОРСЬКОЇ КАЗКИ ЯК ЕФЕКТИВНОГО ЗАСОБУ ЕКОЛОГІЧНОГО ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ

Пантюхов Б.О. ПАТРІОТИЧНЕ ВИХОВАННЯ КУРСАНТІВ ВІЙСЬКОВИХ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ ЗАСОБАМИ СОЦІАЛЬНО-ГУМАНІТАРНИХ ДИСЦИПЛІН

Стотика О.В., Стотика І.Г. ЕСТРАДНЕ ПІСЕННЕ МИСТЕЦТВО: ПРОБЛЕМА ВИХОВНОГО ВПЛИВУ В МУЗИЧНО-ТВОРЧІЙ ДІЯЛЬНОСТІ СТАРШОКЛАСНИКІВ У НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОМУ ПРОЦЕСІ ДИТЯЧОЇ МУЗИЧНОЇ ШКОЛИ

СЕКЦІЯ 4. ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ

Бовканюк П.О., Дудай М.І. ДЖАЗ ЯК ЧАСТИНА СВІТОВОЇ ХУДОЖНЬОЇ КАРТИНИ

Варава О.Б. ПРОФЕСІЙНА МОБІЛЬНІСТЬ МАЙБУТНІХ БАКАЛАВРІВ СЕСТРИНСЬКОЇ СПРАВИ ЯК ІНТЕГРАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ ФЕНОМЕН ТА ВИМОГА СУЧАСНОСТІ

Горбань С.І. МОЖЛИВОСТІ ТЕХНОЛОГІЇ СИТУАЦІЙНОГО НАВЧАННЯ У ФОРМУВАННІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ ХУДОЖНИКІВ САКРАЛЬНОГО ЖИВОПИСУ

Доброскок І.І., Данилюк Л.В. ПРОФЕСІЙНИЙ РОЗВИТОК ТВОРЧОЇ ОСОБИСТОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ОБРАЗОТВОРЧОГО МИСТЕЦТВА ЗАСОБАМИ ДЕКОРАТИВНО-УЖИТКОВОГО МИСТЕЦТВА В УМОВАХ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Дяченко І.М. АКМЕЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ЖУРНАЛІСТІВ

Завидівська О.І. ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ЗДОРОВ’ЯОРІЄНТОВАНОГО УПРАВЛІНСЬКОГО МИСЛЕННЯ МАЙБУТНІХ МЕНЕДЖЕРІВ ЧЕРЕЗ СИСТЕМУ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ

Карплюк С.О., Франовський А.Ц., Кіпаєва Т.Л. ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ В ПРОЦЕСІ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ФІЗИКО-МАТЕМАТИЧНОГО ПРОФІЛЮ

Коваль В.О., Погасій І.О. ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ СТАНУ ЕКОЛОГІЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ В КОНТЕКСТІ НУШ

Костіна В.В. ТЕОРЕТИЧНА ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ СОЦІАЛЬНОЇ ГАЛУЗІ ДО ПРОФІЛАКТИКИ ДЕЗАДАПТАЦІЇ УЧНІВ

Кушнір А.С. КРИТЕРІЇ, ПОКАЗНИКИ ТА РІВНІ СФОРМОВАНОСТІ ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ФІЛОЛОГІЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ ДО ЗАСТОСУВАННЯ SMART-ТЕХНОЛОГІЙ У ПРОФЕСІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ

Літвінчук С.Б., Тайхриб К.А. ПРОДУКТИВНІ ОСНОВИ ЦІЛЕУТВОРЕННЯ В КОНТЕКСТІ БОЛОНСЬКОГО ПРОЦЕСУ

Манжос Е.О. ПРОЦЕС ФОРМУВАННЯ КОМУНІКАТИВНОЇ КУЛЬТУРИ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ АГРАРНОЇ ГАЛУЗІ В УМОВАХ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ

Назаренко І.М. КОМУНІКАТИВНО-КОГНІТИВНИЙ ПІДХІД У ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ ГОВОРІННЯ МАЙБУТНІХ ПРОГРАМІСТІВ

Орду К.С. ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ НАВЧАННЯ ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ СІМЕЙНИХ ЛІКАРІВ

Поліщук І.Є., Галіченко М.В. ФІЛОСОФІЯ ДЛЯ НЕФІЛОСОФІВ (ДО ПИТАННЯ ФІЛОСОФСЬКО-МЕТОДОЛОГІЧНОЇ ПІДГОТОВКИ БАКАЛАВРІВ, МАГІСТРІВ ТА ДОКТОРІВ ФІЛОСОФІЇ (PHD) В СУЧАСНОМУ УКРАЇНСЬКОМУ УНІВЕРСИТЕТІ)

Рубель І.С. РОЗВИТОК ЕМОЦІЙНО-ПОЧУТТЄВОЇ СФЕРИ СТУДЕНТІВ ЗАСОБАМИ ВІЗУАЛЬНОГО МИСТЕЦТВА

Синекоп О.С. МІЖДИСЦИПЛІНАРНИЙ ПІДХІД ДО ДИФЕРЕНЦІЙОВАНОГО НАВЧАННЯ МАЙБУТНІХ ІТ-ФАХІВЦІВ ПРОФЕСІЙНО ОРІЄНТОВАНОГО АНГЛОМОВНОГО СПІЛКУВАННЯ

Стефанишин К.Л. НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ ДО ТЕМИ «НА РИНКУ» НА ОСНОВІ КОМУНІКАТИВНОГО ПІДХОДУ ДО НАВЧАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ЯК ІНОЗЕМНОЇ

Теремінко Л.Г. ДИДАКТИЧНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ІНШОМОВНОЇ ПІДГОТОВКИ У ФОРМУВАННІ ГОТОВНОСТІ ДО ПРОФЕСІЙНОЇ МОБІЛЬНОСТІ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ З ІНЖЕНЕРІЇ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Черкашин С.В. АМЕРИКАНСЬКА МОДЕЛЬ УНІВЕРСИТЕТСЬКОЇ ОСВІТИ ЯК ВЗІРЕЦЬ ДЛЯ ЗДІЙСНЕННЯ ТРАНСФОРМАЦІЙ У ГАЛУЗІ УНІВЕРСТЕТСЬКОЇ ОСВІТИ НІМЕЧЧИНИ

Шукатка О.В. ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ФОРМУВАННЯ ІНДИВІДУАЛЬНИХ СТРАТЕГІЙ ЗДОРОВ’ЯЗБЕРЕЖЕННЯ МАЙБУТНІХ БАКАЛАВРІВ ПРИРОДНИЧИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ НА ЗАСАДАХ МІЖДИСЦИПЛІНАРНОЇ ІНТЕГРАЦІЇ

СЕКЦІЯ 5. СОЦІАЛЬНА ПЕДАГОГІКА

Павленко В.О., Павленко Є.Є. СОЦІОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ ВІДНОШЕННЯ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ ДО ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ

СЕКЦІЯ 6. СУЧАСНІ ПЕДАГОГІЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ

Маковєй О.М. МОЖЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ДИСТАНЦІЙНИХ ОСВІТНІХ ТЕХНОЛОГІЙ У НАВЧАННІ СТУДЕНТІВ ТЕХНІЧНИХ УНІВЕРСИТЕТІВ НІМЕЦЬКОЇ МОВИ

Рева Я.Г. ГАРМОНІЗАЦІЯ ЗДОРОВ’Я ДИТИНИ ЗАСОБАМИ ТАНЦЮВАЛЬНОЇ ТЕРАПІЇ