Завантажити номер одним файлом

ТИТУЛЬНА СТОРІНКА

ЗМІСТ

РОЗДІЛ 1. МЕТОДОЛОГІЯ ТА ІСТОРІЯ ПЕДАГОГІКИ

О.В. Адаменко ДИНАМІКА ІНТЕРЕСУ УКРАЇНСЬКИХ ПЕДАГОГІВ ДО ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ В УЧНІВ НАУКОВОЇ КАРТИНИ СВІТУ В ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ ХХ СТОЛІТТЯ

Т.К. Завгородня ЧИТАННЯ ЯК ВАЖЛИВИЙ ЧИННИК ВИХОВАННЯ УЧНІВ І МОЛОДІ ГАЛИЧИНИ (1920-1930 РОКИ)

У.З. Борис ШКОЛА ЯК ЧИННИК СТАНОВЛЕННЯ МАЙБУТНЬОГО ПЕДАГОГА – Б. М. СТУПАРИКА

Н.П. Воронецька УКРАЇНОЗНАВЧІ СТУДІЇ КАНАДИ В ПЕРІОД ПОЛІТИКИ БАГАТОКУЛЬТУРНОСТІ КАНАДСЬКОГО УРЯДУ

І.В. Гоштанар ТЕОРІЯ ВИХОВАННЯ Й. Ф. ГЕРБАРТА У ВІТЧИЗНЯНІЙ ПЕДАГОГІЧНІЙ ІСТОРІОГРАФІЇ

І.В. Єсьман ПЕДАГОГІЧНА ОСВІТА БАТЬКІВ ЯК ОБ’ЄКТ ІСТОРИКО-ПЕДАГОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

Г.М. Маслій ПРОВІДНІ ТЕНДЕНЦІЇ У РОЗВИТКУ ЖІНОЧИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ СХІДНОЇ ГАЛИЧИНИ (ХІХ – ПОЧ. ХХ СТ.)

М.П. Пантюк ДІЯЛЬНІСТЬ КУРСІВ ПЕРЕКВАЛІФІКАЦІЇ ПРАЦІВНИКІВ СОЦІАЛЬНОГО ВИХОВАННЯ В СИСТЕМІ ПІДГОТОВКИ ВЧИТЕЛЯ ДО ВИХОВНОЇ РОБОТИ НА ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТТЯ

М.В. Петрус ЗМІСТ СТАТЕВОГО ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ В ІСТОРИКО-ПЕДАГОГІЧНОМУ ДОРОБКУ ЗАКАРПАТТЯ

О.С. Радул ІГРАШКИ ДІТЕЙ СХІДНИХ СЛОВ’ЯН (VІ – ХІІІ СТОЛІТТЯ)

З.Г. Саф’янюк ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЗМІСТОВІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ РЕАЛЬНИХ ГІМНАЗІЙ У ПІДКАРПАТСЬКІЙ РУСІ

М.П. Сахній ВИСВІТЛЕННЯ ПРОБЛЕМ ЗЕМСЬКОЇ ОСВІТИ В ХУДОЖНІЙ ЛІТЕРАТУРІ КІНЦЯ ХІХ – ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТТЯ

Н.В. Слюсаренко ТРУДОВА ПІДГОТОВКА ДІВЧАТ В ЄВРОПЕЙСЬКИХ КРАЇНАХ НАПРИКІНЦІ ХХ – НА ПОЧАТКУ ХХІ СТОЛІТТЯ

А.І. Шайнер ДІЯЛЬНІСТЬ ТОВАРИСТВА “СІЛЬСКИЙ ГОСПОДАР” З ЛІКВІДАЦІЇ ЕКОНОМІЧНОЇ ТА ФАХОВОЇ НЕГРАМОТНОСТІ НАСЕЛЕННЯ ГАЛИЧИНИ (КІНЕЦЬ ХІХ – ПОЧАТОК ХХ СТ.)

В.Ю. Щербина ОСОБЛИВОСТІ ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ У БОЛГАРСЬКИХ СІМ’ЯХ В УМОВАХ ПІВДНЯ УКРАЇНИ В ХІХ СТОЛІТТІ

РОЗДІЛ 2. ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА НАВЧАННЯ

Є.П. Голобородько КОМПЛЕКСНИЙ АНАЛІЗ ТЕКСТУ НА УРОКАХ МОВИ

О.М. Семеног ЕТНОЛІНГВІСТИЧНИЙ АНАЛІЗ ЕТНОГРАФІЧНОЇ ПАМ'ЯТКИ

О.А. Бочарова ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАННЯ ТА ПІДТРИМКА ОБДАРОВАНИХ УЧНІВ У ГІМНАЗІЇ І ЛІЦЕЇ АКАДЕМІЧНОМУ М. ТОРУНЬ (ПОЛЬЩА)

Н.М. Веніг ШЛЯХИ ВЗАЄМОДІЇ МОВЛЕННЄВОЇ ТА МОВНОЇ ЗМІСТОВИХ ЛІНІЙ

А.В. Воробйова РОЛЬ ТЕКСТУ У ФОРМУВАННІ РИТОРИЧНИХ УМІНЬ УЧНІВ ОСНОВНОЇ ШКОЛИ

І.В. Гайдаєнко, В.Б. Хоменко УДОСКОНАЛЕННЯ СТИЛІСТИЧНИХ УМІНЬ І НАВИЧОК СТАРШОКЛАСНИКІВ

Т.Д. Гнаткович ЛІНГВІСТИЧНИЙ АНАЛІЗ ТЕКСТУ ЯК ЗАСІБ РЕАЛІЗАЦІЇ КОМПЕТЕНТНІСНОГО ПІДХОДУДО НАВЧАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ

І.А. Кучеренко УРОК-ЛЕКЦІЯ – ОСНОВНІ ВИДИ ТА СУЧАСНІ ТЕХНОЛОГІЇ ПРОВЕДЕННЯ

В.І. Луценко ТЕКСТ ЯК ОСНОВА СТВОРЕННЯ НА УРОКАХ РІДНОЇ МОВИ РОЗВИВАЛЬНОГО МОВЛЕННЄВОГО СЕРЕДОВИЩА

Г.М. Максимчук ЗБАГАЧЕННЯ СЛОВНИКА МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ ЕТНОКУЛЬТУРОЗНАВЧОЮ ЛЕКСИКОЮ

Л.І. Мамчур ОСНОВНІ СТРУКТУРНІ ОДИНИЦІ МОВЛЕННЄВОЇ КОМУНІКАЦІЇ

Н.В. Мордовцева МОВЛЕННЄВИЙ ПОТЕНЦІАЛ ЛІНГВІСТИЧНИХ МІНІАТЮР НА УРОКАХ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ

М.В. Поп'юк ТЕНДЕНЦІЇ УПРАВЛІННЯ ПОЧАТКОВОЮ ОСВІТОЮ ПОЛЬЩІ, ЧЕХІЇ, СЛОВАЧЧИНИ ТА УГОРЩИНИ

Н.М. Сіранчук ХУДОЖНІЙ ТЕКСТ ЯК ЗАСІБ РОЗВИТКУ ОБРАЗНОГО МОВЛЕННЯ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ

Я.Б. Сміліченко ФОРМУВАННЯ МОВНИХ І МОВЛЕННЄВИХ КОМПЕТЕНЦІЙ ШЕСТИКЛАСНИКІВ ПІД ЧАС ВИВЧЕННЯ ТЕМИ “ІМЕННИК”

Л.С. Цоуфал КОМУНІКАТИВНИЙ АСПЕКТ АНАЛІЗУ ТЕКСТУ НА УРОКАХ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ

Н.С. Яремчук ТЕКСТ ЯК ЗАСІБ УДОСКОНАЛЕННЯ НАВИЧОК ГОВОРІННЯ В УЧНІВ 5-6 КЛАСІВ НА УРОКАХ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ

РОЗДІЛ 3. ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА ВИХОВАННЯ

В.Г. Бутенко ЕСТЕТИЧНИЙ СВІТОГЛЯД ОСОБИСТОСТІ ТА ЙОГО ОСОБЛИВОСТІ

Н.І. Луцан ЛІНГВОДИДАКТИЧНИЙ АСПЕКТ ВИКОРИСТАННЯ МОВЛЕННЄВО-ІГРОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В ПРОЦЕСІ ФОРМУВАННЯ ЗВ’ЯЗНОГО МОВЛЕННЯ ДОШКІЛЬНИКА

С.В. Шмалєй КРИТЕРІАЛЬНІ ПІДХОДИ МОДЕЛЮВАННЯ НАДПРЕДМЕТНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ВИПУСКНИКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ

Є.В. Атаманенко ТЕОРЕТИЧНІ ПІДХОДИ ЩОДО ВИЗНАЧЕННЯ ОСОБЛИВОСТЕЙ ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ У ДИСТАНТНИХ СІМ’ЯХ

М.С. Бранецька СТУДЕНТСЬКА ГРУПА ЯК СЕРЕДОВИЩЕ РОЗВИТКУ ЕТИЧНИХ ВЗАЄМОВІДНОСИН.

І.Г. Глухов САМОВИХОВАННЯ ВОЛЬОВИХ ЯКОСТЕЙ ЮНИХ СПОРТСМЕНІВ

А.В. Горлова ЗАСТОСУВАННЯ ЕМОЦІЙНИХ ВИХОВНИХ ВПЛИВІВ У КРИЗОВІ ПЕРІОДИ РОЗВИТКУ ПІДЛІТКІВ

Л.В. Ілійчук САМОКОНТРОЛЬ ЯК ВАЖЛИВИЙ КОМПОНЕНТ НАВЧАЛЬНО-ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ОСОБИСТОСТІ

Ю.Б. Кан ВПЛИВ ТУРИСТСЬКО-КРАЄЗНАВЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА ВИХОВАННЯ КУЛЬТУРИ МІЖОСОБИСТІСНОЇ ВЗАЄМОДІЇ УЧНІВ ОСНОВНОЇ ШКОЛИ

О.С. Кольцова ОСОБЛИВОСТІ ЦІННІСНИХ ОРІЄНТАЦІЙ ПІДЛІТКІВ

О.Б. Мартинович СВЯТКУВАННЯ ЯК ОДНА З ОСНОВНИХ ФОРМ НАВЧАННЯ У ПЕДАГОГІЦІ ЄНСЬКОГО ПЛАНУ ПЕТЕРА ПЕТЕРСЕНА

А.В. Міняйлова ДО ПРОБЛЕМИ ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ «ГУМАНІСТИЧНЕ ВИХОВАННЯ»

Л.М. Назаренко ЦІННІСНІ ІДЕЇ ЯК ПЕРЕДУМОВА СТВОРЕННЯ ПОЛІКУЛЬТУРНОГО ПРОСТОРУ ОСОБИСТОСТІ

А.Є. Рехліцька РОЗВИТОК ДУХОВНИХ ЦІННОСТЕЙ УЧАСНИКІВ ДИТЯЧИХ ХОРЕОГРАФІЧНИХ КОЛЕКТИВІВ

І.В.Стражнікова ДІАГНОСТИКА ГОТОВНОСТІ СТАРШОКЛАСНИКІВ СУЧАСНОЇ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ ДО ПРОФЕСІЙНОГО САМОВИЗНАЧЕННЯ

Н.В. Терешенко КУЛЬТУРА РУХУ – ЯК ІНТЕГРОВАНИЙ КРИТЕРІЙ ЕСТЕТИЧНОЇ ВИХОВАНОСТІ ЗАСОБАМИ БАЛЬНОЇ ХОРЕОГРАФІЇ

К.В. Фатєєва РОЛЬ СІМЕЙНОГО ВИХОВАННЯ У ФОРМУВАННІ ОСОБИСТОСТІ

З.В. Філончук АНАЛІЗ СУЧАСНИХ ПІДХОДІВ ДО ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ “ЕКОНОМІЧНА КУЛЬТУРА”

В.В. Хребтова ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ПОЛІКУЛЬТУРНОГО ВИХОВАННЯ ЗАСОБАМИ ІНОЗЕМНИХ МОВ

I.А. Чабаненко СТАТЕВЕ ВИХОВАННЯ ЯК СКЛАДОВА ЗАГАЛЬНОЇ ОСВІТИ СУЧАСНОЇ МОЛОДІ

Т.Ф. Юркова ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНИХ КРИТЕРІЇВ, ПОКАЗНИКІВ ТА РІВНІВ СФОРМОВАНОСТІ ЦІННІСНОГО СТАВЛЕННЯ ДО ПРИРОДИ УЧНІВ ОСНОВНОЇ ШКОЛИ

РОЗДІЛ 4. ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ

С.М. Амеліна ФОРМУВАННЯ КУЛЬТУРИ ПРОФЕСІЙНОГО СПІЛКУВАННЯ МАЙБУТНІХ АГРАРІЇВ: ГУМАНІСТИЧНИЙ АСПЕКТ

О.Ц. Демінський САМОПІЗНАННЯ ТА САМОСВІДОМІСТЬ ЯК ФАКТОРИ ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ ФІЗИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ОФІЦЕРІВ

О.О. Заболотська ФОРМУВАННЯ МОВЛЕННЄВОЇ КУЛЬТУРИ МАЙБУТНІХ ВИКЛАДАЧІВ ІНОЗЕМНИХ МОВ

Т.В. Симоненко СТИЛІСТИЧНИЙ АНАЛІЗ ТЕКСТУ ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ МОВНОКОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ СТУДЕНТІВ-ФІЛОЛОГІВ

Н.С. Бородіна ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ-СЛОВЕСНИКІВ ЗА КРЕДИТНО-МОДУЛЬНОЇ СИСТЕМИ

Н.А. Воропай ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ АСПЕКТИ ОРГАНІЗАЦІЇ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ В УМОВАХ БОЛОНСЬКОГО ПРОЦЕСУ

Т.В. Гомозова МУЗИКА, ЯК ЗАСІБ ЕСТЕТИЧНОГО ВИХОВАННЯ ТА ЇЇ РОЛЬ У ФОРМУВАННІ ЕСТЕТИЧНОГО СТАВЛЕННЯ У СТУДЕНТІВ ПЕДАГОГІЧНОГО КОЛЕДЖУ

Т.А. Денищич ІНТЕРАКТИВНЕ НАВЧАННЯ ЯК ОДИН ІЗ ЗАСОБІВ РЕАЛІЗАЦІЇ БАГАТОСТОРОННЬОЇ КОМУНІКАЦІЇ

Ю.В. Дзядевич ФОРМУВАННЯ ПОЗИТИВНОГО ІМІДЖУ СТУДЕНТІВ У ПРОЦЕСІ ПРОФЕСІЙНОГО СТАНОВЛЕННЯ

Б.Т. Долинський ПРОБЛЕМА ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ ДО ВАЛЕОЛОГІЧНОГО ВИХОВАННЯ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ

Т.П. Запорожець CТАН СФОРМОВАНОСТІ ЕСТЕТИЧНОГО СПРИЙНЯТТЯ КРАСИ ВЧИНКІВ У СТУДЕНТІВ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ТЕХНІЧНИХ ЗАКЛАДІВ

В.М. Заплатинский ПИТАННЯ СТРАТЕГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ В КУРСІ БЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ

Г.Я. Іванишин КОМУНІКАТИВНО-КОГНІТИВНИЙ ПІДХІД У НАВЧАННІ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ СТУДЕНТІВ-ІНОЗЕМЦІВ

Є.А. Іванченко СУТНІСТЬ ТА СТРУКТУРА ПОНЯТТЯ “ІНТЕГРАЦІЯ”

С.М. Калаур ОРГАНІЗАЦІЯ КОНТРОЛЮ ЗА НАВЧАЛЬНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ СТУДЕНТІВ: РЕАЛІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ

В.Ю. Коваль ВПЛИВ СТУДЕНТСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ НА ФОРМУВАННЯ КУЛЬТУРИ МІЖОСОБИСТІСНИХ ВІДНОСИН

О.М. Кравчук ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ВДОСКОНАЛЕННЯ НАВИЧОК ЛІНГВІСТИЧНОГО АНАЛІЗУ ТЕКСТУ В СТУДЕНТІВ-ФІЛОЛОГІВ

Н.В. Крюкова ДО ПИТАННЯ ПРО ПРИЙОМИ НАВЧАННЯ АУДІЮВАННЮ В ПРОЦЕСІ ВИКЛАДАННЯ НІМЕЦЬКОЇ МОВИ

Л.Б. Кудас СИСТЕМА ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ ВЧИТЕЛІВ ЯК ОБ’ЄКТ ІСТОРИКО-ПЕДАГОГІЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ

О.І. Літікова КОМУНІКАТИВНИЙ ПІДХІД ДО НАВЧАННЯ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ У ВУЗІ МОРСЬКОГО СПРЯМУВАННЯ

В.М. Мелконян МЕТОДИКА ПІДГОТОВКИ ДО СТВОРЕННЯ ПИСЕМНОГО ВИСЛОВЛЮВАННЯ АНГЛІЙСЬКОЮ МОВОЮ

І.М. Мініч НАУКОВО-МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ УДОСКОНАЛЕННЯ ПІДГОТОВКИ СТУДЕНТІВ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ ТУРИСТСЬКОГО СПРЯМУВАННЯ

М.П. Оліяр ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ ДО ЗДІЙСНЕННЯ КОГНІТИВНОГО ПІДХОДУ В МЕТОДИЦІ НАВЧАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ

М.В. Осадча КУЛЬТУРА ПОЧУТТІВ СТУДЕНТІВ ЯК ВАЖЛИВИЙ ФАКТОР ВИХОВАННЯ ГУМАННОСТІ

О.М. Пинзеник МОДЕЛЬ УДОСКОНАЛЕННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ МАЙСТЕРНОСТІ ВИКЛАДАЧА ВИЩОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ШКОЛИ І-ІІ РІВНІВ АКРЕДИТАЦІЇ

М.М. Починкова СТРУКТУРОВАНИЙ ТЕКСТ ЯК ОСНОВНИЙ ЗАСІБ НАВЧАННЯ ДИСТАНЦІЙНОГО КУРСУ ФІЛОЛОГІЧНОГО СПРЯМУВАННЯ

Л.Г. Радочинська АУДІЮВАННЯ ЯК СКЛАДОВА ПРОЦЕСУ НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ

І.М.Раєвська РОЗВИТОК ДОСЛІДНИЦЬКИХ УМІНЬ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ У СИСТЕМІ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ ЯК ПЕДАГОГІЧНА ПРОБЛЕМА

В.В. Ракович ПРОФЕСІЙНА САМООЦІНКА МАЙБУТНІХ ВИКЛАДАЧІВ ЯК ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНА ПРОБЛЕМА.

Н.В. Ромашева ВИКОРИСТАННЯ ОСОБИСТІСНО ОРІЄНТОВАНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У НАВЧАННІ ІНОЗЕМНИХ МОВ

Л.В. Рускуліс МЕТОДИКА НАВЧАННЯ ЛІНГВІСТИЧНОГО АНАЛІЗУ ХУДОЖНЬОГО ТЕКСТУ У ВНЗ ТА ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ ШКОЛІ: ПОРІВНЯЛЬНИЙ АСПЕКТ

Л.В. Сергієнко ДИДАКТИЧНІ ІГРИ ЯК МЕТОД ІНТЕНСИФІКАЦІЇ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Е.М. Сивохоп ФОРМУВАННЯ САМОПІЗНАННЯ У ПРОЦЕСІ ФІЗИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ОФІЦЕРІВ-ПРИКОРДОННИКІВ: РЕЗУЛЬТАТИ ЕКСПЕРИМЕНТУ ТА ЇХ АНАЛІЗ

А.Ю. Цина АНАЛІЗ ГОЛОВНИХ ТЕНДЕНЦІЙ СТАНОВЛЕННЯ І РОЗВИТКУ СТРУКТУРИ ТА ЗМІСТУ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ТЕХНОЛОГІЙ

В.В. Шарко МІЖДИСЦИПЛІНАРНИЙ ПІДХІД У ФОРМУВАННІ ЕКОЛОГІЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ УЧИТЕЛІВ АВСТРАЛІЇ

Т.В. Шахматова ДІЛОВІ ТА ОСОБИСТІСНІ ЯКОСТІ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ЕКОНОМІЧНОГО ПРОФІЛЮ: СУТНІСТЬ ТА ЗМІСТ

Ю.А.Шевченко ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ЕФЕКТИВНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ МУЗИКИ ДО ОРГАНІЗАЦІЇ ХУДОЖНЬО-ТВОРЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ДИТЯЧИХ МУЗИЧНО ІНСТРУМЕНТАЛЬНИХ КОЛЕКТИВІВ

О.О. Шиліна ЕКЗЕРСИС – ЯК КОМПОНЕНТ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІОНАЛІЗМУ У МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ХОРЕОГРАФІЇ

Л.В. Шиянюк ТЕКСТ ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ УКРАЇНОМОВНОЇ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ СТУДЕНТІВ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ НЕФІЛОЛОГІЧНОГО ПРОФІЛЮ

О.О. Юринець ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ В СТРУКТУРІ ОСОБИСТОСТІ ВЧИТЕЛЯ

РОЗДІЛ 5. СОЦІАЛЬНА ПЕДАГОГІКА

О.І. Ковнір ПОЛІТИЧНА КУЛЬТУРА СТУДІЮЮЧОЇ МОЛОДІ ЯК ПРЕДМЕТ СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ

Т.А. Логвиновська ОСВІТНЬО-ВИХОВНА ДІЯЛЬНІСТЬ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ ЯК ДЕТЕРМІНАНТА ЇЇ СОЦІАЛІЗАЦІЇ

О.І. Мельник ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ СОЦІАЛІЗАЦІЇ ПІДЛІТКІВ У СІМ’Ї

О.Є. Панагушина ПРОБЛЕМА ВИХОВАННЯ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ У ДІТЕЙ ПІДЛІТКОВОГО ВІКУ В ДІЯЛЬНОСТІ МОЛОДІЖНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ

Т.М. Турчанова ОСОБЛИВОСТІ СУЧАСНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО ПРОЦЕСУ В УСТАНОВАХ ВИКОНАННЯ ПОКАРАНЬ

РОЗДІЛ 6. СУЧАСНІ ПЕДАГОГІЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ

Р.М. Горбатюк ФОРМУВАННЯ ПРОЕКТНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ МАЙБУТНІХ ІНЖЕНЕРІВ-ПЕДАГОГІВ КОМП’ЮТЕРНОГО ПРОФІЛЮ

О.Й. Карабін ОСОБЛИВОСТІ СУЧАСНОГО СТАНУ ІНФОРМАЦІЙНОГО СЕРЕДОВИЩА В ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ