Завантажити номер одним файлом

ТИТУЛЬНА СТОРІНКА

ЗМІСТ

РОЗДІЛ 1. МЕТОДОЛОГІЯ ТА ІСТОРІЯ ПЕДАГОГІКИ

Дічек Н.П. ПИТАННЯ ІНДИВІДУАЛІЗАЦІЇ ШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ У ПРАЦЯХ УКРАЇНСЬКИХ ПСИХОЛОГІВ (ПЕРІОД "РОЗВИНУТОГО СОЦІАЛІЗМУ")

Коляда Н.М. ПОЗАШКІЛЬНА ПІОНЕРСЬКА РОБОТА В УКРАЇНІ (ПЕРША ПОЛОВИНА 30-Х РОКІВ ХХ СТ.)

Кочубей Т.Д. РАЦІОНАЛІЗМ І КАРТЕЗІАНСТВО У ПЕДАГОГІЧНІЙ СПАДЩИНІ ГЕОРГІЯ КОНИСЬКОГО

Оршанський Л.В, Скварок М.Ю. ІСТОРИЧНИЙ АСПЕКТ СТАНОВЛЕННЯ І РОЗВИТКУ ВІТЧИЗНЯНОЇ ІНЖЕНЕРНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ

Федосова І.В. ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСОРСЬКО-ВИКЛАДАЦЬКОГО СКЛАДУ ВИЩИХ ТЕХНІЧНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ У 1917–1929-МУ РОКАХ

Бєлан Г.В. БІОГРАФІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ В СПАДЩИНІ УКРАЇНСЬКИХ ПРОСВІТНИКІВ ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ ХІХ СТ.

Голубнича Л.О. ДОСВІД ОРГАНІЗАЦІЇ НАВЧАЛЬНО-ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СТУДЕНТІВ У ВИЩИХ ЗАКЛАДАХ ОСВІТИ СХІДНОУКРАЇНСЬКОГО РЕГІОНУ (70-ТІ РР. ХХ СТ.)

Денисенко А.О. МОЛОДІЖНИЙ КЛУБ ЯК ФОРМА ОРГАНІЗАЦІЇ ДОЗВІЛЛЯ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ У 80–90-Х РР. ХХ СТ. В УКРАЇНІ

Дерев’янко І.В. МЕТОДИ ТА ФОРМИ ОРГАНІЗАЦІЇ ХРИСТИЯНСЬКОГО ВИХОВАННЯ ПІДЛІТКІВ ЗА ЧАСІВ КИЇВСЬКОЇ РУСІ (VIII–XV СТОЛІТТЯ)

Діденко А.М. СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ ДІТЕЙ: ДО ЕТИМОЛОГІЇ ПИТАННЯ

Єфімова О.В. ПИТАННЯ ФОРМУВАННЯ ОСОБИСТОСТІ У КАДЕТСЬКИХ КОРПУСАХ УКРЇНИ (ДРУГА ПОЛОВИНА ХІХ – ПОЧ. ХХ СТ.)

Клименко Ю.А. ДО ІСТОРІЇ РОЗВИТКУ ЕСПЕРАНТО-РУХУ В УКРАЇНІ

Коляда Т.В. РОЗБУДОВА СИСТЕМИ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ У ВЕЛИКОБРИТАНІЇ (ХІХ СТ.)

Леонтьєва І.В. ІСТОРІЯ РОЗВИТКУ ВІТЧИЗНЯНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ПСИХОЛОГІЇ: ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІ УРОКИ О.Ф. ЛАЗУРСЬКОГО (1874–1917)

Приходько Т.О. ЗМІСТ ПІДГОТОВКИ СТУДЕНТІВ-МАТЕМАТИКІВ У КИЇВСЬКОМУ ІМПЕРАТОРСЬКОМУ УНІВЕРСИТЕТІ СВЯТОГО ВОЛОДИМИРА (КІНЕЦЬ ХІХ – ПОЧАТОК ХХ СТ.)

Сараєва О.В. ПЕДАГОГІКА КОЛЕКТИВУ ЯК АКТУАЛЬНИЙ НАПРЯМ ДОСЛІДЖЕНЬ 20–30 РР. ХХ СТ.

Степаненко І.І. ПОНЯТТЯ ПРАВОВОГО ВИХОВАННЯ В ЕПОХУ СТАРОДАВНІХ ЦИВІЛІЗАЦІЙ І АНТИЧНОСТІ

Школа О.В. ЕВОЛЮЦІЯ ФІЗИЧНОЇ КАРТИНИ СВІТУ В КУРСІ ТЕОРЕТИЧНОЇ ФІЗИКИ

РОЗДІЛ 2. ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА НАВЧАННЯ

Величко С. П., Бузько В. Л. БІНАРНИЙ УРОК З ФІЗИКИ ТА БІОЛОГІЇ ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ ПІЗНАВАЛЬНОГО ІНТЕРЕСУ УЧНІВ ОСНОВНОЇ ШКОЛИ

Заболотна О. А. ЗАСТОСУВАННЯ МЕТОДУ КОНТЕНТ-АНАЛІЗУ У ПОРІВНЯЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕННЯХ АЛЬТЕРНАТИВНОЇ ОСВІТИ

Гуляєва Л.В., Гуляєва Т.В. ДОСЛІДЖЕННЯ РУХУ ТІЛА ВЗДОВЖ ПОХИЛОЇ ПЛОЩИНИ В СТАРШІЙ ШКОЛІ

Кадченко В.М., Новгородський В.О. ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ВИВЧЕННЯ ПОВЕРХНЕВИХ ХВИЛЬ У ШКІЛЬНІЙ ЛАБОРАТОРІЇ

Куриленко Н.В. МЕТОДИЧНА СИСТЕМА ФОРМУВАННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ УЧНІВ ОСНОВНОЇ ШКОЛИ У ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ ФІЗИКИ

Мальченко С.Л., Шевченко О. О. ОРГАНІЗАЦІЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ ПРИ ВИВЧЕННІ АСТРОНОМІЇ

Мерзликін О. В. НАВЧАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ У КУРСІ ФІЗИКИ ПРОФІЛЬНОЇ ШКОЛИ: КОМПЕТЕНТНІСНИЙ ПІДХІД

РОЗДІЛ 3. ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА ВИХОВАННЯ

Шарко В.Д., Пашко М.І. ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ ОСНОВИ РОЗВИТКУ ТВОРЧИХ ЗДІБНОСТЕЙ УЧНІВ ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ ФІЗИКО-ТЕХНІЧНОГО ПРОФІЛЮ У ПОЗАКЛАСНІЙ РОБОТІ З ФІЗИКИ

Глушич В.В. СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ РОДИННОГО ВИХОВАННЯ У США

Кольцова О.С. ПЕДАГОГІЧНІ АСПЕКТИ ОРГАНІЗАЦІЇ ФІЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ШКОЛЯРІВ

Мєняйлов С.М. ВПЛИВ ФІЗИКИ НА ФОРМУВАННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ

Сіранчук Н.М. УЧЕННЯ Л.С. ВИГОТСЬКОГО ПРО МИСЛЕННЯ ТА МОВЛЕННЯ І МЕТОДИЧНА СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ МОВЛЕННЄВИХ ТВОРЧИХ ЗДІБНОСТЕЙ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ

Устинова Н.В. СТАНОВЛЕННЯ ОСОБИСТОСТІ ШКОЛЯРА В ПРОЦЕСІ ЙОГО СОЦІАЛІЗАЦІЇ

Щербина В.Ю. "НОРМАЛЬНА СІМ’Я" У ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІЙ НАУЦІ

РОЗДІЛ 4. ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ

Барбіна Є.С. ГУМАНІСТИЧНА СПРЯМОВАНІСТЬ ОСОБИСТОСТІ ВЧИТЕЛЯ У ЄВРОПЕЙСЬКОМУ КОНТЕКСТІ

Коновал О.А., Туркот Т.І. ПОЛІВАРІАНТНІСТЬ У САМОСТІЙНОМУ ДОСЛІДЖЕННІ СТУДЕНТАМИ СУПЕРЕЧНОСТЕЙ СПЕЦІАЛЬНОЇ ТЕОРІЇ ВІДНОСНОСТІ ЯК ЗАСІБ РОЗВИТКУ КРИТИЧНОГО МИСЛЕННЯ

Кузьменков С.Г. СПЕЦКУРС "ФУНДАМЕНТАЛЬНІ ФІЗИЧНІ ТА МАТЕМАТИЧНІ КОНСТАНТИ" ЯК КРОК ДО ФУНДАМЕНТАЛІЗАЦІЇ ФІЗИЧНОЇ ТА АСТРОНОМІЧНОЇ ОСВІТИ

Курок В. П., Шевель Б. О. МОДЕЛЮВАННЯ ВИВЧЕННЯ ІСТОРИЧНОГО ДОСВІДУ В СИСТЕМІ ІНЖЕНЕРНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ

Левченко Я.Е. ПРОФЕСІОНАЛІЗАЦІЯ ЯК ФАКТОР ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ СПРЯМОВАНОСТІ ОСОБИСТОСТІ МАЙБУТНЬОГО ФАХІВЦЯ

Нестеренко В.В. ОСОБЛИВОСТІ СТУДЕНТІВ ЗАОЧНОЇ ФОРМИ ПІДГОТОВКИ У ВИЩОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ ЯК СУБ’ЄКТІВ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Степанюк А.В., Жирська Г.Я ., Міщук Н.Й. НАСТУПНІСТЬ У ФОРМУВАННІ КОМПЕТЕНЦІЙ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ БІОЛОГІЇ В УМОВАХ СТУПЕНЕВОЇ ОСВІТИ

Шапошникова І.В. НАУКОВО-МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ СТУДЕНТСЬКОГО МОНОСТИЛЮ У ПРОСТОРІ ВНЗ

Бальоха А.С. ПРИРОДОЗНАВЧА КОМПЕТЕНТНІСТЬ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ: ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНИЙ АНАЛІЗ

Бібік Г.В. МІЖДИСЦИПЛІНАРНА ІНТЕГРАЦІЯ ЯК ОСНОВА ЯКІСНОЇ МАТЕМАТИЧНОЇ ОСВІТИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ФІЗИКИ

Винник В.Д. ВПЛИВ САМООЦІНКИ ГАРМОНІЇ ТІЛЕСНОСТІ НА ВИБІР ТИПУ ЖИТТЄВОЇ СТРАТЕГІЇ ЕСТЕТИКИ ЗДОРОВ’Я МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ

Войтенко Л. П. МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ СТВОРЕННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ ДИДАКТИЧНИХ ІМІТАЦІЙНИХ МОДЕЛЕЙ У ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ МЕДИЧНОЇ ІНФОРМАТИКИ

Войтович І. С. ПЕДАГOГIЧНI ТЕХНOЛOГIЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНIХ УЧИТЕЛIВ

Герлянд Т.М. ПРОЕКТУВАННЯ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ З ПРИРОДНИЧО-МАТЕМАТИЧНИХ ДИСЦИПЛІН У АГРАРНИХ ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ

Гончаренко Т.Л. ТЕХНОЛОГІЯ ПІДГОТОВКИ ВЧИТЕЛЯ ДО ПРОЕКТУВАННЯ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ У ПІСЛЯДИПЛОМНІЙ ОСВІТІ

Горшкова Г.А. ЗМІСТ І СТРУКТУРА ПРИКЛАДНОЇ СПРЯМОВАНОСТІ НАВЧАННЯ ВИЩОЇ МАТЕМАТИКИ МАЙБУТНІХ ІНЖЕНЕРІВ-МЕТАЛУРГІВ

Гузь А.М. ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ МОРСКОГО ФЛОТУ

Гурба В.Т. ЗНАЧЕННЯ ВОКАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНОГО ДОСВІДУ В СУЧАСНІЙ ПРАКТИЦІ ВИХОВАННЯ СПІВАЦЬКОГО ГОЛОСУ МАЙБУТНІХ ПЕДАГОГІВ-ВОКАЛІСТІВ

Дендеренко О.О. ІНТЕГРАЦІЯ ЗНАНЬ ЯК ОСНОВА ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ СУДНОВИХ МЕХАНІКІВ У ВНЗ І–ІІ РІВНІВ АКРЕДИТАЦІЇ

Забара О.А. ІНДИВІДУАЛЬНА РОБОТА СТУДЕНТІВ ПРИ ПІДГОТОВЦІ ДО ФІЗИЧНО ПРАКТИКУМУ В УМОВАХ ІНТЕГРАЦІЇ ТЕОРЕТИЧНОЇ ТА ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЇ СКЛАДОВИХ

Задорожня Т.М., Руденко І.Б. ФОРМУВАННЯ СТОХАСТИЧНИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ У КОНТЕКСТІ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОГО СПРЯМУВАННЯ

Зінонос Н.О. АНАЛІЗ ЗМІСТУ МАТЕМАТИЧНОЇ ОСВІТИ КРАЇН АФРИКАНСЬКОГО РЕГІОНУ

Килимник С.М. РЕАЛІЗАЦІЯ ПРИНЦИПІВ ОСОБИСТІСНО ОРІЄНТОВАНОГО НАВЧАННЯ ФІЗИКИ В ПРОФЕСІЙНІЙ ПІДГОТОВЦІ СТУДЕНТІВ КОЛЕДЖІВ

Кирикилиця В.В. МЕТОДИ АКТИВІЗАЦІЇ НАВЧАННЯ СТУДЕНТІВ ВНЗ У ПРОЦЕСІ РОБОТИ ЗІ СЛОВНИКАМИ

Котова О.В. МЕТОДИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ВИКЛАДАННЯ КУРСУ "ЧИСЛОВІ СИСТЕМИ" У МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ МАТЕМАТИКИ

Красюк Ю.М., Сільченко М.В. СИСТЕМА МОНІТОРИНГУ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СТУДЕНТІВ

Кузьменко О.С. ПОНЯТТЯ СИМЕТРІЇ ТА АСИМЕТРІЇ У ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ ФІЗИКИ У ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ

Кулалаєва Н.В. КУЛЬТУРА БЕЗПЕКИ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЯК ПЕДАГОГІЧНА ДЕФІНІЦІЯ

Кушнір І.І. ПЕДАГОГІЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ ЯК УМОВА РОЗВИТКУ МАРКЕТИНГОВОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ КЕРІВНИКА ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ І–ІІ РІВНІВ АКРЕДИТАЦІЇ У СИСТЕМІ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ

Листопад О.А. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ТИПОЛОГІЇ СИСТЕМИ НАВЧАЛЬНИХ ЗАВДАНЬ У ПРОЦЕСІ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНО-ТВОРЧОГО ПОТЕНЦІАЛУ МАЙБУТНІХ ПЕДАГОГІВ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ

Марущак О.В., Король В.П. ФОРМУВАННЯ ПРЕДМЕТНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ТЕХНОЛОГІЙ З ОСНОВ АГРАРНОГО ВИРОБНИЦТВА

Нищак І.Д. ІНЖЕНЕРНО-ГРАФІЧНІ ЗНАННЯ, УМІННЯ ТА НАВИЧКИ ВЧИТЕЛЯ ТЕХНОЛОГІЙ: КВІНТЕСЕНЦІЯ ПОНЯТЬ

Остапович Н.В. НАУКОВІ ЗАСАДИ ВИКОРИСТАННЯ ДИДАКТИЧНОЇ ГРИ В СИСТЕМІ СУЧАСНОЇ МЕДИЧНОЇ ОСВІТИ

Пасічник О.О. ДО ПИТАННЯ ПІДВИЩЕННЯ ІНШОМОВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ СТУДЕНТІВ НЕМОВНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ: БАР’ЄРИ ТА ШЛЯХИ ЇХ ПОДОЛАННЯ

Пермінова Л.А. ФОРМУВАННЯ ГОТОВНОСТІ СТУДЕНТА ДО ПЕДАГОГІЧНОГО ПРОЕКТУВАННЯ

Самосудова-Грозова О.Б. ПРОБЛЕМА ФОРМУВАННЯ НАУКОВОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ЕКОНОМІСТІВ БАКАЛАВРІВ У ДОСЛІДЖЕННЯХ ВІТЧИЗНЯНИХ УЧЕНИХ

Сліпухіна І. А., Точиліна Т.М. ТРАНСФОРМАЦІЯ ФУНДАМЕНТАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН В УМОВАХ СТАНДАРТИЗАЦІЇ ВИЩОЇ ТЕХНІЧНОЇ ОСВІТИ

Слухенська Р. В. ПЕДАГОГІЧНІ ЗАСАДИ РОЗВИТКУ ПРОФЕСІЙНОГО КЛІНІЧНОГО МИСЛЕННЯ МАЙБУТНЬОГО ЛІКАРЯ В ПРОЦЕСІ ФОРМУВАННЯ ЙОГО ДУХОВНО-ТВОРЧОГО ПОТЕНЦІАЛУ

Слюта А.М. АЛГОРИТМ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ЕКОЛОГІВ У ПРОЦЕСІ ВИРОБНИЧОЇ ПРАКТИКИ

Туренко Н.М. РОЗВИТОК ТЕОРІЇ ТА ПРАКТИКИ ЛОГОПЕДІЇ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ

Файнман І.Б. РОЛЬ АНГЛОМОВНОЇ КОМУНІКАЦІЇ У ПРОЦЕСІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНЬОГО АВІАДИСПЕТЧЕРА

Ярошинська О.О. ПРИНЦИПИ ПРОЕКТУВАННЯ ОСВІТНЬОГО СЕРЕДОВИЩА ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ

РОЗДІЛ 5. СОЦІАЛЬНА ПЕДАГОГІКА

Богомолова М.Ю. ПРОФІЛАКТИЧНИЙ ВПЛИВ СІМ’Ї НА ФОРМУВАННЯ МОРАЛЬНОГО ВИХОВАННЯ ПІДЛІТКІВ-ДЕЛІНКВЕНТІВ

Волошенко М.О. CТАН ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ СОЦІАЛЬНИХ ПРАЦІВНИКІВ ДО ПРОФІЛАКТИЧНО-КОРЕКЦІЙНОЇ РОБОТИ З ПІДЛІТКАМИ ДЕВІАНТНОЇ ПОВЕДІНКИ

Гуріч В.О. ЗАПОБІГАННЯ ЕКОНОМІЧНОМУ НАСИЛЬСТВУ НАД ДІТЬМИ ЯК НАПРЯМ РОБОТИ СОЦІАЛЬНОГО ПЕДАГОГА

РОЗДІЛ 6. СУЧАСНІ ПЕДАГОГІЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ

Андрійчук А.Б. ЕНМК ЯК ГНУЧКА ІНТЕРАКТИВНА ТЕХНОЛОГІЯ КОМП’ЮТЕРНО-ОРІЄНТОВАНОГО НАВЧАННЯ ФІЗИКИ МАЙБУТНІХ СУДНОВОДІЇВ

Григор’єва В. Б. МЕТОДИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ ІКТ ПРИ ВИКЛАДАННІ ДИСЦИПЛІН ПРИРОДНИЧОГО ЦИКЛУ МАЙБУТНІМ ПРОГРАМІСТАМ

Іваницька Н.А., Іваницька Ю.А. РОЛЬ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У СИСТЕМІ НАВЧАЛЬНОГО ФІЗИЧНОГО ЕКСПЕРИМЕНТУ МАЛОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ

Квітка Т.В. КОМБІНАЦІЯ ТРАДИЦІЙНОГО Й ІННОВАЦІЙНОГО НАВЧАННЯ ВИЩОЇ МАТЕМАТИКИ НА ПРИКЛАДІ ВИВЧЕННЯ ДЕЯКИХ ТЕМ ВЕКТОРНОЇ АЛГЕБРИ

Кух А.М., Кух О.М., Дінділевич Є.М., Роздобудько М.О. МЕДІАПРОЕКТИ В СИСТЕМІ МЕТОДИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ ВЧИТЕЛЯ ФІЗИКИ

Мардарова І.К. ПІДГОТОВКА ВИХОВАТЕЛІВ ДО СТВОРЕННЯ ДИДАКТИЧНИХ ВІДЕОМАТЕРІАЛІВ ДЛЯ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ

Філіппова Л.В. ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ПІД ЧАС НАВЧАННЯ ХІМІЧНИХ ДИСЦИПЛІН

Шафорост Ю.А. ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ КУРСУ "ІСТОРІЯ ХІМІЇ"