Завантажити номер одним файлом

ТИТУЛЬНА СТОРІНКА

ЗМІСТ

РОЗДІЛ 1. МЕТОДОЛОГІЯ ТА ІСТОРІЯ ПЕДАГОГІКИ

Слюсаренко Н.В. ҐЕНДЕРНА СОЦІАЛІЗАЦІЯ ТА ПРОБЛЕМИ ТРУДОВОЇ ПІДГОТОВКИ ДІВЧАТ У ЗАРУБІЖНІЙ ПЕДАГОГІЦІ: ІСТОРИЧНІ АСПЕКТИ

Антонець М.Я. ВІДОБРАЖЕННЯ ПРОБЛЕМ ДИФЕРЕНЦІАЦІЇ У ЗМІСТІ УКРАЇНСЬКОЇ РАДЯНСЬКОЇ ШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ І СОЦІАЛЬНОГО ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ (ПЕРША ТРЕТИНА ХХ СТ.)

Бєлан Г.В. ОСОБЛИВОСТІ ВИВЧЕННЯ ПЕДАГОГІЧНОЇ ПЕРСОНАЛІЇ У ВИЩИХ ЗАКЛАДАХ ОСВІТИ

Дидик В.М. РОЛЬ ГРЕКО-КАТОЛИЦЬКОГО ДУХОВЕНСТВА ТА МОЛОДІЖНИХ ТОВАРИСТВ У БОРОТЬБІ ЗА ЗДОРОВИЙ СПОСІБ ЖИТТЯ УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ ГАЛИЧИНИ (1900–1939 РР.)

Єсьман І.В. РОЛЬ ЗАСОБІВ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ У РЕАЛІЗАЦІЇ СИСТЕМИ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ БАТЬКІВ (50-70-ТІ РОКИ ХХ СТОЛІТТЯ В УКРАЇНІ)

Кравченко Т.В. ПИТАННЯ СТАТЕВОГО ВИХОВАННЯ У НАУКОВІЙ СПАДЩИНІ АРОНА ЗАЛКІНДА

Сараєва О.В. СИСТЕМА ВИХОВНОЇ РОБОТИ ПАВЛИСЬКОЇ СЕРЕДНЬОЇ ШКОЛИ (1948 – 1970 РР.)

Тадеєв П.О. ДІЯЛЬНІСТЬ ГАРРІ ПАССОУ В ГАЛУЗІ РОЗРОБЛЕННЯ НАВЧАЛЬНИХ ПЛАНІВ ІЗ ПРИРОДНИЧИХ НАУК ДЛЯ ОБДАРОВАНИХ ШКОЛЯРІВ У США

Таланова Ж.В. СТРУКТУРА І СКЛАД ДОКТОРСЬКОЇ ОСВІТИ: РЕАЛЬНИЙ ТА РАЦІОНАЛЬНИЙ ПІДХОДИ ДО ФОРМУВАННЯ НАЙВИЩИХ РІВНІВ НАЦІОНАЛЬНОЇ РАМКИ КВАЛІФІКАЦІЙ

Фатєєва К.В. ОСОБЛИВОСТІ РОДИННОГО ВИХОВАННЯ БОРИСА ТА ОЛЕНИ НІКІТІНИХ (ДРУГА ПОЛОВИНА ХХ СТОЛІТТЯ)

Форостян А.Ф. ВИКОРИСТАННЯ ІГРОВИХ МОМЕНТІВ ПІД ЧАС ВИКЛАДАННЯ ІСТОРІЇ ПСИХОЛОГІЇ

РОЗДІЛ 2. ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА НАВЧАННЯ

Мехед Д.Б., Мехед О.Б., Скребець В.О. ВИЗНАЧЕННЯ РІВНЯ ПОНЯТІЙНОГО МИСЛЕННЯ ШКОЛЯРІВ ПРИ ВИВЧЕННІ ПРИРОДНИЧО-МАТЕМАТИЧНИХ ДИСЦИПЛІН У КЛАСАХ РІЗНИХ ПРОФІЛІВ

Нелін Є.П., Кравченко З.І. РОЛЬ ДВОРІВНЕВОГО ПІДРУЧНИКА В РЕАЛІЗАЦІЇ ОСОБИСТІСНО ТА КОМПЕТЕНТНІСНО ОРІЄНТОВАНОГО НАВЧАННЯ АЛГЕБРИ І ПОЧАТКІВ АНАЛІЗУ

Садовий М.І. ПРО СТРУКТУРУ І ПРЕДМЕТ МЕТОДОЛОГІЇ У ПЕДАГОГІЦІ В УМОВАХ ПРОФІЛЬНОГО НАВЧАННЯ

Сусь Б.А., Садовий М.І., Трифонова О.М. ВИВЧЕННЯ ПОНЯТТЯ СИНХРОННОЇ ПУЛЬСАЦІЇ МАТЕРІЇ У КУРСІ ФІЗИКИ В УМОВАХ ПРОФІЛЬНОГО НАВЧАННЯ

Бабенко О.М. ВИМОГИ ДО СУЧАСНИХ НАВЧАЛЬНИХ ПОСІБНИКІВ ДЛЯ УЧНІВ ПРОФІЛЬНИХ КЛАСІВ

Галатюк М.Ю. РОЗВИТОК НАВЧАЛЬНО-ПІЗНАВАЛЬНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ В ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ ПРИРОДНИЧИХ ДИСЦИПЛІН (ДИДАКТИЧНИЙ АСПЕКТ)

Голотюк О.В. ЧИТАННЯ ЯК ЗАСІБ НАВЧАННЯ ІНШИХ ВИДІВ МОВЛЕННЄВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА МОВНИХ АСПЕКТІВ НА УРОКАХ ФРАНЦУЗЬКОЇ МОВИ

Ізмайлова О.А. ВЕКТОРИ ДОСЛІДЖЕННЯ ДИСКУРСУ

Ковальова К.І. ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ ПРОФІЛЬНОГО НАВЧАННЯ НА ОСНОВІ ІНДИВІДУАЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ПЛАНУ УЧНЯ

Кузнецова Н.В. ОБДАРОВАНІСТЬ УЧНІВ ЯК ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНА ПРОБЛЕМА

Лісіна Л.О. ОСОБЛИВОСТІ КОНСТРУЮВАННЯ ТЕХНОЛОГІЙ НАВЧАННЯ ФІЗИКИ

Полєвікова О.Б. ОСОБЛИВОСТІ РОБОТИ ЗІ СЛОВОМ У ДОБУКВАРНИЙ ПЕРІОД НАВЧАННЯ ГРАМОТИ

Попова Т.М. ДИДАКТИЧНА МОДЕЛЬ РЕАЛІЗАЦІЇ КУЛЬТУРНО-ІСТОРИЧНОЇ КОМПОНЕНТИ ЗМІСТУ ПРИРОДНИЧОНАУКОВОЇ ОСВІТИ

Сидорович М.М. ДІЯЛЬНІСНИЙ ПІДХІД – ПРОВІДНА КОНЦЕПТУАЛЬНА ЗАСАДА ФОРМУВАННЯ ТЕОРЕТИЧНИХ ЗНАНЬ З БІОЛОГІЇ В УЧНІВ

Сорока О.В. ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ПРОЕКТИВНИХ ГРАФІЧНИХ ТЕСТІВ В УМОВАХ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ

Стадніченко С.М. ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ АСПЕКТИ ПРОФІЛЬНОГО НАВЧАННЯ ПРИ ВИВЧЕННІ ФІЗИКИ

Черченко О.А., Горобець О.А., Савченко В.Ф. ФОРМУВАННЯ ІНТЕРЕСУ ДО ФІЗИКИ ЗАСОБАМИ ПОЗАУРОЧНОЇ РОБОТИ В ПРОЦЕСІ ДОПРОФІЛЬНОЇ ПІДГОТОВКИ УЧНІВ ОСНОВНОЇ ШКОЛИ

Шевченко І.В. ОСОБЛИВОСТІ НАВЧАННЯ ДІТЕЙ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ НА ПОЧАТКОВОМУ ЕТАПІ

РОЗДІЛ 3. ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА ВИХОВАННЯ

Ільїна Н.В. ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ ОБРАЗНОГО МОВЛЕННЯ У ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ В НОРМАЛЬНОМУ ТА ПАТОЛОГІЧНОМУ ОНТОГЕНЕЗІ

Кабацька О.В. МЕТОДИКА ФОРМУВАННЯ КУЛЬТУРИ ЗДОРОВ’Я СТАРШОКЛАСНИКІВ У ПОЗАКЛАСНІЙ РОБОТІ

Конькина Є.В. ФОРМИРОВАНИЕ МОТИВАЦИИ КУЛЬТУРЫ ЗДОРОВЬЯ ПОДРОСТКА В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ НА ТРАДИЦИЯХ НАРОДНОЙ ПЕДАГОГИКИ

Корольова І.І. ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ ЕСТЕТИЧНОГО ВИХОВАННЯ СТУДЕНТІВ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ У ПРОЦЕСІ КУЛЬТУРОТВОРЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Логвіна С.А. ДО ПИТАННЯ ВИЯВЛЕННЯ ТА СПОСОБІВ ПОДОЛАННЯ ЛЕКСИЧНИХ ТРУДНОЩІВ, ЯКІ ВИНИКАЮТЬ ПРИ СЛУХОВОМУ СПРИЙМАННІ ПОВІДОМЛЕНЬ ЗМІ

Храпко Т.А. ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНИЙ ВПЛИВ НА ПІДЛІТКА З ДЕВІАНТНОЮ ПОВЕДІНКОЮ

Шипко А.Л. СИСТЕМА ПРИНЦИПІВ ВИХОВАННЯ У ТУРИСТСЬКО-КРАЄЗНАВЧІЙ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ

Юркова Т. Ф. МЕТОДИКА ФОРМУВАННЯ В УЧНІВ 5-6 КЛАСІВ ЦІННІСНОГО СТАВЛЕННЯ ДО ПРИРОДИ ЗАСОБАМИ УКРАЇНСЬКОГО ФОЛЬКЛОРУ

РОЗДІЛ 4. ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ

Атаманчук П.С., Муравський С.А. РЕАЛІЗАЦІЯ МОЖЛИВОСТЕЙ МІЖПРЕДМЕТНИХ ЗВ’ЯЗКІВ ДЛЯ ФОРМУВАННЯ НАУКОВОГО СВІТОГЛЯДУ НА ЗАНЯТТЯХ ІЗ ФІЗИКИ

Заболотська О.О. МОВЛЕННЄВА ДІЯЛЬНІСТЬ УЧИТЕЛЯ: ЛІНГВОДИДАКТИЧНИЙ АСПЕКТ

Каверіна О.Г. ЗМІСТ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ІНЖЕНЕРІВ ПІД ЧАС ФОРМУВАННЯ ГОТОВНОСТІ ДО ПРОФЕСІЙНОЇ КОМУНІКАЦІЇ

Корнещук В.В. ПРОФЕСІЙНА НАДІЙНІСТЬ ВИКЛАДАЧА МАТЕМАТИЧНИХ ДИСЦИПЛІН

Орищин Ю.М. КУРС ЗАГАЛЬНОЇ ФІЗИКИ ВИЩОЇ ШКОЛИ З АСПЕКТУ ФУНДАМЕНТАЛІЗАЦІЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ

Шмалєй С.В. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ОРІЄНТИРИ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ У ПОСТІНДУСТРІАЛЬНУ ЕПОХУ

Амірагова Н.С. СТАН ФОРМУВАННЯ АНГЛОМОВНОЇ УСНОЇ ДИСКУРСИВНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ У СТУДЕНТІВ МОВНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ

Байша К.М. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПЕДАГОГІЧНА ПРОБЛЕМА ПІДГОТОВКИ ЕФЕКТИВНОГО МЕНЕДЖЕРА

Благова Т.О. ФОРМУВАННЯ ПЕДАГОГІЧНОЇ МАЙСТЕРНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ-ХОРЕОГРАФІВ У ПРОЦЕСІ ФАХОВОЇ ПРАКТИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ

Бургун І.В. ВІД КОМПЕТЕНТНОГО ВЧИТЕЛЯ ДО КОМПЕТЕНТНОГО УЧНЯ

Бутенко О.А., Мазур В.П. КОМУНІКАТИВНО-КОГНІТИВНИЙ ПІДХІД ДО ФОРМУВАННЯ ГРАМАТИЧНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ СТУДЕНТІВ МОВНИХ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ

Вінник Т.О. КУЛЬТУРОЛОГІЧНА ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ У СИСТЕМІ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОЇ РОБОТИ УНІВЕРСИТЕТІВ

Гай Н.О. ДОСЛІДЖЕННЯ СТАНУ ОРГАНІЗАЦІЇ НАВЧАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ З ФІЗИКИ У ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ ЗАКЛАДАХ ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Гончаренко Т.Л. ПРО ПІДГОТОВКУ ВЧИТЕЛЯ ДО ЕСТЕТИЧНОГО ВИХОВАННЯ УЧНІВ НА УРОКАХ ФІЗИКИ

Горбенко О.Б. МЕТОД ХУДОЖНЬО-ТВОРЧИХ ПРОЕКТІВ У ФОРМУВАННІ МУЗИЧНО-ВИКОНАВСЬКОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ МУЗИКИ

Дзядевич Ю.В. ТВОРЧА СПРЯМОВАНІСТЬ ОСОБИСТОСТІ ЯК ЧИННИК ФОРМУВАННЯ ІМІДЖУ У МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ МИСТЕЦЬКИХ ДИСЦИПЛІН

Добровольська Л.С. МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ РОЗВИТКУ ІНШОМОВНИХ ІНТЕГРОВАНИХ УМІНЬ СТУДЕНТІВ У ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ ОСВІТНІХ КУРСІВ

Доленко Л.В. НАВЧАННЯ СТУДЕНТІВ ЧИТАННЯ ЛІТЕРАТУРИ ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ

Дроздова І.П. ТЕКСТ, ЙОГО ФУНКЦІЇ ТА ФОРМИ РОБОТИ З ТЕКСТОМ ДЛЯ ФОРМУВАННЯ УКРАЇНСЬКОМОВНОГО ПРОФЕСІЙНОГО МОВЛЕННЯ СТУДЕНТІВ ВТНЗ

Замашна С.М. ВИВЧЕННЯ ОСОБЛИВОСТЕЙ СТАНОВЛЕННЯ АНГЛІЙСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ СТУДЕНТАМИ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ

Зуброва О.А. ДО ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНИХ ОСОБИСТІСНИХ ЯКОСТЕЙ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ-ФІЛОЛОГІВ

Калашнікова С. А. ПРОФЕСІЙНА ПІДГОТОВКА ЛІДЕРІВ ДЛЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ

Кацова Л. І. ОСНОВНІ ЗМІСТОВНІ ПАРАМЕТРИ ЕКОНОМІЧНОГО ВИХОВАННЯ ЯК ПЕДАГОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Клімашевський Л.М., Лучанінова О.П. ОСОБИСТІСНО ОРІЄНТОВАНИЙ ПІДХІД У ПРОЦЕСІ ФОРМУВАННЯ МОТИВАЦІЇ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СТУДЕНТІВ ТЕХНІЧНОГО ВНЗ

Коткова В.В. ОРГАНІЗАЦІЯ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО СЕРЕДОВИЩА В ПРОФЕСІЙНІЙ ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ

Кузьменков С.Г. ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ ПОЛЯ АСТРОНОМІЧНИХ ПОНЯТЬ, ПРИЗНАЧЕНОГО ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ВЧИТЕЛЯ АСТРОНОМІЇ

Матвєєва К.С. ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ЕФЕКТИВНОГО ФОРМУВАННЯ НАВИЧОК АНГЛІЙСЬКОГО МОВЛЕННЯ СТУДЕНТІВ ЕКОНОМІЧНОГО ПРОФІЛЮ

Некрасова С.М. ГОТОВНІСТЬ ДО ПРОФЕСІЙНОГО САМОРОЗВИТКУ МАЙБУТНІХ МАГІСТРІВ З УПРАВЛІННЯ НАВЧАЛЬНИМ ЗАКЛАДОМ: МЕТОДОЛОГІЧНИЙ ТА АНДРАГОГІЧНИЙ АСПЕКТ

Огородник Н.Є. ПРО РЕАЛІЗАЦІЮ ІНТЕРАКТИВНОГО ПІДХОДУ У НАВЧАННІ ПРОФЕСІЙНО ОРІЄНТОВАНОГО СПІЛКУВАННЯ АНГЛІЙСЬКОЮ МОВОЮ МАЙБУТНІХ ПРАВНИКІВ

Огреніч М.А. СИСТЕМА ВПРАВ З ФОРМУВАННЯ ІНШОМОВНОГО МОВЛЕННЄВОГО ЕТИКЕТУ В МАЙБУТНІХ ЕКОНОМІСТІВ

Ромашева Н.В. ОСОБИСТІСНО ОРІЄНТОВАНА ОСВІТА В ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ

Самойлова Н.В. СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ СУТНОСТІ ВАЛЕОЛОГІЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ СТУДЕНТІВ

Симоненко М.В. ОСОБИСТІСНИЙ КОМПОНЕНТ ЯК ОСНОВА ФОРМУВАННЯ ПОЛІКУЛЬТУРНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ВИКЛАДАЧІВ ІНОЗЕМНИХ МОВ

Султанова Е. В. ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ САМОАКТУАЛІЗАЦІЇ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ МУЗИКИ

Фесенко Є.A. ОСОБЛИВОСТІ НАВЧАННЯ ОРФОГРАФІЇ ФРАНЦУЗЬКОЇ МОВИ НА І КУРСІ МОВНОЇ СПЕЦІАЛЬНОСТІ

Шахматова Т.В. ТЕОРЕТИЧНИЙ АНАЛІЗ КРИТЕРІЇВ ТА ПОКАЗНИКІВ СФОРМОВАНОСТІ ДІЛОВИХ ЯКОСТЕЙ У МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ЕКОНОМІЧНОГО ПРОФІЛЮ

РОЗДІЛ 5. СОЦІАЛЬНА ПЕДАГОГІКА

Запорожець О.П. СОЦІАЛЬНА СКЛАДОВА ОСВІТНЬОГО СЕРЕДОВИЩА: ПСИХОФІЗІОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ

Копилова С.В. СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ДИТЯЧИХ ОЗДОРОВЧИХ ЗАКЛАДІВ

Степанова О.А. КАПРОЛАЛІЯ ЯК РІЗНОВИД ПІДЛІТКОВИХ ДЕВІАЦІЙ

РОЗДІЛ 6. СУЧАСНІ ПЕДАГОГІЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ

Гулівата І.О., Заболотний В.Ф. ДЕМОНСТРАЦІЙНІ КОМП’ЮТЕРНІ МОДЕЛІ ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ ПРОСТОРОВОЇ УЯВИ

Заболотний В.Ф. МУЛЬТИМЕДІА В СИСТЕМІ НАВЧАННЯ УЧНІВ РОЗВ’ЯЗУВАННЯ ФІЗИЧНИХ ЗАДАЧ

Одновол Д.Г. ПОПЕРЕДНЯ ПІДГОТОВКА ДО ВПРОВАДЖЕННЯ МАТЕМАТИЧНИХ ПАКЕТІВ ПРОГРАМ (МПП) У ПРОЦЕС ВИВЧЕННЯ ФІЗИКИ ТА ІНТЕГРАЦІЯ В ЗАГАЛЬНИЙ ОСВІТНІЙ ПРОЦЕС

Симонова М.Г. ЕЛЕКТРОННИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПОСІБНИК ЕЛЕКТИВНОГО КУРСУ ЯК ЗАСІБ ІНДИВІДУАЛІЗАЦІЇ ТА ДИФЕРЕНЦІАЦІЇ НАВЧАННЯ МАТЕМАТИКИ УЧНІВ ГУМАНІТАРНОГО ПРОФІЛЮ

Соколов Є.П. “ФОРОПТРИКА” – СПЕЦІАЛЬНЕ УЗАГАЛЬНЮЮЧЕ ЗАНЯТТЯ: З ДОСВІДУ НАВЧАННЯ НА ФАКУЛЬТЕТІ ДОВУЗІВСЬКОЇ ПІДГОТОВКИ

Сусь Б.А., Мисліцька Н.А. ЕЛЕКТРОННЕ ПРЕДСТАВЛЕННЯ ПРОБЛЕМНИХ ПИТАНЬ З ФІЗИКИ ЯК ЗАСІБ АКТИВІЗАЦІЇ ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ ПРОФІЛЬНОЇ ШКОЛИ