Завантажити номер одним файлом

ТИТУЛЬНА СТОРІНКА

ЗМІСТ

РОЗДІЛ 1. МЕТОДОЛОГІЯ ТА ІСТОРІЯ ПЕДАГОГІКИ

Кузьменко В.В. ФОРМУВАННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ КАРТИНИ СВІТУ В УЧНІВ У ШКОЛАХ УКРАЇНИ В ПЕРШІ ПІСЛЯРЕВОЛЮЦІЙНІ РОКИ

Боярська-Хоменко А.В. ВИКОРИСТАННЯ В ПЕДАГОГІНІЙ ПРАКТИЦІ СУЧАСНИХ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ МЕТОДІВ І ФОРМ НАВЧАННЯ МАТЕМАТИКИ ХІХ – ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТТЯ

Проніков О.К. ВИТОКИ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ У НАУКОВИХ ПРАЦЯХ ВИДАТНИХ ПЕДАГОГІВ ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ ХІХ СТОЛІТТЯ

Сав’юк А.М. ОСНОВНІ НАПРЯМИ ПРОСВІТНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЖІНОЧИХ ГРОМАДСЬКИХ ОРГАНІЗАЦІЙ НА ПІВДНІ УКРАЇНИ (КІНЕЦЬ ХІХ – ПЕРША ЧВЕРТЬ ХХ СТОЛІТТЯ

Стражнікова І.В. ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ ОСВІТИ ДОРОСЛИХ ЗАХІДНОГО РЕГІОНУ УКРАЇНИ У ДОРОБКУ НАУКОВЦІВ КІНЦЯ ХХ – ПОЧАТКУ ХХІ СТОЛІТТЯ

Терентьєва Н.О. ЗАРОДЖЕННЯ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ УНІВЕРСИТЕТСЬКОЇ ОСВІТИ

Турчанова Т.М. ОРГАНІЗАЦІЯ ОСВІТНЬО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ В ПЕНІТЕНЦІАРНИХ ЗАКЛАДАХ ДЛЯ НЕПОВНОЛІТНІХ В УКРАЇНІ НА ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТТЯ

Шандрук С.І. ПОРІВНЯЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ СИСТЕМИ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ ВЧИТЕЛІВ У США

РОЗДІЛ 2. ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА НАВЧАННЯ

Семеног О.М. ДІАЛОГ МОВНИХ ОСОБИСТОСТЕЙ У ВИМІРАХ ПЕДАГОГІЧНОЇ ВЗАЄМОДІЇ

Хом’як І.М. НАУКОВИЙ СТИЛЬ ЯК ОБ’ЄКТ ВИВЧЕННЯ СТИЛІСТИКИ

Антончук О.М. РЕАЛІЗАЦІЯ МОВЛЕННЄВОЇ ЛІНІЇ ЗМІСТУ НАВЧАННЯ ПІД ЧАС ВИВЧЕННЯ ОРФОГРАФІЇ В ОСНОВНІЙ ШКОЛІ

Арешенков Ю.О. ЛІНГВІСТИЧНІ ЗАСАДИ ВИВЧЕННЯ ЛЕКСИЧНИХ ЗАСОБІВ ОРГАНІЗАЦІЇ НАУКОВОГО ТЕКСТУ В КУРСІ “НАУКОВА МОВА”

Берегова Г.Д. ОСОБЛИВОСТІ ГУМАНІТАРНОГО ПІЗНАННЯ ТА ПЕРЕКЛАД НАУКОВИХ ТЕКСТІВ

Божко О.П. ТЕКСТ ТА ЙОГО РОЛЬ У ФОРМУВАННІ ВМІНЬ ГОВОРІННЯ НА УРОКАХ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ

Варнавська І.В. ОСОБЛИВОСТІ ВЖИВАННЯ СПОРТИВНОЇ ТЕРМІНОЛОГІЇ ІНШОМОВНОГО ПОХОДЖЕННЯ

Голдун Л.І. ПРОБЛЕМИ ПЕРЕКЛАДУ НАУКОВО-ТЕХНІЧНОГО ТЕКСТУ У ВИЩІЙ ШКОЛІ

Гріца А.І. НАУКОВІ ОСНОВИ ОРГАНІЗАЦІЇ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ З УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ПІД ЧАС ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ МОРСЬКОЇ ГАЛУЗІ

Дружененко Р.С. ЕТНОЛІНГВІСТИЧНИЙ АСПЕКТ АНАЛІЗУ ТЕКСТУ (ФРАГМЕНТ ЛЕКЦІЇ ДЛЯ СТУДЕНТІВ-ФІЛОЛОГІВ)

Златів Л.М. РОБОТА З НАУКОВО-НАВЧАЛЬНИМ ТЕКСТОМ ЗІ СТУДЕНТАМИ-ФІЛОЛОГАМИ (НА МАТЕРІАЛІ ДИСЦИПЛІНИ “ТЕКСТОЗНАВСТВО”)

Кравцова І.А. МЕТОДИКА ОПРАЦЮВАННЯ НАУКОВО-ПІЗНАВАЛЬНИХ ТЕКСТІВ НА УРОКАХ ЧИТАННЯ В ПОЧАТКОВИХ КЛАСАХ

Кулик О.Д. ПРОБЛЕМА ЗНАЧЕННЄВОГО ТА СМИСЛОВОГО СПРИЙНЯТТЯ СЛОВА

Кучеренко І.А. РЕАЛІЗАЦІЯ ФУНКЦІОНАЛЬНО-СТИЛІСТИЧНОГО ПІДХОДУ НА УРОКАХ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ В ОСНОВНІЙ ШКОЛІ

Мельничук Ю.Ю. ФОРМУВАННЯ СТИЛІСТИЧНИХ УМІНЬ НА ОСНОВІ НАУКОВОГО ТЕКСТУ

Моїсеєв С.О. ВИКОРИСТАННЯ МУЛЬТИМЕДІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НА КОНКУРСНИХ УРОКАХ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ

Образцова О.М. ФОРМУВАННЯ ТВОРЧИХ ЗДІБНОСТЕЙ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ ПРИ ВИВЧЕННІ РУЧНОЇ ПРАЦІ

Овсієнко Л.М. НАУКОВИЙ ТЕКСТ ЯК ЛІНГВІСТИЧНА ОДИНИЦЯ І КОМУНІКАТИВНИЙ ФЕНОМЕН

Окуневич Т.Г., Хоменко В.Б. ВИКОРИСТАННЯ КРАЄЗНАВЧОГО МАТЕРІАЛУ НА УРОКАХ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ

Павлик О.А. ОСОБЛИВОСТІ РОБОТИ НАД НАУКОВИМ ТЕКСТОМ НА УРОКАХ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ У СВІТЛІ ВИМОГ НОВОГО ДЕРЖАВНОГО СТАНДАРТУ ПОЧАТКОВОЇ ЗАГАЛЬНОЇ ОСВІТИ

Пономаревський С.Б. ПРОБЛЕМА ПІДРУЧНИКОТВОРЕННЯ В УКРАЇНСЬКОМУ ОСВІТНЬОМУ ПРОСТОРІ РОСІЇ

Пруняк В.В., Пруняк Л.М. УСНЕ НАУКОВО-НАВЧАЛЬНЕ МОВЛЕННЯ ЯК ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ РІЗНОВИД НАУКОВОГО СТИЛЮ

Тоцька Н.Л. ПЕРЕКЛАД – МЕТОД ВИБОРУ ГРАМАТИЧНОЇ ФОРМИ ДО СИТУАЦІЇ

Черепанова С.Б. РОБОТА З ІНШОМОВНИМ ТЕКСТОМ У ВНЗ

Шульжук Н.В. НАУКОВО-НАВЧАЛЬНИЙ ТЕКСТ В АСПЕКТІ СУЧАСНИХ ЛІНГВІСТИЧНИХ ТА ЛІНГВОДИДАКТИЧНИХ ПАРАДИГМ

Юрженко В.В. КАТЕГОРІАЛЬНИЙ АПАРАТ ТЕОРІЇ ЗМІСТУ І СТРУКТУРИ ОСВІТНЬОЇ ГАЛУЗІ “ТЕХНОЛОГІЯ” ОСНОВНОЇ ШКОЛИ

РОЗДІЛ 3. ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА ВИХОВАННЯ

Шоробура І.М., Бернадська Л.В. ТУРИСТСЬКО-КРАЄЗНАВЧА ДІЯЛЬНІСТЬ: ВИМОГА СЬОГОДЕННЯ

Бабишена М.І. ДОТРИМАННЯ КУЛЬТУРИ МОВЛЕННЯ КУРСАНТІВ У ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ (ЗА ПРОФЕСІЙНИМ СПРЯМУВАННЯМ)

Бордюк В.М. ТЕХНОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ СТВОРЕННЯ СИТУАЦІЇ УСПІХУ В НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОМУ ПРОЦЕСІ ЗНЗ

Забабуріна Н.В. ДОЗВІЛЛЯ УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ: МОДЕЛЮВАННЯ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ

Литвиненко І.О. ПЕДАГОГІЧНІ ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ ЕСТЕТИЧНОГО СТАВЛЕННЯ У ДІТЕЙ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ ДО ЖИВОЇ ПРИРОДИ

Правова Н.В. ФОРМУВАННЯ СОЦІОКУЛЬТУРНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ РОСІЙСЬКОМОВНИХ ПЕРШОКЛАСНИКІВ НА УРОКАХ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ

РОЗДІЛ 4. ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ

Барбіна Є.С. ПРОФЕСІЙНА ПІДГОТОВКА ФАХІВЦІВ У СИСТЕМІ НЕПЕРЕРВНОЇ ОСВІТИ: ВУЗІВСЬКИЙ ЕТАП

Гончар О.В. ПРОБЛЕМА СПІВВІДНОШЕННЯ ОЦІНКИ ЗНАНЬ СТУДЕНТА ТА ЕФЕКТИВНОСТІ ПЕДАГОГІЧНОЇ ВЗАЄМОДІЇ

Дроздова І.П. ТЕКСТОЦЕНТРИЧНИЙ ПІДХІД ДО РОЗВИТКУ ПРОФЕСІЙНОГО МОВЛЕННЯ В НАВЧАННІ СТУДЕНТІВ-НЕФІЛОЛОГІВ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ЗА ПРОФЕСІЙНИМ СПРЯМУВАННЯМ

Біланович Н.В. ІНТЕГРАТИВНИЙ ПІДХІД ДО ФОРМУВАННЯ ПРАВОВОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ СТУДЕНТІВ-АГРАРІЇВ

Бобришева Н.М. ОРГАНІЗАЦІЯ ІНШОМОВНОГО КОМУНІКАТИВНОГО СЕРЕДОВИЩА У ВИЩИХ МОРСЬКИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ ЗАСОБАМИ ІНТЕРАКТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

Ваколя Т.І. МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ПРОФЕСІЙНО-НАУКОВОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ

Васильєва О.В. ФОРМУВАННЯ ОСНОВ НАУКОВОЇ КОМУНІКАЦІЇ ІНОЗЕМНОЮ МОВОЮ В МАГІСТРАНТІВ

Гаврилюк Г.М. ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ ОРГАНІЗАЦІЇ ПРОЕКТНО-ТЕХНОЛОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У ТРУДОВІЙ ПІДГОТОВЦІ ШКОЛЯРІВ

Данильчук О.М. ЕФЕКТИВНІСТЬ ЗАЛУЧЕННЯ СТУДЕНТІВ ЕКОНОМІЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ ДО САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ З МАТЕМАТИКИ

Жорова І.Я. СУЧАСНІ МЕТОДОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ ДО СТУДІЮВАННЯ ПРОФЕСІОНАЛІЗМУ ПЕДАГОГА

Копил О.А. ОРГАНІЗАЦІЯ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЇ ПЕРЕВІРКИ ЕФЕКТИВНОСТІ МЕТОДИКИ ФОРМУВАННЯ САМООСВІТНЬОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ СТУДЕНТІВ НЕМОВНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ З ВИКОРИСТАННЯМ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

Костриця Н.М. КУЛЬТУРОЛОГІЧНА ГОТОВНІСТЬ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ-АГРАРНИКІВ: КОМПОНЕНТИ, КРИТЕРІЇ, РІВНІ

Кохановська О.В. ДИДАКТИЧНІ УМОВИ РЕАЛІЗАЦІЇ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ В ОСВІТНЬОМУ СЕРЕДОВИЩІ

Ліпська В.В. ВПРОВАДЖЕННЯ ОСВІТНЬОГО АУДИТУ ДЛЯ ЗДІЙСНЕННЯ НЕЗАЛЕЖНОЇ ОЦІНКИ ЯКОСТІ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Матвеєва Н.О. ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ КУЛЬТУРИ ВЧИТЕЛЯ

Нагрибельна І.А. САМОСТІЙНА РОБОТА НАД ЕЛЕМЕНТАМИ СТИЛІСТИКИ У ПРОФЕСІЙНО-МЕТОДИЧНІЙ ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ

Онищенко І.В. АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ КУЛЬТУРИ НАУКОВОГО ПИСЕМНОГО МОВЛЕННЯ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ

Подокшина Д.І. СУТНІСТЬ ПОНЯТТЯ “ПРОФЕСІЙНІ УМІННЯ”

Полозенко О.В. СПЕЦИФІКА ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ФАХІВЦІВ АГРАРНОЇ ГАЛУЗІ

Попова Г.В. РОЛЬ НАУКОВО-ДОСЛІДНОЇ РОБОТИ ВЧИТЕЛЯ У СУЧАСНОМУ ОСВІТНЬОМУ ПРОСТОРІ

Починкова М.М. ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ТЕКСТУ В ДИСТАНЦІЙНОМУ КУРСІ ФІЛОЛОГІЧНОГО СПРЯМУВАНЯ З ПРАКТИКУМУ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ В НАВЧАННІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ

Примакова В.В. СТРУКТУРА ГОТОВНОСТІ ВЧИТЕЛЯ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ ДО ФОРМУВАННЯ В УЧНІВ НАУКОВОЇ КАРТИНИ СВІТУ

Смолінська О.Є. ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ УНІВЕРСИТЕТСЬКОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ: КУЛЬТУРОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ

Титова М.В. ОСОБЛИВОСТІ ПРОВЕДЕННЯ ЗАНЯТЬ З УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ В ТЕХНІЧНОМУ ВНЗ

Худенко О.М. АНАЛІЗ СТРУКТУРНИХ КОМПОНЕНТІВ ІНДИВІДУАЛЬНОГО СТИЛЮ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ВЧИТЕЛЯ ГУМАНІТАРНИХ ДИСЦИПЛІН

Чабан Н.І. РИТОРИЧНА ПІДГОТОВКА СТУДЕНТІВ У ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ КУРСУ “УКРАЇНСЬКА МОВА (ЗА ПРОФЕСІЙНИМ СПРЯМУВАННЯМ)”

Чумак Л.В. ДЕОНТОЛОГІЯ – НАУКА ПРО ПОВЕДІНКУ ФАХІВЦІВ СИСТЕМИ “ЛЮДИНА-ЛЮДИНА”

Штангей С.В. ВИЗНАЧЕННЯ КРИТЕРІЇВ І ПОКАЗНИКІВ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ АГРОНОМІВ

РОЗДІЛ 5. СОЦІАЛЬНА ПЕДАГОГІКА

Богомолова М.Ю. ШЛЯХИ ІНДИВІДУАЛЬНОГО ПРОФІЛАКТИЧНОГО ВПЛИВУ У ВЗАЄМОДІЇ СОЦІАЛЬНОГО ПЕДАГОГА І ПІДЛІТКІВ-ДЕЛІНКВЕНТІВ

Воробйова С.О. ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КУЛЬТУРИ МАЙБУТНЬОГО ПРАЦІВНИКА МІЛІЦІЇ ЯК СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНА ПРОБЛЕМА

Зайченко Н.І. РОЗВИТОК ТЕОРІЇ СОЦІАЛЬНОЇ ПЕДАГОГІКИ В ІСПАНІЇ У ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ ХХ – ПОЧАТКУ ХХІ СТ.

Корецька Л.О. СОЦІАЛЬНІ ІНСТИТУЦІЇ ПІВДНЯ УКРАЇНИ ЯК ЧИННИКИ ВПЛИВУ НА ФОРМУВАННЯ СУСПІЛЬНОЇ МОРАЛІ НАПРИКІНЦІ ХVІІІ – ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТЬ

Попов О.А. ПОРІВНЯЛЬНА СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА СУЧАСНОЇ НІМЕЦЬКОЇ ТА УКРАЇНСЬКОЇ МОЛОДІ

Султанова Н.В. РЕТРОСПЕКТИВНИЙ АНАЛІЗ РОЗВИТКУ ПРОФЕСІЙНОЇ ЕТИКИ ПЕДАГОГА

Тименко В.М. ОСОБЛИВОСТІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ВИХОВАТЕЛІВ ДЛЯ ДИТЯЧИХ БУДИНКІВ СІМЕЙНОГО ТИПУ В НІМЕЧЧИНІ

Урсол О.В. ВИКОНАННЯ ІНДИВІДУАЛЬНОЇ РОБОТИ З ДИСЦИПЛІНИ “СОЦІАЛЬНА РОБОТА” З ВИКОРИСТАННЯМ КЕЙС-МЕТОДУ

РОЗДІЛ 6. СУЧАСНІ ПЕДАГОГІЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ

Тверезовська Н.Т., Блозва А.І. СТИМУЛЮВАННЯ ПІЗНАВАЛЬНОГО ІНТЕРЕСУ СТУДЕНТІВ ЗАСОБАМИ ВЕБ-КВЕСТІВ

Жулєва Л.В. УПРОВАДЖЕННЯ ІННОВАЦІЙНИХ, ІНТЕРАКТИВНИХ МЕТОДІВ І ФОРМ НАВЧАННЯ НА УРОКАХ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ТА ЛІТЕРАТУРИ

Зубенко Т.В. ЖАНРОВА ПАНОРАМА ІНТЕРНЕТ-КОМУНІКАЦІЇ В НАУКОВІЙ СФЕРІ

Потапенко М.В., Тверезовська Н.Т. МОЖЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ ПАКЕТУ ПРИКЛАДНИХ ПРОГРАМ MATLAB ПРИ ПРОВЕДЕННІ ЛАБОРАТОРНИХ РОБІТ З ПРЕДМЕТА “ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ АВТОМАТИКИ”

Тарасенко Р.О. ПРИНЦИПИ ПОБУДОВИ АВТОМАТИЗОВАНИХ СИСТЕМ ПІДТРИМКИ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ СТУДЕНТІВ У ВНЗ