Завантажити номер одним файлом

ТИТУЛЬНА СТОРІНКА

ЗМІСТ

РОЗДІЛ 1. МЕТОДОЛОГІЯ ТА ІСТОРІЯ ПЕДАГОГІКИ

Бондар В.І. КЛАСИЧНА Й АДАПТИВНА ПЕДАГОГІКА ВИЩОЇ ОСВІТИ У ВИМІРАХ ХХІ СТОЛІТТЯ

Лопушинський І.П. АДАПТАЦІЯ МОВНОГО ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ ДО СТАНДАРТІВ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ: СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ ВРЕГУЛЮВАННЯ

Слюсаренко Н.В. ВИВЧЕННЯ МАЙБУТНІМИ ВЧИТЕЛЯМИ КУРСУ “ДОМОВОДСТВО” ЯК УМОВА ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ СОЦІАЛІЗАЦІЇ УЧНІВ (КІНЕЦЬ 50-Х – ПОЧАТОК 60-Х РОКІВ ХХ СТ.)

Котик Т.М. ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК ІСТОРИЧНОГО Й СУЧАСНОГО В РОЗВИТКУ УКРАЇНСЬКОЇ ЛІНГВОДИДАКТИКИ

Федяєва В.Л. ДО ПРОБЛЕМИ СІМЕЙНОГО ВИХОВАННЯ У ДОРОБКУ ПЕДАГОГІВ-ПРОСВІТНИКІВ ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ ХІХ СТОЛІТТЯ

Анісімова О.Е. ВИКОРИСТАННЯ ІДЕЙ ФРІДРІХА ФРЬОБЕЛЯ У НАПРЯМКУ ОЗНАЙОМЛЕННЯ ДІТЕЙ ІЗ ОТОЧУЮЧИМ СВІТОМ ЧЕРЕЗ ПРАЦЮ У ПРИРОДІ

Благова Т.О. ХОРЕОГРАФІЧНА ОСВІТА В ДІЯЛЬНОСТІ КУЛЬТУРНО-ОСВІТНІХ УСТАНОВ УКРАЇНИ СЕРЕДИНИ XX СТ.

Зарецька І.А. ІСТОРІЯ ЗАРОДЖЕННЯ ТА СТВОРЕННЯ УКРАЇНСЬКОГО КЛАСИЧНОГО БАЛЕТУ

Кірдан О.Л. ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІННЯ ВИЩИМИ НАВЧАЛЬНИМИ ЗАКЛАДАМИ УКРАЇНИ У ПЕРІОД ОСВІТНІХ РЕФОРМ (ХІХ СТ.)

Кірик М.Ю. ІСТОРІЯ СТАНОВЛЕННЯ МЕТОДІВ НАВЧАННЯ ГРАМОТИ ШЕСТИЛІТОК

Кудас Л.Б. КРАЄЗНАВСТВО ЯК НОВИЙ МЕТОД ОСВІТНЬОЇ І НАУКОВОЇ РОБОТИ ПРИ ПІДГОТОВЦІ ВЧИТЕЛІВ У ПЕРІОД 20-Х РОКІВ ХХ СТ.

Кузьо І.В. ФОНД НАВЧАЛЬНИХ ФІЛЬМІВ У ВІТЧИЗНЯНІЙ ШКОЛІ 30-50-Х РОКІВ ХХ СТОЛІТТЯ

Марусик Н.І. ВАСИЛЬ АВРАМЕНКО – ПЛЮСИ І МІНУСИ ТВОРЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Покорна Л.М. РОЗВИТОК ІНФОРМАЦІЙНО-ПЕДАГОГІЧНОГО ПРОСТОРУ У ДОШКІЛЬНІЙ ТА ПЕДАГОГІЧНІЙ ОСВІТІ В США

Полєвікова О.Б. МОВЛЕННЄВИЙ РОЗВИТОК ДИТИНИ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ В КОНТЕКСТІ ПЕДАГОГІКИ ФРІДРІХА ФРЬОБЕЛЯ

Скобель Ю.М. ЛЕМКІВСЬКИЙ НАРОДНИЙ ТАНЕЦЬ У КОНТЕКСТІ ХОРЕОГРАФІЧНОЇ КУЛЬТУРИ УКРАЇНИ

Степанова Т.М. РЕФОРМУВАННЯ ЗМІСТУ ПЕРЕДШКІЛЬНОЇ І ПОЧАТКОВОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ У 80-І Р. ХХ СТОЛІТТЯ

Токуєва Н.В. ВИХОВАННЯ САМОСТІЙНОСТІ В ПРОЦЕСІ ТРУДОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ ШКІЛ-ІНТЕРНАТІВ У ПЕДАГОГІЧНІЙ СПАДЩИНІ М. АНДРІЄВСЬКОГО

Фещенко Г.В. ОРГАНІЗАЦІЙНІ ФОРМИ ПЕРЕПІДГОТОВКИ ВЧИТЕЛІВ ДО КРАЄЗНАВЧОЇ РОБОТИ В ШКОЛІ (20–30-ТІ РОКИ ХХ СТОЛІТТЯ)

Цюпак І.М. ІСТОРІЯ СТАНОВЛЕННЯ ДОШКІЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ ВІДОМЧОГО ТИПУ НА ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ

Шиманович І.О. ПОЛІТЕХНІЧНА ОСВІТА ШКОЛЯРІВ ТА МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ НАПРИКІНЦІ 60-Х – У 70-ТІ РОКИ ХХ СТОЛІТТЯ

РОЗДІЛ 2. ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА НАВЧАННЯ

Голобородько Є.П. ДЕЯКІ ЗАУВАГИ ЩОДО МОВНОЇ СИТУАЦІЇ У СВІТІ

Заболотська О.О. АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ МЕТОДИКИ ВИКЛАДАННЯ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ

Хом’як І.М. КОМПЛЕКСНИЙ ПІДХІД ДО ФОРМУВАННЯ ОРФОГРАФІЧНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ

Антончук О.М. СИСТЕМА ПОЕТАПНОГО ФОРМУВАННЯ У ШКОЛЯРІВ ОРФОГРАФІЧНИХ НАВИЧОК НА МОРФОЛОГІЧНІЙ ОСНОВІ

Горіна Ж.Д. ЛІНГВОДИДАКТИЧНІ ПІДХОДИ ЩОДО СТАНДАРТИЗАЦІЇЇ РІДНОМОВНОЇ ОСВІТИ В УНІВЕРСИТЕТІ

Довженко І.В. ТЕОРЕТИЧНІ ПРОБЛЕМИ ЛІНГВОДИДАКТИЧНОГО ТЕСТУВАННЯ

Дороз В.Ф. МОДЕРНІЗАЦІЯ ЗМІСТУ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ З УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ

Засименко В.В. ОСОБЛИВОСТІ НАВЧАННЯ АНГЛІЙСЬКОГО МОВНОГО ЕТИКЕТУ В ШКОЛІ

Каменський О.І. КОМПЛЕКСНИЙ АУДІОТЕКСТ ЯК ЗАСІБ АКТИВІЗАЦІЇ ІНШОМОВНОЇ КОМУНІКАТИВНО-КОГНІТИВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СТУДЕНТІВ

Кулик О.Д. ПРОБЛЕМА МОВЛЕННЄВОГО РОЗВИТКУ УЧНІВ ОСНОВНОЇ ШКОЛИ В ПРОЦЕСІ ФОРМУВАННЯ СЛОВОТВІРНИХ УМІНЬ І НАВИЧОК

Лук’янченко І.О. ВИКОРИСТАННЯ ІНТЕРАКТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НАВЧАННЯ У ФОРМУВАННІ МОВЛЕННЄВОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ В ГОВОРІННІ СТУДЕНТІВ ФАКУЛЬТЕТІВ ІНОЗЕМНИХ МОВ

Мельничук Ю.Ю. НАСТУПНІСТЬ У НАВЧАННІ МОВЛЕННЄВОГО ЕТИКЕТУ ДІТЕЙ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ТА МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ В ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ РОСІЙСЬКОЇ МОВИ

Носова І.О. ДЕЯКІ АСПЕКТИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ЛАБОРАТОРНИХ ЗАНЯТЬ З ВИВЧЕННЯ ТЕХНОЛОГІЧНОГО ОБЛАДНАННЯ РЕСТОРАННИХ ГОСПОДАРСТВ

Овсієнко Л.М. РОЛЬ КОМПЕТЕНТНІСНОГО ПІДХОДУ В ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ СТУДЕНТІВ-ФІЛОЛОГІВ

Омельчук С.А. РЕАЛІЗАЦІЯ ДОСЛІДНИЦЬКОГО ПІДХОДУ В ПІДРУЧНИКАХ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ДЛЯ 6-7 КЛАСІВ ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ ІЗ НАВЧАННЯМ УКРАЇНСЬКОЮ МОВОЮ

Пальчук М.І. ДИДАКТИЧНІ ПІДХОДИ ДО СТВОРЕННЯ ПРОФЕСІЙНИХ СТАНДАРТІВ КОМПЕТЕНТНОСТІ НА ПРИКЛАДІ ПРОФЕСІЇ “КУХАР”

Рускуліс Л.В. ЛЕКЦІЯ У СИСТЕМІ ЛІНГВОДИДАКТИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ ВЧИТЕЛЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ

Сараєва О.В. ПЕДАГОГІЧНА ПЕРСОНАЛІЯ – ОДНА З МОДЕЛЕЙ ВИВЧЕННЯ ПЕДАГОГІЧНОЇ ДУМКИ (МЕТОДИЧНИЙ АСПЕКТ)

Сокаль М.А., Турбарова Н.К. ПРО СУЧАСНУ НАВЧАЛЬНУ ЛІНГВІСТИЧНУ ЛЕКСИКОГРАФІЮ ДЛЯ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ

Сухіна Л.А. ХАРАКТЕРИСТИКА РОЗУМОВИХ ОПЕРАЦІЙ

РОЗДІЛ 3. ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА ВИХОВАННЯ

Голуб Н.Б. КОМУНІКАТИВНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ УЧНІВ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ СЕРЕДНЬОЇ ШКОЛИ:СТРУКТУРНІ КОМПОНЕНТИ

Луцан Н.І. ВЗАЄМОЗВЯЗОК ІГРОВОЇ ТА КОМУНІКАТИВНО-МОВЛЕННЄВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ДОШКІЛЬНИКА

Балакірєва В.А. СПЕЦИФІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОЇ РОБОТИ З УЧНЯМИ ІНТЕРНАТНИХ ЗАКЛАДІВ

Буракова Н.О. ШЛЯХИ ПРОФІЛАКТИКИ ДИТЯЧИХ ХВОРОБ І ГІГІЄНИ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ В ШКОЛІ

Бурлака Ю.С. ПРОБЛЕМА ВИКОРИСТАННЯ МОЛОДІЖНОЇ МУЗИЧНОЇ СУБКУЛЬТУРИ В ЕСТЕТИЧНОМУ ВИХОВАННІ СТУДЕНТІВ УНІВЕРСИТЕТІВ

Дружененко Р.С. ЕТНОПЕДАГОГІЧНИЙ ПІДХІД ДО СИТУАТИВНИХ ЗАВДАНЬ У ФОРМУВАННІ УСНОГО МОВЛЕННЯ ШКОЛЯРІВ

Морєв О.О. НАУКОВО-ПРАКТИЧНЕ ВИРІШЕННЯ ПРОБЛЕМИ ДЕРЖАВНО-ГРОМАДСЬКОГО УПРАВЛІННЯ В ОСВІТІ

Назаренко Л.М. ОРГАНІЗАЦІЯ ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ З ОГЛЯДУ НА АКСІОЛОГІЧНИЙ ПІДХІД

Пентилюк І.С. МОВНА ОСОБИСТІСТЬ ЯК СУБ’ЄКТ ВИХОВАННЯ В ОСНОВНІЙ ШКОЛІ

Стасько Б.В. ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ МУЗИЧНОГО СПРИЙНЯТТЯ І МУЗИЧНОГО МИСЛЕННЯ ЯК ОСНОВИ РОЗВИТКУ ТАНЦЮВАЛЬНОСТІ ПІДЛІТКІВ

Тіщенко О.М. ОБРЯДОВИЙ ТАНЕЦЬ ЯК КРЕАТИВНА ФОРМА РЕПЕРТУАРУ ХОРЕОГРАФІЧНОГО ШКІЛЬНОГО КОЛЕКТИВУ

Толстих О.О. ФОРМУВАННЯ ЕСТЕТИЧНОГО ДОСВІДУ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ ЯК ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНА ПРОБЛЕМА

РОЗДІЛ 4. ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ

Бакум З.П., Хоцкіна С.М. ФОРМУВАННЯ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ЕКОНОМІСТІВ: ТЕОРЕТИКО-ПРАКТИЧНИЙ АСПЕКТ ПРОБЛЕМИ

Зубко А.М. ШЛЯХИ ОПТИМІЗАЦІЇ УПРАВЛІННЯ НАВЧАЛЬНИМ ПРОЦЕСОМ У ЗАКЛАДАХ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ПЕДАГОГІВ

Пентилюк М.І. ІНТЕГРАТИВНИЙ ХАРАКТЕР ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ-СЛОВЕСНИКА

Симоненко Т.В. ТЕОРЕТИКО-ПРАКТИЧНА БАЗА ОРГАНІЗАЦІЇ МЕТОДИЧНОЇ РОБОТИ ВЧИТЕЛЯ-СЛОВЕСНИКА В СУЧАСНІЙ ШКІЛЬНІЙ ПРАКТИЦІ

Архіпова І.С. ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ ВИКЛАДАЧІВ ПОЧАТКОВОГО НАВЧАННЯ ДО РОБОТИ В УМОВАХ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО СЕРЕДОВИЩА

Бурдун В.В. ЗАСТОСУВАННЯ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЕКТУВАННЯ У ПІДГОТОВЦІ СУЧАСНИХ ІНЖЕНЕРІВ-ПЕДАГОГІВ

Васірук С.О. АКТИВІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНО-ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СТУДЕНТІВ НА ЗАНЯТТЯХ ІЗ КЛАСИЧНОГО ТАНЦЮ

Глухов І.Г. СПЕЦИФІКА ЕКОЛОГО-ПРАВОВОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ТА НАУКОВО-МЕТОДИЧНА МОДЕЛЬ ЇЇ ФОРМУВАННЯ

Дзюбата З.І. ОБҐРУНТУВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ІНТЕГРАЦІЇ НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН У АГРАРНИХ ВНЗ ЯК ЗАСОБУ ФОРМУВАННЯ КОМУНІКАТИВНИХ УМІНЬ

Замороцька В.В. НАВЧАЛЬНИЙ ПІДРУЧНИК У ВНЗ ЯК ЗАСІБ КЕРУВАННЯ ПІЗНАВАЛЬНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ МАЙБУТНЬОГО ВИХОВАТЕЛЯ ДНЗ

Ібрагімова Л.С. ІННОВАЦІЙНЕ ОСВІТНЄ СЕРЕДОВИЩЕ ВНЗ – УМОВА ФОРМУВАННЯ ПЕДАГОГІЧНОЇ КУЛЬТУРИ СУЧАСНОГО ФАХІВЦЯ

Ігнатенко С.В. ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ПЕРЕВІРКА ЕФЕКТИВНОСТІ ПРОБЛЕМНО-ІГРОВОГО НАВЧАННЯ У ПРОЦЕСІ ФОРМУВАННЯ ФАХОВИХ КОМПЕТЕНЦІЙ МАЙБУТНІХ ІНЖЕНЕРІВ-ПЕДАГОГІВ

Ірдинєнко К.О., Вільховченко Т.І. СУЧАСНИЙ СТАН ЕСТЕТИЧНОГО ВИХОВАННЯ В ХОРЕОГРАФІЧНІЙ ОСВІТІ УКРАЇНИ

Кабак В.В. КОМПОНЕНТИ ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНІХ ІНЖЕНЕРІВ-ПЕДАГОГІВ ДО ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Каменська І.Б. ЦІЛЬОВИЙ КОМПОНЕНТ ЗМІСТУ ІНШОМОВНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНЬОГО МЕНЕДЖЕРА

Карпова Е.Е., Листопад О.А. ТВОРЧІ ФАХОВІ ЗАВДАННЯ ЯК ФОРМА ОРГАНІЗАЦІЇ ЗМІСТУ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ В ПЕДАГОГІЦІ ТВОРЧОСТІ

Клименко Ю.А. ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНО МОБІЛЬНОГО ПЕДАГОГА У ЄВРОПЕЙСЬКИХ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ

Копусь О.А. РОЛЬ ПРОФЕСІЙНОЇ ОРІЄНТАЦІЇ В ПІДГОТОВЦІ МАГІСТРІВ ФІЛОЛОГІЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ

Коткова В.В. АНАЛІЗ ФОРМУВАННЯ ІНФОРМАТИЧНИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ У ВНЗ

Кулінка Ю.С. СТРУКТУРНА МОДЕЛЬ ФОРМУВАННЯ ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНІХ ПЕДАГОГІВ ДО ЗАПОБІГАННЯ ДЕВІАНТНОЇ ПОВЕДІНКИ ПІДЛІТКІВ

Мельник Т.В. ОСОБЛИВОСТІ КАРТИНИ СВІТУ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ-СЛОВЕСНИКА ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ МЕТОДОЛОГІЇ НАУКОВОГО ПІЗНАННЯ

Ракович В.В. МЕХАНІЗМИ ПРОФЕСІЙНОЇ САМООЦІНКИ МАЙБУТНІХ ВИКЛАДАЧІВ ОБРАЗОТВОРЧОГО МИСТЕЦТВА

Резнік Н.О. МЕТОДИКА РОБОТИ ВЧИТЕЛЯ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ ПО ФОРМУВАННЮ ОСОБИСТОСТІ ШКОЛЯРА ЗАСОБАМИ ІГРОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Сердюк Т.І. ПРОФЕСІЙНА ПІДГОТОВКА СТУДЕНТІВ-ХОРЕОГРАФІВ ДО МАЙБУТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Серпіонова Е.Н. ОСОБИСТНІСТНО ОРІЄНТОВАНИЙ ПІДХІД ДО ТВОРЧОГО РОЗВИТКУ МАЙБУТНЬОГО ПЕДАГОГА

Софіщенко О.В. СУТЬ ТА КРИТЕРІЇ СФОРМОВАНОСТІ СИСТЕМИ ЕСТЕТИЧНИХ ЦІННОСТЕЙ У МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ

Стас Т.В. ЕМОЦІЙНА КУЛЬТУРА ЯК СКЛАДОВА ЗАГАЛЬНОЇ КУЛЬТУРИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ

Чепок Р.В. ОСОБЛИВОСТІ ГРАФІЧНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННОЇ СПРАВИ

Швець Т.А. ПРОФЕСІЙНА МАЙСТЕРНІСТЬ МАЙБУТНІХ ВИХОВАТЕЛІВ ДОШКІЛЬНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ ЯК ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНА ПРОБЛЕМА

РОЗДІЛ 5. СОЦІАЛЬНА ПЕДАГОГІКА

Волошин П.М. МУЗИКА ЯК ЗАСІБ СОЦІАЛІЗАЦІЇ ШКОЛЯРІВ

Колісніченко В.В. ПІДГОТОВКА КУРСАНТІВ ВИЩОЇ ЮРИДИЧНОЇ ШКОЛИ ДО РОБОТИ З НЕПОВНОЛІТНІМИ “ГРУПИ РИЗИКУ” ЯК СОЦІАЛЬНО ПЕДАГОГІЧНА ПРОБЛЕМА

Парфанович І.І. СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ У СТРУКТУРІ СИСТЕМИ РАННЬОЇ ПРОФІЛАКТИКИ ДЕВІАНТНОЇ ПОВЕДІНКИ ДІВЧАТ ШКІЛЬНОГО ВІКУ

Степанова О.А. ГЕБОЇДНА ПОВЕДІНКА НЕПОВНОЛІТНІХ: СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНИЙ АНАЛІЗ

РОЗДІЛ 6. СУЧАСНІ ПЕДАГОГІЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ

Оршанський Л.В., Нищак І.Д. КОМП’ЮТЕРНІ ТЕХНОЛОГІЇ ЯК ЗАСІБ РОЗВИТКУ КОНСТРУКТОРСЬКИХ ЗДІБНОСТЕЙ СТУДЕНТІВ (НА ПРИКЛАДІ КОНСТРУЮВАННЯ СТРУБЦИНИ)

Балуєва Ю.В. ПРИНЦИПИ ВИКОРИСТАННЯ МУЛЬТИМЕДІЙНИХ ЗАСОБІВ НАВЧАННЯ НА УРОКАХ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ В СТАРШІЙ ШКОЛІ

Блажук О.А. ОРГАНІЗАЦІЯ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ МАЙБУТНІХ ОФІЦЕРІВ-ПРИКОРДОННИКІВ ІЗ ВИКОРИСТАННЯМ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

Луценко В.І. ВИКОРИСТАННЯ КОМП’ЮТЕРНИХ І МУЛЬТИМЕДІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ СТУДЕНТАМИ-ІНОЗЕМЦЯМИ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ

Саган О.В. ВИКОРИСТАННЯ НОВИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У СИСТЕМІ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ (НА ПРИКЛАДІ ДИСТАНЦІЙНОГО КУРСУ “ГРОМАДЯНСЬКЕ ВИХОВАННЯ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ”