Завантажити номер одним файлом

ТИТУЛЬНА СТОРІНКА

ЗМІСТ

РОЗДІЛ 1. МЕТОДОЛОГІЯ ТА ІСТОРІЯ ПЕДАГОГІКИ

А.М. Богуш ДУХОВНИЙ РОЗВИТОК І ВИХОВАННЯ ОСОБИСТОСТІ В АСПЕКТІ ПЕДАГОГІЧНОГО ВИМІРУ В.О.СУХОМЛИНСЬКОГО

Є.П. Голобородько СЛОВО ЯК КОМПОНЕНТ ПЕДАГОГІЧНОГО ВСЕСВІТУ ВАСИЛЯ СУХОМЛИНСЬКОГО

Н.П. Дічек ДРАМАТИЗМ АКСІОЛОГІЧНОГО ВИМІРУ ПЕДАГОГІЧНОЇ СПАДЩИНИ В.О.СУХОМЛИНСЬКОГО

Т.К. Завгородня ЧИТАННЯ ЯК ФАКТОР САМОВИЗНАЧЕННЯ ОСОБИСТОСТІ В ПЕДАГОГІЧНІЙ СПАДЩИНІ В. О. СУХОМЛИНСЬКОГО

В.Г. Кузь В.СУХОМЛИНСЬКИЙ: ЛОНГІТЮДНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ

Н.С. Побірченко В.О. СУХОМЛИНСЬКИЙ ТА О.А. ЗАХАРЕНКО: ДІАЛОГ ЧЕРЕЗ РОКИ І ВІДСТАНІ

М.І. Сметанський ЦІННІСНІ ОРІЄНТАЦІЇ СУЧАСНИХ КОНЦЕПЦІЙ ВИХОВАННЯ

Л.Б. Соколова, Т.В. Ежова ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ДИСКУРС УЧИТЕЛЯ КАК ФЕНОМЕН ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В.А. СУХОМЛИНСКОГО

О.Г. Тавстуха, М.Н. Гринько РЕАЛИЗАЦИЯ ИДЕЙ В.А. СУХОМЛИНСКОГО В СОВРЕМЕННОМ ЭКОЛОГИЧЕСКОМ ОБРАЗОВАНИИ

В.Л. Федяєва ЦІННОСТІ НАРОДНОГО ВИХОВАННЯ У НАУКОВІЙ СПАДЩИНІ В.О. СУХОМЛИНСЬКОГО

Л.Л. Хоружа ЕТИЧНІ ДОМІНАНТИ ВИХОВАННЯ ОСОБИСТОСТІ (ЗА МАТЕРІАЛАМИ «ХРЕСТОМАТІЇ З ЕТИКИ» В.О.СУХОМЛИНСЬКОГО)

О.О. Адаменко ВАСИЛЬ ЗАХАРОВИЧ СМАЛЬ – ДОСЛІДНИК І ПРОДОВЖУВАЧ ІДЕЙ В.О. СУХОМЛИНСЬКОГО

М.Я. Антонець КНИГА В.О.СУХОМЛИНСЬКОГО “ЯК ВИХОВАТИ СПРАВЖНЮ ЛЮДИНУ” В КОНТЕКСТІ ДУХОВНО-МОРАЛЬНИХ ЦІННОСТЕЙ

М.І. Карпенко ПЕДАГОГІЧНА СВІДОМІСТЬ В.О. СУХОМЛИНСЬКОГО: НОВАТОРСЬКА ПАРАДИГМА

О.Р. Медведєва ВИДАТНИЙ ПЕДАГОГ В.О.СУХОМЛИНСЬКИЙ ТА ЙОГО КНИГА «ДУХОВНИЙ СВІТ ШКОЛЯРА»

РОЗДІЛ 2. ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА НАВЧАННЯ

Л.В. Кондрашова ВИКОРИСТАННЯ ІДЕЙ В.О.СУХОМЛИНСЬКОГО ПРО ЕМОЦІЙНІСТЬ ШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ

А.В. Москвина В.А.СУХОМЛИНСКИЙ: ОТ ОБУЧЕНИЯ К НАУЧНОМУ ТВОРЧЕСТВУ

Л.М. Заліток ЧИТАННЯ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ ЯК ПРОЦЕС ПРИЛУЧЕННЯ ДІТЕЙ ДО КНИЖКИ В СПАДЩИНІ В. О. СУХОМЛИНСЬКОГО

В.В. Кузьменко В.О. СУХОМЛИНСЬКИЙ ПРО ФОРМУВАННЯ В УЧНІВ ЦІЛІСНИХ ЗНАНЬ

І.П. Лопушинський, О.І. Ковнір РІДНА МОВА В УКРАЇНСЬКІЙ ШКОЛІ: РОЗДУМИ ВАСИЛЯ СУХОМЛИНСЬКОГО І РЕАЛЬНІСТЬ

Л.В. Мацевко-Бекерська ГОРИЗОНТИ ІНТЕРАКТИВНОГО НАВЧАННЯ У КОНТЕКСТІ ІДЕЙ ВАСИЛЯ СУХОМЛИНСЬКОГО

О.Б. Полєвікова ЛЕКСИЧНА КОМПЕТЕНЦІЯ ДИТИНИ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ В КОНТЕКСТІ СУХОМЛИНІСТИКИ

В.В. Примакова ПОГЛЯДИ В.СУХОМЛИНСЬКОГО НА ПРОБЛЕМУ ФОРМУВАННЯ НАУКОВОЇ КАРТИНИ СВІТУ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ

Н.В. Савінова В.О.СУХОМЛИНСЬКИЙ ПРО ФОРМУВАННЯ ДУХОВНОГО СВІТОГЛЯДУ ДИТИНИ В ПРОЦЕСІ ПІДГОТОВКИ ДО НАВЧАННЯ В ШКОЛІ

О.М. Трегубенко ВПЛИВ ПЕДАГОГІЧНИХ ІДЕЙ В. О. СУХОМЛИНСЬКОГО НА РОЗВИТОК ПРИРОДНИЧОГО КРАЄЗНАВСТВА В СИСТЕМІ ВІТЧИЗНЯНОЇ ШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ

Т.В. Челпаченко УМСТВЕННЫЙ ТРУД ПОДРОСТКА В ПЕДАГОГИЧЕСКОМ НАСЛЕДИИ В. А. СУХОМЛИНСКОГО

РОЗДІЛ 3. ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА ВИХОВАННЯ

В.Г. Бутенко ФОРМУВАННЯ ЕСТЕТИЧНОГО СВІТОГЛЯДУ МОЛОДІ В УМОВАХ ОСВІТНЬО-КУЛЬТУРНОГО СЕРЕДОВИЩА ШКОЛИ (З ДОСВІДУ В.О. СУХОМЛИНСЬКОГО)

Н.А. Калініченко В. О. СУХОМЛИНСЬКИЙ: АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ТРУДОВОЇ ПІДГОТОВКИ ШКОЛЯРІВ В УМОВАХ СЬОГОДЕННЯ

С.А. Литвиненко СІМ'Я ЯК ЦІННІСТЬ У ВИХОВНІЙ СПАДЩИНІ В.О.СУХОМЛИНСЬКОГО

В.Г. Рындак, Е.В. Кожевникова ТВОРЧЕСКОЕ САМОРАЗВИТИЕ СТАРШЕКЛАССНИКА КАК ЦЕННОСТНАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ КРЕАТИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

А.М. Аллагулов ОРГАНИЗАЦИЯ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО ВОСПИТАНИЯ ШКОЛЬНИКОВ В ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ СИСТЕМЕ ПАВЛЫШСКОГО НОВАТОРА

О.В. Барнич ПОТЕНЦІАЛ ХУДОЖНЬОЇ СПАДЩИНИ В.О. СУХОМЛИНСЬКОГО У РОЗВИТКУ ТВОРЧИХ ЗДІБНОСТЕЙ МОЛОДШОГО ШКОЛЯРА

Г.В. Бєлан ОСОБИСТІСТЬ ДИТИНИ ЯК ЦІННІСНИЙ ОРІЄНТИР НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ У СПАДЩИНІ В.О.СУХОМЛИНСЬКОГО

Л.Д. Березівська ФОРМУВАННЯ ПАТРІОТИЗМУ ЯК ЦІННОСТІ У ШКОЛЯРІВ У ТВОРЧІЙ СПАДЩИНІ В.О. СУХОМЛИНСЬКОГО І О.А. ЗАХАРЕНКА

Л.С. Бондар ПЕДАГОГІКА ДОБРА І ДУХОВНОСТІ У ВИХОВНІЙ СИСТЕМІ В.О.СУХОМЛИНСЬКОГО

Н.І. Бутенко ДУХОВНО-МОРАЛЬНІ ОСНОВИ РОЗВИТКУ ОСОБИСТОСТІ

Ж.І. Власюк ВИХОВАННЯ ПОЧУТТЯ СПРАВЕДЛИВОСТІ ЯК СКЛАДОВОЇ МОРАЛЬНОГО РОЗВИТКУ МОЛОДШОГО ШКОЛЯРА: ДІАЛОГ З В. О. СУХОМЛИНСЬКИМ

О.В. Волошина ОСОБЛИВОСТІ МОРАЛЬНОГО ВИХОВАННЯ ПІДЛІТКІВ У СУЧАСНИХ УМОВАХ

І.В. Воскова В.О. СУХОМЛИНСЬКИЙ ПРО РОЛЬ ПОЧУТТЯ ВЛАСНОЇ ГІДНОСТІ У СТАНОВЛЕННІ ОСОБИСТОСТІ ДИТИНИ

Л.А. Гончаренко ПРОБЛЕМА ВИХОВАННЯ ТОЛЕРАНТНОЇ ОСОБИСТОСТІ У ПЕДАГОГІЧНІЙ СПАДЩИНІ В.О.СУХОМЛИНСЬКОГО

О.В. Гончарук ФОРМУВАННЯ САМОСВІДОМОСТІ УЧНІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ: ТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ

Т.В. Дячкова ПРО РОЛЬ СЛОВА В НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНІЙ СПАДЩИНІ В.О. СУХОМЛИНСЬКОГО

В.В. Елькина ПСИХОЛОГИЯ ВОСПИТАНИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКИХ ПОТРЕБНОСТЕЙ У В.А. СУХОМЛИНСКОГО

І.В. Єсьман МОРАЛЬНІ ЦІННОСТІ СІМ’Ї У НАУКОВОМУ ДОРОБКУ В.О. СУХОМЛИНСЬКОГО

Я.В. Запорожець ФОРМУВАННЯ КУЛЬТУРИ ВЗАЄМОВІДНОСИН ОСОБИСТОСТІ В КОНТЕКСТІ ІДЕЙ В.О. СУХОМЛИНСЬКОГО

М.В. Заячківська МОРАЛЬНО-ЦІННІСНІ ОСНОВИ ВИХОВАННЯ ОСОБИСТОСТІ ДИТИНИ В КОЛЕКТИВІ У ПЕДАГОГІЧНІЙ СПАДЩИНІ В.СУХОМЛИНСЬКОГО

М.Д. Зубалій ФОРМИ ВІЙСЬКОВО-ПАТРІОТИЧНОГО ВИХОВАННЯ УЧНІВ У ПЕДАГОГІЧНІЙ СПАДЩИНІ В.О. СУХОМЛИНСЬКОГО

А.М. Зубко, О.В. Стребна ПЕДАГОГІЧНА АКСЕОЛОГІЯ В.СУХОМЛИНСЬКОГО І КОНЦЕПЦІЯ ГРОМАДЯНСЬКОГО ВИХОВАННЯ

І.І. Корольова ЕСТЕТИЧНЕ ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ ЗАСОБАМИ КУЛЬТУРОТВОРЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В ПЕДАГОГІЧНІЙ СПАДЩИНІ В.СУХОМЛИНСЬКОГО

Т.А. Лісовська ВПЛИВ МУЗИКИ НА ДУХОВНО-МОРАЛЬНИЙ РОЗВИТОК ОСОБИСТОСТІ У СПАДЩИНІ В.О.СУХОМЛИНСЬКОГО

О.О. Лужкова ФОРМУВАННЯ МОРАЛЬНО-ЕСТЕТИЧНОГО ІДЕАЛУ МОЛОДІ В ПЕДАГОГІЧНІЙ СПАДЩИНІ В.СУХОМЛИНСЬКОГО

Н.М. Мирончук МОРАЛЬНО-ДУХОВНИЙ РОЗВИТОК ОСОБИСТОСТІ У ПЕДАГОГІЧНІЙ СИСТЕМІ В. О. СУХОМЛИНСЬКОГО

С.О. Моїсеєв ГУМАНІСТИЧНА СПАДЩИНА В. СУХОМЛИНСЬКОГО В КОНТЕКСТІ ПОБУДОВИ ОСОБИСТІСНО ОРІЄНТОВАНОГО ПІДХОДУ ДО ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ ШКОЛЯРІВ

В.Г. Постовий ГУМАНІСТИЧНА ПЕДАГОГІКА В.О.СУХОМЛИНСЬКОГО ДОБИ АВТОРИТАРИЗМУ

Т.І. Романько ВТІЛЕННЯ ІДЕЙ В.О.СУХОМЛИНСЬКОГО В СУЧАСНУ СИСТЕМУ ЕКОЛОГІЧНОГО ВИХОВАННЯ УЧНІВ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ

О.В. Сараєва ВИХОВАННЯ МОРАЛЬНИХ ЦІННОСТЕЙ ШКОЛЯРІВ У ПЕДАГОГІЧНІЙ СИСТЕМІ В.СУХОМЛИНСЬКОГО

Л.А. Семеновська ТРУДОВЕ ВИХОВАННЯ Й ПОЛІТЕХНІЧНА ОСВІТА ШКОЛЯРІВ У СВІТЛІ ПЕДАГОГІЧНИХ ІДЕЙ В. СУХОМЛИНСЬКОГО

Н.І. Скрипник ПЕДАГОГІКА ГУМАНІЗМУ В.О. СУХОМЛИНСЬКОГО

Н.В. Слюсаренко ПЕРШІ КРОКИ ТРУДОВОЇ ПОЛІТЕХНІЧНОЇ ШКОЛИ ВАСИЛЯ СУХОМЛИНСЬКОГО

Л.І. Ткаченко ВИКОРИСТАННЯ ПЕДАГОГІЧНИХ ІДЕЙ В.О. СУХОМЛИНСЬКОГО В ПРОЦЕСІ ФОРМУВАННЯ КРИТИЧНОГО МИСЛЕННЯ ОСОБИСТОСТІ

Л.В. Ткачук ФОРМУВАННЯ НООСФЕРНОЇ СВІДОМОСТІ: ДІАЛОГ ІЗ В.СУХОМЛИНСЬКИМ

Т.П. Тоцька ДУХОВНО-МОРАЛЬНІ ОСНОВИ РОЗВИТКУ ОСОБИСТОСТІ: ДІАЛОГ З В. СУХОМЛИНСЬКИМ (ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ РОБОТИ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ «ЯЛИНКА» ВСЕУКРАЇНСЬКОГО РІВНЯ УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ БРОВАРСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ)

К.Г. Трибулькевич ВИХОВАННЯ ПРАЦЕЛЮБНОСТІ ПІДЛІТКІВ ЯК КОМПОНЕНТ МОРАЛЬНОГО ВИХОВАННЯ ОСОБИСТОСТІ

Т.В. Філімонова ПЕДАГОГІЧНА СИСТЕМА В.СУХОМЛИНСЬКОГО: ПОГЛЯД У МАЙБУТНЄ

З.В. Філончук РОЛЬ ПЕДАГОГІЧНОЇ СПАДЩИНИ В.СУХОМЛИНСЬКОГО У ФОРМУВАННІ В УЧНІВ ЦІННІСНОГО СТАВЛЕННЯ ДО ПРАЦІ ЯК ОСНОВИ ЕКОНОМІЧНОЇ КУЛЬТУРИ

В.П. Харченко ВИКОРИСТАННЯ ІДЕЙ В. О. СУХОМЛИНСЬКОГО У СУЧАСНОМУ ДОШКІЛЬНОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ

В.В. Цись В.О.СУХОМЛИНСЬКИЙ ПРО ФОРМУВАННЯ ЗДОРОВ’ЯЗБЕРЕЖУВАЛЬНОГО ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ

Т.Ф. Юркова ПРОБЛЕМИ ГУМАНІСТИЧНО-ЕКОЛОГІЧНОГО ВИХОВАННЯ УЧНІВ У ПЕДАГОГІЧНІЙ СПАДЩИНІ В.О.СУХОМЛИНСЬКОГО

С.І. Якименко ГРОМАДЯНСЬКЕ ВИХОВАННЯ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ – СКЛАДОВА ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ ШКОЛИ I СТУПЕНЯ

РОЗДІЛ 4. ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ

Є.С. Барбіна ПЕДАГОГІЧНА МАЙСТЕРНІСТЬ У КОНТЕКСТІ ГУМАНІСТИЧНОЇ ПЕДАГОГІКИ В.О.СУХОМЛИНСЬКОГО

З.П. Милёхина, А.В. Москвина ПРОБЛЕМА РАЗВИТИЯ ВООБРАЖЕНИЯ В НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ-ОЛИГОФРЕНОПЕДАГОГОВ В СВЕТЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ВОЗЗРЕНИЙ В.А.СУХОМЛИНСКОГО

В.Г. Рындак ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ СИСТЕМА НРАВСТВЕННОГО ВОСПИТАНИЯ В. А. СУХОМЛИНСКОГО – МЕТОДОЛОГИЧЕСКАЯ ОСНОВА ЦЕННОСТНЫХ ОРИЕНТАЦИЙ БУДУЩЕГО УЧИТЕЛЯ

Л.В. Бабіч, М.В. Браїло ПУБЛІЦИСТИЧНІ ТВОРИ ВАСИЛЯ СУХОМЛИНСЬКОГО У ДІАЛОЗІ З СУЧАСНИМИ ПРОБЛЕМАМИ ПЕДАГОГІЧНОЇ ДЕОНТОЛОГІЇ

О.В. Білюк ПЕДАГОГІЧНА МАЙСТЕРНІСТЬ І ПРОФЕСІОНАЛІЗМ УЧИТЕЛЯ З ПОГЛЯДУ В.О.СУХОМЛИНСЬКОГО ТА А.С.МАКАРЕНКА

С.Б. Бричок ТВОРЧЕ ВИКОРИСТАННЯ ІДЕЙ В.СУХОМЛИНСЬКОГО У ВИКЛАДАННІ КУРСУ “МЕТОДИКА ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНОГО ВИВЧЕННЯ УЧНІВ” МАЙБУТНІМ ПЕДАГОГАМ

Ю.О. Грицай ОСОБИСТІСТЬ УЧИТЕЛЯ В ТВОРЧІЙ СПАДЩИНІ В.О.СУХОМЛИНСЬКОГО

В.Ф. Деркач ЗРОСТАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ МАЙСТЕРНОСТІ ВЧИТЕЛІВ У КОНТЕКСТІ ПЕДАГОГІЧНОЇ СПАДЩИНИ В.О.СУХОМЛИНСЬКОГО

А.А. Загородня ПРОБЛЕМА ТВОРЧОСТІ ВЧИТЕЛЯ У ПЕДАГОГІЧНІЙ СПАДЩИНІ В. СУХОМЛИНСЬКОГО ТА І. СИНИЦІ

Г.М. Кондратенко, О.В. Рідкоус ФОРМУВАННЯ ПЕДАГОГІЧНОЇ МАЙСТЕРНОСТІ ВЧИТЕЛЯ НА ОСНОВІ ІДЕЙ В.О.СУХОМЛИНСЬКОГО

О.М. Кочерга ФОРМУВАННЯ СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЯК ВАЖЛИВОЇ РИСИ ВЧИТЕЛЯ У ТВОРЧІЙ СПАДЩИНІ В.О.СУХОМЛИНСЬКОГО

Р.В. Куліш ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ ПОГЛЯДИ В.О.СУХОМЛИНСЬКОГО ПРО РОЛЬ САМОВИХОВАННЯ У ПРОФЕСІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ПЕДАГОГА

В.В. Мелешко ПРОФЕСІЙНІ ЯКОСТІ ВЧИТЕЛЯ СІЛЬСЬКОЇ ШКОЛИ У КОНТЕКСТІ ГУМАНІСТИЧНОЇ ПЕДАГОГІКИ В.О. СУХОМЛИНСЬКОГО

Н.М. Науменко ВОСПИТАНИЕ КУЛЬТУРЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВРЕМЕННОГО УЧИТЕЛЯ В СВЕТЕ ИДЕИ В.А. СУХОМЛИНСКОГО

Ю.М. Несін ПРАКСЕОЛОГІЧНІ НАСТАНОВИ ВАСИЛЯ СУХОМЛИНСЬКОГО

О.С. Соколовська В.О.СУХОМЛИНСЬКИЙ ПРО ДУХОВНУ КУЛЬТУРУ ВИХОВАТЕЛЯ ТА ШЛЯХИ ЇЇ ФОРМУВАННЯ

Н.В. Стельмах ПЕДАГОГІЧНА ТВОРЧІСТЬ ЯК ФАКТОР ФОРМУВАННЯ ТВОРЧОЇ ОСОБИСТОСТІ УЧНЯ

Ю.А. Шевченко ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ МУЗИКИ ДО ОРГАНІЗАЦІЇ ХУДОЖНЬОЇ ТВОРЧОСТІ ШКОЛЯРІВ (НА ОСНОВІ ДОСВІДУ В.О.СУХОМЛИНСЬКОГО)

РОЗДІЛ 5. СОЦІАЛЬНА ПЕДАГОГІКА

И.В. Власюк К ВОПРОСУ ОБ УКРЕПЛЕНИИ ЦЕННОСТИ РОДИТЕЛЬСТВА

Т.В. Кравченко ЦІННІСНІ ПІДХОДИ ДО ШЛЮБНИХ СТОСУНКІВ: СТЕРЕОТИПИ ТА РЕАЛЬНІСТЬ

А.В. Лопухівська ПРОБЛЕМА СОЦІАЛЬНОГО СТАНОВЛЕННЯ УЧНІВ СІЛЬСЬКОЇ ШКОЛИ У ПЕДАГОГІЧНІЙ СПАДЩИНІ В.О.СУХОМЛИНСЬКОГО

О.Б. Петренко РОЛЬ КАЗКИ У ФОРМУВАННІ ОРІЄНТАЦІЇ ДИТИНИ НА ЦІННОСТІ СВОЄЇ СТАТІ (НА МАТЕРІАЛІ СПАДЩИНИ ВАСИЛЯ СУХОМЛИНСЬКОГО)