Завантажити номер одним файлом

ТИТУЛЬНА СТОРІНКА

ЗМІСТ

РОЗДІЛ 1. МЕТОДОЛОГІЯ ТА ІСТОРІЯ ПЕДАГОГІКИ

Т.Д. Тхоржевська ВПЛИВ ХРИСТИЯНСТВА НА РОЗВИТОК СВІТСЬКОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ НАУКИ В СУЧАСНІЙ УКРАЇНІ

С.Б. Бричок ВІДОБРАЖЕННЯ ПЕДАГОГІЧНИХ ПОГЛЯДІВ CОФІЇ РУСОВОЇ У ПУБЛІКАЦІЯХ ЖУРНАЛУ “СВІТЛО” (1910-1914 РР.)

В.М. Кузик ІСТОРИКО-ПЕДАГОГІЧНИЙ ОГЛЯД СКАУТСЬКИХ ПІДРУЧНИКІВ ТА ПОСІБНИКІВ

Н.О. Матвеєва ДІЯЛЬНІСТЬ РАЙОННИХ ВІДДІЛІВ НАРОДНОЇ ОСВІТИ НА ШЛЯХУ ГРОМАДЯНСЬКОГО ВИХОВАННЯ (1945-1990 РР.)

М.Є. М’ясковський ВПЛИВ ПЕДАГОГІЧНОЇ НАУКИ АВСТРІЇ КІНЦЯ XVIII – ПОЧАТКУ XIX СТ. НА РОЗВИТОК ОСВІТИ ЄВРОПЕЙСЬКИХ ДЕРЖАВ

Л.Є. Пєтухова ХАРАКТЕРНІ РИСИ ТРАНСФОРМАЦІЇ СИСТЕМИ ПІДГОТОВКИ ПЕДАГОГІЧНИХ КАДРІВ ПОЗАШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ ПРОТЯГОМ XX СТОЛІТТЯ

Л.З. Проців ПРОБЛЕМА САМОВИХОВАННЯ ОСОБИСТОСТІ В ЕПІСТОЛЯРНІЙ СПАДЩИНІ УКРАЇНСЬКИХ ПИСЬМЕННИКІВ МІЖВОЄННОЇ ДОБИ

І.В. Стражнікова ДІЯЛЬНІСТЬ БІБЛІОТЕК ГАЛИЧИНИ ЯК ФАКТОР ФОРМУВАННЯ ВИСОКОІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ, НАЦІОНАЛЬНО СВІДОМОЇ ОСОБИСТОСТІ (20-30-ТІ РР. ХХ СТ.)

В.Л. Федяєва СІМЕЙНА ПЕДАГОГІКА В НАУКОВОМУ ДОРОБКУ РОСІЙСЬКИХ УЧЕНИХ КІНЦЯ XIX – ПОЧАТКУ XX СТОЛІТТЯ

Ю.А. Щербяк ЗНАЧЕННЯ УКРАЇНСЬКОЇ БОГОСЛОВСЬКОЇ ШКОЛИ В НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ДУХОВЕНСТВА В ГАЛИЧИНІ (ПЕРША ПОЛОВИНА ХХ СТ.)

РОЗДІЛ 2. ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА НАВЧАННЯ

Ю.С. Рамський, С.О. Лещук ОРГАНІЗАЦІЯ ПРАКТИЧНОЇ РОБОТИ УЧНІВ НА ОСНОВІ ВИКОРИСТАННЯ НАВЧАЛЬНО-ІНФОРМАЦІЙНОГО СЕРЕДОВИЩА “ІНФОНІС”

О.М. Андрієць СИСТЕМА ВПРАВ ДЛЯ РОБОТИ З НАУКОВО-НАВЧАЛЬНИМ ТЕКСТОМ У СТАРШИХ КЛАСАХ З ПОГЛИБЛЕНИМ ВИВЧЕННЯМ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ

О.В. Бєляєва МЕХАНІЗМИ АУДІЮВАННЯ ТА ШЛЯХИ ЇХ РОЗВИТКУ У ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ

В.Г. Гетта, С.В. Горчинський РОЛЬ ТЕХНІЧНОЇ ТВОРЧОСТІ У ФОРМУВАННІ І РОЗВИТКУ ІНТЕРЕСУ УЧНІВ ДО ТРУДОВОГО НАВЧАННЯ

В.В. Денисенко ПРОБЛЕМА ШКІЛЬНОЇ НЕУСПІШНОСТІ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ ТА ШЛЯХИ ЇЇ ПОДОЛАННЯ

Н.В. Місяк МОВНА ТА МОВЛЕННЄВА КОМПЕТЕНЦІЯ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ

Н.В. Манько ОСОБЛИВОСТІ МОВЛЕННЄВОГО РОЗВИТКУ ДІТЕЙ РАННЬОГО ВІКУ (РЕЗУЛЬТАТИ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ)

Н.А. Марецька ФОРМУВАННЯ МОВНОЇ КАРТИНИ СВІТУ В ПСИХОЛІНГВІСТИЧНІЙ ПРОЕКЦІЇ НА КУЛЬТУРОЗНАВЧУ КОМПЕТЕНЦІЮ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ

О.Б. Полєвікова ВИХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЇ РОБОТИ НАД ТВОРЧИМИ ВПРАВАМИ

Г.М. Семашкіна, Т.М. Москова СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ТЕРМІНОЛОГІЧНОЇ ЛЕКСИКИ З ПРИРОДОЗНАВСТВА (РОЗДІЛ “РОСЛИНИ”)

Л.А. Сухіна РОЗВ’ЯЗУВАННЯ ЗАДАЧ РІЗНИМИ СПОСОБАМИ ЯК ЗАСІБ РОЗВИТКУ МИСЛЕННЯ УЧНІВ

С.І. Тюпа ПРЕДМЕТ “СУЧАСНІ ІНОЗЕМНІ МОВИ” У СТАРШІЙ ШКОЛІ ВЕЛИКОЇ БРИТАНІЇ: ТЕНДЕНЦІЇ І ПЕРСПЕКТИВИ

О.В. Федорова МЕТОДИ І ПРИЙОМИ ФОРМУВАННЯ КОМУНІКАТИВНО-МОВЛЕННЄВИХ УМІНЬ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ ІЗ ТЯЖКИМИ МОВЛЕННЄВИМИ ВАДАМИ

Н.І. Черепаня ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ПІДГОТОВКИ ДИТИНИ ДО ШКОЛИ

РОЗДІЛ 3. ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА ВИХОВАННЯ

О.І. Кисельова ФОРМУВАННЯ МОРАЛЬНОЇ СВІДОМОСТІ – ПЕРЕДУМОВА МОРАЛЬНОЇ ПОВЕДІНКИ СТАРШИХ ДОШКІЛЬНИКІВ

В.В. Колісніченко ДІАГНОСТИКО-ПРОФІЛАКТИЧНА РОБОТА З ПІДЛІТКАМИ, СХИЛЬНИМИ ДО АДИКТИВНОЇ ПОВЕДІНКИ

В.В. Колкунова ВИХОВАННЯ ТОЛЕРАНТНОСТІ У ПОЛІЕТНІЧНОМУ УЧНІВСЬКОМУ СЕРЕДОВИЩІ ЯК ПЕДАГОГІЧНА ПРОБЛЕМА

І.А. Нагрибельна ЗАСТОСУВАННЯ ТЕХНОЛОГІЙ ПРОБЛЕМНОГО НАВЧАННЯ НА УРОКАХ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ (ПОЧАТКОВА ЛАНКА ОСВІТИ)

О.А. Кузнецова ВИБІР У СИСТЕМІ ЦІННІСНОГО САМОВИЗНАЧЕННЯ ОСОБИСТОСТІ

І.О. Полєвіков МУЗИЧНА ШКОЛА В АСПЕКТІ ОСОБИСТІСНО ОРІЄНТОВАНОГО ВИХОВАННЯ

С.В. Скрипник ОСОБЛИВОСТІ СІЛЬСЬКОГО ВИХОВУЮЧОГО СЕРЕДОВИЩА ПРИ ОРГАНІЗАЦІЇ ЕКОЛОГІЧНИХ ТРЕНІНГІВ

Е.М. Фатєєва СІМ’Я ЯК СУБ’ЄКТ СОЦІАЛЬНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО ВПЛИВУ

К.В. Фатєєва ТОЛЕРАНТНІСТЬ У СУЧАСНОМУ ПОЛІКУЛЬТУРНОМУ СУСПІЛЬСТВІ

С.І. Якименко ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ РІВНІ ПІЗНАННЯ МОЛОДШИМИ ШКОЛЯРАМИ НАВКОЛИШНЬОГО СВІТУ

РОЗДІЛ 4. ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ

Б.М. Андрієвський ІНТЕГРОВАНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ВИКЛАДАЧА ВИЩОЇ ШКОЛИ

В.О. Вихрущ ПРИНЦИП ВАРІАТИВНОСТІ У ФОРМУВАННІ ПРОФЕСІЙНИХ КОМПЕТЕНЦІЙ СТУДЕНТІВ-ПЕРШОКУРСНИКІВ ПЕДАГОГІЧНИХ ВУЗІВ

Г.О. Нагорна ЦІЛІСНІСТЬ ТА ІЄРАРХІЧНІСТЬ ЯК ОСНОВНІ ВЛАСТИВОСТІ ПРОФЕСІЙНОГО МИСЛЕННЯ МАЙБУТНЬОГО МУЗИКАНТА

В.П. Олексенко САМОСТІЙНА РОБОТА СТУДЕНТІВ – ОДИН ІЗ ВАЖЛИВИХ ЧИННИКІВ РОЗВИТКУ ОСОБИСТОСТІ

К.Б. Авраменко ПЕРСПЕКТИВНІ ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДИКО-МАТЕМАТИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ ВЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ

Н.М. Борисенко МОЖЛИВОСТІ СПЕЦКУРСІВ ЕКОЛОГІЧНОГО СПРЯМУВАННЯ У СТАНОВЛЕННІ СВІТОГЛЯДНИХ ПОЗИЦІЙ СТУДЕНТСТВА

Д.О. Вельдбрехт АКТИВІЗАЦІЯ ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СТУДЕНТІВ ПІД ЧАС ВИВЧЕННЯ ГЕОМЕТРІЇ

А.А. Вихрущ ПІДГОТОВКА ВЧИТЕЛЯ ДО ОРГАНІЗАЦІЇ ДІАЛОГІЧНОГО МОВЛЕННЯ УЧНІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ НА УРОКАХ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ

Т.В. Гора СТРУКТУРА СПРИЙНЯТТЯ СТАРШОКЛАСНИКАМИ ОСОБИСТІСНО-РОЛЬОВОЇ ПОЗИЦІЇ ВЧИТЕЛЯ ЯК УМОВА ЕФЕКТИВНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО СПІЛКУВАННЯ

О.В. Грушко АКТИВІЗАЦІЯ ТВОРЧОГО ПОТЕНЦІАЛУ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ У ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ КУРСУ “ВСТУП ДО СПЕЦІАЛЬНОСТІ”

О.А. Гудовсек СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ПЕДАГОГІВ ДО РОБОТИ У ЗАКЛАДАХ ПОЗАШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ

О.О. Заболотська ФОРМУВАННЯ ІНДИВІДУАЛЬНОГО СТИЛЮ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ-СЛОВЕСНИКА

В.І. Завіна ВИКОРИСТАННЯ ПЕДАГОГІЧНИХ ТЕКСТІВ ДЛЯ ФОРМУВАННЯ ПІЗНАВАЛЬНО-ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ВЧИТЕЛЯ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ

Л.В. Ізотова РОЗВИТОК ТВОРЧИХ ЗДІБНОСТЕЙ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ ПІД ЧАС РОЗВ’ЯЗУВАННЯ АРИФМЕТИЧНИХ ЗАДАЧ

С.І. Кара ОСОБИСТІСНА ОРІЄНТАЦІЯ ПЕДАГОГІЧНОЇ ПРАКТИКИ ЯК УМОВА ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ

О.М. Кіскіна ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПЕДАГОГІЧНА РОБОТА ВИХОВАТЕЛІВ І ЗАВІДУВАЧА ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ ІЗ РОСІЙСЬКОМОВНИМ РЕЖИМОМ З РОЗВИТКУ УКРАЇНСЬКОГО МОВЛЕННЯ ДІТЕЙ

Ю.В. Кіщенко СУЧАСНІ ПРОГРАМИ ПІДГОТОВКИ ВЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ У ВЕЛИКІЙ БРИТАНІЇ

К.Я. Климова ПРО ПІДГОТОВКУ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ДО РОБОТИ З ДІАЛЕКТИЗМАМИ У ПОЧАТКОВИХ КЛАСАХ

Л.В. Коваль МОДЕРНІЗАЦІЯ ЗМІСТУ МЕТОДИКО-МАТЕМАТИЧНОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ З ПОЧАТКОВОЇ ОСВІТИ: КОМПЕТЕНТНІСНИЙ ПІДХІД

О.Г. Коханко МОДЕЛЬ ПОЕТАПНОГО ФОРМУВАННЯ У СТУДЕНТІВ КОМПЛЕКСНИХ УМІНЬ ПРОЕКТУВАННЯ УРОКУ НА ЗАСАДАХ МАТРИЧНО-МОДУЛЬНОГО ПІДХОДУ

А.М. Крамаренко КОМПЕТЕНТНІСНИЙ ПІДХІД У ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ ДО ГУМАНІЗАЦІЇ ПЕДАГОГІЧНОГО ПРОЦЕСУ

Н.П. Краснова ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНИХ ЦІННІСНИХ ОРІЄНТАЦІЙ ЯК ЦІЛЬ ВИХОВАННЯ У ВУЗІ

О.І. Крюкова ХРИСТИЯНСЬКО-ПРАВОСЛАВНІ ЦІННОСТІ У ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІЙ ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ

О.В. Левчук МЕТАПРЕДМЕТ ЯК ЗАСІБ ІНТЕГРАЦІЇ ПРИРОДНИЧО-МАТЕМАТИЧНОЇ ТА СПЕЦІАЛЬНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ЕКОНОМІСТІВ-АГРАРІЇВ

Ю.В. Лелюх МОДЕЛЬ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ГОТОВНОСТІ СТУДЕНТА ДО ОРГАНІЗАЦІЇ КОМУНІКАТИВНО-МОВЛЕННЄВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ НА УРОКАХ ЧИТАННЯ

О.О. Морев АНАЛІЗ ГОТОВНОСТІ ВЧИТЕЛІВ ТРУДОВОГО НАВЧАННЯ ДО ВПРОВАДЖЕННЯ ІННОВАЦІЙ НА УРОКАХ З ТРУДОВОЇ, ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ

Л.І. Новицька РОЛЬ ПРИКЛАДНИХ ЗАДАЧ У СИСТЕМІ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ ФАХІВЦЯ-АГРАРІЯ

М.П. Пантюк СПЕЦИФІКА ПІДГОТОВКИ ВЧИТЕЛІВ ДО ТРУДОВОГО ВИХОВАННЯ УЧНІВ У ВІТЧИЗНЯНІЙ ПЕДАГОГІЦІ ПОЧАТКУ ХХ СТ.

Л.М. Покорна КУЛЬТУРОЗНАВЧА СПРЯМОВАНІСТЬ ПІД ЧАС ФОРМУВАННЯ СОЦІОКУЛЬТУРНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ

Л.О. Рехтета ПРОБЛЕМИ ОРГАНІЗАЦІЇ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ З МАТЕМАТИКИ СТУДЕНТІВ ПЕРШОГО КУРСУ ПЕДАГОГІЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ

Л.О. Савченко ПРОБЛЕМА ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНО-ЦІННІСНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ

Н.В. Слюсаренко ГРА ТА ЇЇ ВИКОРИСТАННЯ В ПРОЦЕСІ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ

А.К. Солодка НАВЧАННЯ ІНІЦІАТИВНОГО МОВЛЕННЯ В ПРОЦЕСІ МІЖКУЛЬТУРНОЇ КОМУНІКАЦІЇ

Л.Г. Сугейко ФОРМУВАННЯ КАЛІГРАФІЧНИХ НАВИЧОК СТУДЕНТІВ – ПЕРЕДУМОВА ЯКОСТІ ПИСЬМА МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ

Н.Г. Тіхонова ПІДГОТОВКА СТУДЕНТІВ ДО СПІЛЬНОЇ РОБОТИ З БАТЬКАМИ УЧНІВ ІЗ ЕКОЛОГІЧНОГО ВИХОВАННЯ

О.В. Хмизова ФОРМУВАННЯ ЛІДЕРСЬКОЇ ПОЗИЦІЇ У МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ ЯК СКЛАДОВОЇ ЇХ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ

С.Б. Черепанова НЕОБХІДНІСТЬ ФОРМУВАННЯ СОЦІОКУЛЬТУРНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ У СТУДЕНТІВ

І.В. Швецова ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ ДО РОЗВИТКУ ТОЛЕРАНТНИХ ЯКОСТЕЙ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ (ПОВАГИ ДО ДОРОСЛИХ)

Г.Р. Шпиталевська ПІДГОТОВКА МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ДО ВИХОВАННЯ ТОЛЕРАНТНОСТІ В МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ НА УРОКАХ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ

Т.В. Яцула ГУМАНІСТИЧНО-СИНЕРГЕТИЧНИЙ ПІДХІД ЯК КОНЦЕПТУАЛЬНА ОСНОВА ПРОФЕСІЙНОГО РОЗВИТКУ ВЧИТЕЛЯ-ВИХОВАТЕЛЯ

РОЗДІЛ 5. СОЦІАЛЬНА ПЕДАГОГІКА

Ю.Й. Поліщук ПРОБЛЕМА ОСМИСЛЕННЯ ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНИХ ЗАСАД ПРОЦЕСУ СОЦІАЛІЗАЦІЇ МОЛОДІ У КОНТЕКСТІ ДІЯЛЬНОСТІ МОЛОДІЖНИХ ОБ`ЄДНАНЬ В УКРАЇНІ (ХІХ – ПОЧ. ХХ СТ.)

І.В. Гриценко МИСТЕЦТВО ЯК ЗАСІБ СОЦІАЛІЗАЦІЇ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ

О.Ю. Пришляк ПРАКТИЧНА ПІДГОТОВКА СОЦІАЛЬНИХ ПЕДАГОГІВ: ВІТЧИЗНЯНИЙ І ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД

РОЗДІЛ 6. СУЧАСНІ ПЕДАГОГІЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ

О.І. Іваницький РОЗРОБКА І ВИКОРИСТАННЯ КОМП’ЮТЕРНИХ ЛАБОРАТОРНИХ РОБІТ У ТЕХНОЛОГІЯХ НАВЧАННЯ ФІЗИКИ

М.К. Шеремет, О.Б. Качуровська НОВІ КОМП’ЮТЕРНІ ТЕХНОЛОГІЇ У СИСТЕМІ КОРЕКЦІЙНОЇ ОСВІТИ

Т.С. Нестеренко, О.А. Гуцаленко ВИКОРИСТАННЯ КОМП’ЮТЕРА В НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОМУ ПРОЦЕСІ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ

Є.О. Співаковська-Ванденберг ФУНКЦІОНАЛЬНІ МОЖЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ПРИ ВИВЧЕННІ ЗАРУБІЖНОЇ ЛІТЕРАТУРИ