Завантажити номер одним файлом

ТИТУЛЬНА СТОРІНКА

ЗМІСТ

РОЗДІЛ 1. МЕТОДОЛОГІЯ ТА ІСТОРІЯ ПЕДАГОГІКИ

В.Л. Федяєва СІМ’Я, СОЦІАЛІЗАЦІЯ ДИТИНИ В СІМ’Ї

Л.В. Дзюбенко ЛІНГВОДИДАКТИЧНИЙ АСПЕКТ ПЕДАГОГІЧНОЇ СПАДЩИНИ С. РУСОВОЇ У ФОРМУВАННІ ОСОБИСТОСТІ ДИТИНИ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ

Ю.М. Косенко СИСТЕМА ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ ПЕДАГОГІЧНИХ КАДРІВ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ З ПОЗИЦІЇ ІСТОРИКО-ПЕДАГОГІЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ

О.В. Курчій ПРОБЛЕМА ФОРМУВАННЯ ОСОБИСТОСТІ ДИТИНИ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ В СІМ’Ї НА СТОРІНКАХ ВІТЧИЗНЯНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ЖУРНАЛІСТИКИ (ДРУГА ПОЛОВИНА ХХ СТОЛІТТЯ)

Л.В. Перхун ІНКЛЮЗИВНА ОСВІТА В УКРАЇНІ: СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ

О.Б. Полєвікова ДОШКІЛЬНА ОСВІТА В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ

В.Ю. Щербина ВПЛИВ ШЛЮБНО-СІМЕЙНИХ СТОСУНКІВ НА СІМЕЙНЕ ВИХОВАННЯ В УМОВАХ ПІВДНЯ УКРАЇНИ ХІХ СТОЛІТТЯ

РОЗДІЛ 2. ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА НАВЧАННЯ

О.М. Андрієць НАУКОВИЙ ТЕКСТ – ОСНОВА КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ УЧНІВ ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ

Л.В. Білоусько ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ МАТЕРІАЛІЗОВАНИХ ЗАСОБІВ НАОЧНОСТІ В РОБОТІ З ДІТЬМИ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ

О.О. Борисова НА ШЛЯХУ ОНОВЛЕННЯ ШКОЛИ ЗАСОБАМИ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА

І.В. Варнавська ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ РОЗВИТКУ ОБРАЗНОГО МОВЛЕННЯ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ ЗАСОБАМИ ВИРАЗНОСТІ МОВИ

Л.В. Ізотова МЕТОДИКА ВИВЧЕННЯ ВЕЛИЧИН ЯК ЗАСІБ РОЗВИТКУ ТВОРЧИХ МОЖЛИВОСТЕЙ УЧНІВ

Ю.М. Кінаш ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАСТУПНОСТІ МІЖ ДОШКІЛЬНИМ ЗАКЛАДОМ І ПОЧАТКОВОЮ ШКОЛОЮ В ОПАНУВАННІ МОНОЛОГІЧНИМ МОВЛЕННЯМ

А.М. Максимчук НАСТУПНІСТЬ У ЗМІСТІ НАВЧАННЯ ЛЕКСИКИ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ЗАКЛАДУ ТА ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ

В.В. Мамаєва ПСИХОЛІНГВІСТИЧНІ ЗАКОНОМІРНОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ МОВЛЕННЄВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ

Н.Г. Мінасян СУТНІСТЬ ПОНЯТТЯ ЕСТЕТИКО-ВИХОВНИЙ ПОТЕНЦІАЛ УРОКІВ “ЗАРУБІЖНОЇ ХУДОЖНЬОЇ КУЛЬТУРИ”

І.В. Мисан НАУКОВО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧНОЇ РОБОТИ В ДНЗ

І.О. Полєвіков УРОК У СИСТЕМІ ОСОБИСТІСНО ОРІЄНТОВАНОГО ВИХОВАННЯ

В.В. Примакова ФОРМУВАННЯ СВІТОГЛЯДНИХ УЯВЛЕНЬ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ ПІД ЧАС РОЗВ’ЯЗАННЯ ВИНАХІДНИЦЬКИХ ЗАДАЧ

Н.В. Савінова КОРИГУВАННЯ МОВЛЕННЯ ДІТЕЙ ЯК УМОВА УСПІШНОГО НАВЧАННЯ В ШКОЛІ

З.Т. Скорофатова МЕТОДИ І ФОРМИ РОЗВИТКУ КОМУНІКАТИВНО-МОВЛЕННЄВИХ УМІНЬ ЗАСОБАМИ АНТОНІМІВ

В.В. Старинська ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ АСПЕКТИ НАВЧАННЯ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ СТАРШИХ ДОШКІЛЬНИКІВ

Т.М. Степанова СУТНІСТЬ ПОНЯТТЯ “ЗМІСТ ОСВІТИ” В ТЕОРІЇ ДОШКІЛЬНОЇ ПЕДАГОГІКИ

Л.Г. Сугейко МОВЛЕННЄВА ПІДГОТОВКА ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ ДО ШКОЛИ

Є.С. Швець ВПРОВАДЖЕННЯ МІЖПРЕДМЕТНИХ ЗВ’ЯЗКІВ НА УРОКАХ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ В ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ

РОЗДІЛ 3. ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА ВИХОВАННЯ

А.М. Богуш КОМПЕТЕНТНІСНИЙ ПІДХІД ДО МОВЛЕННЄВОГО РОЗВИТКУ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ

Н.І. Луцан МОВЛЕННЄВО-ІГРОВА КОМПЕТЕНЦІЯ ТА ЇЇ ФОРМУВАННЯ В СТАРШОМУ ДОШКІЛЬНОМУ ВІЦІ

О.О. Авраменко ВПЛИВ РІЗНОВІКОВОЇ ВЗАЄМОДІЇ НА СОЦІАЛЬНЕ СТАНОВЛЕННЯ ДОШКІЛЬНИКА

Л.Д. Бегас ВИКОРИСТАННЯ НЕСТАНДАРТНИХ ЗАНЯТЬ У ВИХОВАННІ ЗАЇКУВАТИХ ДІТЕЙ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ

С.М. Гаврилюк ДІАГНОСТИКА ХУДОЖНЬО-ТВОРЧОГО РОЗВИТКУ ДІТЕЙ 5-7 РОКІВ ЗАСОБАМИ ТЕАТРАЛІЗОВАНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УМОВАХ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО КОМПЛЕКСУ “ШКОЛА – ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД”

А.В. Горлова ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНЕ КОНСУЛЬТУВАННЯ ПІДЛІТКІВ ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ ЇХ АДЕКВАТНОЇ САМООЦІНКИ

І.В. Гриценко ШЛЯХИ ФОРМУВАННЯ АДЕКВАТНОЇ САМООЦІНКИ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ

Н.Д. Дем’яненко ПОПУЛЯРИЗАЦІЯ УКРАЇНСЬКОЇ НАРОДНОЇ ІГРАШКИ У СУЧАСНІЙ ДОШКІЛЬНІЙ ОСВІТІ

О.О. Дронова АКТИВІЗАЦІЯ ХУДОЖНЬО-ТВОРЧОГО ПОТЕНЦІАЛУ СТАРШИХ ДОШКІЛЬНИКІВ У ПРОЦЕСІ ОБРАЗОТВОРЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

С.Р. Замрозевич ФОРМУВАННЯ ФІЗИЧНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ

Л.В. Іщенко НАСТУПНІСТЬ У ЛОГІКО-МАТЕМАТИЧНОМУ РОЗВИТКУ СТАРШИХ ДОШКІЛЬНИКІВ ТА ПЕРШОКЛАСНИКІВ

Л.П. Карнаух ПСИХОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ ДО ПРОБЛЕМИ ВИХОВАННЯ БЕЗПЕЧНОЇ ПОВЕДІНКИ ДІТЕЙ-ДОШКІЛЬНИКІВ У СОЦІАЛЬНОМУ СЕРЕДОВИЩІ

Н.І. Король ПЕДАГОГІЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ ФОРМУВАННЯ ОСОБИСТОСТІ ДИТИНИ В УКРАЇНІ ТА США

Р.В. Куліш ФОРМУВАННЯ НАУКОВО-ПРИРОДНИЧИХ УЯВЛЕНЬ У ДІТЕЙ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ ЗАСОБАМИ ДИДАКТИЧНОЇ ГРИ

Т.А. Лісовська ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ПРОБЛЕМИ ІНДИВІДУАЛЬНОГО ПІДХОДУ ДО МУЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ

Н.В. Манько МЕТОДИКА ДОСЛІДЖЕННЯ МОВЛЕННЄВОГО РОЗВИТКУ ДІТЕЙ РАННЬОГО ВІКУ

О.І. Мельник КОМПЕТЕНТНІСНИЙ ПІДХІД ЯК ПЕДАГОГІЧНА УМОВА ФОРМУВАННЯ ЖИТТЄВИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ ПІДЛІТКІВ У СІМ’Ї

І.А. Нагрибельна ШЛЯХИ РОЗВИТКУ МОВЛЕННЯ ДІТЕЙ У ДОШКІЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ ОСВІТИ (АСПЕКТ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРИНЦИПІВ НАСТУПНОСТІ ТА ПЕРСПЕКТИВНОСТІ МІЖ ДОШКІЛЬНОЮ ТА ПОЧАТКОВОЮ ЛАНКАМИ ОСВІТИ)

Н.О. Резнік ФОРМУВАННЯ САМООЦІНКИ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ У ПРОЦЕСІ КОЛЕКТИВНО-ТВОРЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Г.М. Сємашкіна ФОРМУВАННЯ ОСОБИСТІСНИХ ЯКОСТЕЙ ДОШКІЛЬНИКІВ У ПРОЦЕСІ ОЗНАЙОМЛЕННЯ З ПРИРОДОЮ

Н.І. Скрипник СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО ФОРМУВАННЯ ОСНОВ ТОЛЕРАНТНОСТІ У ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ

О.С. Соколовська ЕКОЛОГІЧНЕ ВИХОВАННЯ СТАРШИХ ДОШКІЛЬНИКІВ У СИСТЕМІ ПІДГОТОВКИ ВИХОВАТЕЛІВ ДОШКІЛЬНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ

О.С. Трифонова ПРОБЛЕМА ФОРМУВАННЯ МОВЛЕННЄВОЇ ОСОБИСТОСТІ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ

А.С. Ушаков КУЛЬТУРА ВЧИНКУ У СВІТЛІ МІЖКУЛЬТУРНОЇ КОМУНІКАЦІЇ

С.Б. Черепанова МОВНИЙ ПОРТФЕЛЬ ЯК ІНСТРУМЕНТ САМООЦІНКИ МОЛОДШОГО ШКОЛЯРА

Т.Ф. Юркова ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОЦЕСУ ФОРМУВАННЯ В ПІДЛІТКІВ ЦІННІСНОГО СТАВЛЕННЯ ДО ПРИРОДИ

РОЗДІЛ 4. ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ

Т.К. Завгородня СКЛАДОВІ ПЕДАГОГІЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНЬОГО УЧИТЕЛЯ

Д. Якубов, Р.С. Байрамов ІНТЕГРАЦІЯ ТЕХНІЧНИХ І ГУМАНІТАРНИХ ДИСЦИПЛІН ПРИ ПОДГАТОВЦІ ФАХІВЦІВ В ГАЛУЗІ ОХОРОНИ ПРАЦІ

Т.К. Андрющенко ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ВИХОВАТЕЛІВ ДОШКІЛЬНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ В СИСТЕМІ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ

Г.П. Грамма СТРАТЕГІЯ МАТЕМАТИЧНОЇ ОСВІЧЕНОСТІ МАЙБУТНЬОГО ВИХОВАТЕЛЯ ДНЗ У ХХІ СТОЛІТТІ

С.Д. Дем’яненко ФОРМУВАННЯ МОВНО-КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ПЕДАГОГІВ НА МАТЕРІАЛІ ВИВЧЕННЯ КУРСУ “ДИТЯЧА РИТОРИКА”

В.В. Денисенко ОБГРУНТУВАННЯ СТИЛІВ ПЕДАГОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ

І.С. Деснова ВЗАЄМОДІЯ ВИХОВАТЕЛЯ ГРУПИ ДІТЕЙ РАННЬОГО ВІКУ З БАТЬКАМИ

Є.С. Дехтяр РЕФЛЕКСИВНА ОСНОВА ПІДГОТОВКИ ВЧИТЕЛЯ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ ДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАСТУПНОСТІ МІЖ ДОШКІЛЛЯМ ТА ПОЧАТКОВОЮ ШКОЛОЮ

Г.В. Джевага ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ ВЧИТЕЛІВ ТРУДОВОГО НАВЧАННЯ ДО ДОСЛІДНИЦЬКОЇ РОБОТИ З УЧНЯМИ СІЛЬСЬКОЇ ШКОЛИ

І.П. Дроздова ВИДИ ЧИТАННЯ НАУКОВОЇ ЛІТЕРАТУРИ ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ ЯК МОТИВАЦІЙНІ ПЕРЕДУМОВИ ПРОЦЕСУ НАВЧАННЯ УКРАЇНСЬКОМОВНОГО ПРОФЕСІЙНОГО МОВЛЕННЯ СТУДЕНТІВ ВТНЗ

А.М. Коляда ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ ВЧИТЕЛІВ ТРУДОВОГО І ПРОФЕСІЙНОГО НАВЧАННЯ ДО РОБОТИ В ШКОЛІ З ПРОФІЛЮ “ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО”

Л.В. Лохвицька ОРГАНІЗАЦІЯ НАУКОВО-МЕТОДИЧНОЇ РОБОТИ З ПЕДАГОГІЧНИМИ КАДРАМИ ДОШКІЛЬНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ (З ДОСВІДУ РОБОТИ)

В.М. Малихіна ПІДГОТОВКА СТУДЕНТІВ ДО ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

З.М. Мірошник РЕФЛЕКСИВНА САМОСВІДОМІСТЬ ЯК СКЛАДОВА ПСИХОЛОГІЧНОЇ КУЛЬТУРИ МАЙБУТНІХ ВЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ

М.В. Мащакевич КОМПЛЕКСНИЙ ПІДХІД ЩОДО ФОРМУВАННЯ ВИМОГ ДО КЕРІВНИКІВ МАЛОГО БІЗНЕСУ

О.С. Монке ЛІТЕРАТУРА ДЛЯ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ У КОНТЕКСТІ ПІДГОТОВКИ СТУДЕНТІВ ФАКУЛЬТЕТУ ДОШКІЛЬНОГО ВИХОВАННЯ ПЕДАГОГІЧНОГО ВНЗ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ

І.С. Палачаніна МЕТОДИКА ФОРМУВАННЯ ІНТЕРЕСУ ДО ВИВЧЕННЯ ФІЗИКИ У СТУДЕНТІВ ВНЗ МОРСЬКИХ ТЕХНІЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ

М.Л. Пелагейченко СУТНІСТЬ ПОНЯТТЯ „ІМІДЖ УЧИТЕЛЯ” У СУЧАСНІЙ ПЕДАГОГІЧНІЙ НАУЦІ

Л.О. Петриченко ФОРМУВАННЯ АДЕКВАТНОЇ САМООЦІНКИ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ В ПРОЦЕСІ ЙОГО ПІДГОТОВКИ ДО ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Л.М. Покорна ЗНАЧЕННЯ ДОСЛІДНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ ДЛЯ ТВОРЧОЇ РЕАЛІЗАЦІЇ ЙОГО ПЕДАГОГІЧНИХ ФУНКЦІЙ У ПОЧАТКОВИХ КЛАСАХ

Р.М. Пріма ЕДУКАЦІЙНЕ СЕРЕДОВИЩЕ ФОРМУВАННЯ МОБІЛЬНОСТІ МАЙБУТНЬОГО ПЕДАГОГА НА ЕТАПІ ДОПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ: ЗМІСТОВА ХАРАКТЕРИСТИКА

І.В. Размолодчикова ІМІДЖ ЯК СКЛАДОВА ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ

Н.В. Рогальська ЕДУКАЦІЙНЕ СЕРЕДОВИЩЕ ЯК ФАКТОР РОЗВИТКУ ФАХІВЦІВ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ

Т.А. Садова ПРОФЕСІЙНО-ПЕДАГОГІЧНА ПІДГОТОВКА: ДЕФІНІТИВНИЙ АНАЛІЗ ПРОБЛЕМИ

Н.В. Стучинська, І.Ф. Марголич ІНТЕГРАЦІЯ ФУНДАМЕНТАЛЬНОЇ ТА ФАХОВОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ЛІКАРІВ У ПРОЦЕСІ ВМВЧЕННЯ ВИЩОЇ МАТЕМАТИКИ

Л.Г. Федорова ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ФОРМУВАННЯ ПЕДАГОГІЧНОГО ТАКТУ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ

Т.В. Філатьєва ІНТЕРАКТИВНІ МЕТОДИ НАВЧАННЯ ЯК ЗАСІБ ПІДВИЩЕННЯ ПРОФЕСІЙНОГО РІВНЯ МАЙБУТНЬОГО ВИХОВАТЕЛЯ ПОЗАШКІЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

В.В. Цись ГОТОВНІСТЬ ВЧИТЕЛЯ ДО ВИКОРИСТАННЯ ЗДОРОВ’ЯЗБЕРЕЖУВАЛЬНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ

Ю.В. Шарапова МІСЦЕ КОМПОЗИЦІЇ У ПРОФЕСІЙНО-ПЕДАГОГІЧНІЙ ПІДГОТОВЦІ ВЧИТЕЛЯ ТРУДОВОГО НАВЧАННЯ

Т.В. Яцула КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПІДХОДИ ДО ОНОВЛЕННЯ ЗМІСТУ ПІДГОТОВКИ СТУДЕНТІВ ВИЩИХ ПЕДАГОГІЧНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ ДО ВИХОВНОЇ РОБОТИ У СФЕРІ ДОЗВІЛЛЯ ШКОЛЯРІВ

РОЗДІЛ 5. СУЧАСНІ ПЕДАГОГІЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ

І.С. Архіпова РОЗВИТОК РЕФЛЕКСІЇ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ У КОНТЕКСТІ СОЦІАЛІЗАЦІЇ

Л.О. Корецька СОЦІАЛЬНІ ІНСТИТУЦІЇ ЯК ОСЕРЕДКИ МІЖОСОБИСТІСНОЇ ВЗАЄМОДІЇ У СОЦІОКУЛЬТУРНОМУ СЕРЕДОВИЩІ

Н.П. Краснова СПЕЦИФІКА МОРАЛЬНИХ ВІДНОШЕНЬ У СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ

Т.А. Логвиновська СОЦІАЛЬНА СПРЯМОВАНІСТЬ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ ЯК КАТЕГОРІЯ МОРАЛІ

О.Є. Панагушина ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ОСОБИСТІСНОЇ ЯКОСТІ ПАТРІОТИЗМ У ДІТЕЙ ПІДЛІТКОВОГО ВІКУ

С.І. Семчук ОСОБЛИВОСТІ ВПЛИВУ ДРУКОВАНИХ ЗАСОБІВ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ НА СОЦІАЛІЗАЦІЮ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ

Н.Є. Троценко ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ДІЯЛЬНОСТІ РЕСУРСНИХ ЦЕНТРІВ У ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ РОСІЇ

О.Ю. Хендрик ХОРЕОГРАФІЧНА ОСВІТА УКРАЇНИ: СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНИЙ АСПЕКТ

РОЗДІЛ 6. СУЧАСНІ ПЕДАГОГІЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ

Н.М. Борисенко ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ПРОЦЕСІ ЕКОЛОГІЧНОЇ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ У ГАЛУЗІ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ.

Ю.І. Олійник СПОСОБИ ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ КОМП’ЮТЕРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ПІДГОТОВЦІ ФАХІВЦІВ ГАЛУЗІ ДОШКІЛЬНОЇ ОСІТИ

О.В. Саган КОМП’ЮТЕРНА ГРАМОТНІСТЬ ЯК СКЛАДОВА ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ ВЧИТЕЛЯ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ

О.І. Шиман РОЗРОБКА МЕТОДИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАВЧАННЯ СУЧАСНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ СТУДЕНТІВ ГУМАНІТАРНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ ПЕДАГОГІЧНИХ ВНЗ В УМОВАХ КРЕДИТНО-МОДУЛЬНОЇ СИСТЕМИ