Завантажити номер одним файлом

ТИТУЛЬНА СТОРІНКА

ЗМІСТ

РОЗДІЛ 1. МЕТОДОЛОГІЯ ТА ІСТОРІЯ ПЕДАГОГІКИ

Бєлан Г.В. ДО ПРОБЛЕМИ ДОСЛІДЖЕННЯ ПЕДАГОГІЧНОЇ ПЕРСОНАЛІЇ У ДИСКУРСІ СУЧАСНОЇ ІСТОРИКО-ПЕДАГОГІЧНОЇ НАУКИ

Гаран М.С. ІСТОРІЯ МАТЕМАТИКИ ЯК ЧИННИК ГУМАНІЗАЦІЇ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ

Гончаренко Н.В. НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИКЛАДАННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ У ХОДІ ОСВІТНІХ РЕФОРМ (ДРУГА ПОЛОВИНА ХІХ – ПОЧАТОК ХХ СТОЛІТТЯ)

Єсьман І.В. КНИГА С. СОЛОВЕЙЧИКА “ПЕДАГОГИКА ДЛЯ ВСЕХ” У ПЕДАГОГІЧНІЙ ОСВІТІ БАТЬКІВ

Заліток Л.М. УКРАЇНСЬКІ ПЕДАГОГИ ПРО ВИХОВНУ РОЛЬ КНИЖКИ У СПАДЩИНІ В. О. СУХОМЛИНСЬКОГО (ІЗ ФОНДІВ ДНПБ УКРАЇНИ ІМ. В. О. СУХОМЛИНСЬКОГО)

Короткова Ю.М. МОВНА ПОЛІТИКА ГРЕЦІЇ (XX СТОЛІТТЯ)

Кузьо І.В. НАВЧАЛЬНЕ КІНО У ВЗАЄМОЗВ’ЯЗКУ З ІНШИМИ ЗАСОБАМИ НАВЧАННЯ (НА ДОСВІДІ РАДЯНСЬКОЇ ШКОЛИ)

Роєнко С.О. ЗАРОДЖЕННЯ ПРИВАТНОЇ ШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ (ІХ – ХVIII СТОЛІТТЯ)

РОЗДІЛ 2. ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА НАВЧАННЯ

Буринська Н.М., Титаренко Н.В. МЕТОДИКА ВИКОРИСТАННЯ ТЕСТІВ ПІД ЧАС ВИВЧЕННЯ ХІМІЇ В ОСНОВНІЙ ШКОЛІ

Мартинюк М.Т., Гнатюк О.В. НАВЧАЛЬНИЙ ПРОЕКТ ЯК ЗАСІБ ОРГАНІЗАЦІЇ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ З ФІЗИКИ

Сусь Б.А. ВПЛИВ НЕВИЗНАЧЕНОСТІ ОЗНАЧЕНЬ І ЖАРГОННОСТІ В ТЕРМІНОЛОГІЇ НА ФОРМУВАННЯ ФІЗИЧНИХ ПОНЯТЬ У ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ

Агапшук С.С. ВИКОРИСТАННЯ ДИСКУСІЙ У ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ БІОЛОГІЇ

Бариш Т.В. КОНЦЕПТУАЛЬНИЙ АНАЛІЗ У ПРОЦЕСІ ФОРМУВАННЯ ЛЕКСИЧНИХ УМІНЬ ТА НАВИЧОК УЧНІВ СТАРШОЇ ЛАНКИ СЕРЕДНЬОЇ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ

Кобернік С.Г. САМОСТІЙНА РОБОТА УЧНІВ У ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ КУРСІВ ГЕОГРАФІЇ ОСНОВНОЇ ШКОЛИ

Колісник Н.В. ВИВЧЕННЯ НАСТУПНОСТІ В НАВЧАННІ: ЇЇ ХАРАКТЕРИСТИКА, ПРИНЦИПИ ТА ФУНКЦІЇ

Косенко Ю.М. КРИТЕРІЇ ВИЗНАЧЕННЯ СФОРМОВАНОСТІ ІСТОРИЧНИХ ПОНЯТЬ У РОЗУМОВО ВІДСТАЛИХ УЧНІВ

Кричун С.В. ТЕКСТ – ОСНОВА ФОРМУВАННЯ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ УЧНІВ ЗАКЛАДІВ ОСВІТИ І-ІІ РІВНІВ АКРЕДИТАЦІЇ

Кулик О.Д. ДО ПИТАННЯ ПРО МОРФЕМНО-СЛОВОТВІРНИЙ АНАЛІЗ У ШКІЛЬНІЙ ПРАКТИЦІ

Куриленко Н.В. ЕЛЕКТИВНИЙ КУРС “ЛЮДИНА В ЕЛЕКТРОМАГНІТНОМУ ПАВУТИННІ” ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ УЧНІВ У СИСТЕМІ ДОПРОФІЛЬНОЇ ПІДГОТОВКИ

Лозовенко О.А., Мінаєв Ю.П. ПЕРШІ СТОРІНКИ ПОСІБНИКА “ЕЛЕМЕНТИ МАТЕМАТИЧНОГО АПАРАТУ ФІЗИКИ ДЛЯ ПОЧАТКІВЦІВ”

Соколов Є.П. “ФІЗИЧНИЙ КОНСТРУКТОР” І РОЗВИТОК КОМПОЗИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ НА ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТТЯХ З ФІЗИКИ

Чернецький І.С. ПРОЕКТУВАННЯ НАВЧАЛЬНОГО СЕРЕДОВИЩА ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ УЧНІВ У КОНТЕКСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ ОСВІТНЬОГО СЕРЕДОВИЩА НАЦІОНАЛЬНОГО ЦЕНТРУ “МАЛА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ”

РОЗДІЛ 3. ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА ВИХОВАННЯ

Касперський А.В., Філонич О.В. ВИХОВАННЯ ДУХОВНОСТІ І ГУМАНІТАРИЗАЦІЇ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ФІЗИКО-ТЕХНОЛОГІЧНИХ ДИСЦИПЛІН НА ЗАСАДАХ ЕТНОКУЛЬТУРИ

Забабуріна Н.В. ПЛАНУВАННЯ ПРЕДМЕТНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СТУДЕНТІВ КОЛЕДЖУ ЯК УМОВИ ЇХ ОСОБИСТІСНОГО РОЗВИТКУ

Куца О.І. СУТНІСТЬ ТОЛЕРАНТНОСТІ ЯК ПРОФЕСІЙНО ВАЖЛИВОЇ ЯКОСТІ МАЙБУТНЬОГО ПЕРЕКЛАДАЧА

Ляшенко У.І. ФОРМУВАННЯ ГРОМАДЯНСЬКОЇ ПОЗИЦІЇ СТУДЕНТІВ ЗАСОБАМИ ОСОБИСТІСНОЇ ВЗАЄМОДІЇ

Світлична С.П. ВИКОРИСТАННЯ ОСОБЛИВОСТЕЙ НАРОДНОЇ ПЕДАГОГІКИ СЛОБОЖАНЩИНИ У ПРОЦЕСІ ВИХОВАННЯ ЦІННІСНОГО СТАВЛЕННЯ ДИТИНИ ДО СЕБЕ

Юркова Т.Ф. КАЗКА – НЕПЕРЕВЕРШЕНИЙ ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ В УЧНІВ СЕРЕДНЬОГО ПІДЛІТКОВОГО ВІКУ ЕКОЛОГІЧНИХ ЦІННОСТЕЙ

РОЗДІЛ 4. ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ

Атаманчук П.С., Ніколаєв О.М. УПРАВЛІННЯ ПІЗНАВАЛЬНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ В ХОДІ ФАХОВОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ФІЗИКИ

Оршанський Л.В., Нищак І.Д. СУТНІСНО-ЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНЬОГО ІНЖЕНЕРА-ПЕДАГОГА

Рябчиков М.Л., Апьонкін Ю.В. ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ ТА СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ ПЕРЕДУМОВИ ІНЖЕНЕРНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ ІНТЕГРАЦІЇ

Сидоренко В.К., Кліх Л.В. ІНТЕРАКТИВНІ МЕТОДИКИ ПІДГОТОВКИ МАГІСТЕРСЬКИХ РОБІТ

Сидорович М.М. ФОРМУВАННЯ ДОСЛІДНИХ УМІНЬ СТУДЕНТІВ: ПРИКЛАДНИЙ АСПЕКТ

Шарко В.Д., Гудирева О.М., Доброштан О.О. ОРГАНІЗАЦІЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ МАЙБУТНІХ СУДНОВОДІЇВ ЗАСОБАМИ МЕРЕЖЕВОГО НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНОГО КОМПЛЕКСУ “ВИЩА МАТЕМАТИКА”

Бондаренко Г.П. НАВЧАЛЬНЕ РЕДАГУВАННЯ ЯК ЗАСІБ УДОСКОНАЛЕННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ СТУДЕНТІВ-НЕФІЛОЛОГІВ

Вінник М.О., Тарасіч Ю.Г. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЦЬКОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ У СТУДЕНТІВ СПЕЦІАЛЬНОСТІ “ІНФОРМАТИКА”

Гріца А.І. ОРГАНІЗАЦІЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ З МАТЕРІАЛОМ ПІДРУЧНИКА

Григор’єва В.Б. МОЖЛИВІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ ПЕДАГОГІЧНОГО ПРОГРАМНОГО ЗАСОБУ “АНАЛІТИЧНА ГЕОМЕТРІЯ” ПІД ЧАС ВИВЧЕННЯ КУРСУ В УМОВАХ КРЕДИТНО-МОДУЛЬНОЇ СИСТЕМИ НАВЧАННЯ

Грицай Н.Б. НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ КОМПЛЕКС З МЕТОДИКИ НАВЧАННЯ БІОЛОГІЇ ЯК ЗАСІБ ПРОФЕСІЙНОГО СТАНОВЛЕННЯ МАЙБУТНІХ ПЕДАГОГІВ

Гунько Н.О. ДО ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ ВОКАЛЬНО-ВИКОНАВСЬКОЇ НАДІЙНОСТІ МАЙБУТНЬОГО ПЕДАГОГА-МУЗИКАНТА

Дідовик М.В., Рибак С.М. ІСТОРИКО-ФІЗИЧНА ПІДГОТОВКА У ПРОФЕСІЙНОМУ НАВЧАННІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ФІЗИКО-МАТЕМАТИЧНИХ ДИСЦИПЛІН

Дендеренко О.О. ІНТЕГРОВАНІ КУРСИ ЯК ЗАСІБ ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ ПІДГОТОВКИ МОРСЬКИХ ФАХІВЦІВ У ВНЗ І-ІІ РІВНІВ АКРЕДИТАЦІЇ

Долинський Є.В. ТЕХНОЛОГІЇ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ ЯК ЕФЕКТИВНИЙ ІНСТРУМЕНТ МОВНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ПЕРЕКЛАДАЧІВ

Ісаєнко А.А. КРЕОЛІЗОВАНИЙ ТЕКСТ: ЗВ’ЯЗОК МОВИ І КУЛЬТУРИ (ЛІНГВОДИДАКТИЧНИЙ АСПЕКТ)

Кіщенко Ю.В. АНГЛІЙСЬКИЙ ДОСВІД ПІДГОТОВКИ ВЧИТЕЛІВ ЗА ОДНОРІЧНИМИ ПРОГРАМАМИ PGCE

Ковтонюк М.М. ЗАСТОСУВАННЯ ПРИНЦИПУ ФУНДУВАННЯ У ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ МАТЕМАТИЧНИХ ДИСЦИПЛІН

Козакевич О.О. ІНТЕРАКТИВНІ МЕТОДИ ЯК ШЛЯХ ОПТИМІЗАЦІЇ ПРОЦЕСУ НАВЧАННЯ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ

Копусь О.А. ПСИХОЛОГІЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ АКТИВНОГО РОЗВИВАЛЬНОГО НАВЧАННЯ МАЙБУТНІХ МАГІСТРІВ ФІЛОЛОГІЇ

Котова О.В. РОЗВИВАЮЧА ТА ОСВІТНЯ ФУНКЦІЇ НАВЧАННЯ В ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ МАТЕМАТИЧНИХ ДИСЦИПЛІН У ПЕДАГОГІЧНОМУ ВУЗІ

Кушель Н.А. ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ РОЛЬОВОЇ САМОРЕАЛІЗАЦІЇ ВЧИТЕЛЯ: ТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ

Лимаренко Л.І. ПСИХОФІЗІОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ТРЕНІНГОВОЇ РОБОТИ У СТУДЕНТСЬКОМУ ТЕАТРІ

Мороз Т.О. ЗАГАЛЬНОКУЛЬТУРНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ ЯК СКЛАДОВА МОВНОЇ ПІДГОТОВКИ СТУДЕНТІВ У ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ

Овсієнко Л.М. ПРОБЛЕМИ РЕАЛІЗАЦІЇ КОМПЕТЕНТНІСНОГО НАВЧАННЯ В ПРОЦЕСІ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ-СЛОВЕСНИКІВ

Подласов С.О., Матвійчук О.В. АНАЛІЗ СИСТЕМИ ТЕСТОВИХ ЗАВДАНЬ ДЛЯ ПОТОЧНОГО КОНТРОЛЮ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СТУДЕНТІВ

Попович Н.М. ІФОРМАЦІЙНО-МОТИВАЦІЙНИЙ КОМПОНЕНТ У СТРУКТУРІ ПРОФЕСІЙНО-ОСОБИСТІСНОГО ДОСВІДУ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ МУЗИКИ

Ракович В.В. ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ САМООЦІНКИ У МАЙБУТНІХ ВИКЛАДАЧІВ ОБРАЗОТВОРЧОГО МИСТЕЦТВА

Руденко Ю.А. ВИКОРИСТАННЯ ВІРШОВАНИХ ТВОРІВ У РОЗВИТКУ УВИРАЗНЕННЯ МОВЛЕННЯ МАЙБУТНІХ ВИХОВАТЕЛІВ ДОШКІЛЬНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ

Рускуліс Л.В. ІНТЕРАКТИВНІ ТЕХНОЛОГІЇ – ОДИН ЗІ ШЛЯХІВ УДОСКОНАЛЕННЯ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ

Сальник І.В. МЕТОДИЧНА СИСТЕМА ПІДГОТОВКИ З ФІЗИКИ СТУДЕНТІВ НЕФІЗИЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ

Семакова Т.О. ТЕОРЕТИЧНИЙ МАТЕРІАЛ З ФІЗИКИ ЯК ЗМІСТОВИЙ КОМПОНЕНТ МЕТОДИЧНОЇ СИСТЕМИ ФОРМУВАННЯ САМООСВІТНІХ УМІНЬ СТУДЕНТІВ

Семерня О.М. МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ МЕНЕДЖМЕНТУ ФІЗИЧНОЇ ОСВІТИ У ВИЩИХ ЗАКЛАДАХ НАВЧАННЯ

Скиба Ю.А. ОСВІТНЬО-КВАЛІФІКАЦІЙНА ХАРАКТЕРИСТИКА ЯК ПРОГНОСТИЧНА МОДЕЛЬ ПІДГОТОВКИ ЕКОЛОГІВ ДО УПРАВЛІНСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Сокол І.В. РЕАЛІЗАЦІЯ ЗАДАЧНОГО ПІДХОДУ ДО ВИВЧЕННЯ МОРЕХІДНОЇ АСТРОНОМІЇ ЯК УМОВА ФОРМУВАННЯ У МАЙБУТНІХ СУДНОВОДІЇВ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ

Суховірська Л.П. ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ ВИМОГИ ДО РЕАЛІЗАЦІЇ СИНЕРГЕТИЧНОГО ПІДХОДУ У НАВЧАННІ

Ткач Ю.М. ТЕХНОЛОГІЗАЦІЯ ПРОЦЕСУ НАВЧАННЯ ВИЩОЇ МАТЕМАТИКИ

Філіппова Л.В. МЕТОД ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ПРИ ВИВЧЕННІ ПРИРОДНИЧИХ ДИСЦИПЛІН

Хропата С.І. ЛІНГВІСТИЧНИЙ ТА ЛІНГВОДИДАКТИЧНИЙ АСПЕКТИ КОМУНІКАТИВНО ЗОРІЄНТОВАНОГО ВИВЧЕННЯ СИНТАКСИСУ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ

Чернявський В.В. ОСОБЛИВОСТІ ФУНДАМЕНТАЛЬНОЇ ПІДГОТОВКИ З ФІЗИКИ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ МОРСЬКОЇ ГАЛУЗІ

Шевченко О.М. ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КУЛЬТУРИ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ МУЗИКИ В КООРДИНАТАХ КРЕАТИВНОЇ ОСВІТНЬОЇ ПАРАДИГМИ

РОЗДІЛ 5. СОЦІАЛЬНА ПЕДАГОГІКА

Богомолова М.Ю. СОЦІАЛЬНА СУТНІСТЬ ПЕДАГОГІЧНОЇ СПАДЩИНИ З ПРОБЛЕМИ ДЕЛІНКВЕНТНОЇ ПОВЕДІНКИ ПІДЛІТКІВ

Зайченко Н.І. ДІЯЛЬНІСТЬ ШКІЛ СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ У КРАЇНАХ ЛАТИНСЬКОЇ АМЕРИКИ У 1920 – 1960-Х РР.

Корецька Л.О. СТАНОВЛЕННЯ І ФУНКЦІОНУВАННЯ СОЦІАЛЬНИХ ІНСТИТУЦІЙ ОПІКИ ТА ПІКЛУВАННЯ НА ПІВДНІ УКРАЇНИ ІІ ПОЛОВИНИ ХIХ – ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТЬ

РОЗДІЛ 6. СУЧАСНІ ПЕДАГОГІЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ

Величко С.П., Ковальов С.Г. СУЧАСНЕ СПЕКТРАЛЬНЕ ОБЛАДНАННЯ ПРИ ПРОВЕДЕННІ ФІЗИЧНОГО ПРАКТИКУМУ У ВУЗІ

Дінділевич Є.М., Кух А.М. ВИКОРИСТАННЯ ЗАСОБІВ МАС-МЕДІЯ В ХОДІ АКТИВНОЇ ПРАКТИКИ СТУДЕНТІВ-ФІЗИКІВ

Курган К.С. ТИПОЛОГІЯ МЕДІАТЕКСТІВ ЯК ОСНОВА ФОРМУВАННЯ МЕДІАГРАМОТНОСТІ СТУДЕНТІВ

Олійник Ю.І. ПИТАННЯ ІНФОРМАТИЗАЦІЇ НАВЧАЛЬНОГО СЕРЕДОВИЩА МИСТЕЦЬКОЇ ОСВІТИ

Швидкий А.Л., Мехед Д.Б., Мехед О.Б. ОСОБЛИВОСТІ ВПРОВАДЖЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У НАВЧАЛЬНИЙ ПРОЦЕС (ПСИХОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ)

НА КНИЖКОВУ ПОЛИЦЮ НАУКОВЦЯ

Марцинковський С.Л. СУЧАСНА КУЛЬТУРНА ПРАКТИКА В РЕГІОНАЛЬНИХ ВИМІРАХ