Завантажити номер одним файлом

ТИТУЛЬНА СТОРІНКА

ЗМІСТ

РОЗДІЛ 1. МЕТОДОЛОГІЯ ТА ІСТОРІЯ ПЕДАГОГІКИ

І.Д. Бех ВАСИЛЬ СУХОМЛИНСЬКИЙ: ЖИТТЯ В ДІАЛОЗІ

С.Г. Мельничук, А.Б. Іванко ДО ПИТАННЯ ПРО ЕВОЛЮЦІЮ СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНИХ ТА ПЕДАГОГІЧНИХ ПОГЛЯДІВ В.О.СУХОМЛИНСЬКОГО

В.П. Олексенко ЖАНРОВО-СТИЛЬОВІ ОСОБЛИВОСТІ ПЕДАГОГІЧНОГО ДИСКУРСУ ВАСИЛЯ СУХОМЛИНСЬКОГО

І.Г. Баранюк ПЕДАГОГІКА СЛОВА ВАСИЛЯ СУХОМЛИНСЬКОГО: СТУКТУРУВАННЯ ПРОБЛЕМИ

І.В. Гоштанар ІДЕЯ МОРАЛЬНО-РОЗВИНЕНОЇ ОСОБИСТОСТІ В ПЕДАГОГІЧНИХ КОНЦЕПЦІЯХ Й. ГЕРБАРТА І В. СУХОМЛИНСЬКОГО

М.А. Дергач ПІДГОТОВКА ФАХІВЦІВ, ЯКІ ВОЛОДІЮТЬ ТЕХНОЛОГІЯМИ ТЕАТРАЛЬНОГО МИСТЕЦТВА В ОСВІТНІЙ ТЕОРІЇ ТА ПРАКТИЦІ УКРАЇНИ (ПОЧАТОК ХХ СТОЛІТТЯ)

О.О. Куліш ОРГАНІЗАЦІЯ ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ В ПОЗАУРОЧНИЙ ЧАС У СЕРЕДНІХ ЖІНОЧИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ ХЕРСОНСЬКОЇ ГУБЕРНІЇ (ПОЧАТОК ХХ СТОЛІТТЯ)

К.С. Матвєєва В.О. СУХОМЛИНСЬКИЙ ПРО ЗНАЧЕННЯ ФОРМУВАННЯ НАВИЧОК В УЧНІВ І ПЕДАГОГІВ

А.В. Міняйлова ГУМАНІСТИЧНЕ ВИХОВАННЯ ОСОБИСТОСТІ У ПЕДАГОГІЧНІЙ СПАДЩИНІ В. О. СУХОМЛИНСЬКОГО В КОНТЕКСТІ УКРАЇНСЬКОЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ ОСВІТИ ХХ СТ.

С.А. Мукомел ДУХОВНІСТЬ ОСОБИСТОСТІ: ІСТОРИКО-СЕМАНТИЧНИЙ АНАЛІЗ

І.В. Стражнікова АСПЕКТИ РОДИННОГО ВИХОВАННЯ У КОНТЕКСТІ НАУКОВОГО ДОРОБКУ В.О.СУХОМЛИНСЬКОГО ТА І.В.ПЕТРІВ

А.А. Тимченко НАУКОВИЙ ТА МІЖОСОБИСТІСНИЙ АСПЕКТ СПІВПРАЦІ ДВОХ УЧЕНИХ В.О.СУХОМЛИНСЬКОГО ТА М.М.ГРИЩЕНКА

М.М. Ткачук ПЕДАГОГІЧНА ДУМКА УКРАЇНИ У ЗМАГАННІ ЗА РІДНУ МОВУ

РОЗДІЛ 2. ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА НАВЧАННЯ

І.В. Бургун НАВЧАЛЬНО-ПІЗНАВАЛЬНА КОМПЕТЕНЦІЯ ЯК КЛЮЧОВА КОМПЕТЕНЦІЯ ОСВІТИ

С.В. Мунтян РОБОТА НАД ТЕКСТОМ У ПРОЦЕСІ РОЗВИТКУ ДІАЛОГІЧНОГО МОВЛЕННЯ УЧНІВ НА УРОКАХ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ

Н.В. Реус В.О. СУХОМЛИНСЬКИЙ ПРО РОЛЬ МАТЕМАТИКИ У ВИХОВАННІ ОСОБИСТОСТІ ШКОЛЯРА

К.В. Фатєєва РЕАЛІЗАЦІЯ ІДЕЙ В.О. СУХОМЛИНСЬКОГО У НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОМУ ПРОЦЕСІ ХЕРСОНСЬКОГО АКАДЕМІЧНОГО ЛІЦЕЮ

В.І. Шуляр РОЗВИТОК КОМУНІКАТИВНО-МОВЛЕННЄВОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ УЧНІВ НА УРОКАХ УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ В КОНТЕКСТІ СПАДЩИНИ В. О. СУХОМЛИНСЬКОГО

РОЗДІЛ 3. ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА ВИХОВАННЯ

П.П. Бачинський, Т.П. Цігнадзе РОЗУМОВЕ ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ ЯК ОСНОВА РОЗВИТКУ ОСОБИСТОСТІ У ПЕДАГОГІЧНИХ ТВОРАХ ВАСИЛЯ СУХОМЛИНСЬКОГО

А.В. Степанюк КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ В ШКОЛЯРІВ ПРИРОДНИЧОНАУКОВОЇ КАРТИНИ СВІТУ

С.В. Азарова ПРОБЛЕМАТИКА ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ У ДОСЛІДЖЕННЯХ ЗАРУБІЖНИХ УЧЕНИХ

М.С. Бранецька ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ «ЕТИЧНІ ВЗАЄМОВІДНОСИНИ»

Г.О. Васьківська ПЕДАГОГІЧНА СПАДЩИНА ВАСИЛЯ СУХОМЛИНСЬКОГО Й АКТУАЛЬНІСТЬ ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ ДУХОВНИХ ЦІННОСТЕЙ В УЧНІВ СТАРШОЇ ШКОЛИ

А.В. Воробьева ИДЕИ В. А. СУХОМЛИНСКОГО В ПРОЦЕССЕ ФОРМИРОВАНИЯ РИТОРИЧЕСКИХ УМЕНИЙ ШКОЛЬНИКОВ

В.М. Галузяк КОНЦЕПЦІЯ МОРАЛЬНОГО ВИХОВАННЯ В. СУХОМЛИНСЬКОГО

Н.І. Голова ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЯК ЦІННІСНОЇ ЯКОСТІ В УЧНІВ СТАРШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ

А.В. Горлова ОСОБЛИВОСТІ ВИХОВАННЯ ПІДЛІТКІВ У ПЕДАГОГІЧНІЙ СПАДЩИНІ В.О. СУХОМЛИНСЬКОГО

Т.С. Житнік ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ СПРИЙМАННЯ ТВОРІВ МИСТЕЦТВА ДІТЬМИ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ

Р.В. Ігнатовська ГРОМАДЯНСЬКІСТЬ ЯК ЦІННІСНА ЯКІСТЬ ОСОБИСТОСТІ

Т.С. Інспекторова ЕСТЕТИЧНЕ ВИХОВАННЯ СТАРШИХ ДОШКІЛЬНИКІВ ЗАСОБАМИ МУЗИКИ

Л.В. Іщенко РОЗВИТОК МОВЛЕННЄВОЇ ТВОРЧОСТІ ДІТЕЙ

Ю.Б. Кан ПЕДАГОГІЧНІ МОЖЛИВОСТІ ТУРИСТСЬКО-КРАЄЗНАВЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В СИСТЕМІ СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНОЇ КОРЕКЦІЇ МІЖОСОБИСТІСНИХ ВІДНОСИН УЧНІВ

В.А. Киричок ВИХОВАННЯ ГУМАНІСТИЧНИХ ЦІННОСТЕЙ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ: АКТУАЛІЗАЦІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ ІДЕЙ В.О. СУХОМЛИНСЬКОГО

К.І. Ковальова ВИХОВАННЯ КРАСОЮ – ОСНОВА СТАНОВЛЕННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ КУЛЬТУРИ ОСОБИСТОСТІ

О.С. Кольцова ПЕДАГОГІЧНА СПАДЩИНА В.О. СУХОМЛИНСЬКОГО В УМОВАХ РЕАЛІЗАЦІЇ ЗАВДАНЬ ДИТЯЧОГО ОЗДОРОВЧОГО ТАБОРУ

Є.В. Копилець CЕНСИТИВНІСТЬ ПІДЛІТКІВ ДО ВИХОВАННЯ ЕКОЛОГІЧНИХ ЦІННІСНИХ ОРІЄНТАЦІЙ

Т.Д. Кочубей ДУХОВНО-МОРАЛЬНИЙ РОЗВИТОК ОСОБИСТОСТІ В ДИТИНСТВІ

О.Ф. Кошолап ЦІННІСНІ ОРІЄНТАЦІЇ В ДІЯЛЬНОСТІ ПОДІЛЬСЬКОЇ ПРОСВІТИ

О.О. Малиновська ДО ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ В УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ ГОТОВНОСТІ ДО ВИБОРУ МАЙБУТНЬОЇ РОБІТНИЧОЇ ПРОФЕСІЇ (З ДОСВІДУ ПАВЛИСЬКОЇ ШКОЛИ)

Н.В. Махиня СИСТЕМА ЦІННОСТЕЙ У НІМЕЦЬКІЙ ПЕДАГОГІЧНІЙ ОСВІТІ

Г.М. Мешко ЗБЕРЕЖЕННЯ І ЗМІЦНЕННЯ ЕМОЦІЙНОГО ЗДОРОВ’Я УЧНІВ ТА ВЧИТЕЛІВ У ПЕДАГОГІЧНІЙ СПАДЩИНІ В. СУХОМЛИНСЬКОГО

А.М. Наточій ВИХОВАННЯ ГУМАНІСТИЧНО СПРЯМОВАНОЇ ОСОБИСТОСТІ ПІДЛІТКА В УМОВАХ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ-ІНТЕРНАТУ

О.Ю. Осадча ВАЛЕОПЕДАГОГІЧНІ ІДЕЇ ВИХОВАННЯ ТА НАВЧАННЯ В ТВОРЧОСТІ ВАСИЛЯ ОЛЕКСАНДРОВИЧА СУХОМЛИНСЬКОГО

І.Ю. Підлипняк МІЖОСОБИСТІСНЕ СПІЛКУВАННЯ ДІТЕЙ У РІЗНОВІКОВІЙ ГРУПІ ДОШКІЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

Н.І. Ревнюк В.О. СУХОМЛИНСЬКИЙ ПРО ВИХОВНІ ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ ОСОБИСТОСТІ

Н.В. Руденко ФОРМУВАННЯ МІЖОСОБИСТІСНИХ ВЗАЄМИН У ПЕДАГОГІЧНІЙ СПАДЩИНІ В.О. СУХОМЛИНСЬКОГО

І.О. Січко ФОРМУВАННЯ У ШКОЛЯРІВ ЕМОЦІЙНО-ЦІННІСНОГО СТАВЛЕННЯ ДО ПРИРОДИ В ПЕДАГОГІЧНІЙ СПАДЩИНІ В.СУХОМЛИНСЬКОГО

Г.О. Сорокіна ЕКОЛОГІЧНЕ ВИХОВАННЯ ШКОЛЯРІВ У ПРОЦЕСІ ТУРИСТСЬКИХ ПОДОРОЖЕЙ ЯК НАЙВАЖЛИВІША УМОВА ФОРМУВАННЯ ЦІННІСНОГО СТАВЛЕННЯ ДО ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА

I.А. Чабаненко ФОРМУВАННЯ ЦІННІСНОГО СТАВЛЕННЯ ДО ЛЮБОВI ЯК СКЛАДОВОЇ СТАТЕВОГО ВИХОВАННЯ В ПЕДАГОГIЧНIЙ СПАДЩИНІ В.О. СУХОМЛИНСЬКОГО

В.В. Шарко ФОРМУВАННЯ ЕКОЛОГІЧНИХ ЦІННІСНИХ ОРІЄНТАЦІЙ ЯК ЧИННИК ДУХОВНО-ПРАКТИЧНОГО ОСВОЄННЯ ДІЙСНОСТІ

В.Ю. Щербина В.СУХОМЛИНСЬКИЙ ПРО ВИХОВАННЯ ЦІННОСТЕЙ СІМ'Ї

Т.В. Яцула ДОЗВІЛЛЯ ШКОЛЯРІВ ЯК СОЦІОКУЛЬТУРНИЙ ПРОСТІР ЦІННІСНО СПРЯМОВАНОЇ ВЗАЄМОДІЇ ВЧИТЕЛЯ-ВИХОВАТЕЛЯ

РОЗДІЛ 4. ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ

О.О. Заболотська ФОРМУВАННЯ САМООЦІНКИ У ПРОЦЕСІ ПРОФЕСІЙНОГО СТАНОВЛЕННЯ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ІНОЗЕМНИХ МОВ

С.В. Шмалєй ДИНАМІКА ЦІННІСНИХ ОРІЄНТАЦІЙ УКРАЇНСЬКОГО СТУДЕНТСТВА

Н.І. Алендарь ДО ПРОБЛЕМИ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ СІЛЬСЬКОГО ВЧИТЕЛЯ

О.О. Біляковська ГОТОВНІСТЬ ДО ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЯК ВАЖЛИВА ЯКІСТЬ СУЧАСНОГО ПЕДАГОГА

Т.В. Бондаренко ЦІННІСНІ ОРІЄНТАЦІЇ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ В ПРОЦЕСІ ЗАСВОЄННЯ КРАЄЗНАВЧИХ ЗНАНЬ

Н.П. Вовк, С.А. Мукомел КОМПЕТЕНТНІСНИЙ ПІДХІД ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІОНАЛІЗМУ МАЙБУТНІХ ПРАЦІВНИКІВ МНС З НАГЛЯДОВО-ПРОФІЛАКТИЧНИМ НАПРЯМОМ ДІЯЛЬНОСТІ

Т.В. Гомозова ФОРМУВАННЯ ЕСТЕТИЧНОГО СТАВЛЕННЯ ДО ЕТНОМУЗИЧНИХ ЦІННОСТЕЙ У МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ

Ю.В. Дзядевич ПРОБЛЕМА ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОГО ІМІДЖУ У МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ

Л.В. Дудікова ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ МЕДИКІВ ДО ПРОФЕСІЙНОГО САМОВДОСКОНАЛЕННЯ

В.М. Єфімова ЗДОРОВ'Я ВЧИТЕЛЯ У СИСТЕМІ ПРОФЕСІЙНИХ ЦІННОСТЕЙ

Т.П. Запорожець ВИКОРИСТАННЯ ІДЕЙ В. СУХОМЛИНСЬКОГО В ЕСТЕТИЧНОМУ ВИХОВАННІ СТУДЕНТІВ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ У ПОЗААУДИТОРНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ

І.В. Іванова ЗАГАЛЬНІ ПРИНЦИПИ МОДЕРНІЗАЦІЇ ЗМІСТУ ДИСЦИПЛІНИ «БЕЗПЕКА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ»

О.В. Караманов КУЛЬТУРА СПІЛКУВАННЯ ПЕДАГОГА У ПРОЦЕСІ ОРГАНІЗАЦІЇ НАВЧАЛЬНОГО СЕРЕДОВИЩА У МУЗЕЇ

В.Ю. Коваль РОЛЬ ГУМАНІСТИЧНИХ ІДЕЙ В. О. СУХОМЛИНСЬКОГО У ВИХОВАННІ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ

Л.О. Ковальчук КУЛЬТУРОЛОГІЧНИЙ ПІДХІД ДО РОЗВИТКУ ПРОФЕСІЙНОГО МИСЛЕННЯ МАЙБУТНІХ ПЕДАГОГІВ

Л.Б. Кудас ПРОФЕСІЙНЕ СТАНОВЛЕННЯ ВЧИТЕЛЯ ЯК СКЛАДОВА ПЕДАГОГІЧНОЇ СИТЕМИ В.О. СУХОМЛИНСЬКОГО

Є.С. Майданюк СТИЛІ ПЕДАГОГІЧНОЇ ВЗАЄМОДІЇ ПРИ ВИКЛАДАННІ ДИСЦИПЛІНИ «БЕЗПЕКА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ» У ВИЩІЙ ШКОЛІ

Г.В. Марченко КНИГА ЯК ДЖЕРЕЛО ОСОБИСТІСНОГО І ПРОФЕСІЙНОГО СТАНОВЛЕННЯ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ

Н.О. Микитенко МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ВИКОРИСТАННЯ ЕКСПЕРИМЕНТУ У ФОРМУВАННІ ІНШОМОВНОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНЬОГО ФАХІВЦЯ ПРИРОДНИЧОГО ПРОФІЛЮ

М.В. Осадча АНАЛІЗ РІВНЯ ГУМАННОСТІ СТУДЕНТІВ РІЗНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

О.В. Пахомова ОСНОВНІ ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ ЗМІСТУ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ФІЛОЛОГІЧНИХ ДИСЦИПЛІН

С.С. Попиченко СПІВЗВУЧНІСТЬ ОБРАЗУ СУЧАСНОГО ПЕДАГОГА-ВИХОВАТЕЛЯ ДОШКІЛЬНОГО ЗАКЛАДУ ІДЕЯМ В.О.СУХОМЛИНСЬКОГО

І.М. Раєвська В.О.СУХОМЛИНСЬКИЙ ПРО ФОРМУВАННЯ ДОСЛІДНИЦЬКОЇ ФУНКЦІЇ ВЧИТЕЛЯ

І.П. Радомський МОТИВАЦІЙНО-ЦІННІСНИЙ КОМПОНЕНТ КУЛЬТУРИ ПРОФЕСІЙНОГО СПІЛКУВАННЯ ОФІЦЕРА МВС УКРАЇНИ

А.В. Ржевська УПРАВЛІННЯ СУЧАСНИМИ ЗАХІДНОЄВРОПЕЙСЬКИМИ УНІВЕРСИТЕТАМИ

Н.В. Ромашева ПРОФЕСІЙНА ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ У КОНТЕКСТІ ПЕДАГОГІЧНОГО ДОСВІДУ В.О.СУХОМЛИНСЬКОГО

З.В. Софроній ФОРМУВАННЯ ВИКОНАВСЬКОЇ УВАГИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ МУЗИКИ У МОТИВАЦІЙНО-ЕМОЦІЙНОМУ ВИМІРІ

Н.В. Терешенко ТВОРЧІСТЬ ЯК ОСНОВА ФОРМУВАННЯ ІНДИВІДУАЛЬНОГО СТИЛЮ ДІЯЛЬНОСТІ ВЧИТЕЛЯ БАЛЬНОЇ ХОРЕОГРАФІЇ

О.В. Хоружа ДІАГНОСТУВАННЯ РІВНІВ СФОРМОВАНОСТІ ЕТНОПЕДАГОГІЧНОГО МИСЛЕННЯ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ МУЗИКИ В ПРОЦЕСІ ФАХОВОЇ ПІДГОТОВКИ

Т.В. Шахматова АКТУАЛЬНІСТЬ ПРОБЛЕМИ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ ЕКОНОМІЧНОГО ПРОФІЛЮ

О.О. Шиліна РОЗВИТОК ПІЗНАВАЛЬНИХ ПСИХІЧНИХ ПРОЦЕСІВ ТА ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНИХ ЯКОСТЕЙ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ХОРЕОГРАФІЇ

РОЗДІЛ 5. СОЦІАЛЬНА ПЕДАГОГІКА

І.М. Ковчина СОЦІАЛЬНО-ПРАВОВИЙ ЗАХИСТ УЧНІВ ЯК УМОВА УСПІШНОГО СУСПІЛЬСТВА

А.О. Кований СОЦІАЛІЗАЦІЯ ЯК ФАКТОР ГАРМОНІЙНОГО РОЗВИТКУ ОСОБИСТОСТІ У НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНІЙ СПАДЩИНІ В.О.СУХОМЛИНСЬКОГО

І.О. Ніколаєску ЕМОЦІЙНО-ПОЧУТТЄВЕ САМОРОЗКРИТТЯ ОСОБИСТОСТІ СОЦІАЛЬНОГО ПЕДАГОГА ЯК ЗАСІБ СТВОРЕННЯ ПРОФЕСІЙНОГО ІМІДЖУ

В.В. Петренчук ФОРМУВАННЯ СОМОСТВЕРДЖЕННЯ ПІДЛІТКІВ ШЛЯХОМ СОЦІАЛІЗАЦІЇ ОСОБИСТОСТІ У СВІТЛІ ІДЕЙ ВАСИЛЯ СУХОМЛИНСЬКОГО

І.С. Попович СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОЧІКУВАННЯ ЯК СКЛАДОВА САМОСВІДОМОСТІ ОСОБИСТОСТІ

Р.М. Пріма АДАПТАЦІЯ СТУДЕНТІВ ДО ПРОФЕСІЙНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЯК НАУКОВА ПРОБЛЕМА

Т.М. Турчанова ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ТА ДИФЕРЕНЦІЙОВАНИЙ ПІДХІД У РОБОТІ З НЕПОВНОЛІТНІМИ ПРАВОПОРУШНИКАМИ