Завантажити номер одним файлом

ТИТУЛЬНА СТОРІНКА

ЗМІСТ

РОЗДІЛ 1. МЕТОДОЛОГІЯ ТА ІСТОРІЯ ПЕДАГОГІКИ

Федяєва В.Л. СІМЕЙНЕ ВИХОВАННЯ У НАУКОВІЙ СПАДЩИНІ ЗАРУБІЖНИХ УЧЕНИХ КІНЦЯ ХІХ – ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТТЯ

Герасименко С.Ю. ПЕДАГОГІЧНА ТА ПРОСВІТНИЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ МИХАЙЛА ГРУШЕВСЬКОГО В ІСТОРИКО-ПЕДАГОГІЧНІЙ ДУМЦІ ПЕРШОЇ ТРЕТИНИ ХХ СТОЛІТТЯ

Дедович В.М. ЕВОЛЮЦІЯ ВИВЧЕННЯ ПРОСТИХ МЕХАНІЗМІВ У ПІДРУЧНИКАХ ФІЗИКИ ХХ СТОЛІТТЯ

Мушка О.В. ДИСКУСІЇ ЩОДО РОЗБУДОВИ СИСТЕМИ ОСВІТИ В УКРАЇНІ ПЕРІОДУ 1920 – 1932 РР.

Шеремета В.І. ІННОВАЦІЙНІ ПІДХОДИ ДО ПІДГОТОВКИ ХОРЕОГРАФІВ У ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ МИСТЕЦЬКОГО СПРЯМУВАННЯ

РОЗДІЛ 2. ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА НАВЧАННЯ

Гавриленко О.М., Трифонова О.М., Садовий М.І. ПРО СПЕЦИФІКУ МЕТОДІВ ТА ЗАСОБІВ НАВЧАННЯ У ПРОФІЛЬНІЙ ШКОЛІ

Дмитрук С.І., Мендерецький В.В., Шуліка В.С. ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ ЗАСАДИ СКЛАДАННЯ ФІЗИЧНИХ ЗАДАЧ В УМОВАХ ОСОБИСТІСНО ОРІЄНТОВАНОГО НАВЧАННЯ

Юсупова М.Ф. INTERNET – ІННОВАЦІЙНЕ СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНЕ СЕРЕДОВИЩЕ ЯК ЗАСІБ НАВЧАННЯ

Яковлєва О.М., Садовий М.І. ІНФОРМАЦІЯ ЯК ВІДОМІСТЬ ПРО РУХ

Іваницька Н.А. ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ ЗАСАДУ ОРГАНІЗАЦІЇ ПРОЦЕСУ ФОРМУВАННЯ ДОСЛІДНИЦЬКИХ ВМІНЬ В УЧНІВ ОСНОВНОЇ ШКОЛИ

Білянська О.М. ФІЗИЧНЕ СПОСТЕРЕЖЕННЯ – МЕТОД НАУКОВОГО ПІЗНАННЯ І МЕТОД НАВЧАННЯ ФІЗИКИ В СУЧАСНІЙ ШКОЛІ

Мєняйлов С.М., Бодненко Т.В. ПОЕТАПНИЙ КОНТРОЛЬ ЯК ЗАСІБ РЕАЛІЗАЦІЇ ДИФЕРЕНЦІЙНОГО ПІДХОДУ ДО НАВЧАННЯ ФІЗИКИ

Бурак В.І. ВИВЧЕННЯ ЕЛЕКТРОМАГНЕТИЗМУ В ОСНОВНІЙ ШКОЛІ НА ЗАСАДАХ ГЕНЕРАЛІЗАЦІЇ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ ЗА УМОВ ДОПРОФІЛЬНОЇ ДИФЕРЕНЦІАЦІЇ

Васілєц О.К. ПРОБЛЕМИ ВИХОВАННЯ І РОЗВИТКУ ОБДАРОВАНОСТІ ОСОБИ У ПРОФІЛЬНІЙ ШКОЛІ

Васько О.О. ДИДАКТИЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ ЗМІСТУ КУРСІВ ЗА ВИБОРОМ У КЛАСАХ ФІЗИКО-МАТЕМАТИЧНОГО ПРОФІЛЮ

Галатюк Ю.М. ТВОРЧА ПІЗНАВАЛЬНА СИТУАЦІЯ В НАВЧАННІ ФІЗИКИ ЯК МЕХАНІЗМ ІНІЦІЮВАННЯ ТВОРЧОЇ ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Голобородько В.А., Погрібна Н.С., Половина Г.П. ПАРТНЕРСЬКЕ НАВЧАННЯ

Дехтяренко С.Г. РЕАЛІЗАЦІЯ МІЖПРЕДМЕТНИХ ЗВ’ЯЗКІВ ПРИ РОЗВ’ЯЗУВАННІ ЗАДАЧ ІЗ ПРИРОДНИЧО-НАУКОВИХ ДИСЦИПЛІН У ПРОФІЛЬНІЙ ШКОЛІ ЯК ЗАСІБ ДИФЕРЕНЦІАЦІЇ НАВЧАННЯ

Зіненко І.М. ВИКОРИСТАННЯ АДАПТИВНОЇ СИСТЕМИ НАВЧАННЯ ДЛЯ ФОРМУВАННЯ МАТЕМАТИЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ УЧНІВ СТАРШИХ КЛАСІВ ГУМАНІТАРНОГО ПРОФІЛЮ

Зітляєєв Р.Е., Бекіров Р.Н. ЛЮМІНОФОРНА ОБРОБКА СТІН І ТРУБЧАСТИХ СВІТЛОВОДІВ ДЛЯ ПОКРАЩЕННЯ ПРИРОДНОГО ОСВІТЛЕННЯ НАВЧАЛЬНИХ КАБІНЕТІВ

Зоріна І.А. ВИКЛАДАННЯ МАТЕМАТИКИ У ПРОФІЛЬНИХ І НЕПРОФІЛЬНИХ КЛАСАХ ШКОЛИ

Кенєва І.П., Лозовенко О.А., Мінаєв Ю.П. УЗАГАЛЬНЮЮЧИЙ ФІЗИКО-МАТЕМАТИЧНИЙ СПЕЦКУРС ДЛЯ СТАРШОКЛАСНИКІВ

Кузьменко О.С. РЕЗУЛЬТАТИ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЇ ПЕРЕВІРКИ МЕТОДИКИ НАВЧАННЯ ОПТИКИ В УМОВАХ ПРОФІЛЬНОГО НАВЧАННЯ ФІЗИКИ

Пастушенко С.М. ТЕСТОВИЙ КОНТРОЛЬ ЗНАНЬ З ФІЗИКИ В СЕРЕДНІХ І ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ

Семерня О.М. ТЕХНОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ УЧНІВСЬКИХ КОМПЕТЕНЦІЙ У НАВЧАННІ ФІЗИКИ

Сліпухіна І.А., Максимов С.Л. МОЖЛИВОСТІ ВИВЧЕННЯ ЕЛЕМЕНТІВ ГІДРО- ТА АЕРОДИНАМІКИ В КЛАСАХ ФІЗИКО-МАТЕМАТИЧНОГО ПРОФІЛЮ

Ткаченко І.А. ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ФІЗИЧНИХ І АСТРОНОМІЧНИХ ПОНЯТЬ В СИСТЕМІ АСТРОФІЗИЧНИХ ЗНАНЬ

Трифонова О.М. ПРОБЛЕМИ ПРОФІЛЬНОГО НАВЧАННЯ СЕРЕДНЬОЇ ШКОЛИ

РОЗДІЛ 3. ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА ВИХОВАННЯ

Васілєц О.К., Садовий М.І., Трифонова О.М. ПРОБЛЕМИ ВИХОВАННЯ І РОЗВИТКУ ОБДАРОВАНОСТІ ОСОБИ У ПРОФІЛЬНІЙ ШКОЛІ

Слюсаренко Н.В. ОРГАНІЗАЦІЯ ВИХОВНОЇ РОБОТИ З УЧНЯМИ З УРАХУВАННЯМ ҐЕНДЕРНИХ АСПЕКТІВ

Городинська І.В. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ СТАРШОКЛАСНИКІВ ЛІЦЕЇВ ТА ГІМНАЗІЙ У ПОЗАКЛАСНІЙ РОБОТІ

Кондратенко Г.М., Рідкоус О.В., Юркова Т.Ф. МЕТОДИКА ВИКОРИСТАННЯ ТРАДИЦІЙ У СІМЕЙНОМУ ВИХОВАННІ

Корольова І.І. ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ЕСТЕТИЧНОГО ВИХОВАННЯ СТУДЕНТІВ ВИЩИХ ПЕДАГОГІЧНИХ ЗАКЛАДІВ У ПРОЦЕСІ КУЛЬТУРОТВОРЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Плахотнюк О.Л. ПОНЯТТЯ “КОНЦЕПЦІЯ ВИХОВАННЯ”: ЗМІСТОВИЙ АСПЕКТ

Шарата Н.Г. РОЗВИТОК ДУХОВНОСТІ ТА ПРОФЕСІЙНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ СУЧАСНОГО ФАХІВЦЯ

РОЗДІЛ 4. ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ

Барбіна Є.С. ПРОФЕСІЙНА ПІДГОТОВКА В КОНТЕКСТІ ІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ ТА ОПТИМІЗАЦІЇ НАУКОВИХ ЗНАНЬ

Бендера І.М., Дуганець В.І., Дуганець В.І. ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ПРАКТИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ СТУДЕНТІВ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ ЗА ІНДИВІДУАЛЬНИМИ ГРАФІКАМИ

Кічук Я.В. ПРАВОВА ОСВІТА СТУДЕНТІВ: ПРІОРИТЕТНІСТЬ АНАЛІТИЧНОЇ РОБОТИ З НОРМАТИВНИМИ АКТАМИ

Авєршин А.О., Яковенко Т.В. СТАНОВЛЕННЯ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ СТУДЕНТІВ ІНЖЕНЕРНО-ПЕДАГОГІЧНОГО ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

Альохін Р.П. КРИТИЧНЕ МИСЛЕННЯ В КОНТЕКСТІ НАВЧАННЯ ІНЖЕНЕРІВ-ПЕДАГОГІВ

Асанов А.У., Аблякімов Ф.Ш. ПІДГОТОВКА ФАХІВЦІВ ДЛЯ ВИКОНАННЯ РОБІТ НА ВИСОТІ

Ляска О.П., Волошин Б.Б. АНАЛІТИЧНИЙ ОГЛЯД ОСНОВНИХ ПІДХОДІВ ДО СТВОРЕННЯ ТЕХНОЛОГІЇ ОПОРНИХ СИГНАЛІВ

Газука Т.А. ДО ПИТАННЯ ПРО ПІДГОТОВКУ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ТРУДОВОГО НАВЧАННЯ ДО ПРОЕКТНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Ганніченко Т.А. МОДЕЛЮВАННЯ СИТУАЦІЙ ПРОФЕСІЙНОГО СПІЛКУВАННЯ ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ МАЙБУТНІХ СПЕЦІАЛІСТІВ

Грицай Н.Б. МЕТОДИЧНА ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ БІОЛОГІЇ ДО ВИКЛАДАННЯ У ПРОФІЛЬНИХ КЛАСАХ СТАРШОЇ ШКОЛИ

Гур’євська О.М. ВВЕДЕННЯ ПОНЯТТЯ “ЕНТРОПІЯ” У ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ФІЗИКИ ПРОФІЛЬНОЇ ШКОЛИ

Євсюков О.Ф. ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ, ЯКІ ЗАБЕЗПЕЧУЮТЬ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ СТУДЕНТІВ ІНЖЕНЕРНО-ПЕДАГОГІЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ

Зоріна І.А., Літвінова М.Б., Штанько О.Д. ПРОФІЛЬНА ОРІЄНТАЦІЯ ПРИ ВИКЛАДАННІ МАТЕМАТИКИ СТУДЕНТАМ ЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНОГО Й ЕКОНОМІЧНОГО НАПРЯМІВ НАВЧАННЯ

Івахненко Т.П. СЕКСУАЛЬНА КУЛЬТУРА – КУЛЬТУРОЛОГІЧНА СКЛАДОВА НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ

Кавурко Л.В. ДЕЯКІ ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ МАТЕМАТИЧНОГО МОДЕЛЮВАННЯ В КУРСІ ЗАГАЛЬНОЇ ФІЗИКИ

Кіршова О.В. ПРОФЕСІЙНО ОРІЄНТОВАНІ ЗАВДАННЯ У ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ ВИКЛАДАЧІВ НІМЕЦЬКОЇ МОВИ ДО НАВЧАННЯ СТУДЕНТІВ МОНОЛОГІЧНОГО МОВЛЕННЯ

Колесникова Л.В., Харченко О.В. ПІДВИЩЕННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ПЕДАГОГІВ ПРИРОДНИЧО-МАТЕМАТИЧНИХ ДИСЦИПЛІН В УМОВАХ УПРОВАДЖЕННЯ ПРОФІЛЬНОГО НАВЧАННЯ У СТАРШІЙ ШКОЛІ

Коновал О.А. ОБҐРУНТУВАННЯ МЕХАНІЗМІВ РЕЗУЛЬТАТИВНОГО ВИВЧЕННЯ ЕЛЕКТРОДИНАМІКИ ЯК РЕЛЯТИВІСТСЬКОЇ ТЕОРІЇ У ПЕДАГОГІЧНИХ ВНЗ

Костриця Н.М. ОНОВЛЕННЯ ЗМІСТОВОГО КОМПОНЕНТА КУЛЬТУРОЛОГІЧНОГО ЗНАННЯ У ПРОФЕСІЙНІЙ ПІДГОТОВЦІ ФАХІВЦІВ-АГРАРНИКІВ

Кудрявцева В.Ф. ЕКСТЕНСИВНЕ ЧИТАННЯ АУТЕНТИЧНИХ ТЕКСТІВ ПРОФЕСІЙНОГО СПРЯМУВАННЯ

Кулик Л.О., Благодаренко Л.Ю. РОЗВИТОК ДИВЕРГЕНТНОГО МИСЛЕННЯ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ФІЗИКИ В ПРОЦЕСІ СКЛАДАННЯ НИМИ ФІЗИЧНИХ ЗАДАЧ

Ляска О.П. ПРОФЕСІЙНО-ПЕДАГОГІЧНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ ІНЖЕНЕРА-ПЕДАГОГА: ТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ

Мініч Л.В. ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ФІЗИКИ ДО ВИКОРИСТАННЯ ЯКІСНИХ ЗАДАЧ З МЕТОЮ АКТИВІЗАЦІЇ МОТИВАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ В УЧНІВ

Манькевич Т.В. ДОСЛІДЖЕННЯ АКТИВІЗАЦІЇ НАВЧАЛЬНО-ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СТУДЕНТІВ КОЛЕДЖУ

Песін О.І., Каплун С.В., Свистунов О.Ю. НАВЧАЛЬНИЙ ФІЗИЧНИЙ ЕКСПЕРИМЕНТ: ПОШУК ВИХОДУ ІЗ КРИЗИ

Плуток О.В. СУТНІСТЬ ТА СТРУКТУРА ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ТРУДОВОГО НАВЧАННЯ ДО ПРОЕКТНО-ХУДОЖНЬОЇ ТВОРЧОСТІ УЧНІВ ОСНОВНОЇ ШКОЛИ

Полупаненко О.Г. ПРОЕКТУВАННЯ ЗМІСТУ ФАХОВОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ХІМІЇ ЩОДО ЗАСТОСУВАННЯ КОМП’ЮТЕРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ПРОФЕСІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ

Семенишина І.В., Понеділок В.Ф. ПРИКЛАДНА СПРЯМОВАНІСТЬ НАВЧАННЯ МАТЕМАТИКИ У ФОРМУВАННІ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ-АГРАРІЇВ

Посохова І.С., Казачінер О.С. ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ ІНЖЕНЕРІВ-ПЕДАГОГІВ ДО ЗАСТОСУВАННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНИХ ФОРМ НАВЧАННЯ В ПЕДАГОГІЧНОМУ ПРОЦЕСІ

Прокопова О.П. МОВЛЕННЄВО-КОМУНІКАТИВНІ ВМІННЯ У СТАНОВЛЕННІ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ІНЖЕНЕРА-ПЕДАГОГА

Пустовий О.М., Шморгун А.В., Шепета О.М. АКТУАЛІЗАЦІЯ ЗАДАЧ ЗАГАЛЬНОГО КУРСУ ФІЗИКИ ВИЩОЇ ШКОЛИ

Раєвська І.М. ДОСЛІДНИЦЬКІ УМІННЯ У СТРУКТУРІ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ВЧИТЕЛЯ

Сліпіч Ю.В. E.ВІЛЛЕГАС-РАЙМЕРС ПРО СВІТОВИЙ ДОСВІД МОДЕЛЮВАННЯ ПРОФЕСІЙНОГО РОЗВИТКУ ПЕДАГОГІВ

Слюсаренко М.А. ЗАДАЧНИЙ ПІДХІД В ОНОВЛЕННІ ТЕХНОЛОГІЇ НАВЧАННЯ СТУДЕНТІВ ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ДИСЦИПЛІН ПРИРОДНИЧОГО ЦИКЛУ

Соловйова Н.М. СТАНОВЛЕННЯ ПРОФЕСІЙНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ІНЖЕНЕРА-ПЕДАГОГА: МЕТОДИЧНИЙ АСПЕКТ

Строганова Г.М. УМОВИ ФОРМУВАННЯ МОВНОЇ ОСОБИСТОСТІ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ-СЛОВЕСНИКА

Філіппова Л.В. ПРОБЛЕМИ ЧИТАННЯ ЛЕКЦІЙНОГО МАТЕРІАЛУ У ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ МЕДИЧНИХ ЗАКЛАДАХ

Шахматова Т.В. ДІЛОВА ГРА ЯК ЕФЕКТИВНИЙ ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ ДІЛОВИХ ЯКОСТЕЙ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ЕКОНОМІЧНОГО ПРОФІЛЮ

РОЗДІЛ 5. СОЦІАЛЬНА ПЕДАГОГІКА

Корецька Л.О. ОСВІТНЬО-ВИХОВНИЙ ПРОСТІР ЯК ПОКАЗНИК СОЦІАЛЬНОГО БУТТЯ ПІВДНЯ УКРАЇНИ КІНЦЯ ХVІІІ – ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТЬ

Логвиновська Т.А. КОГНІТИВНИЙ АСПЕКТ СОЦІАЛЬНОГО СПРЯМУВАННЯ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ

Султанова Н.В. ДІАГНОСТИКА СФОРМОВАНОСТІ ЕТИЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ СОЦІАЛЬНИХ ПЕДАГОГІВ

РОЗДІЛ 6. СУЧАСНІ ПЕДАГОГІЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ

Бендера I.M., Луговська Е.М. ТЕОРІЯ ТА МЕТОДИКА СТВОРЕННЯ НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИХ КОМПЛЕКСІВ

Дзюбан Т.П. ПРОБЛЕМА АКТИВІЗАЦІЇ НАВЧАЛЬНО-ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ CТУДЕНТІВ ПРИ ВИВЧЕННІ ТЕХНІЧНИХ ДИСЦИПЛІН З ВИКОРИСТАННЯМ КОМП’ЮТЕРНО-ОРІЄНТОВАНИХ ЗАСОБІВ НАВЧАННЯ

Рудь А.В. ІННОВАЦІЙНА ТЕХНОЛОГІЯ ВИКЛАДАННЯ ТЕМИ: “ЕЛЕКТРИЧНЕ ОБЛАДНАННЯ ТРАКТОРІВ І АВТОМОБІЛІВ”

Тєн Е.П. МЕТОДИКА ВИКОРИСТАННЯ МУЛЬТИМЕДІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ВИКЛАДАННІ КУРСУ “ПРОФЕСІЙНА ПЕДАГОГІКА”

Тулашвілі Ю.Й. ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ ЗАСАДИ ВПРОВАДЖЕННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМП’ЮТЕРНОЇ ПІДГОТОВКИ ОСІБ З ПОРУШЕННЯМИ ЗОРУ

Чижська Т.Г., Матвійчук О.В., Долянівська О.В. ПОПУЛЯРИЗАЦІЯ ФІЗИКИ НА БАЗІ ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ ЛІТНЬОЇ НАУКОВО-ТЕХНІЧНОЇ ШКОЛИ МАН УКРАЇНИ

Шевченко В.В., Покорний В.В., Філіпщук О.М. МЕТОДИКА ПІДГОТОВКИ ТА РІШЕННЯ МОДУЛЬНИХ ПРАКТИЧНИХ ЗАВДАНЬ З ДИСЦИПЛІНИ ДОСЛІДЖЕННЯ ОПЕРАЦІЙ ЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНИХ СИСТЕМ ЗА ТЕМОЮ: ВАРІАЦІЙНІ МЕТОДИ

Яковенко Т.В., Горіна А.А., Агапова М.О. ПРОБЛЕМИ ПІДГОТОВКИ ВИКЛАДАЧІВ ОХОРОНИ ПРАЦІ З ВИКОРИСТАННЯМ ІНТЕРАКТИВНИХ МЕТОДІВ