Завантажити номер одним файлом

ТИТУЛЬНА СТОРІНКА

ЗМІСТ

РОЗДІЛ 1. МЕТОДОЛОГІЯ ТА ІСТОРІЯ ПЕДАГОГІКИ

Голобородько Є.П. СУЧАСНА ПІСЛЯДИПЛОМНА ОСВІТА: РЕАЛІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ

Шмалєй С.В. ЦІННОСТІ СТАБІЛЬНИХ ТА ПЕРЕХІДНИХ ЕПОХ У КОНТЕКСТІ СТРАТЕГІЇ ВИХОВАННЯ

Безлюдний O.I. КОНСТИТУЦІЙНИЙ КОНТЕКСТ ІСТОРИЧНОГО РОЗВИТКУ АМЕРИКАНСЬКОЇ СІМ’Ї

Гоштанар І.В. ТЕОРІЯ ВИХОВАННЯ Й. Ф. ГЕРБАРТА В НІМЕЦЬКІЙ ПЕДАГОГІЧНІЙ ІСТОРІОГРАФІЇ

Дзядевич Ю.В. ГУМАНІСТИЧНА СПРЯМОВАНІСТЬ ОСОБИСТОСТІ ЯК ІМІДЖЕВА ХАРАКТЕРИСТИКА ВЧИТЕЛЯ У ПЕДАГОГІЧНІЙ СПАДЩИНІ В. О. СУХОМЛИНСЬКОГО

Кудас Л.Б. СТРУКТУРА І ЗАГАЛЬНІ ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ ПРОГРАМНО-МЕТОДИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПІДГОТОВКИ ВЧИТЕЛІВ В УКРАЇНІ (20-ТІ – ПОЧАТОК 30-Х РР. ХХ СТОЛІТТЯ)

Кузьо І.В. КІНЕМАТОГРАФ ЯК ДИДАКТИЧНИЙ ЗАСІБ НАВЧАННЯ НА СТОРІНКАХ ПЕДАГОГІЧНОЇ ПРЕСИ ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТТЯ

Левченко М.Г., Форостян А.Ф. РОЗВИТОК МИСТЕЦЬКОЇ ОСВІТИ НА ПІВДНІ УКРАЇНИ В ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ ХІХ – НА ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТТЯ

Литвиненко О.М. ОСНОВНІ ТЕНДЕНЦІЇ ДЕРЖАВНО-ГРОМАДСЬКОГО УПРАВЛІННЯ В ГАЛУЗІ ЖІНОЧОЇ ОСВІТИ В ІІ-ІЙ ПОЛОВИНІ ХІХ – НА ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТТЯ В ХЕРСОНСЬКІЙ ГУБЕРНІЇ

Слюсаренко Н.В. ІСТОРІОГРАФІЯ ПРОБЛЕМИ ТРУДОВОЇ ПІДГОТОВКИ ПІДРОСТАЮЧОГО ПОКОЛІННЯ

Чикалова Т.Г. ЕТНОПЕДАГОГІЧНА СКЛАДОВА ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ У НАУКОВІЙ СПАДЩИНІ М.СТЕЛЬМАХОВИЧА

Шиманович І.О. ПОЛІТЕХНІЧНА ОСВІТА ШКОЛЯРІВ ТА МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ У 50-ТІ – НА ПОЧАТКУ 60-Х РОКІВ ХХ СТОЛІТТЯ

РОЗДІЛ 2. ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА НАВЧАННЯ

Алєксєєва А.В. ВИВЧЕННЯ ПИТАНЬ КУЛЬТУРИ У ШКІЛЬНОМУ КУРСІ ВСЕСВІТНЬОЇ ІСТОРІЇ (ЗА МАТЕРІАЛАМИ СУЧАСНИХ НАУКОВО-МЕТОДИЧНИХ ВИДАНЬ)

Барильник-Куракова О.А. СТРУКТУРУВАННЯ ЗМІСТУ КЛАСИЧНОЇ МЕХАНІКИ В УМОВАХ РОЗВИВАЛЬНОГО НАВЧАННЯ

Дружененко Р.С. НАЦІОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНИЙ КОМПОНЕНТ У ФОРМУВАННІ РИТОРИЧНОЇ ОСОБИСТОСТІ ШКОЛЯРА

Коваль Л.В. МОДЕРНІЗАЦІЯ ЗМІСТУ МАТЕМАТИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ ЯК НАЙВАЖЛИВІШИЙ ЧИННИК ВПЛИВУ НА ЯКІСТЬ ПОЧАТКОВОЇ ОСВІТИ

Нищета В.А. ЖИТТЄТВОРЧИЙ АСПЕКТ РИТОРИЗАЦІЇ ШКІЛЬНОЇ МОВНОЇ ОСВІТИ

Потапова Н.І. ДИДАКТИЧНІ ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ

Сміліченко Я.Б. ПЕРСПЕКТИВНІСТЬ І НАСТУПНІСТЬ У ВИРОБЛЕННІ АУДІАТИВНИХ УМІНЬ УЧНІВ У ШКОЛАХ З РОСІЙСЬКОЮ МОВОЮ НАВЧАННЯ

РОЗДІЛ 3. ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА ВИХОВАННЯ

Кузьменко В.В. ФІЛОСОФСЬКО-ПЕДАГОГІЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ ФОРМУВАННЯ В ОСОБИСТОСТІ НАУКОВОЇ КАРТИНИ СВІТУ

Банкул Л.Д. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ВИКОРИСТАННЯ МУЗИЧНОЇ ТЕРАПІЇ В УМОВАХ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ

Безушко С.В. CПІВВІДНОШЕННЯ ҐЕНДЕРНОЇ МОДЕЛІ ВИХОВАННЯ І МОДЕЛІ РОЗДІЛЬНОГО НАВЧАННЯ ШКОЛЯРІВ

Глухов І.Г. ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ФІЗИЧНОГО РОЗВИТКУ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ У ПОЗАШКІЛЬНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ

Горлова А.В. СТВОРЕННЯ ЕМОЦІЙНОЇ ЦІЛІСНОСТІ В ПРОЦЕСІ РОБОТИ ВИХОВАТЕЛЯ З ПІДЛІТКАМИ У ПЕРІОД КРИЗИ ДОРОСЛІШАННЯ

Кан Ю.Б. РЕАЛІЗАЦІЯ МОДЕЛІ ВИХОВАННЯ КУЛЬТУРИ МІЖОСОБИСТІСНОЇ ВЗАЄМОДІЇ УЧНІВ ОСНОВНОЇ ШКОЛИ ЗАСОБАМИ ТУРИСТСЬКО-КРАЄЗНАВЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Коваленко О.А. ДЕЯКІ ТЕОРЕТИЧНІ ПИТАННЯ ЩОДО РОЗВ’ЯЗАННЯ ПРОБЛЕМИ ДИТЯЧОЇ АКАДЕМІЧНОЇ ОБДАРОВАНОСТІ

Кольцова О.С. ВИХОВАННЯ В ДИТЯЧОМУ ОЗДОРОВЧОМУ ТАБОРІ У КОЛЕКТИВНІЙ ТВОРЧІЙ ДІЯЛЬНОСТІ

Корольова І.І. ОСВІТНЬО-ВИХОВНІ МОЖЛИВОСТІ ЗАСОБІВ ЕСТЕТИЧНОГО ВИХОВАННЯ ЯК ПРЕДМЕТ ПЕДАГОГІЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ

Мельник Н.І. РЕАЛІЗАЦІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ФОРМУВАННЯ ОСОБИСТОСТІ ДИТИНИ В ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ ТА ДОШКІЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ США

Савінова Н.В. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ СИСТЕМИ ДИФЕРЕНЦІЙОВАНОЇ КОРЕКЦІЇ ГРАМАТИЧНОЇ БУДОВИ МОВЛЕННЯ В ДІТЕЙ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ ЗІ СТЕРТОЮ ФОРМОЮ ДИЗАРТРІЇ

Цюпак І.М. ВИТОКИ ГУМАНІСТИЧНОЇ СПРЯМОВАНОСТІ ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ

Шарко В.В. НЕФОРМАЛЬНЕ ЕКОЛОГІЧНЕ ВИХОВАННЯ ПІДРОСТАЮЧОГО ПОКОЛІННЯ АВСТРАЛІЇ

Швецова І.В. ПОВАГА ДО ДОРОСЛИХ ЯК ОДНА З ЯКОСТЕЙ ВИХОВАНОЇ ЛЮДИНИ

Юркова Т.Ф. МЕТОДИ ФОРМУВАННЯ ЦІННІСНОГО СТАВЛЕННЯ ДО ПРИРОДИ ПІДЛІТКІВ РІЗНИХ ВІКОВИХ КАТЕГОРІЙ

РОЗДІЛ 4. ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ

Барбіна Є.С. МАЙСТЕРНІСТЬ ПЕДАГОГІЧНОГО СПІЛКУВАННЯ ЯК ПРОФЕСІЙНО-ЕТИЧНИЙ ФЕНОМЕН

Гедвілло О.І., Знамеровська Н.П. РОЗВИТОК ТВОРЧИХ ЗДІБНОСТЕЙ СТУДЕНТІВ У ПРОЦЕСІ ХУДОЖНЬОГО КОНСТРУЮВАННЯ

Заболотська О.О. ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ФОРМУВАННЯ ІНДИВІДУАЛЬНОСТІ СТУДЕНТІВ У ПРОФЕСІЙНІЙ ПІДГОТОВЦІ

Пальшкова І.О. ПРОБЛЕМА ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ В ПРОЦЕСІ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ КУЛЬТУРИ У ВИЩИЙ ШКОЛІ

Серьожникова Р.К. ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ ПРОФЕСІЙНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ В УНІВЕРСИТЕТІ НЕПЕДАГОГІЧНОГО ПРОФІЛЮ

Аржанцева Т.В. ПЕДАГОГІЧНА ПРАКТИКА СТУДЕНТІВ-ФІЛОЛОГІВ ЯК ОСНОВА ФАХОВОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ-СЛОВЕСНИКА

Благодаренко Л.Ю. ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ДО ВИКОРИСТАННЯ ПРОГРАМИ З ФІЗИКИ ДЛЯ ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ

Боднар С.В. ФОРМУВАННЯ ДИСКУРСИВНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ ЯК СКЛАДОВОЇ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ МАЙБУТНІХ ВИКЛАДАЧІВ ІНОЗЕМНИХ МОВ

Борисенко Н.М., Кутецький Д.М. МОЖЛИВОСТІ ІНФОРМАЦІЙНОГО ОСВІТНЬОГО СЕРЕДОВИЩА В ПРОЦЕСІ ФОРМУВАННЯ ЕКОЦЕНТРИЧНОГО СВІТОГЛЯДУ МАЙБУТНІХ ПЕДАГОГІВ

Боровік О.М. ДО ПИТАННЯ ПРО ЗМІСТ ПОНЯТТЯ “ІНДИВІДУАЛЬНА ОСВІТНЯ ТРАЄКТОРІЯ РОЗВИТКУ ВЧИТЕЛЯ”

Бурлака Ю.С. ЕСТЕТИЧНЕ ВИХОВАННЯ СТУДЕНТІВ КЛАСИЧНИХ УНІВЕРСИТЕТІВ ЗАСОБАМИ МУЗИЧНОЇ СУБКУЛЬТУРИ

Бутенко Н.І. МАГІСТРАТУРА ЯК УМОВА ЗБАГАЧЕННЯ ЕСТЕТИЧНОГО ДОСВІДУ ПРАЦІВНИКІВ ОСВІТИ

Воробйова А.В. РОЛЬ СИСТЕМИ РИТОРИЧНИХ ІДЕАЛІВ В ОСВІТНЬОМУ ПРОЦЕСІ

Гунько Н.О. ФОРМУВАННЯ ВОКАЛЬНО-МЕТОДИЧНОЇ КУЛЬТУРИ ПЕДАГОГА-МУЗИКАНТА

Денищич Т.А. КОМУНІКАТИВНІ ВМІННЯ ЯК КОМПОНЕНТ ПРОФЕСІЙНО-КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ

Дороз В.Ф. КОНТРАСТИВНІ ДОСЛІДЖЕННЯ СЛОВ’ЯНСЬКИХ МОВ У ЛІНГВІСТИЦІ, ЇХНЄ ЗНАЧЕННЯ ДЛЯ КРОС-КУЛЬТУРНОГО НАВЧАННЯ УЧНІВ-БІЛІНГВІВ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ

Дубяга С.М., Шевченко Ю.М. НЕСТАНДАРТНИЙ ПІДХІД ДО НАВЧАННЯ ПИСЬМА МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ

Заскалєта С.Г. ОРГАНІЗАЦІЯ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ В КРАЇНАХ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ

Зубач Т.О. ФОРМУВАННЯ ЕСТЕТИЧНИХ КОМПЕТЕНЦІЙ У КУРСАНТІВ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ МВС УКРАЇНИ ЗАСОБАМИ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ

Качуринець Л.В. ФОРМУВАННЯ МУЗИЧНОГО СПРИЙМАННЯ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ У КОНТЕКСТІ ПІЗНАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ

Коваль В.Ю. УЧАСТЬ СТУДЕНТСТВА У МИСТЕЦЬКІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ЯК ЗАСІБ ВИХОВАННЯ КУЛЬТУРИ МІЖОСОБИСТІСНИХ ВІДНОСИН

Ковшар О.В. ФОРМУВАННЯ ПІЗНАВАЛЬНОЇ АКТИВНОСТІ ДОШКІЛЬНИКІВ ЗАСОБАМИ ІГРОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ

Корж Т.М. АНОТУВАННЯ ЯК КОГНІТИВНА СТРАТЕГІЯ

Кузьменков С.Г. ОСОБЛИВОСТІ АСТРОНОМІЧНОГО ОСВІТНЬОГО СЕРЕДОВИЩА, ПРИЗНАЧЕНОГО ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ВЧИТЕЛЯ АСТРОНОМІЇ

Лазарєва В.В. ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ У СТУДЕНТІВ ДОСВІДУ МОРАЛЬНО-ЕСТЕТИЧНИХ ВІДНОСИН У ПРОЦЕСІ КОЛЕКТИВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Лимаренко Л.І. СИНТЕЗ ТА ВЗАЄМОДІЯ ВИДІВ МИСТЕЦТВА У ВИСТАВАХ СТУДЕНТСЬКОГО ТЕАТРУ

Лук’янченко І.О. МОДЕЛЬ ФОРМУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ КУЛЬТУРИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ

Матвєєва К.С. ПЕДАГОГІЧНІ НАВИЧКИ ЯК ЕЛЕМЕНТ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ УЧИТЕЛІВ ІНОЗЕМНИХ МОВ

Осадча М.В. ДИНАМІКА ФОРМУВАННЯ РЕЙТИНГОВИХ ОЦІНОК ОСОБИСТІСНИХ ЯКОСТЕЙ СТУДЕНТІВ-ВОЛОНТЕРІВ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ

Осадченко І.І. ДИДАКТИЧНІ ПРОБЛЕМИ ЗАСТОСУВАННЯ СИТУАЦІЙНОЇ МЕТОДИКИ НАВЧАННЯ У ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ

Русалкіна Л.Г. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ УМІНЬ АНГЛОМОВНОГО СПІЛКУВАННЯ У ПРОЦЕСІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ЛІКАРІВ

Саган О.В. ФОРМУВАННЯ НАУКОВОЇ КАРТИНИ СВІТУ ПЕДАГОГІВ ЗАСОБАМИ НОВИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

Старостенко О.В. КОНТРОЛЬ РІВНЯ СФОРМОВАНОСТІ АНГЛОМОВНОЇ ФОНЕТИЧНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ СТУДЕНТІВ-ФІЛОЛОГІВ

Чепорова Г.Є. ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ДІАГНОСТИКА ЕФЕКТИВНОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ СИТУАЦІЙНОГО МЕТОДУ НАВЧАННЯ У ВИКЛАДАННІ ФАХОВИХ ДИСЦИПЛІН МАЙБУТНІМ ЕКОНОМІСТАМ

Шахматова Т.В. СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ДІЛОВИХ ЯКОСТЕЙ ФАХІВЦІВ ЕКОНОМІЧНОГО ПРОФІЛЮ ДЕРЖАВНОГО І ПРИВАТНОГО СЕКТОРІВ ЕКОНОМІКИ: ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ

Шевчук І.В. ДОЗВІЛЛЄВА ДІЯЛЬНІСТЬ СТУДЕНТСТВА ЯК ФАКТОР ЇХ РОЗВИТКУ

Шиянюк Л.В. ТЕКСТОЦЕНТРИЧНИЙ ПІДХІД ДО ФОРМУВАННЯ РИТОРИЧНОЇ КУЛЬТУРИ СТУДЕНТІВ ВИЩИХ ТЕХНІЧНИХ ЗАКЛАДІВ І –ІІ РІВНІВ АКРЕДИТАЦІЇ

Шкуренко О.В. ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ КОМУНІКАЦІЇ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ

Яцула Т.В. ПРО СТАН ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ДО ОРГАНІЗАЦІЇ ДОЗВІЛЛЯ ШКОЛЯРІВ

РОЗДІЛ 5. СОЦІАЛЬНА ПЕДАГОГІКА

Колесник Я.Ю. КАТЕГОРІАЛЬНО-ПОНЯТТЄВИЙ АНАЛІЗ ПРОБЛЕМИ ПІДГОТОВКИ СОЦІАЛЬНОГО ПЕДАГОГА ДО РОЗВИТКУ ВІДПОВІДАЛЬНОГО СТАВЛЕННЯ ДО БАТЬКІВСТВА В УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ

Корецька Л.О. ФУНКЦІЇ СОЦІАЛЬНИХ ІНСТИТУТІВ У КОНТЕКСТІ ФОРМУВАННЯ ОСВІТНЬО-ВИХОВНОГО ПРОСТОРУ

Логвиновська Т.А. МОТИВАЦІЯ СОЦІАЛЬНОГО БУТТЯ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ У КОНТЕКСТІ ВИХОВАННЯ ЇЇ СОЦІАЛЬНОЇ СПРЯМОВАНОСТІ

Панагушина О.Є. ПРОБЛЕМА СОЦІАЛІЗАЦІЇ МОЛОДОГО ПОКОЛІННЯ ПІД ВПЛИВОМ ДІЯЛЬНОСТІ МОЛОДІЖНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ

Степанова О.А. СИСТЕМА ЗАПОБІГАННЯ ВИЯВАМ АУТОАГРЕСІЇ В МОЛОДІЖНИХ УГРУПОВАННЯХ ГОТІВ

Султанова Н.В. РОЗВИТОК ЕТИЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ЯК БАЗОВОЇ СКЛАДОВОЇ ПРОФЕСІОНАЛІЗМУ МАЙБУТНЬОГО СОЦІАЛЬНОГО ПЕДАГОГА

Турчанова Т.М. ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТКУ ВИПРАВНИХ ЗАКЛАДІВ ДЛЯ НЕПОВНОЛІТНІХ ПРАВОПОРУШНИКІВ (XVIII СТ.)

РОЗДІЛ 6. СУЧАСНІ ПЕДАГОГІЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ

Голенко Н.М. ОСНОВНІ АСПЕКТИ ВПРОВАДЖЕННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НА ЗАНЯТТЯХ ФІЗИЧНОЮ КУЛЬТУРОЮ