Завантажити номер одним файлом

ТИТУЛЬНА СТОРІНКА

ЗМІСТ

РОЗДІЛ 1. МЕТОДОЛОГІЯ ТА ІСТОРІЯ ПЕДАГОГІКИ

Пентилюк М.І. ДИДАКТИЧНІ ЗАСАДИ РОБОТИ З НАУКОВОЮ ТЕРМІНОЛОГІЄЮ У ВИЩІЙ ШКОЛІ

Петренко О. Б. ОСОБЛИВОСТІ ГЕНДЕРНОЇ ОСВІТНЬОЇ ПОЛІТИКИ РАДЯНСЬКОЇ ДЕРЖАВИ У ПЕРІОД “ХРУЩОВСЬКОЇ ВІДЛИГИ” (1954-1964 РР.)

Семеног О.М. КУЛЬТУРА ОСОБИСТОСТІ ДОСЛІДНИКА-ГУМАНІТАРІЯ

Кірик М.Ю. ІСТОРІЯ СТАНОВЛЕННЯ МЕТОДІВ НАВЧАННЯ ГРАМОТИ ШЕСТИЛІТОК

Кожуховська Л. П. ГУМАНОЦЕНТРИЧНА СКЛАДОВА ЛІНГВОСОФСЬКОЇ СВІТОГЛЯДНОЇ КОНЦЕПЦІЇ ОЛЕКСАНДРА БІЛЯЄВА

Попова Н.В. ШЛЯХИ ФОРМУВАННЯ І РОЗВИТКУ КОНСАЛТИНГОВОЇ СЛУЖБИ В УПРАВЛІННІ ОСВІТОЮ У СВІТЛІ БОЛОНСЬКОЇ УГОДИ

Руденко В. М. ВЗАЄМОЗВ’ЯЗКИ У ФУНКЦІОНУВАННІ ПОНЯТЬ “ПЕДАГОГІЧНА ТЕХНОЛОГІЯ” ТА “НАВЧАЛЬНА ТЕХНОЛОГІЯ”

Сав’юк А.М. СОЦІАЛЬНО-ПРАВОВИЙ СТАТУС ЖІНОК НА ПІВДНІ УКРАЇНИ ЯК ПЕРЕДУМОВА СТВОРЕННЯ ЖІНОЧИХ ГРОМАДСЬКИХ ОРГАНІЗАЦІЙ (ІІ ПОЛОВИНА ХІХ – ПЕРША ЧВЕРТЬ ХХ СТОЛІТТЯ)

Сапожников С.В. СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТОК СУЧАСНОЇ СИСТЕМИ ВИЩОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ РУМУНСЬКОЇ РЕСПУБЛІКИ ЯК КРАЇНИ – ЧЛЕНА ЧОРНОМОРСЬКОГО ЕКОНОМІЧНОГО СПІВТОВАРИСТВА

Тимчук К. М. ОГЛЯД ПІДХОДІВ ДО АНАЛІЗУ Й ОЦІНЮВАННЯ ПІДРУЧНИКІВ ТА НМК З ІНОЗЕМНИХ МОВ КІНЦЯ ХХ – ХХІ СТ.

Шмоніна Т.А., Глухов І.Г. СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО РОЗУМІННЯ ПОНЯТТЯ “ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ”

Щербина В.Ю. ЕТНОРЕГІОНАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ ЯК ОБ’ЄКТ ІСТОРИКО-ПЕДАГОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

РОЗДІЛ 2. ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА НАВЧАННЯ

Остапенко Н.М. ПЕДАГОГІЧНА ТЕХНОЛОГІЯ ТА ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ПІДХІД ЯК ЛІНГВОДИДАКТИЧНА ПРОБЛЕМА

Гайдаєнко І.В., Левченко С.В. ФОРМУВАННЯ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ НА УРОКАХ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ТА ЛІТЕРАТУРИ

Гнаткович Т.Д. РІВНЕВА ІНТЕГРАТИВНІСТЬ СИНТАКСИЧНИХ ОДИНИЦЬ У ПРОЦЕСІ ФОРМУВАННЯ МОВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ УЧНІВ ОСНОВНОЇ ШКОЛИ

Дідук-Ступ’як Г.І. МОВНО-МОВЛЕННЄВА ПІДГОТОВКА УЧНІВ ОСНОВНОЇ ШКОЛИ В ХОДІ ЗАСТОСУВАННЯ ТЕХНОЛОГІЇ “ІНТЕРАКЦІЯ РІЗНОТИПОВИХ ПІДХОДІВ ДО ВИВЧЕННЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ”

Кінаш Ю.М. ФОРМУВАННЯ КОМУНІКАТИВНИХ УМІНЬ ТА НАВИЧОК У МОЛОДШОМУ ШКІЛЬНОМУ ВІЦІ

Ковальчук Н.П. ІНТЕРАКТИВНІ ТЕХНОЛОГІЇ НАВЧАННЯ ПУНКТУАЦІЇ

Кузнецова М.В. МІСЦЕ І РОЛЬ ПІДРУЧНИКА В САМООСВІТНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ШКОЛЯРІВ. ТВОРЧИЙ ДОРОБОК М.І.ПЕНТИЛЮК

Кузнецова Н.В. СПЕЦИФІКА ДІАГНОСТИКИ ОБДАРОВАНОСТІ У ДІТЕЙ

Кучеренко І.А. МІСЦЕ УРОКІВ РОЗВИТКУ КОМУНІКАТИВНИХ УМІНЬ І НАВИЧОК У СИСТЕМІ ШКІЛЬНОЇ МОВНОЇ ОСВІТИ

Лещенко Г.П. ПРОБЛЕМА НАСТУПНОСТІ У ФОРМУВАННІ КОМУНІКАТИВНОЇ УКРАЇНОМОВНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ УЧНІВ ПОЧАТКОВОЇ І СЕРЕДНЬОЇ ШКОЛИ

Максимчук Г.М. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ СЛОВНИКА-МІНІМУМУ ЗАДЛЯ ЗАСВОЄННЯ ЕТНОКУЛЬТУРОЗНАВЧОЇ ЛЕКСИКИ

Мамчур Л.І. ЛІНГВОДИДАКТИЧНІ ПІДХОДИ ДО ФОРМУВАННЯ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ УЧНІВ ОСНОВНОЇ ШКОЛИ

Омельчук С.А. ПРАГМАТИЧНИЙ АСПЕКТ РОБОТИ З ТЕКСТОМ ПІД ЧАС ВИВЧЕННЯ МОРФОЛОГІЇ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ В ОСНОВНІЙ ШКОЛІ

Сіранчук Н.М. РОЗВИТОК ОБРАЗНОГО МОВЛЕННЯ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ У ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ

Савінова Н.В. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ ГРАМАТИЧНОЇ ПРАВИЛЬНОСТІ МОВЛЕННЯ У ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ

Сенько І.С. ФОРМУВАННЯ СОЦІОКУЛЬТУРНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ В УЧНІВ СЕРЕДНІХ КЛАСІВ У ПРОЦЕСІ МОВНОЇ ОСВІТИ

Хоменко О.В. ДИДАКТИЧНІ ОСНОВИ РЕАЛІЗАЦІЇ НАСТУПНОСТІ ПРИ ФОРМУВАННІ СЛОВОТВОРЧИХ УМІНЬ УЧНІВ ПОЧАТКОВОЇ І ОСНОВНОЇ ШКІЛ

Шевцова Л.С. CИТУАТИВНІ ЗАВДАННЯ НА УРОКАХ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ

Яремчук Н.С. ЛІНГВОДИДАКТИЧНИЙ АСПЕКТ УДОСКОНАЛЕННЯ НАВИЧОК ГОВОРІННЯ УЧНІВ 5 – 6 КЛАСІВ

РОЗДІЛ 3. ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА ВИХОВАННЯ

Горбунова Н.В. ЛІНГВОДИДАКТИЧНА СУТНІСТЬ ПРОЦЕСУ РОЗВИТКУ СЛОВНИКА ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ

Авдєєнко І.М. СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО РОЗУМІННЯ ПОНЯТТЯ “КУЛЬТУРА ЗДОРОВ’Я”

Каменєва К.Л. ФОРМУВАННЯ ЛІДЕРСЬКИХ ЯКОСТЕЙ В ЮНАЦЬКОМУ ВІЦІ

Кан Ю.Б. ПЕРЕВІРКА ЕФЕКТИВНОСТІ МОДЕЛІ ТУРИСТСЬКО-КРАЄЗНАВЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ, ОРІЄНТОВАНОЇ НА ОПТИМІЗАЦІЮ МІЖОСОБИСТІСНОЇ ВЗАЄМОДІЇ УЧНІВ ОСНОВНОЇ ШКОЛИ (НА ПРИКЛАДІ ТУРИСТСЬКИХ ОБ’ЄДНАНЬ)

Кільдерова Л.В., Кільдеров Д.Е. РОЗВИТОК ТВОРЧОЇ ПІЗНАВАЛЬНОЇ АКТИВНОСТІ ЯК СУЧАСНА ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНА ПРОБЛЕМА

Міняйлова А.В. ОСОБЛИВОСТІ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ ТЕХНІЧНИХ УНІВЕРСИТЕТІВ У КОНТЕКСТІ ГУМАНІСТИЧНОГО ВИХОВАННЯ СТУДЕНТІВ

Ушакова I.O. ЕСТЕТИЧНИЙ ОБРАЗ ЛЮДИНИ В СИСТЕМІ ВИХОВАННЯ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ

РОЗДІЛ 4. ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ

Барбіна Є.С., Дзядевич Ю.В. ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОГО ІМІДЖУ ВЧИТЕЛЯ

Голобородько Є.П. РОБОТА З НАУКОВИМ ТЕКСТОМ ЯК ЗАСІБ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ВЧИТЕЛІВ У ПІСЛЯДИПЛОМНІЙ ОСВІТІ

Дроздова І.П. АСПЕКТИ Й ЗАКОНОМІРНОСТІ РОЗВИТКУ ПРОФЕСІЙНОГО МОВЛЕННЯ СТУДЕНТІВ-НЕФІЛОЛОГІВ ВНЗ

Пантюк М.П. ДИДАКТИЧНА ФУНКЦІЯ ВЧИТЕЛЯ ЯК ВИЯВ СУБ’ЄКТНОСТІ Й СОЦІАЛІЗАЦІЇ

Берегова Г.Д. ФОРМУВАННЯ МОВНОЇ ОСОБИСТОСТІ МАЙБУТНІХ АГРАРНИКІВ

Варнавська І.В. ОСОБЛИВОСТІ РОБОТИ З ТЕКСТАМИ НАУКОВОГО СТИЛЮ СПОРТИВНОГО СПРЯМУВАННЯ

Віцюк А.А. РЕАЛІЗАЦІЯ КОМПЕТЕНТНІСНОГО ПІДХОДУ У ФОРМУВАННІ ОРФОГРАФІЧНОЇ ГРАМОТНОСТІ СТУДЕНТІВ-ПЕРШОКУРСНИКІВ ФІЛОЛОГІЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ ПІД ЧАС ВИВЧЕННЯ МОВОЗНАВЧИХ ДИСЦИПЛІН

Волошинов С.А. ПЕДАГОГІЧНІ ПІДХОДИ ДО ФОРМУВАННЯ АЛГОРИТМІЧНИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ МАЙБУТНІХ СУДНОВОДІЇВ

Глухов І.Г. ЕКОЛОГО-ПРАВОВА КОМПЕТЕНТНІСТЬ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ В УМОВАХ ПЕРЕХОДУ СУСПІЛЬСТВА ДО СТАЛОГО РОЗВИТКУ

Гончар О.В. КОМУНІКАТИВНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ ЯК ОСНОВА ПЕДАГОГІЧНОЇ ВЗАЄМОДІЇ УЧАСНИКІВ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ

Добровольська Л.В., Добровольська Д.М. ОПТИМІЗАЦІЇ ПРОФЕСІЙНО-ОРІЄНТОВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПРИ ВИКЛАДАННІ АНГЛІЙСЬКОЇ, НІМЕЦЬКОЇ ТА ФРАНЦУЗЬКОЇ МОВИ

Заскалєта С.Г. ОСОБЛИВОСТІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ АГРАРНОЇ ГАЛУЗІ В КРАЇНАЇ СХІДНОЇ ЄВРОПИ

Іванишин Г.Я. ФОРМУВАННЯ НАВИЧОК РОБОТИ З ПРОФЕСІЙНО-ОРІЄНТОВАНИМИ ТЕКСТАМИ У ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ

Ізмайлова О.А. РОЛЬ ІНШОМОВНОЇ ДИСКУРСИВНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ У СФЕРІ УСНОЇ І ПИСЕМНОЇ КОМУНІКАЦІЇ

Кардаш І.М. МОВЛЕННЄВА КУЛЬТУРА ЯК СКЛАДОВА ЗАГАЛЬНОЇ КУЛЬТУРИ МАЙБУТНЬОГО ФАХІВЦЯ З ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ

Манькевич Т.В. ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ АКТИВІЗАЦІЇ НАВЧАЛЬНО-ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СТУДЕНТІВ КОЛЕДЖУ (НА ПРИКЛАДІ ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ “ВЗАЄМОЗАМІННІСТЬ, СТАНДАРТИЗАЦІЯ ТА ТЕХНІЧНІ ВИМІРЮВАННЯ”)

Матвєєва К.С. ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ НАВИЧОК ВОЛОДІННЯ ДІЛОВОЮ АНГЛІЙСЬКОЮ МОВОЮ В ПРОЦЕСІ САМОСТІЙНОЇ ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СТУДЕНТІВ

Нагрибельна І.А. САМОСТІЙНА РОБОТА З МЕТОДИКИ НАВЧАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ЯК СКЛАДОВА ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ

Нищета В.А. ФОРМУВАННЯ МЕТОДИЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ СТУДЕНТІВ-ФІЛОЛОГІВ ЩОДО ВИКДАДАННЯ РИТОРИКИ В ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ ШКОЛІ

Олефіренко Т.О. ЗМІСТ І СТРУКТУРА ГРАФІЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ТЕХНОЛОГІЙ

Перевознюк Н.М. ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ ЕКОНОМІСТІВ ДО ДІЛОВОГО СПІЛКУВАННЯ У ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ ПРОФЕСІЙНО-ОРІЄНТОВАНОЇ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ

Підгурська В.Ю. КРЕАТИВНІСТЬ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ ЯК НЕОБХІДНА УМОВА ЇХ ПРОФЕСІЙНОЇ МОВНОКОМУНІКАТИВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Радочинська Л.Г. НАВЧАННЯ ЧИТАННЯ ХУДОЖНІХ ТВОРІВ ІНОЗЕМНОЮ МОВОЮ НА I-II КУРСІ МОВНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ

Савчак І.В. УДОСКОНАЛЕННЯ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ЯК УМОВА ПРОФЕСІОНАЛІЗМУ МАЙБУТНЬОГО МЕНЕДЖЕРА ТУРИЗМУ

Савченко Л.О. ВИВЧЕННЯ СТРУКТУРИ ПЕДАГОГІЧНОЇ ДІАГНОСТИКИ У ВИЩІЙ ШКОЛІ ПРИ ВИВЧЕННІ ПЕДАГОГІЧНИХ ДИСЦИПЛІН

Сергієнко Л.В. ЛІНГВОДИДАКТИЧНІ ЗАСАДИ РОБОТИ З ДИДАКТИЧНИМИ ІГРАМИ В ПРОЦЕСІ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ

Слабко В.М. ДИДАКТИЧНІ УМОВИ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ВЧИТЕЛІВ ТЕХНОЛОГІЙ З ОСНОВ ДИЗАЙНУ

Столяр З.В. КОМПЕТЕНТНІСНИЙ ПІДХІД ДО НАВЧАННЯ СТУДЕНТІВ-ФІЛОЛОГІВ

Сугейко Л.Г. СТИЛІСТИЧНИЙ АСПЕКТ У ВИВЧЕННІ ВІДОКРЕМЛЕНИХ ЧЛЕНІВ РЕЧЕННЯ У ВНЗ

Тимошенко Ю.В. СТАНОВЛЕННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ЯК ЗАПОРУКА ЙОГО УСПІШНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Тоцька Н.Л. МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ПРОФЕСІЙНОГО СПІЛКУВАННЯ СТУДЕНТІВ

Чубань Т.В. ВИВЧЕННЯ ГРАНИЧНИХ І НЕГРАНИЧНИХ ДІЄСЛІВ НЕДОКОНАНОГО ВИДУ У ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ

Шандрук С.І. ОСОБЛИВОСТІ КОГНІТИВНОГО ПІДХОДУ ДО ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ВЧИТЕЛІВ У США

Шиянюк Л.В. ЛІНГВОДИДАКТИЧНІ ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ УКРАЇНСЬКОМОВНОЇ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ СТУДЕНТІВ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ ТЕХНІЧНОГО ПРОФІЛЮ

Юрійчук Н.Д. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ НАВЧАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ (ЗА ПРОФЕСІЙНИМ СПРЯМУВАННЯМ) У ВНЗ

РОЗДІЛ 5. СОЦІАЛЬНА ПЕДАГОГІКА

Федяєва В.Л. ПРОФЕСІЙНА ПІДГОТОВКА МАЙБУТНЬОГО СОЦІАЛЬНОГО ПЕДАГОГА В ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ КУРСУ “СІМЕЙНА ПЕДАГОГІКА”

Богомолова М.Ю. ДЕЛІНКВЕНТНА ПОВЕДІНКА ПІДЛІТКІВ ЯК СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНА ПРОБЛЕМА

Казанчан А.А. ПРОБЛЕМА АДАПТАЦІЇ СТУДЕНТІВ ПЕРШОГО КУРСУ ДО НАВЧАННЯ У ВИЩОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ

Наточій А.М. СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ ПРОФЕСІЙНОЇ ОРІЄНТАЦІЇ ВИХОВАНЦІВ ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ ШКІЛ-ІНТЕРНАТІВ УКРАЇНИ

Поліщук І.Є., Галіченко М.В. РЕЛІГІЙНІСТЬ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ НА ХЕРСОНЩИНІ (ЗА МАТЕРІАЛАМИ СОЦІОЛОГІЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ 2011 РОКУ)

Степанова О.А. МОЛОДІЖНЕ УГРУПОВАННЯ СКІНХЕДІВ: СОЦІАЛЬНИЙ ПОРТРЕТ СУБКУЛЬТУРИ

Чабан Н.І. КУРС “ДІЛОВЕ СПІЛКУВАННЯ ЮРИСТА” ЯК ЗАСІБ СОЦІАЛІЗАЦІЇ СТУДЕНТІВ У ПРОЦЕСІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ

РОЗДІЛ 6. СУЧАСНІ ПЕДАГОГІЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ

Сидоренко В.К., Кільдеров Д.Е. ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ЛЮДИНИ ЯК ВИЗНАЧАЛЬНИЙ ФАКТОР ТЕХНОЛОГІЗАЦІЇ НАУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Ганніченко Т.А. ОЦІНКА РЕЗУЛЬТАТІВ ПЕДАГОГІЧНОГО ЕКСПЕРИМЕНТУ ЗА МЕТОДИКОЮ Д.О.НОВИКОВА

Ібрагімова Л.С. МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ПО РОБОТІ З ІНТЕРАКТИВНОЮ ДОШКОЮ ТА МЕТОДИКА ПРОВЕДЕННЯ ЗАНЯТЬ З ЇЇ ВИКОРИСТАННЯМ (НА ПРИКЛАДІ ДИСЦИПЛІНИ “ОСНОВИ КОНСТРУЮВАННЯ ТА МОДЕЛЮВАННЯ ОДЯГУ”)

Іванов І.Ю. ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ КОМПЕТЕНЦІЙ УЧИТЕЛЯ-СЛОВЕСНИКА

Митрофанова О.Г., Місюченко С.І. ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАТИВНІ ТЕХНОЛОГІЇ НА УРОКАХ РОСІЙСЬКОЇ МОВИ

Назаренко В.С. РОЗВИТОК ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ УЧИТЕЛІВ У ЗАКЛАДАХ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ

Рудь А.В. ІННОВАЦІЙНІ ПІДХОДИ ДО ВИКЛАДАННЯ ТЕМИ “КОМПЛЕКСНА МЕХАНІЗАЦІЯ ВИРОЩУВАННЯ ТА ЗБИРАННЯ ЦУКРОВИХ БУРЯКІВ”

Шевченко В.В. НАУКОВА ОРГАНІЗАЦІЯ ПРАЦІ ПЕДАГОГА В КОНТЕКСТІ ЗАСТОСУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НАВЧАННЯ