Завантажити номер одним файлом

ТИТУЛЬНА СТОРІНКА

ЗМІСТ

РОЗДІЛ 1. МЕТОДОЛОГІЯ ТА ІСТОРІЯ ПЕДАГОГІКИ

Барбіна Є.С. УКРАЇНСЬКА ПЕДАГОГІЧНА СПАДЩИНА – ДЖЕРЕЛО ГУМАННОСТІ, ПРОФЕСІОНАЛІЗМУ, МАЙСТЕРНОСТІ СУЧАСНОГО ФАХІВЦЯ

Гамоцька Ж.А. ОСНОВНІ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ КОНЦЕПЦІЇ НАВЧАЛЬНО-ТЕОРЕТИЧНОЇ МОДЕЛІ ВИХОВАННЯ БАТЬКІВ

Гузь А.М. СТАНОВЛЕННЯ І РОЗВИТОК СИСТЕМИ МОРСЬКОЇ ОСВІТИ В ХЕРСОНІ У ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ ХХ-ГО – ПОЧАТКУ ХХІ СТОЛІТТЯ

Діденко А.М. ПЕДАГОГІЧНА СИСТЕМА ЯНУША КОРЧАКА

Кравченко Т.В. ПРАКТИЧНА РЕАЛІЗАЦІЯ ЗАВДАНЬ СТАТЕВОГО ВИХОВАННЯ ШКОЛЯРІВ У 20-30 РР. ХХ СТ.

Невмержицька О.В. РОЗВИТОК ЦІННІСНИХ ІДЕЙ У ВІТЧИЗНЯНОМУ ОСВІТНЬОМУ ПРОСТОРІ ПЕРШОЇ ПОЛОВИНИ ХІХ СТ.

Сараєва Л.Ю. ПРОБЛЕМА АКТИВНОСТІ І САМОСТІЙНОСТІ УЧНІВ У ДИДАКТИЦІ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ (СЕРЕДИНА ХХ СТ.)

Сараєва О.В. ПІДХОДИ ДО ВИХОВАННЯ ОСОБИСТОСТІ Й КОЛЕКТИВУ В ПЕДАГОГІЧНІЙ СИСТЕМІ В.СУХОМЛИНСЬКОГО

Фатєєва К.В. РОЛЬ БАТЬКІВ У РОЗВИТКУ ТВОРЧОЇ АКТИВНОСТІ І САМОСТІЙНОСТІ ДИТИНИ У ВИХОВНІЙ СИСТЕМІ БОРИСА ТА ОЛЕНИ НІКІТІНИХ

Федосова І.В. ВИРОБНИЧА ПРАКТИКА І СТАЖУВАННЯ У ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ ІНЖЕНЕРНО-ТЕХНІЧНОЇ ОСВІТИ (20−30-ТІ РОКИ ХХ СТОЛІТТЯ)

Швецова І.В. ПРОБЛЕМА ВИХОВАННЯ ЛЮДИНИ В ЛЮДИНІ У ТВОРЧІЙ СПАДЩИНІ К.Д.УШИНСЬКОГО

РОЗДІЛ 2. ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА НАВЧАННЯ

Касперський А.В., Бондаренко І.М. ДЕЯКІ АСПЕКТИ РЕФОРМУВАННЯ І ВДОСКОНАЛЕННЯ ЗМІСТУ ПРИРОДНИЧО-НАУКОВОЇ ОСВІТИ В ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ І ВИЩІЙ ШКОЛІ

Куцевол О.М. ХУДОЖНЯ РЕЦЕПЦІЯ ПОСТАТІ МИКОЛИ КУЛІША В УКРАЇНСЬКІЙ ПОЕЗІЇ ЯК ЗАСІБ ВИВЧЕННЯ ЖИТТЄТВОРЧОСТІ МИТЦЯ

Білоус С.Ю. ШЛЯХИ МОДЕРНІЗАЦІЇ ОСВІТИ ПРИ ЗАПРОВАДЖЕННІ ПЕДАГОГІЧНОЇ СИСТЕМИ “ШКОЛА – МАЛА АКАДЕМІЯ НАУК” У КОНТЕКСТІ НАЦІОНАЛЬНОЇ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ ОСВІТИ В УКРАЇНІ

Волошок І.Ю. ІНТЕРФЕРЕНЦІЯ ТА ЇЇ ТИПИ НА РІЗНИХ МОВНИХ РІВНЯХ

Горобець О.А. РОЛЬ МЕТОДІВ ВІЗУАЛІЗАЦІЇ В ІНФОРМАЦІЙНОМУ ПІДХОДІ ДО ДОПРОФІЛЬНОЇ ПІДГОТОВКИ ПРИ ВИВЧЕННІ ФІЗИКИ В ОСНОВНІЙ ШКОЛІ

Граматюк О.В. ПЕДАГОГІЧНА ТЕХНОЛОГІЯ РОЗВИТКУ ТВОРЧИХ ЗДІБНОСТЕЙ ШКОЛЯРІВ НА УРОКАХ ХУДОЖНЬОЇ КУЛЬТУРИ

Дейнека О.М., Коробченко В.Я. ІНТЕГРАЦІЙНІ ЗВ’ЯЗКИ ТЕХНІЧНИХ ДИСЦИПЛІН З ФІЗИКОЮ У ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНИХ УЧИЛИЩАХ

Заболотна О.А. ВІЗУАЛІЗАЦІЯ ЯК СТРАТЕГІЯ ВПРОВАДЖЕННЯ ОСВІТНЬОЇ АЛЬТЕРНАТИВИ

Іваницька Н.А. ДИДАКТИЧНІ ПРОБЛЕМИ, ЯКІ ВИЗНАЧАЄ СТРУКТУРА ЯКОСТІ ФІЗИЧНОЇ ОСВІТИ У ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ ШКОЛІ

Мінаєв Ю.П., Кенєва І.П. ВПЛИВ МАТЕМАТИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ АБІТУРІЄНТІВ НА ВИКОНАННЯ ЗАВДАНЬ ЗНО З ФІЗИКИ

Ліскович О.В. АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ МЕТОДИКИ ФОРМУВАННЯ ПРЕДМЕТНОЇ ТА ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ УЧНІВ ОСНОВНОЇ ШКОЛИ У ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ ФІЗИКИ

Манохіна І.В. ЗАСТОСУВАННЯ ПРИЙОМІВ ЕЙДОТЕХНІКИ ЯК ЗАСОБУ РОЗВИТКУ АСОЦІАТИВНО-ОБРАЗНОГО МИСЛЕННЯ НА УРОКАХ СВІТОВОЇ ЛІТЕРАТУРИ

Образцова О.М. АНАЛІЗ РЕЗУЛЬТАТІВ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЇ РОБОТИ З ФОРМУВАННЯ ТВОРЧИХ ЗДІБНОСТЕЙ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ У НАВЧАННІ РУЧНОЇ ПРАЦІ

Таточенко В.І. ДИДАКТИЧНІ АСПЕКТИ НЕВСТИГАННЯ УЧНІВ У ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ МАТЕМАТИКИ

Терещук С.І. МЕТОДИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ВИВЧЕННЯ ДОСЛІДУ БОТЕ У КУРСІ ФІЗИКИ СТАРШОЇ ШКОЛИ

Чижська Т.Г. УРАХУВАННЯ ТИПІВ СПРИЙНЯТТЯ УЧНІВ ГУМАНІТАРНИХ КЛАСІВ ДЛЯ МОДЕРНІЗАЦІЇ МЕТОДИКИ НАВЧАННЯ ФІЗИКИ

РОЗДІЛ 3. ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА ВИХОВАННЯ

Корольова І.І. ВИЗНАЧЕННЯ ШЛЯХІВ ФОРМУВАННЯ У СТУДЕНТІВ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ ЕСТЕТИЧНОГО СТАВЛЕННЯ ДО НАВКОЛИШНЬОЇ ДІЙСНОСТІ У ПРОЦЕСІ КУЛЬТУРОТВОРЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Матус В.В. РОЛЬ КОЛЕКТИВУ У ФОРМУВАННІ ОСОБИСТОСТІ УЧНЯ

Одінцов М.В. ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ, ЩО ЗАБЕЗПЕЧУЮТЬ ФОРМУВАННЯ ЗДОРОВОГО СПОСОБУ ЖИТТЯ СТУДЕНТІВ ТЕХНІЧНИХ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ МЕТОДАМИ ТА ЗАСОБАМИ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ І СПОРТУ

Пентилюк І.С. ПЕДАГОГІЧНІ І СОЦІАЛЬНІ ЗАСАДИ ВИХОВАННЯ МОВНОЇ ОСОБИСТОСТІ

Самсакова І.В. МУЗЕЙ ПРИ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ ТА ЙОГО ФУНКЦІЇ

Селуянова М.В. ВЗАЄМОДІЯ СІМ’Ї ТА ШКОЛИ ЯК ПЕДАГОГІЧНА ПРОБЛЕМА

Шипко А.Л., Середня С.С. ВИХОВАННЯ ВОЛЬОВИХ ЯКОСТЕЙ СТУДЕНТА ЯК ПЕДАГОГІЧНА ПРОБЛЕМА

Юркова Т.Ф. ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ФОРМУВАННЯ У ШКОЛЯРІВ ЕКОЛОГІЧНОЇ КУЛЬТУРИ

РОЗДІЛ 4. ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ

Андрієвський Б.М. ЕКСТРАПОЛЯЦІЯ ОСНОВНИХ ТЕНДЕНЦІЙ РОЗВИТКУ ВИЩОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ

Кривошей В.В. КАР’ЄРНЕ ЗРОСТАННЯ ПЕРСОНАЛУ В РЕСТОРАННОМУ ГОСПОДАРСТВІ

Лобода С.М. ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНІ ПІДХОДИ ДО ФОРМУВАННЯ ТВОРЧОЇ ОСОБИСТОСТІ СУЧАСНОГО ПЕДАГОГА

Мартинюк М.Т., Декарчук М.В., Хитрук В.І. СИСТЕМНО-ГАЛУЗЕВИЙ ПІДХІД ДО ПІДГОТОВКИ ВЧИТЕЛІВ ПРИРОДОЗНАВЧИХ ДИСЦИПЛІН В УМОВАХ НЕПЕРЕРВНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ

Олексенко В.П. САМОСТІЙНА РОБОТА СТУДЕНТІВ ЯК СКЛАДОВА ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНЬОГО ФАХІВЦЯ-ФІЛОЛОГА

Яцула Т.В. АНАЛІЗ ПРИНЦИПІВ ВИКЛАДАННЯ У ВИЩІЙ ШКОЛІ У КОНТЕКСТІ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ДО ОРГАНІЗАЦІЇ ДОЗВІЛЛЯ ШКОЛЯРІВ

Антонюк Л.В. НАВЧАЛЬНО-ДОСЛІДНИЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ ЯК КОМПОНЕНТ ПРОФЕСІЙНОГО СТАНОВЛЕННЯ СТУДЕНТІВ ФІЗИКО-МАТЕМАТИЧНОГО НАПРЯМУ ПІДГОТОВКИ

Бедевельська М.В. КОМПЕТЕНТНІСНИЙ ПІДХІД ДО ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ

Бобришева Н.М. ПІДГОТОВКА ДО ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ МАЙБУТНІХ МОРСЬКИХ ОФІЦЕРІВ ЯК ПЕДАГОГІЧНА ПРОБЛЕМА

Бутенко Н.І. ТВОРЧИЙ ХАРАКТЕР ПЕДАГОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Гвоздій С.П. РИЗИК-ОРІЄНТОВАНИЙ ПІДХІД У ВИКЛАДАННІ НОРМАТИВНОЇ ДИСЦИПЛІНИ “БЕЗПЕКА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ”

Головатенко І.М. ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ЕКОНОМІСТІВ У ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ МАТЕМАТИЧНИХ ДИСЦИПЛІН

Демчук К.Л. ПЕДАГОГ-ЛІДЕР ЯК ПРЕДСТАВНИК ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ЕЛІТИ

Джевага Г.В. ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ТЕХНОЛОГІЙ ДО ПРОВЕДЕННЯ ЗАНЯТЬ ВАРІАТИВНОГО МОДУЛЯ “ТЕХНОЛОГІЯ ПРИРОДНОГО ЗЕМЛЕРОБСТВА”

Дягилева О.С. ПІДГОТОВКА ПЕДАГОГІЧНОГО КОЛЕКТИВУ ДО РОЗВИТКУ ДОСЛІДНИЦЬКИХ УМІНЬ СТУДЕНТІВ КОЛЕДЖІВ

Єлькіна В.В. КОГНІТИВНИЙ КОМПОНЕНТ ПРАКТИЧНОЇ ГОТОВНОСТІ ДО ПЕДАГОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Круглик В.С. ВИПУСКНИЙ ПРОЕКТ ЯК ЗАВЕРШАЛЬНА ЧАСТИНА ПІДГОТОВКИ ПРОГРАМІСТІВ

Кух А.М. ПРИНЦИПИ ДИДАКТИКИ ВИЩОЇ ШКОЛИ В ФАХОВІЙ ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ФІЗИКИ

Ліпшиць Л.В. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ СОЦІОКУЛЬТУРНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ СУДНОВОДІЇВ МІЖНАРОДНИХ РЕЙСІВ

Матросова І.Г. ІННОВАЦІЙНІ ПІДХОДИ ДО ОРГАНІЗАЦІЇ КУРСОВОГО ПРОЕКТУВАННЯ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ПОЛІГРАФІЧНОГО ПРОФІЛЮ

Моштук В.В. ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ТВОРЧОЇ АКТИВНОСТІ СТУДЕНТІВ У ПРОЦЕСІ ЇХ ПРОЕКТНО-ТЕХНОЛОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Носова І.А., Хаєт Л.Г., Стеранко Е.С. ПСИХОЛОГІЧНИЙ ТРЕНІНГ У ПІДГОТОВЦІ ФАХІВЦІВ ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННОЇ СПРАВИ

Олійник Ю.І. НАУКОВИЙ АСПЕКТ ФАХОВОЇ ПІДГОТОВКИ СТУДЕНТІВ МИСТЕЦЬКИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ

Панасюк Н.Л. ДОСЛІДЖЕННЯ РІВНІВ ПРОЯВУ КРИТЕРІЇВ, ПОКАЗНИКІВ ТА РІВНІВ СФОРМОВАНОСТІ ЕКОНОМІЧНИХ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ ВИЩИХ ТЕХНІЧНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ

Пустовий О.М., Шепета О.М., Шморгун А.В. ФОРМУВАННЯ ЕЛЕМЕНТІВ ПРАКТИЧНОГО МИСЛЕННЯ ПРИ ПРОВЕДЕННІ ЗАНЯТЬ З ФІЗИКИ ЗІ СТУДЕНТАМИ ПЕДАГОГІЧНИХ НЗ

Раєвська І.М. СТРУКТУРА ДОСЛІДНИЦЬКИХ УМІНЬ ПЕДАГОГА

Росновський М.Г., Самусь Т.В. ФОРМУВАННЯ У МАЙБУТНІХ ІНЖЕНЕРІВ-ПЕДАГОГІВ ЗНАНЬ ПРО СУЧАСНІ ЕНЕРГО- ТА РЕСУРСОЗБЕРІГАЮЧІ ТЕХНОЛОГІЇ В АПК

Савченко В.Ф. БІНАРНІСТЬ ЯК ОЗНАКА ЛЕКЦІЇ З МЕТОДИКИ НАВЧАННЯ ФІЗИКИ У ВИЩОМУ ПЕДАГОГІЧНОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ

Сокол Т.Г. СТАНОВЛЕННЯ І СУЧАСНИЙ СТАН ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ КАДРІВ ДЛЯ СФЕРИ ТУРИЗМУ В БОЛГАРІЇ

Тимощук О.С. ПРОБЛЕМИ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ТЕХНОЛОГІЙ У ГАЛУЗІ ОХОРОНИ ПРАЦІ

Трофімук К.В. ТРЕНІНГ ЯК ФОРМА ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ З ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННОЇ СПРАВИ ДО КУЛЬТУРИ ПРОФЕСІЙНОГО СПІЛКУВАННЯ

Чикалова Т.Г. ЕТНОПЕДАГОГІЧНА ГОТОВНІСТЬ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ-ГУМАНІТАРІЇВ: ТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ

Чернова О.В. КУЛЬТУРОЛОГІЧНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ ЯК КОМПОНЕНТ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ВИКЛАДАЧА МИСТЕЦЬКИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ

Чуприна К.Л. ВПЛИВ ОСВІТНЬОГО ПРОСТОРУ МОРСЬКИХ ВНЗ НА ПРОФЕСІЙНО-ОСОБИСТІСНИЙ РОЗВИТОК КУРСАНТІВ

РОЗДІЛ 5. СОЦІАЛЬНА ПЕДАГОГІКА

Андрухів І.В. СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНІ ПЕРЕДУМОВИ ФОРМУВАННЯ ІНШОМОВНОГО СОЦІОКУЛЬТУРНОГО НАВЧАЛЬНОГО СЕРЕДОВИЩА УЧНІВ ОСНОВНОЇ ШКОЛИ

Блах В.С. ІНТЕРАКТИВНІ ТЕХНОЛОГІЇ НАВЧАННЯ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНИХ ДИСЦИПЛІН ЯК ЗАСІБ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ

Богомолова М.Ю. СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНІ АСПЕКТИ РОБОТИ З ПІДЛІТКАМИ-ДЕЛІНКВЕНТАМИ, ЯКІ ЗНАХОДЯТЬСЯ В МІСЦЯХ ПОЗБАВЛЕННЯ ВОЛІ

Корецька Л.О. СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ВИХОВАННЯ МОРАЛЬНИХ ОРІЄНТИРІВ ОСОБИСТОСТІ НА ПІВДНІ УКРАЇНИ ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ ХІХ – ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТЬ

Криницький Є.А. ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНЬОГО СОЦІАЛЬНОГО ПРАЦІВНИКА ДО РОБОТИ З ГРОМАДСЬКИМИ ОРГАНІЗАЦІЯМИ

Панченко О.В. ЧИННИКИ НЕГАТИВНОГО ВПЛИВУ НА СОЦІАЛЬНУ ОРГАНІЗАЦІЮ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДЛІТКІВ-ДЕЛІНКВЕНТІВ

Попович І.С. ЕКСПЕКТОМЕТРІЯ ЯК МЕТОДИКА ВИВЧЕННЯ ГРУПОВИХ ДИНАМІЧНИХ ПРОЦЕСІВ МАЛОЇ ГРУПИ

Швець Т.М. СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ОСОБИСТОСТІ НЕПОВНОЛІТНЬОГО ПРАВОПОРУШНИКА ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТТЯ

РОЗДІЛ 6. СУЧАСНІ ПЕДАГОГІЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ

Мартинюк М.Т., Стецик С.П. ЕЛЕКТРОННИЙ ПІДРУЧНИК ЯК ЗАСІБ ІНДИВІДУАЛІЗАЦІЇ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ З ФІЗИКИ

Бочар Ю.І. МЕТОДИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ПРОГРАМНОГО ПАКЕТУ ADOBE INDESIGN CS5 У РЕДАКЦІЙНО-ВИДАВНИЧИХ СИСТЕМАХ

Мартинюк О.С. КОМПОЗИЦІЙНИЙ ЛАБОРАТОРНИЙ ПРАКТИКУМ НА ОСНОВІ АПАРАТНО-ПРОГРАМНИХ ЗАСОБІВ MULTISIM-LABVIEW-ELVIS ІІ

Солодовник А.О. MIND-MAPPING ЯК ІНСТРУМЕНТ РОЗВИТКУ ДИЗАЙН-МИСЛЕННЯ СУЧАСНОГО ПЕДАГОГА

НА КНИЖКОВУ ПОЛИЦЮ НАУКОВЦЯ

Федоров О.В. РЕГІОЛОГІЯ І РЕГІОНАЛЬНА ОСВІТА