Завантажити номер одним файлом

ТИТУЛЬНА СТОРІНКА

ЗМІСТ

РОЗДІЛ 1. МЕТОДОЛОГІЯ ТА ІСТОРІЯ ПЕДАГОГІКИ

Гнізділова О.А. ДІЯЛЬНІСТЬ УКРАЇНСЬКОЇ НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНОЇ ШКОЛИ ДОШКІЛЬНОЇ ЛІНГВОДИДАКТИКИ

Невмержицька О.В. ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ РЕАЛІЗАЦІЇ АКСІОЛОГІЧНИХ ІДЕЙ У ЗАХІДНОУКРАЇНСЬКОМУ ШКІЛЬНИЦТВІ ПЕРШОЇ ПОЛОВИНИ ХІХ СТ.

Нестеренко В. В. ПЕРЕДУМОВИ ВИНИКНЕННЯ І РОЗВИТКУ ЗАОЧНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ

Бєлан Г.В. ДО ПИТАННЯ ПРО ДЖЕРЕЛА БІОГРАФІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ В ІСТОРИКО-ПЕДАГОГІЧНІЙ НАУЦІ

Гуріч З.В. СТАНОВЛЕННЯ ХУДОЖНЬОЇ ОСВІТИ В НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ ПІВДНЯ УКРАЇНИ СЕР. ХІХ – ПОЧ. ХХ СТ.

Єсьман І.В. ПЕДАГОГІЧНА ОСВІТА БАТЬКІВ У НАУКОВОМУ ДОРОБКУ О. ЗАХАРЕНКА

Клевака Л.П. ОРГАНІЗАЦІЯ ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ УЧЕНИЦЬ ЖІНОЧИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ ПОЛТАВСЬКОЇ ГУБЕРНІЇ (ДРУГА ПОЛОВИНА ХІХ – ПОЧАТОК ХХ СТ.)

Кононенко А.М. ДО ПРОБЛЕМИ ФУНКЦІОНУВАННЯ ЛЯЛЬКИ ЯК СОЦІОКУЛЬТУРНОГО ФЕНОМЕНА В ІСТОРИЧНІЙ РЕТРОСПЕКТВІ

Кузьо І.В. НАВЧАЛЬНЕ КІНО У ВІТЧИЗНЯНИХ ПЕДАГОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕННЯХ ДОВОЄННОГО ПЕРІОДУ

Левашова В. М. РЕАЛІЗАЦІЯ ПОЛІТЕХНІЧНОЇ ОСВІТИ В ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ ПРИРОДНИЧИХ ДИСЦИПЛІН (50-80-ТІ РОКИ ХХ СТ.)

Мартиненко І.І. РОЛЬ ТЕАТРУ У ФОРМУВАННІ НАЦІОНАЛЬНОЇ СВІДОМОСТІ УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ СЛОБОЖАНЩИНИ У ХІХ СТОЛІТТІ

Мачнева О.М. ГІГІЄНІЧНІ НОРМИ НАВЧАННЯ ЯК ОБ’ЄКТ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ПРОВІДНИХ УЧЕНИХ СЕРЕДИНИ ХХ СТОЛІТТЯ

Німич Г.М. ІСТОРІЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПОЗАШКІЛЬНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ НА ПРИКЛАДІ ДИТЯЧО-ЮНАЦЬКИХ СПОРТИВНИХ ШКІЛ НА ПОЧАТКУ 70-Х РР. ХХ СТ.

Сараєва О.В. ТЕОРІЯ ДИТЯЧОГО КОЛЕКТИВУ: ІСТОРИЧНА РЕКОНСТРУКЦІЯ

Стеценко Н.М. ДИТЯЧА РУЧНА ПРАЦЯ ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ ТВОРЧОЇ ОСОБИСТОСТІ: ІСТОРИЧНА РЕТРОСПЕКТИВА

Федосова І. В. ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ У ВИЩІЙ ІНЖЕНЕРНО-ТЕХНІЧНІЙ ШКОЛІ (1917–1920-Х РР.)

РОЗДІЛ 2. ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА НАВЧАННЯ

Пентилюк М.І., Гнаткович Т.Д. ПСИХОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ КОМПЕТЕНТНІСНОГО ПІДХОДУ ДО ВИВЧЕННЯ СИНТАКСИСУ

Божко О. П. СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО ФОРМУВАННЯ ТЕКСТОТВІРНИХ УМІНЬ УЧНІВ ПІД ЧАС ВИВЧЕННЯ СИНТАКСИСУ СКЛАДНОГО РЕЧЕННЯ

Кучеренко І.А. РЕАЛІЗАЦІЯ СУЧАСНИХ ЗАГАЛЬНОДИДАКТИЧНИХ ПРИНЦИПІВ НА УРОЦІ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ

Лещенко Г.П., Груба Т. Л. КОНЦЕПТУАЛЬНИЙ АНАЛІЗ ТЕКСТУ ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ МОВНОЇ ОСОБИСТОСТІ УЧНІВ СЕРЕДНІХ КЛАСІВ

Мельничук Ю.Ю. РОЛЬ СТИЛІСТИЧНИХ УМІНЬ У ФОРМУВАННІ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ

Нежива Л.Л. ЛІТЕРАТУРНІ НАПРЯМИ В ЗМІСТІ ЛІТЕРАТУРНОЇ ОСВІТИ ТА ШКІЛЬНІЙ ПРАКТИЦІ

Нищета В.А. РИТОРИЧНІ АСПЕКТИ ТЕКСТУ

Окуневич Т.Г. ПСИХОЛОГО-ДИДАКТИЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ МОВЛЕННЄВОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ УЧНІВ НА УРОКАХ МОРФОЛОГІЇ

Сенько І. С. ЛІНГВІСТИЧНІ ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ СЛОВНИКОВОГО ЗАПАСУ УЧНІВ З УРАХУВАННЯМ ПРИНЦИПУ НАСТУПНОСТІ

Хоменко О. В. ФОРМУВАННЯ СЛОВОТВІРНИХ УМІНЬ В УЧНІВ ОСНОВНОЇ ШКОЛИ

РОЗДІЛ 3. ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА ВИХОВАННЯ

Федяєва В.Л. ПРОВІДНІ ТЕОРЕТИЧНІ ПІДХОДИ ДО ВИВЧЕННЯ СІМ’Ї В КОНТЕКСТІ СІМЕЙНОЇ ПЕДАГОГІКИ

Богдан Є.В. ОСОБЛИВОСТІ ПІДГОТОВКИ УЧНІВ МУЗИЧНИХ ШКІЛ ДО КОНЦЕРТНИХ ВИСТУПІВ

Буракова Н.О. ПЕДАГОГІЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ КУЛЬТУРИ ЗДОРОВ’Я В УЧНІВ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ

Граматюк О.В. ПРОБЛЕМА РОЗВИТКУ ТВОРЧОЇ АКТИВНОСТІ ШКОЛЯРІВ У СУЧАСНІЙ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІЙ НАУЦІ

Ковнір О.І. ФОРМУВАННЯ ПОЛІТИЧНОЇ КУЛЬТУРИ МОРСЬКИХ КУРСАНТІВ У СУЧАСНИХ УМОВАХ РЕВОЛЮЦІЙНОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ УКРАЇНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА

Кравченко Т.В. ДО ПРОБЛЕМИ "СКЛАДНИХ ПИТАНЬ" У ПЕДАГОГІЦІ (МЕТОДИЧНИЙ АСПЕКТ)

Малик Л.Б. ОСНОВНІ ШЛЯХИ ФОРМУВАННЯ КУЛЬТУРИ ПРАЦІ СТУДЕНТІВ ТЕХНІЧНИХ КОЛЕДЖІВ У СУЧАСНИХ УМОВАХ

Середня С.C. ФАКТОРИ ФОРМУВАННЯ ВОЛЬОВИХ ЯКОСТЕЙ ОСОБИСТОСТІ, ЯКА ЗАЙМАЄТЬСЯ ФІЗИЧНОЮ КУЛЬТУРОЮ ТА СПОРТОМ

Юркова Т.Ф. ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ ЕСТЕТИЧНОГО ВИХОВАННЯ УЧНІВ ЗАСОБАМИ ПРИРОДИ

РОЗДІЛ 4. ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ

Барбіна Є.С. ПЕДАГОГІЧНА МАЙСТЕРНІСТЬ У СУЧАСНІЙ ПАРАДИГМІ ОСВІТИ

Дроздова І.П. ТИПОЛОГІЯ НАВЧАЛЬНИХ ТЕКСТІВ ДЛЯ РОЗВИТКУ ПРОФЕСІЙНОГО МОВЛЕННЯ СТУДЕНТІВ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ НЕФІЛОЛОГІЧНОГО ПРОФІЛЮ

Яцула Т.В. ПІДХОДИ ДО ВДОСКОНАЛЕННЯ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ДО ВИХОВНОЇ ВЗАЄМОДІЇ ЗІ ШКОЛЯРАМИ

Бабишена М.І. ПРОФЕСІЙНО ВАЖЛИВІ ЯКОСТІ – ПЕРЕДУМОВА І ГАРАНТ УСПІШНОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ МАЙБУТНІХ СУДНОВИХ ОФІЦЕРІВ

Бардаков А.О. ПЕДАГОГІЧНА ПРАКТИКА МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ТЕХНОЛОГІЙ: ДІАЛОГ ОСОБИСТОСТЕЙ

Бойван О.С. ПРОБЛЕМА СУТНОСТІ ГУМАННИХ ОСОБИСТІСНИХ ЯКОСТЕЙ І НЕОБХІДНІСТЬ ЇХ ФОРМУВАННЯ У СТУДЕНТІВ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ І–ІІ РІВНІВ АКРЕДИТАЦІЇ

Бойко К.Л. КОМПЕТЕНТНІСНИЙ ПІДХІД ДО ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ СУДНОВОДІЇВ

Бурдун В.В. РОЗВИТОК ТЕХНІЧНОГО МИСЛЕННЯ У МАЙБУТНІХ ІНЖЕНЕРІВ У ПРОЦЕСІ ПРОФЕСІЙНОГО НАВЧАННЯ

Воробйова А.В. УМОВИ ДОСЯГНЕННЯ ТОЧНОСТІ РИТОРИЧНОГО ДИСКУРСУ

Голотюк О.В. ОСОБЛИВОСТІ АУДІЮВАННЯ У ВНЗ

Гуменюк Г.М., Польова Л.В. НЕОБХІДНІСТЬ ВИВЧЕННЯ КОМПЕТЕНТНОГО ПІДХОДУ ПРИ ПРОФЕСІЙНІЙ ПІДГОТОВЦІ ФАХІВЦІВ З ТУРИЗМУ

Дружененко Р.С. ПРАГМАТИЧИЙ АСПЕКТ ВИКЛАДАННЯ ЛІНГВІСТИЧНОГО АНАЛІЗУ ТЕКСТУ

Дягилева О.С. УМОВИ СТВОРЕННЯ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЦЬКОГО СЕРЕДОВИЩА У ВИЩОМУ МОРСЬКОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ

Зацаринна В.В. МЕТОДИЧНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ ЯК СКЛАДОВА ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ МАТЕМАТИКИ

Іванишин Г.Я. РІВНІ СФОРМОВАНОСТІ ПРОФЕСІЙНО ЗОРІЄНТОВАНОГО ДІАЛОГІЧНОГО МОВЛЕННЯ В ІНОЗЕМНИХ СТУДЕНТІВ МЕДИЧНИХ ВНЗ У ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ

Каліш В.А, Собко В.О. ПІДГОТОВКА ВЧИТЕЛЯ-СЛОВЕСНИКА ДО РОБОТИ З ТЕКСТОМ НА КОГНІТИВНО-КОМУНІКАТИВНІЙ ОСНОВІ

Кісіль Л.М. ОСОБЛИВОСТІ ПРОБЛЕМНО-ДІАЛОГІЧНОГО НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНИХ СТУДЕНТІВ

Княжева І.А. ПРОБЛЕМА ПІДГОТОВКИ ВИКЛАДАЧІВ ВИЩОЇ ШКОЛИ ДО ПЕДАГОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УМОВАХ МАГІСТРАТУРИ В СУЧАСНИХ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕННЯХ

Койчева Т.І. ДОСЛІДЖЕННЯ ПАРАМЕТРІВ КОРПОРАТИВНОЇ КУЛЬТУРИ ВИКЛАДАЧІВ УНІВЕРСИТЕТУ

Корольова І.І. ОСОБЛИВОСТІ МОНІТОРИНГУ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ У ВИЩІЙ ШКОЛІ

Кузнецов С. В. РОЗВИТОК НАУКОВО-МЕТОДИЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ВЧИТЕЛІВ-ФІЛОЛОГІВ У СИСТЕМІ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ

Кулалаєва Н.В. ФОРМУВАННЯ КУЛЬТУРИ БЕЗПЕКИ В СУЧАСНІЙ ПРОФЕСІЙНІЙ ОСВІТІ

Ленюк Н.М. РОЛЬ АВТОНОМІЇ У САМОСТІЙНІЙ НАВЧАЛЬНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ СТУДЕНТІВ НЕМОВНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ З ІНОЗЕМНОЇ МОВИ

Нагрибельна І.А. ГОТОВНІСТЬ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ ДО САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ В СИСТЕМІ ЛІНГВОДИДАКТИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ

Нестеренко О.А. СИСТЕМА ІНТЕРАКТИВНИХ ВПРАВ У НАВЧАННІ ІСПАНСЬКОЇ МОВИ ЯК ДРУГОЇ ІНОЗЕМНОЇ

Онищенко С.В. УМОВИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ТЕХНОЛОГІЙ

Панішева О.В. РІВЕНЬ ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ МАТЕМАТИКИ ДО РОБОТИ В КЛАСАХ ГУМАНІТАРНОГО ПРОФІЛЮ

Перегудова В.І. РОЗВИТОК УМІНЬ САМООСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ТЕХНОЛОГІЙ

Рощупкина О.А. НАВЧАЛЬНИЙ ПОСІБНИК З ДОМАШНЬОГО ЧИТАННЯ ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ ВМІНЬ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ-ІНОЗЕМЦІВ

Савчак І.В. ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ФОРМУВАННЯ ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНІХ МЕНЕДЖЕРІВ ТУРИЗМУ ДО ДІАЛОГОВОЇ КОМУНІКАЦІЇ У ПРОФЕСІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ

Сімоненко Л.Ю. ТЕСТ ЯК ЗАСІБ КОНТРОЛЮ СФОРМОВАНОСТІ МЕТОДИЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ СТУДЕНТІВ-ФІЛОЛОГІВ

Скрябіна Т.О., Максименко Г.А. ЗАСТОСУВАННЯ КОМУНІКАТИВНОЇ МЕТОДИКИ В ПРОЦЕСІ ВИКЛАДАННЯ МОВ ЯК ШЛЯХ ПОДОЛАННЯ КЛІПОВОГО МИСЛЕННЯ СУЧАСНОЇ МОЛОДІ

Сьомкін В.С.,Ткаченко В.М. ФОРМУВАННЯ ПІЗНАВАЛЬНИХ КОМПЕТЕНЦІЙ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ТЕХНОЛОГІЙ У ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ ФІЗИКИ

Токарь Є. Б. ТЕСТОВИЙ КОНТРОЛЬ З АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ В УПРАВЛІННІ ЯКІСТЮ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ПІЛОТІВ ДО ВЕДЕННЯ РАДІООБМІНУ

Файнман І.Б. РОЛЬ АНГЛОМОВНОЇ КОМУНІКАЦІЇ У ПРОЦЕСІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНЬОГО АВІАДИСПЕТЧЕРА

Фатєєва Е.М. УПРАВЛІННЯ ЦЕНТРОМ ДОВУЗІВСЬКОЇ ПІДГОТОВКИ ЯК ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНА ПРОБЛЕМА

Чабан Н.І. ФОРМУВАННЯ ПОБУТОВОГО СЛОВНИКОВОГО ЗАПАСУ ІНОЗЕМНИХ СТУДЕНТІВ У ПРОЦЕСІ АДАПТАЦІЇ ДО УКРАЇНОМОВНОГО СЕРЕДОВИЩА

Черних І.О. ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ МЕТОДІВ НАВЧАННЯ В ПРОЦЕСІ МОВЛЕННЄВОГО РОЗВИТКУ СТУДЕНТІВ-МЕДИКІВ

Яцишин Н.П. ОСОБЛИВОСТІ НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ (АНГЛІЙСЬКОЇ) ЯК МОВИ НА СПЕЦІАЛЬНОСТІ ЮРИДИЧНОГО ПРОФІЛЮ В АСПЕКТІ МІЖКУЛЬТУРНОЇ КОМУНІКАЦІЇ

РОЗДІЛ 5. СОЦІАЛЬНА ПЕДАГОГІКА

Демченко І.І. ПІДГОТОВКА МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ ДО ЗАСВОЄННЯ ПЕДАГОГІЧНИХ ЗАСАД ІНКЛЮЗИВНОЇ ОСВІТИ

Корецька Л.О. СОЦІАЛЬНІ ІНСТИТУЦІЇ ЯК ДЕТЕРМІНАНТИ ФОРМУВАННЯ ОСВІТНЬО-ВИХОВНОГО ПРОСТОРУ ПІВДНЯ УКРАЇНИ ІІ ПОЛОВИНИ ХІХ – ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТЬ

Логвиновська Т.А. ГЕНЕЗИС ПОНЯТТЯ "СОЦІАЛІЗАЦІЯ" У ЗАРУБІЖНІЙ ТА ВІТЧИЗНЯНІЙ НАУКОВІЙ ДУМЦІ

Тайхриб К.А. СУТНІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ СОЦІАЛІЗАЦІЇ СТУДЕНТІВ ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

Устинова Н.В. СОЦІАЛІЗАЦІЯ ДІТЕЙ ТА УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ В СУЧАСНОМУ ОСВІТНЬОМУ ПРОСТОРІ УКРАЇНИ

РОЗДІЛ 6. СУЧАСНІ ПЕДАГОГІЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ

Барсук С.Л. СУЧАСНІ ПІДХОДИ ТА ПРИНЦИПИ НАВЧАННЯ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ СТУДЕНТІВ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ

Благун Н. М. НАУКОВІ ПІДХОДИ ДО РОЗРОБЛЕННЯ СОЦІАЛЬНО-УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ У ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ

Буянов П.Г. ДИСТАНЦІЙНА ОСВІТА В СИСТЕМІ НЕПЕРЕРВНОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ

Дідук-Ступ’як Г.І. НАВЧАЛЬНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ІНТЕРАКЦІЇ РІЗНОТИПОВИХ ПІДХОДІВ ДО ВИВЧЕННЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ В ОСНОВНІЙ ШКОЛІ

Лихачова К.М. ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ МУЛЬТИМЕДІЙНОЇ ПРЕЗЕНТАЦІЇ У ПРОЦЕСІ ФОРМУВАННЯ ПРАВИЛЬНОСТІ МОВЛЕННЯ СТУДЕНТІВ-ЕКОНОМІСТІВ

Сугейко Л. Г. ВИКОРИСТАННЯ ІНТЕРАКТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ПІД ЧАС ВИВЧЕННЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ СТУДЕНТАМИ ВНЗ