Завантажити номер одним файлом

ТИТУЛЬНА СТОРІНКА

ЗМІСТ

РОЗДІЛ 1. МЕТОДОЛОГІЯ ТА ІСТОРІЯ ПЕДАГОГІКИ

Завгородня Т.К., Пахолок Р.І. НАУКОВО-ОСВІТНЯ ДІЯЛЬНІСТЬ МАРІЇ ПАСТЕРНАК (1897-1983 РР.)

Білавич Г.В. ДІЯЛЬНІСТЬ "ПРОСВІТИ" З ФОРМУВАННЯ ГОСПОДАРСЬКОЇ КУЛЬТУРИ УКРАЇНЦІВ ГАЛИЧИНИ (1868-1924 РР.)

Бєлан Г.В. ДО ПИТАННЯ ПРО ЕТНОПЕДАГОГІЧНУ СКЛАДОВУ УКРАЇНСЬКОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ДУМКИ ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ ХІХ СТОЛІТТЯ

Голубнича Л.О. РЕГІОНАЛЬНИЙ ВИМІР ДОСЛІДЖЕНЬ ІЗ ПЕДАГОГІЧНОЇ ІСТОРІОГРАФІЇ

Гуріч З.В. ДО ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ПЕДАГОГІЧНОЇ МАЙСТЕРНОСТІ ВЧИТЕЛІВ ОБРАЗОТВОРЧОГО МИСТЕЦТВА ХЕРСОНСЬКОЇ ГУБЕРНІЇ (СЕР. ХІХ – ПОЧ. ХХ СТОЛІТТЯ)

Давиденко О.В. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПЕДАГОГІЧНІ ЗАСАДИ РОЗВИТКУ СЕРЕДНЬОЇ ПІДПІЛЬНОЇ ОСВІТИ НА ТЕРИТОРІЇ ГЕНЕРАЛЬНОГО ГУБЕРНАТОРСТВА В ОКУПОВАНІЙ ПОЛЬЩІ (1939-1944 РР.)

Денисенко А.О. НАУКОВО-ДОСЛІДНА РОБОТА ЯК ФОРМА ОРГАНІЗАЦІЇ ПРОФЕСІЙНО СПРЯМОВАНОГО ДОЗВІЛЛЯ СТУДЕНТІВ (ІСТОРИЧНИЙ АСПЕКТ)

Діденко А.М. ГУМАНІСТИЧНЕ ВИХОВАННЯ ЯНУША КОРЧАКА: ТЕОРЕТИКО-ПРАГМАТИЧНИЙ АСПЕКТ

Жорова І.Я. МЕТОДИЧНИЙ СУПРОВІД ПРОФЕСІЙНОГО РОЗВИТКУ ВЧИТЕЛІВ (50-ТІ РОКИ ХХ СТОЛІТТЯ)

Жосан О.Е. СТАНОВЛЕННЯ РАДЯНСЬКОЇ ШКІЛЬНОЇ НАВЧАЛЬНОЇ ЛІТЕРАТУРИ З ПРИРОДОЗНАВЧИХ ТА МАТЕМАТИЧНИХ ДИСЦИПЛІН (20-ТІ – ПОЧАТОК 30-Х РОКІВ ХХ СТОЛІТТЯ)

Заліток Л.М. В. О. СУХОМЛИНСЬКИЙ ПРО РОЛЬ СІМ’Ї У ЗАЛУЧЕННІ ДИТИНИ ДО ЧИТАННЯ

Ковтун А.В. РОЗВИТОК МУЗИЧНОЇ ОСВІТИ ПЕДАГОГІЧНИХ КАДРІВ В УКРАЇНІ ЯК ІСТОРИКО-ПЕДАГОГІЧНА ПРОБЛЕМА

Кузьміч Т.О. ДИРЕКТОР ШКОЛИ ЯК КЕРІВНИК НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОЇ РОБОТИ (ПЕДАГОГІЧНА СПАДЩИНА В.О.СУХОМЛИНСЬКОГО)

Лимарєва Ю. М. МОВА ВИКЛАДАЧА ЯК ФАКТОР ФОРМУВАННЯ СВІДОМОСТІ СТУДЕНТІВ ХІХ СТОЛІТТЯ

Мартиненко І.І. СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНІ ПЕРЕДУМОВИ РОЗВИТКУ ІДЕЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ ОСВІТИ УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ В УКРАЇНІ У ХІХ СТ.

Мачача Ю.М. ҐЕНДЕРНО ДИФЕРЕНЦІЙОВАНА ОСВІТА (НА ПРИКЛАДІ КАДЕТСЬКИХ КОРПУСІВ СЕРЕДИНИ ХІХ СТ.)

Осова О.О. ПРОБЛЕМА ВИХОВУЮЧОГО НАВЧАННЯ У ПЕРІОД УКРАЇНСЬКОГО ВІДРОДЖЕННЯ (ІСТОРІОГРАФІЧНИЙ АСПЕКТ)

Примакова В.В. АКСІОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ РОЗВИТКУ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ ВЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ В УКРАЇНІ

Стражнікова І.В. ОСНОВНІ НАПРЯМИ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ЗАХІДНОГО РЕГІОНУ УКРАЇНИ ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ ХХ – ПОЧАТКУ ХХІ СТОЛІТТЯ

Шушара Т. В. ДІЯЛЬНІСТЬ ОДЕСЬКОГО НАВЧАЛЬНОГО ОКРУГУ УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ ОСВІТНІХ РЕФОРМ ХІХ – ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТТЯ

РОЗДІЛ 2. ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА НАВЧАННЯ

Горбунова Н. В. ТЕКСТ ЯК ПРОДУКТ ЗВ’ЯЗНОГО ВИСЛОВЛЮВАННЯ СТАРШИХ ДОШКІЛЬНИКІВ

Божко О. П. ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ МОВНИХ ЗАСОБІВ У ТЕКСТАХ РІЗНИХ ТИПІВ

Вострікова В.В. РЕАЛІЗАЦІЯ КОМУНІКАТИВНО-ДІЯЛЬНІСНОГО ПІДХОДУ НА УРОКАХ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ В УМОВАХ ПРОФІЛЬНОГО НАВЧАННЯ

Кириліва В.О. РЕАЛІЗАЦІЯ ПРИНЦИПУ РОЗВИВАЛЬНОГО НАВЧАННЯ У ДОСВІДІ РОБОТИ ВЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ

Кузнецова Н. В. ДОСЛІДНО-ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ НАВЧАННЯ АНГЛІЙСЬКОГО ДІАЛОГІЧНОГО МОВЛЕННЯ ОБДАРОВАНИХ СТРАШОКЛАСНИКІВ ПРОФІЛЬНОЇ ШКОЛИ

Кучеренко І.А. ДИДАКТИЧНІ ЗАКОНОМІРНОСТІ ЯК ЗАСАДИ ПРОЕКТУВАННЯ СУЧАСНОГО УРОКУ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ

Левченко Н.Г. ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ПЕРЕВІРКА ТЕХНОЛОГІЇ ФОРМУВАННЯ У СТАРШОКЛАСНИКІВ БАЗОВИХ ПОНЯТЬ ЗА ТЕХНОЛОГІЧНИМ ПРОФІЛЕМ НАВЧАННЯ

Окуневич Т.Г. ПСИХОЛОГО-ДИДАКТИЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ МОВЛЕННЄВОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ УЧНІВ НА УРОКАХ МОРФОЛОГІЇ

Федоренко Ю.П. СУТНІСТЬ ЧИТАЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ

Федорова О.В. ПСИХОЛОГІЧНІ ТА ЛІНГВОДИДАКТИЧНІ ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ КОМУНІКАТИВНО-МОВЛЕННЄВИХ УМІНЬ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ ІЗ ТЯЖКИМИ ПОРУШЕННЯМИ МОВЛЕННЯ ЗАСОБАМИ ПРИЙМЕННИКОВИХ КОНСТРУКЦИЙ

Швець Є. С. ТРУДНОЩІ НАВЧАННЯ АУДІЮВАННЯ НА ПОЧАТКОВОМУ СТУПЕНІ ТА ШЛЯХИ ЇХ ПОДОЛАННЯ

РОЗДІЛ 3. ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА ВИХОВАННЯ

Андрієць О.М. ПСИХОЛІНГВІСТИЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ ДИСКУРСНОГО МОВЛЕННЯ СТАРШОКЛАСНИКІВ

Безушко С.В. ХІД ТА РЕЗУЛЬТАТИ ПЕРЕВІРКИ ЕФЕКТИВНОСТІ ҐЕНДЕРНОГО ВИХОВАННЯ УЧНІВ ОСНОВНОЇ ШКОЛИ У ПОЗАКЛАСНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ

Гуран С.В. ОСОБЛИВОСТІ ПРОГРАМ ЕКОЛОГІЧНОГО СПЯМУВАННЯ В НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ ПОЛЬЩІ

Корольова І.І. МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ ОРГАНІЗАЦІЇ ЕСТЕТИЧНОГО ВИХОВАННЯ СТУДЕНТІВ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ

Мільчевська Г.С. СТРУКТУРА ОСОБИСТІСНОЇ САМОРЕАЛІЗАЦІЇ СТАРШОГО ПІДЛІТКА В ДИТЯЧОМУ ЗАКЛАДІ ОЗДОРОВЛЕННЯ ТА ВІДПОЧИНКУ

Олійник Ю. І. ІНФОРМАЦІЙНА КУЛЬТУРА ОСОБИСТОСТІ – АКТУАЛЬНА ОСВІТНЯ ПРОБЛЕМА

Оржаховська А.Г. ЕКОЛОГІЧНЕ ВИХОВАННЯ В ЖУРНАЛІ "БІОЛОГІЯ І ХІМІЯ В ШКОЛІ" ЗА ПЕРІОД 1990-2000 РР..

Романова І.А. ПОЗАУРОЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ

Тарарак Н. Г. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ДОСЛІДЖЕННЯ ФЕНОМЕНА "ЦІННІСНІ ОРІЄНТАЦІЇ" У НАВЧАЛЬНОМУ СЕРЕДОВИЩІ

Шемигон Н.Ю. ОСОБЛИВОСТІ ВИХОВНОЇ РОБОТИ ЗІ СТУДЕНТАМИ КРАЇН СНД СЕРЕДНЬОАЗІЙСЬКОГО РЕГІОНУ

РОЗДІЛ 4. ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ

Гончар О.В. ОСОБЛИВОСТІ МОНІТОРИНГУ ПЕДАГОГІЧНОЇ ВЗАЄМОДІЇ В СУЧАСНІЙ ТЕОРІЇ УПРАВЛІННЯ

Дроздова І.П. УРАХУВАННЯ ОСОБЛИВОСТЕЙ СИСТЕМ ВНУТРІШНЬОЇ І ЗОВНІШНЬОЇ МОВЛЕННЄВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ДЛЯ НАВЧАННЯ ПРОФЕСІЙНОГО МОВЛЕННЯ СТУДЕНТІВ-НЕФІЛОЛОГІВ

Мешко Г. М. КУРС "ПРОФЕСІЙНЕ ЗДОРОВ’Я ПЕДАГОГА" В СИСТЕМІ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ДО ЗДОРОВ’ЯТВОРЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Пономаренко Г.О. ЗНАЧУЩІ ОСВІТНІ КОМПЕТЕНЦІЇ СТУДЕНТА: ДЕФІНІТИВНИЙ АНАЛІЗ

Андрейко Я. В. ІНШОМОВНА ПРОФЕСІЙНА КОМУНІКАТИВНА КОМПЕТЕНЦІЯ

Барсук С. Л. ЕФЕКТИВНІ ПІДХОДИ ДО НАВЧАННЯ СТУДЕНТІВ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ

Бєльчев П. В., Меркулова Н. В СУЧАСНИЙ СТАН ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНІХ КЕРІВНИКІВ ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ ДО ІННОВАЦІЙНОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Білан А.М. РОЗВИТОК АВТОТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ ТА ТЕНДЕНЦІЇ ПІДГОТОВКИ СПЕЦІАЛІСТІВ З АВТОСПРАВИ

Валуєва І.В. ФОРМУВАННЯ МЕТОДИЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ СТУДЕНТІВ ПІД ЧАС НАВЧАННЯ ІНШОМОВНОГО ЧИТАННЯ

Гмиріна С.В. РОЗВИТОК ПРОФЕСІЙНОГО МИСЛЕННЯ СТУДЕНТІВ-ВОКАЛІСТІВ У ПРОЦЕСІ ФАХОВОГО НАВЧАННЯ

Голотюк О.В. РОЗВИТОК МОНОЛОГІЧНОГО МОВЛЕННЯ СТУДЕНТІВ V КУРСУ НА УРОКАХ ФРАНЦУЗЬКОЇ МОВИ З ТЕМИ "ЕКОЛОГІЯ"

Довганець В. І. МОТИВАЦІЙНО-ЦІЛЬОВИЙ КОМПОНЕНТ ФОРМУВАННЯ ПІЗНАВАЛЬНОЇ САМОСТІЙНОСТІ СТУДЕНТІВ НЕМОВНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ У ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ

Єненко І.О. ПРАКТИЧНІ МЕТОДИ РОЗВИТКУ МУЗИЧНОЇ ПАМ’ЯТІ У СТУДЕНТІВ ВИКОНАВСЬКИХ КЛАСІВ

Жуковський Є.І. ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ЗМІСТУ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ ДО ОРГАНІЗАЦІЇ САМОСТІЙНОЇ ФІЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ШКОЛЯРІВ

Ізмайлова О.А. РОЛЬ АВТЕНТИЧНОГО ТЕКСТУ У ФОРМУВАННІ ДИСКУРСИВНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ СТУДЕНТІВ МОВНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ

Ільясова Ф. С. ПЛАНУВАННЯ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ ПЕДАГОГІЧНОГО ЕКСПЕРИМЕНТУ З МЕТОДИКИ НАВЧАННЯ ТЕХНОЛОГІЇ РОЗРОБКИ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МАЙБУТНІХ ІНЖЕНЕРІВ-ПРОГРАМІСТІВ

Кліх Л.В. ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА МОДЕЛЬ ПРОЦЕСУ КОМПЛЕКСНОГО ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНИХ, ДОСЛІДНИЦЬКИХ ТА ІННОВАЦІЙНИХ УМІНЬ У МАЙБУТНІХ МАГІСТРІВ АГРАРНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ

Кужельний А. В. ПРОФЕСІЙНА РЕФЛЕКСІЯ ЯК СКЛАДОВА ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ТЕХНОЛОГІЙ

Кучерак І. В. ВИКОРИСТАННЯ ТЕХНОЛОГІЙ БРЕНДИНГУ В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ

Петриченко Л.О. МOДEЛЬ УПPAВЛIННЯ ЯКICТЮ OCВIТИ У ВИЩOМУ ПEДAГOГIЧНOМУ НAВЧAЛЬНOМУ ЗAКЛAДI

Покорна Л.М. ТЕХНОЛОГІЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ПРОЕКТНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В КУРСІ "ОСНОВИ НАУКОВЇ КОМУНІКАЦІЇ ІНОЗЕМНОЮ МОВОЮ" МАГІСТРАНТІВ

Рускуліс Л. В. РОЛЬ ТЕКСТОЦЕНТРИЧНОГО ПІДХОДУ У ПРОЦЕСІ ПІДГОТОВКИ ВЧИТЕЛЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ

Самойленко О.М. СТАН ЗАСТОСУВАННЯ ЕЛЕМЕНТІВ ДИСТАНЦІЙНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ В ПРОЦЕСІ ПІДГОТОВКИ БАКАЛАВРІВ-УЧИТЕЛІВ МАТЕМАТИКИ

Сліпіч Ю. В. ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ПРОФЕСІЙНОГО РОЗВИТКУ ПЕДАГОГІВ-ХУДОЖНИКІВ

Стецько І.І. ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РІВНЯ СФОРМОВАНОСТІ ЕМПАТІЇ У СТУДЕНТІВ МОВНИХ ТА НЕМОВНИХ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ

Стрілець С.І. МОДЕЛЬ ПІДГОТОВКИ ВЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ ЗАСОБАМИ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

Тарасенко Р.О. ШЛЯХИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ПОТРЕБ МАЙБУТНІХ ПЕРЕКЛАДАЧІВ АГРАРНОЇ ГАЛУЗІ

Терентьєва Н.О. ТЕНДЕНЦІЯ ПОЛІТИЗАЦІЇ: ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМИ НАУКОВОЇ ТА ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УНІВЕРСИТЕТІВ У ХХІ СТОЛІТТІ

Тихомирова Н.Ф. МЕТОДИ ВИВЧЕННЯ СТИЛЬОВИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ МУЗИЧНИХ ТВОРІВ У ВИКОНАВСЬКИХ КЛАСАХ ТВОРЧИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ

Ушмарова В.В. СИСТЕМНИЙ ПІДХІД У ДОСЛІДЖЕННІ ГОТОВНОСТІ МАГІСТРІВ ДО ВИКЛАДАННЯ ПЕДАГОГІЧНИХ ДИСЦИПЛІН

Харитонова Н. В. ВИКОРИСТАННЯ ЛЕКСЕМ "ПРАВО" І "ЗАКОН" У ВИКЛАДАННІ ЛАТИНСЬКОЇ МОВИ

Цареградська К. В. ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНО ОРІЄНТОВАНОЇ АУДИТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ЕКОНОМІСТІВ

РОЗДІЛ 5. СОЦІАЛЬНА ПЕДАГОГІКА

Богомолова М.Ю. ПРОБЛЕМА САМОВИЗНАЧЕННЯ Й ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЯК ДЕТЕРМІНАНТА ОСОБИСТІСНОГО СТАНОВЛЕННЯ ПІДЛІТКІВ-ДЕЛІНКВЕНТІВ

Дереш В.С. КЛЮЧОВІ ПОНЯТТЯ ПРОБЛЕМИ СОЦІАЛІЗАЦІЇ ОСОБИСТОСТІ

Корецька Л.О. СОЦІАЛЬНІ ІНСТИТУЦІЇ ЯК ДЕТЕРМІНАНТИ ФОРМУВАННЯ ОСВІТНЬО-ВИХОВНОГО ПРОСТОРУ ПІВДНЯ УКРАЇНИ ІІ ПОЛОВИНИ ХІХ – ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТЬ

РОЗДІЛ 6. СУЧАСНІ ПЕДАГОГІЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ

Панченко Л.Ф. ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ІНОЗЕМНИХ МОВ ДО СТВОРЕННЯ ІНТЕРАКТИВНИХ НАВЧАЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ У СЕРЕДОВИЩІ SCRATCH

Хусейн Парлак НОВІ ТЕХНОЛОГІЇ В НАВЧАННІ СЛОВ’ЯНСЬКИХ МОВ (НА ПРИКЛАДІ РОСІЙСЬКОЇ МОВИ)

Козак І.В. ПРОЕКТУВАННЯ ВИХОВНИХ СИСТЕМ В ІННОВАЦІЙНИХ ШКОЛАХ

Козакевич О.О. ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ІНТЕРАКТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НАВЧАННЯ ДЛЯ ФОРМУВАННЯ ІНШОМОВНИХ ПРОФЕСІЙНИХ НАВИЧОК СПІЛКУВАННЯ СТУДЕНТІВ НЕМОВНИХ ВУЗІВ

Олійник О. Ю. ЗАСТОСУВАННЯ ТЕЗАУРУСУ ПРЕДМЕТНОГО СЕРЕДОВИЩА "ІНФОРМАТИКА" ПРИ ВИВЧЕННІ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ

Чернова О. В. СУЧАСНІ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ТА ЇХ ПОТЕНЦІАЛ ВПЛИВУ НА ФОРМУВАННЯ ХУДОЖНЬО-ЕСТЕТИЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ КУЛЬТУРОЛОГІВ