Завантажити номер одним файлом

ТИТУЛЬНА СТОРІНКА

ЗМІСТ

РОЗДІЛ 1. МЕТОДОЛОГІЯ ТА ІСТОРІЯ ПЕДАГОГІКИ

Грама Н.Г. ТЕХНОЛОГІЧНІСТЬ У МЕТОДИЦІ Й СПАДЩИНІ Ф.ФРЕБЕЛЯ У КОНТЕКСТІ СУЧАСНОГО ПРОСТОРУ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ (ІНТЕГРОВАНІСТЬ)

Федяєва В.Л. СІКОРСЬКИЙ ІВАН ОЛЕКСІЙОВИЧ (1842-1919) – ОРГАНІЗАТОР І ГОЛОВА КИЇВСЬКОГО ФРЕБЕЛІВСЬКОГО ТОВАРИСТВА

Гриценко І.В. СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО ПРОБЛЕМИ ПЕДАГОГІЧНОГО ЦІЛЕПОКЛАДАННЯ

Желан А.В. ОЗНАЙОМЛЕННЯ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ З ІДЕЯМИ Ф.В.ФРЕБЕЛЯ ПІД ЧАС НАВЧАННЯ У ВНЗ

Іванова Н.В. ФІЛОСОФСЬКО-ОСВІТНІ ПОГЛЯДИ Ф. ФРЕБЕЛЯ В КОНТЕКСТІ ІННОВАЦІЙНИХ ПІДХОДІВ СУЧАСНОСТІ

Матвієнко С.П. ПРОБЛЕМА СПОНУКАННЯ СТУДЕНТІВ ДО АКТИВНОГО УЧІННЯ ЯК РОЛЬОВА ФУНКЦІЯ ВИКЛАДАЧА

Полєвікова О.Б. ЛІНГВОДИДАКТИЧНІ ПРОБЛЕМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАСТУПНОСТІ МОВНОЇ ОСВІТИ ДІТЕЙ: ІСТОРИЧНИЙ КОНТЕКСТ

Поніманська Т.І. ОНОВЛЕННЯ ЗМІСТУ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ВИХОВАТЕЛІВ НА ЗАСАДАХ ГУМАНІСТИЧНОЇ ПЕДАГОГІКИ У СУЧАСНИХ ПАРАДИГМАЛЬНИХ ВИМІРАХ

Рогальська Н.В. СУЧАСНЕ ПРОГРАМНО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІГРОВОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ ДІТЕЙ-ДОШКІЛЬНИКІВ В КОНТЕКСТІ ІДЕЙ Ф.ФРЕБЕЛЯ

Співаковська Є.О., Базиченко В.В. ФОРМУВАННЯ МОБІЛЬНОСТІ СТУДЕНТІВ В РАМКАХ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ

Цюпак І.М. НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ ТА ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИХОВАННЯ У ДОШКІЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ ХХ СТОЛІТТЯ

Ярославцева Л.А. ГУМАНІСТИЧНІ ІДЕЇ У ПЕДАГОГІЧНІЙ СПАДЩИНІ Ф. ФРЕБЕЛЯ

РОЗДІЛ 2. ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА НАВЧАННЯ

Петухова Л.Є. ТРИСУБ’ЄКТНА ДИДАКТИКА В МОДЕЛІ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ОСВІТНІХ СИСТЕМ

Борисенко Н.М., Семашкіна Г.М. ПРОПЕДЕВТИКА ФОРМУВАННЯ ПРИРОДОЗНАВЧОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ У ПРОЦЕСІ ФЕНОЛОГІЧНИХ СПОСТЕРЕЖЕНЬ

Васильєва О.В. МОДЕЛЬ ФОРМУВАННЯ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ ЗАСОБАМИ МІЖПРЕДМЕТНИХ ЗВ’ЯЗКІВ

Голінська Т.М. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ПІДГОТОВКИ ДИТИНИ ДО ШКОЛИ

Казанцева Л.І. РОЗВ’ЯЗАННЯ ПРОБЛЕМ ДИТЯЧОГО БІЛІНГВІЗМУ В ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ РОСІЙСЬКОМОВНИХ ДОШКІЛЬНИКІВ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ

Козлюк О.А. СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАСТУПНОСТІ В НАВЧАННІ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО І МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ

Коряк О.В. РОЛЬ УЧИТЕЛЯ У ФОРМУВАННІ КРЕАТИВНОГО МИСЛЕННЯ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ У ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ

Мельничук Ю.Ю. РОЗВИТОК СЛОВНИКОВОГО ЗАПАСУ ДОШКІЛЬНИКІВ ЗА ДОПОМОГОЮ ОЗНАЙОМЛЕННЯ З ФРАЗЕОЛОГІЄЮ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ

Покорна Л.М. ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ТА ОСОБИСТІСНА ГОТОВНІСТЬ ДИТИНИ ДО ЗАСВОЄННЯ ДРУГОЇ МОВИ

Саган О.В. КОМБІНАТОРНІ ЗАДАЧІ ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ МАТЕМАТИЧНОГО МИСЛЕННЯ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ

Семашкіна Г.М. НАСТУПНІСТЬ В ОЗНАЙОМЛЕННІ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ТА МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ З ТВАРИННИМ СВІТОМ

Торчинська Т.А. МІСЦЕ РОБОТИ НАД ОНОМАСТИКОЮ НА УРОКАХ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ В ПОЧАТКОВИХ КЛАСАХ

Цись В.В. ЗДОРОВ’ЯЗБЕРЕЖУВАЛЬНА СПРЯМОВАНІСТЬ РОЗВИВАЛЬНОГО НАВЧАННЯ В ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ

Черепанова С.Б. НАВЧАННЯ ІНШОМОВНОГО СПІЛКУВАННЯ ДОШКІЛЬНИКІВ

Швець Є.С. РОЛЬ ГРИ ПІД ЧАС НАВЧАННЯ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ

Яковенко-Глушенкова Є.В. ТРУДНОЩІ СПРИЙНЯТТЯ АУДІОТЕКСТІВ МАЙБУТНІМИ ВЧИТЕЛЯМИ ФРАНЦУЗЬКОЇ МОВИ НА ПОЧАТКОВОМУ СТУПЕНІ НАВЧАННЯ

Янковська І.М. ХУДОЖНЯ ЕРУДИЦІЯ – ЯК КЛЮЧОВА КОМПЕТЕНТНІСТЬ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ В ОБРАЗОТВОРЧОМУ МИСТЕЦТВІ

РОЗДІЛ 3. ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА ВИХОВАННЯ

Яцула Т.В. КУЛЬТУРА ОСОБИСТІСНОЇ ВЗАЄМОДІЇ ВЧИТЕЛЯ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ ЯК УМОВА ОПТИМІЗАЦІЇ ВИХОВНОЇ РОБОТИ

Владимирова А.Л. ВИКОРИСТАННЯ ПІСЕННОГО ФОЛЬКЛОРУ У ПРОЦЕСІ ТЕАТРАЛЬНО-ІГРОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В ПОЧАТКОВИХ КЛАСАХ

Войтович О.В. ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ РОЗВИТКУ ЕМОЦІЙНОЇ ВЗАЄМОДІЇ ВИХОВАТЕЛЯ З ДІТЬМИ

Гайсанов К.Р. РОЛЬ ЦІННОСТЕЙ В ПРОЦЕСІ ДУХОВНО-МОРАЛЬНОГО РОЗВИТКУ І ВИХОВАННЯ ОСОБИСТОСТІ МОЛОДШОГО ШКОЛЯРА

Галич Т.В. ОСОБИСТІСНО ОРІЄНТОВАНА ДІЯЛЬНІСТЬ КЛАСНОГО КЕРІВНИКА В СИСТЕМІ "ШКОЛА-СІМ’Я"

Горлова А.В., Резнік Н.О. ПИТАННЯ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ ДО ГУМАНІСТИЧНО СПРЯМОВАНОЇ ВИХОВНОЇ ВЗАЄМОДІЇ

Денисенко В.В. ШЛЯХИ ВИКОРИСТАННЯ СУЧАСНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ФОРМУВАННЯ ТВОРЧОЇ ОСОБИСТОСТІ У ПЕДАГОГІЧНОМУ ПРОЦЕСІ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ

Ковшар О.В. ЗДІЙСНЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ПЕРЕДШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ НА ЗАСАДАХ ДИТИНОЦЕНТРИЗМУ

Крюкова О.В. РОЗВИТОК ТВОРЧОЇ УЯВИ ДІТЕЙ ЗАСОБАМИ МУЗИКИ В УМОВАХ НАСТУПНОСТІ ДОШКІЛЬНОЇ ТА ПОЧАТКОВОЇ ОСВІТИ

Макаренко Л.В. ВПРОВАДЖЕННЯ ІДЕЙ Ф. ФРЕБЕЛЯ У ПРАКТИКУ ВИКОРИСТАННЯ МУЗИЧНО-ДИДАКТИЧНИХ ІГОР У РОБОТІ З ДОШКІЛЬНИКАМИ

Мордвінова І.В. МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ЗДОРОВ’ЯЗБЕРЕЖУВАЛЬНОГО ВИХОВАННЯ У ШКОЛАХ ПОЛЬЩІ

РОЗДІЛ 4. ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ

Андрієвський Б.М. ПРОФЕСІЙНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ СУЧАСНОГО ПЕДАГОГА

Богуш А.М. КОМУНІКАТИВНО-МОВЛЕННЄВИЙ СУПРОВІД ПРОФЕСІЙНО СПРЯМОВАННОГО МОВЛЕННЯ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ

Бондар В.І., Шапошнікова І.М. ПРОБЛЕМИ МОДЕРНІЗАЦІЇ ПІДГОТОВКИ ВЧИТЕЛЯ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ В УМОВАХ СТАНДАРТИЗАЦІЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ

Гнізділова О.А. ПРОФЕСІЙНА ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ ВИХОВАТЕЛІВ ДО ФОРМУВАННЯ ЗДОРОВ’ЯЗБЕРЕЖУВАЛЬНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ У ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ

Данилюк С.С. МОТИВАЦІЙНИЙ АСПЕКТ ПРОЦЕСУ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ СУЧАСНИХ ФАХІВЦІВ

Комар О.А. ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ДО ЗАСТОСУВАННЯ ІНТЕРАКТИВНОЇ ТЕХНОЛОГІЇ У ПРОФЕСІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ

Нестеренко В. В. ФАСИЛІТАТИВНА ПІДТРИМКА СТУДЕНТІВ У ПРОЦЕСІ ЇХНЬОЇ САМОРЕАЛІЗАЦІЇ І САМОРОЗВИТКУ ЯК СУБ’ЄКТІВ САМОСТІЙНОЇ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Скворцова С.О. МЕТОДИЧНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ УЧИТЕЛЯ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ

Cуріна І.А. ПРОФЕСІЙНА ПІДГОТОВКА ВЧИТЕЛІВ У КОНТЕКСТІ РЕФОРМИ ВИЩОЇ ОСВІТИ ПОЛЬЩІ

Авраменко К.Б. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ КОМПЕТЕНТНІСНОГО ПІДХОДУ ЯК ОСВІТНЬОЇ ІННОВАЦІЇ У ПРОФЕСІЙНІЙ ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ ПЕДАГОГІВ

Анісімова О.Е. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКІСНОЇ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ В КОНТЕКСТІ ВИКЛАДАННЯ СПЕЦКУРСУ ЗА ВИБОРОМ "ФРЕБЕЛЬПЕДАГОГІКА"

Бальоха А.С. ПРОБЛЕМА ФОРМУВАННЯ ПРИРОДОЗНАВЧОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ

Борисенко Н.М. ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ФОРМУВАННЯ ПРИРОДОЗНАВЧОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНЬОГО ВИХОВАТЕЛЯ ДОШКІЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

Валуєва І.В. СУЧАСНІ АСПЕКТИ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ДОШКІЛЬНОЇ ТА ПОЧАТКОВОЇ ОСВІТИ

Вінник Т.О. ПРОБЛЕМИ КУЛЬТУРОЛОГІЧНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ

Воропай Н.А. МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФОРМУВАННЯ САМООСВІТНЬОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ВИХОВАТЕЛІВ ДОШКІЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ

Габеркорн І.І. ДИДАКТИЧНА МОДЕЛЬ СИСТЕМИ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ ДО РОЗВИТКУ ТВОРЧИХ ЗДІБНОСТЕЙ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ

Галкіна О.С. СУЧАСНІ ПОГЛЯДИ НА ОСВІТНЮ КОМПЕТЕНТНІСТЬ УЧИТЕЛІВ

Гаран М.С. УДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДИКО-МАТЕМАТИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ВЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ

Дичківська І.М. ОСОБИСТІСНО-ПРОФЕСІЙНИЙ САМОРОЗВИТОК МАЙБУТНЬОГО ВИХОВАТЕЛЯ В ІННОВАЦІЙНОМУ ОСВІТНЬОМУ ПРОСТОРІ

Казанжи І. В. ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ У КЛАСИЧНОМУ УНІВЕРСИТЕТІ

Койчева Т. І. ВИЗНАЧЕННЯ ФЕНОМЕНА КОРПОРАТИВНОЇ КУЛЬТУРИ ВИКЛАДАЧІВ ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ В КАТЕГОРІЯХ СУТНОСТІ ТА ІСНУВАННЯ

Косарєва Г.М. ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ ІНКЛЮЗИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ВИХОВАТЕЛІВ ДОШКІЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ

Косенко Ю.М. ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ ВИХОВАТЕЛІВ ДО ПЕДАГОГІЧНОЇ ВЗАЄМОДІЇ

Кудрявцева О.А. СУЧАСНІ ПІДХОДИ ЩОДО ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ЗНАНЬ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ ПРИ ВИВЧЕННІ ПЕДАГОГІЧНИХ ДИСЦИПЛІН

Лагошняк Г.М. ПРО ПОШУКИ НОВИХ ШЛЯХІВ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ

Марків В.М. ФАХОВА ПІДГОТОВКА МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ ДО ПЕДАГОГІЧНОЇ ТВОРЧОЇ ДЯЛЬНОСТІ

Мельник Н.І. КРИТЕРІЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ТА ІНШОМОВНОЇ ПЕДАГОГІЧНИХ КОМПЕТЕНЦІЙ МАЙБУТНІХ ПЕДАГОГІВ В КОНТЕКСТІ МІЖНАРОДНИХ ПРОЕКТІВ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ

Нагрибельна І.А. СОЦІАЛЬНО-КУЛЬТУРОЛОГІЧНЕ ПІДГРУНТЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ

Перепьолка В.І. ФОРМУВАННЯ КУЛЬТУРИ ПРОФЕСІЙНОГО МОВЛЕННЯ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ДОШКІЛЬНОЇ ТА ПОЧАТКОВОЇ ОСВІТИ

Сугейко Л.Г. ІННОВАЦІЇ У ПІДГОТОВЦІ МОВНОЇ ОСОБИСТОСТІ ВЧИТЕЛЯ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ

Толстих О.О. ОСОБИСТІСНА СТРУКТУРА ЕСТЕТИЧНОГО СВІТОСПРИЙМАННЯ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ В КОНТЕКСТІ ЙОГО ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ

Федорова Н.В. РІВНІ ГУМАНІСТИЧНОЇ ВЗАЄМОДІЇ СТУДЕНТІВ З ВИКЛАДАЧАМИ В ПРОЦЕСІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ПЕДАГОГІВ

Швець Т.А. МОТИВАЦІЯ ЯК ПЕДАГОГІЧНА УМОВА ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ МАЙСТЕРНОСТІ МАЙБУТНІХ ВИХОВАТЕЛІВ ДОШКІЛЬНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ

Юрчук Ю.Ю. ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ ІКТ У ПРОФЕСІЙНІЙ ПІДГОТОВЦІ ФАХІВЦІВ ПЕДАГОГІЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ

РОЗДІЛ 5. СОЦІАЛЬНА ПЕДАГОГІКА

Рогальська-Яблонська І.П. ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ ВИХОВАТЕЛІВ ДО СУПРОВОДУ СОЦІАЛІЗАЦІЇ ДОШКІЛЬНИКІВ НА МАТЕРІАЛАХ СПЕЦКУРСУ "АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СУЧАСНОГО ДИТИНСТВА"

Горопаха Н.М. ЕКОЛОГІЗАЦІЯ РОЗВИВАЛЬНОГО СЕРЕДОВИЩА ДОШКІЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

Косарєва О.І. ФОРМУВАННЯ ПОЗИТИВНОГО Я ОБРАЗУ ДИТИНИ: ОПИС ТЕХНІКИ

Ляшко В. В. СПРИЯННЯ СТАНОВЛЕННЮ ІНДИВІДУАЛЬНОГО СТИЛЮ ДІЯЛЬНОСТІ У РОЗУМОВО ВІДСТАЛИХ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ ЗАСОБАМИ ТРУДОВОГО НАВЧАННЯ

Манько Н.В. АБІЛІТАЦІЙНА ТА КОРЕКЦІЙНО-РОЗВИВАЛЬНА РОБОТА З ДІТЬМИ РАННЬОГО ВІКУ ІЗ ОРГАНІЧНИМ ПОШКОДЖЕННЯМ ЦНС

Пермінова Л. А. ЗАСОБИ ФОРМУВАННЯ НАВИЧОК САМОМЕНЕДЖМЕНТУ МАЙБУТНЬОГО ПЕДАГОГА

Прокоф’єва М.Ю. РОЛЬ ПЕДАГОГІЧНОЇ ПРАКТИКИ В ПІДГОТОВЦІ ВЧИТЕЛЯ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ ДО НАВЧАННЯ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ НА ЗАСАДАХ ДИФЕРЕНЦІЙОВАНОГО ПІДХОДУ

Сидоренко Н.І. РЕАЛІЗАЦІЯ НАРОДОЗНАВЧОГО КОМПОНЕНТУ В СУЧАСНОМУ ДОШКІЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ

Сіренко А.Є. ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ФОРМУВАННЯ ВПЕВНЕНОСТІ В СОБІ В ДІТЕЙ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ В ГРУПОВІЙ ВЗАЄМОДІЇ

Старцева В.П. ОСОБЛИВОСТІ ДІТЕЙ ІЗ ЗАТРИМКОЮ ПСИХІЧНОГО РОЗВИТКУ У КОНТЕКСТІ ПРОБЛЕМИ СОЦІАЛЬНО-ПОБУТОВОГО ОРІЄНТУВАННЯ

Черепаня Н.І. САМОСВІДОМІСТЬ ТА ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ЇЇ РОЗВИТКУ В ДОШКІЛЬНОМУ ДИТИНСТВІ

Якименко С.І. ПСИХОЛОГІЯ ПІЗНАВАЛЬНО-ДОСЛІДНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ТА МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ

РОЗДІЛ 6. СУЧАСНІ ПЕДАГОГІЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ

Коткова В.В. ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ ЗАСОБАМИ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ