Завантажити номер одним файлом

ТИТУЛЬНА СТОРІНКА

ЗМІСТ

СЕКЦІЯ 1 МЕТОДОЛОГІЯ ТА ІСТОРІЯ ПЕДАГОГІКИ

Вихрущ В.О. МЕХАНІЗМИ АКСІОЛОГІЇ СУЧАСНОЇ ПЕДАГОГІКИ: СПРОБА СИСТЕМНОГО АНАЛІЗУ

Галицька Н.Є. ДОСЛІДНИЦЬКІ УМІННЯ УЧНІВ У ПЕРІОД ОСВІТНІХ РЕФОРМ РАДЯНСЬКОЇ ШКОЛИ

Залуцька Г.І. ІСТОРИЧНО-ОСВІТНІЙ АСПЕКТ ДІЯЛЬНОСТІ ЗГРОМАДЖЕННЯ СЕСТЕР СЛУЖЕБНИЦЬ НЕПОРОЧНОЇ ДІВИ МАРІЇ У СПОЛУЧЕНИХ ШТАТАХ АМЕРИКИ В 30–80-Х РОКАХ ХХ СТОЛІТТЯ

Олексів Г.Д., Шийка О.І. РОЗВИТОК УНІВЕРСИТЕТІВ НІМЕЧЧИНИ У ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ ХХ СТОЛІТТЯ

Петренко Л.М. БАГАТОФАКТОРНІСТЬ ДУХОВНО-МОРАЛЬНОЇ СПАДЩИНИ Г. ВАЩЕНКА І ВІДОБРАЖЕННЯ ЇЇ У КОНЦЕПЦІЯХ, ПАРАДИГМАХ І ТЕХНОЛОГІЯХ

Полєвікова О.Б., Швець Т.А. ВИТОКИ СЛОВОЦЕНТРИЗМУ МОВНОЇ ОСВІТИ ДІТЕЙ 5–7 РОКІВ В ІСТОРІЇ ЗАРУБІЖНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ДУМКИ

СЕКЦІЯ 2 ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА НАВЧАННЯ

Білецька Л.С., Білецький Р.Р. ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ІГРОВОГО МЕТОДУ НАВЧАННЯ МАТЕМАТИКИ В ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ

Ілляхова М.В. СТРУКТУРА КРЕАТИВНОСТІ НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНОГО ПРАЦІВНИКА

Кудренко Д.О. КОНТЕКСТНО-МОДУЛЬНЕ СТРУКТУРУВАННЯ ЗМІСТУ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СТУДЕНТІВ ВІДПОВІДНО ДО ЛОГІКИ ТА ПРИНЦИПІВ ФОРМУВАННЯ ХУДОЖНЬО-ГРАФІЧНИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ

Лазарєв М.І., Лазарєва Т.А., Шапошник А.М. ФОРМУВАННЯ ЦІЛЕЙ НАВЧАННЯ ХІМІКО-ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПРОЦЕСІВ ІЗ ДИСЦИПЛІНИ «ОСНОВИ ХІМІЧНОЇ ТЕХНОЛОГІЇ»

Пінчук Л.М. З ДОСВІДУ ВИКОРИСТАННЯ ІГРОВИХ ПЕДАГОГІЧНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ

Цуркан Т.Г. СТВОРЕННЯ ШКІЛЬНОЇ СПІЛЬНОТИ

СЕКЦІЯ 3 ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА ВИХОВАННЯ

Волошин С.М. ОСОБЛИВОСТІ РОБОТИ ПРАКТИЧНОГО ПСИХОЛОГА З ПІДЛІТКАМИ, СХИЛЬНИМИ ДО ДЕВІАНТНОЇ ПОВЕДІНКИ, КРІЗЬ ПРИЗМУ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

СЕКЦІЯ 4 ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ

Авдєєва О.Ю. ГНОСТИЧНІ ВМІННЯ ЯК ОСНОВА РЕАЛІЗАЦІЇ ВИКЛАДАЦЬКОЇ ТА НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В ЗАКЛАДІ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ

Бордюг Н.С. МЕТОДИЧНІ ТА ЗМІСТОВНІ АСПЕКТИ НАВЧАННЯ ФАХІВЦІВ ЕКОЛОГІЧНОГО СПРЯМУВАННЯ В СИСТЕМІ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ

Бурмакіна Н.С. ЕФЕКТИВНІСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ ІНТЕРНЕТ-ТЕХНОЛОГІЙ ДЛЯ ВИВЧЕННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ В СУЧАСНИХ НЕЛІНГВІСТИЧНИХ ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Горпініч Т.І. ІСТОРІОГРАФІЯ ПРОБЛЕМИ МЕДИЧНОЇ ОСВІТИ В США В ПРАЦЯХ АМЕРИКАНСЬКИХ НАУКОВЦІВ

Дмітрієва Н.С., Копочинська Ю.В. ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ІЗ ФІЗИЧНОЇ ТЕРАПІЇ ЯК ФАКТОР ПІДВИЩЕННЯ ЇХ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ

Драгієва Л.В. ВИКОРИСТАННЯ ТВОРЧОГО ПОТЕНЦІАЛУ МАГІСТРАНТА СПЕЦІАЛЬНОСТІ «ТЕХНОЛОГІЧНА ОСВІТА» ПІД ЧАС НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНОГО СТАЖУВАННЯ

Косюк В.Р. АКТИВНІ МЕТОДИ РОЗВИТКУ ТВОРЧІХ ХУДОЖНІХ ЗДІБНОСТЕЙ МАЙБУТНІХ ДИЗАЙНЕРІВ У ПРОЦЕСІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ

Мороз О.Л. ЗМІСТ РОБОЧИХ НАВЧАЛЬНИХ ПРОГРАМ ЯК ВАЖЛИВА СКЛАДОВА НЕПЕРЕРВНОЇ ІНШОМОВНОЇ ПІДГОТОВКИ КУРСАНТІВ

Мосейчук Ю.Ю. ФОРМУВАННЯ ЦІННІСНОГО СТАВЛЕННЯ ДО КУЛЬТУРИ ЗДОРОВ’Я ЯК ОСНОВНА ВИМОГА ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ

Наконечна М.В. СТРУКТУРНІ КОМПОНЕНТИ ЦІЛЬОВОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ БАКАЛАВРІВ ІЗ БУДІВНИЦТВА ТА ЦИВІЛЬНОЇ ІНЖЕНЕРІЇ

Пасенко І.М. ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ЗАСТОСУВАННЯ КОНТЕКСТНОГО НАВЧАННЯ МАЙБУТНІХ БАКАЛАВРІВ ІЗ ПРАВОЗНАВСТВА В ПРОФЕСІЙНІЙ ПІДГОТОВЦІ

Синекоп О.С. СИТУАЦІЙНИЙ ПІДХІД ДО ДИФЕРЕНЦІЙОВАНОГО НАВЧАННЯ МАЙБУТНІХ ІТ-ФАХІВЦІВ ПРОФЕСІЙНО ОРІЄНТОВАНОГО АНГЛОМОВНОГО СПІЛКУВАННЯ

Сопотницька О.В. ПЕДАГОГІЧНІ ПІДХОДИ ДО ФОРМУВАННЯ ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ ДО ТРЕНЕРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В ІГРОВИХ ВИДАХ СПОРТУ

Тимощук Н.М. ПІДВИЩЕННЯ МОТИВАЦІЇ ДО ВИВЧЕННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ СТУДЕНТАМИ НЕМОВНИХ (АГРАРНИХ) ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Трифонова О.М. ОСОБЛИВОСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ ДИДАКТИЧНИХ ПРИНЦИПІВ У ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ КОМП’ЮТЕРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В ЕПОХУ РОЗВИТКУ ЦИФРОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ

Цвєтаєва О.В., Знанецька О.М. АДАПТИВНЕ НАВЧАННЯ В СУЧАСНІЙ СИСТЕМІ ОСВІТИ

Ярославцева М.І., Пєхарєва С.В. МЕТОДИ І ФОРМИ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ВИХОВАТЕЛІВ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ ДО ПРОФЕСІЙНОЇ САМОРЕАЛІЗАЦІЇ

СЕКЦІЯ 5 СОЦІАЛЬНА ПЕДАГОГІКА

Григоренко Г.В., Щигельська В.М. СТРУКТУРА ТА ФУНКЦІОНАЛЬНІ ВЛАСТИВОСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ СОЦІАЛЬНОГО, ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНОГО СУПРОВОДУ ЗДОРОВ’ЯТВОРЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ

Спіріна Т. П., Грицуняк І.С. ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІ-ЖІНКИ: ВИКЛИК СТЕРЕОТИПАМ

СЕКЦІЯ 6 СУЧАСНІ ПЕДАГОГІЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ

Маринченко Г.М. ВЕБІНАРИ В САМООСВІТІ ТА РОЗВИТКУ ІНФОРМАЦІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ВЧИТЕЛЯ СУСПІЛЬСТВОЗНАВЧОЇ ГАЛУЗІ

Скуратівська М.О. ВІРТУАЛЬНЕ ОСВІТНЄ СЕРЕДОВИЩЕ В СИСТЕМІ ІНШОМОВНОЇ ПІДГОТОВКИ СУЧАСНОГО ЗАКЛАДУ ВИЩОЇ ОСВІТИ

СЕКЦІЯ 7 ПОДІЇ НАУКОВОГО ЖИТТЯ; РЕЦЕНЗІЇ

Несін Ю.М. АНАЛІЗ АНГЛОМОВНОГО ПІДРУЧНИКА «АНГЛІЙСЬКА МОВА ДЛЯ ЛОГІСТИКИ»