Завантажити номер одним файлом

ТИТУЛЬНА СТОРІНКА

ЗМІСТ

РОЗДІЛ 1. МЕТОДОЛОГІЯ ТА ІСТОРІЯ ПЕДАГОГІКИ

Н.П. Дічек ТЕРМІНОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ ПРОБЛЕМИ ПЕДАГОГІЧНОГО НОВАТОРСТВА В ІСТОРІЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ

В.Л. Федяєва СІМЕЙНЕ ВИХОВАННЯ В НАУКОВОМУ ДОРОБКУ ВІТЧИЗНЯНИХ ПРОСВІТНИКІВ ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ XIX СТОЛІТТЯ

О.Г. Ярошенко, О.М. Донік ПЕРЕХІД ДО СТАБІЛЬНОГО ПІДРУЧНИКА З ХІМІЇ В УКРАЇНСЬКІЙ РСР ТА ЙОГО ВДОСКОНАЛЕННЯ (1933–1959 РР.)

Л.Д. Березівська РЕФОРМА ВНУТРІШНЬОГО ЗМІСТУ ШКОЛИ В УРСР 1924-1927 РР. У КОНТЕКСТІ СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНИХ ТА СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ ДЕТЕРМІНАНТ

В.В. Кузьменко СТАНОВЛЕННЯ ЗМІСТУ ТЕРМІНА “НАУКОВА КАРТИНА СВІТУ” В ПРИРОДНИЧИХ НАУКАХ

Л.Б. Кулікова ДО ІСТОРІЇ ПИТАННЯ ПРО СПЕЦІАЛЬНЕ ВИВЧЕННЯ КЛАСИЧНОЇ ГРЕКО-РИМСЬКОЇ МІФОЛОГІЇ В АНТИЧНИЙ ЧАС

А.Ю. Куріченко ІСТОРИЧНИЙ ЕКСКУРС У ПЕДАГОГІЧНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ

Л.В. Пироженко ОСОБЛИВОСТІ РЕФОРМУВАННЯ ЗМІСТУ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ У СЕРЕДИНІ 50-Х – НА ПОЧАТКУ 60-Х РР. ХХ СТ.

І.А. Скоморовська СТАН ЧИТАЛЬНИЦТВА ДІТЕЙ ТА МОЛОДІ У ГАЛИЧИНІ (1919-1939 РР.)

Н.В. Слюсаренко ТРУДОВА ПІДГОТОВКА МОЛОДІ: ПРОРАХУНКИ ТА ШЛЯХИ ЇХ ПОДОЛАННЯ

Л.С. Смолінчук ОЛЕКСАНДР ЗАЛУЖНИЙ ПРО ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ВИКОРИСТАННЯ МЕТОДУ ТЕСТІВ У ПЕДАГОГІЧНІЙ ПРАКТИЦІ 20-30-Х РР. ХХ СТ.

О.У. Холтобіна ВИТОКИ І ПОНЯТТЄВО-ТЕРМІНОЛОГІЧНИЙ АПАРАТ ПЕДАГОГІЧНОЇ ІННОВАТИКИ

РОЗДІЛ 2. ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА НАВЧАННЯ

М.І. Пентилюк ПРОБЛЕМА УРОКУ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ В СУЧАСНІЙ ЛІНГВОДИДАКТИЦІ

Н.А. Воронова МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ

О.І. Гедвілло, І.О. Носова МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ВИВЧЕННЯ КОНСТРУКЦІЙНИХ МАТЕРІАЛІВ У 9 КЛАСІ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ

В.О. Довдер МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ФОРМУВАННЯ ТЕХНОЛОГІЧНИХ УМІНЬ УЧНІВ 5 КЛАСІВ

Л.І. Мамчур КОМУНІКАТИВНА СПРЯМОВАНІСТЬ У НАВЧАННІ – ВАЖЛИВА УМОВА ФОРМУВАННЯ НАЦІОНАЛЬНОМОВНОЇ ОСОБИСТОСТІ

М.М. Марусинець СКЛАДОВІ ГОТОВНОСТІ ДИТИНИ ДО СИСТЕМАТИЧНОГО НАВЧАННЯ В ШКОЛІ

Т.О. Кот ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ РІЗНИХ МЕТОДІВ ТА ПРИЙОМІВ РОБОТИ З ДІТЬМИ МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ ЩОДО ФОРМУВАННЯ МОРАЛЬНО-ЕТИЧНИХ СУДЖЕНЬ НА УРОКАХ ЧИТАННЯ (ПІД ЧАС ВИВЧЕННЯ ПРОЗОВИХ ТВОРІВ)

О.М. Міщеня ФІЛОСОФСЬКІ ЗАСАДИ ПРОЦЕСУ ФОРМУВАННЯ ГРОМАДЯНСЬКОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ОСОБИСТОСТІ

М.М. Сидорович СЕРЕДОВИЩЕ НАВЧАННЯ БІОЛОГІЇ ЯК НЕОБХІДНА СКЛАДОВА ЗАКЛАДАННЯ ОСНОВ ТЕОРЕТИЧНОГО МИСЛЕННЯ В УЧНІВ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ

РОЗДІЛ 3. ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА ВИХОВАННЯ

Є.С. Барбіна КАТЕГОРІЇ ЗАГАЛЬНОГО Й ОСОБЛИВОГО У ВИХОВНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ СУЧАСНОЇ ШКОЛИ ТА ПОЗАШКІЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ У КОНТЕКСТІ СИСТЕМНОГО ПІДХОДУ

А. Маргашинський СІМ'Я В ЦИРКУЛЯРНІЙ МОДЕЛІ І FACES IV ДАВИДА X. ОЛСОНА

Г.М. Александрова ДО ВИЗНАЧЕННЯ СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНИХ МОЖЛИВОСТЕЙ ЧЕСТІ В ПАРАДИГМІ ПОСТНЕКЛАСИЧНОЇ ФІЛОСОФІЇ ОСВІТИ

В.М. Бордюк ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ ЦІННІСНОЇ СИСТЕМИ СТАРШОКЛАСНИКІВ (ЖИТТЄТВОРЧИЙ АСПЕКТ)

І.В. Волошанська СУБ’ЄКТ-СУБ’ЄКТНІ СТОСУНКИ У ПРОЦЕСІ ВИХОВАННЯ ЯК НЕОБХІДНА УМОВА ЙОГО ДЕМОКРАТИЗАЦІЇ

В.В. Вострікова ОСОБЛИВОСТІ ПРОФЕСІЙНОЇ ОРІЄНТАЦІЇ СТАРШОКЛАСНИКІВ НА ПРОФЕСІЮ ВЧИТЕЛЯ ГУМАНІТАРНОГО ПРОФІЛЮ

Т.В. Дячкова МЕТА ВИХОВАННЯ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ РОЗВИТКУ УКРАЇНСЬКОЇ ДЕРЖАВИ

І.В. Єсьман ПИТАННЯ ГУМАНІСТИЧНОГО ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ В СІМ’Ї В ПЕДАГОГІЧНІЙ СПАДЩИНІ В. О. СУХОМЛИНСЬКОГО

Х.В. Кметь ІГРОВА ДІЯЛЬНІСТЬ У ЗАКЛАДАХ ВІДПОЧИНКУ: ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПЕДАГОГІЧНІ ЗАСАДИ

Г.М. Кондратенко, О.В. Рідкоус ПРОБЛЕМИ МОРАЛЬНОГО ВИХОВАННЯ В ІСТОРІЇ ЗАРУБІЖНОЇ ПЕДАГОГІКИ

В.М. Марків ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ КУЛЬТУРИ СПІЛКУВАННЯ У ПІДЛІТКІВ

Г.М. Розлуцька РОЛЬ ПОЛІКУЛЬТУРНОСТІ У ВИХОВАННІ УКРАЇНСЬКОЇ МОЛОДІ

О.А. Степанова АРХЕТИПИ ХРИСТИЯНСЬКОГО ВИХОВАННЯ У СПАДЩИНІ АПОСТОЛЬСЬКИХ МУЖІВ

В.А. Суржанська КРИТЕРІЇ, ПОКАЗНИКИ ТА РІВНІ ПІЗНАВАЛЬНОЇ АКТИВНОСТІ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ

А.Л. Шипко ДИТЯЧО-ЮНАЦЬКИЙ ТУРИЗМ В УКРАЇНІ ЯК ЗАСІБ ВИХОВАННЯ ОСОБИСТОСТІ

РОЗДІЛ 4. ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ

Є.П. Голобородько СПІЛКУВАННЯ: ВИДИ, ФУНКЦІЇ, ЗАСОБИ

Л.Л. Хоружа ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ЕТИКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ У КОНТЕКСТІ КОМПЕТЕНТНІСНО СПРЯМОВАНОЇ ОСВІТИ

С.В. Бобиль, Л.О. Стребуль ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ ЛІНГВОКУЛЬТУРОЛОГІЧНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ ПРИ НАВЧАННІ СТУДЕНТІВ-ІНОЗЕМЦІВ УКРАЇНСЬКІЙ (РОСІЙСЬКІЙ) МОВІ

І.Т. Богданов ПРАКТИКУМ ІЗ РОЗВ’ЯЗУВАННЯ ФІЗИЧНИХ ЗАДАЧ ТЕХНІЧНОГО ЗМІСТУ В ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ

І.В. Валуєва АКТУАЛЬНІ НАПРЯМКИ ФОРМУВАННЯ ФОНЕТИЧНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ

О.В. Васильєва ПСИХОЛОГІЧНА КУЛЬТУРА МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ В ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ

А.В. Воробйова ОСОБЛИВОСТІ НАВЧАЛЬНО-ПРАКТИЧНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ З УЧНЯМИ МОЛОДШИХ КЛАСІВ ІЗ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФОРМУВАННЯ ВМІНЬ ГОВОРІННЯ

Н.А. Глузман СПЕЦКУРС “ТЕКСТОВІ ЗАДАЧІ НА ПРОПОРЦІЙНУ ЗАЛЕЖНІСТЬ В ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ” В КОНТЕКСТІ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ

А.О. Грищук ОРГАНІЗАЦІЯ ПРАКТИКУМУ НА ЕОМ ЗА МОДУЛЬНО-РЕЙТИНГОВОЮ ТЕХНОЛОГІЄЮ НАВЧАННЯ ПРИ ПІДГОТОВЦІ ІНЖЕНЕРА-ПЕДАГОГА З КОМП’ЮТЕРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

О.А. Гуцаленко, Т.C. Нестеренко ОСОБЛИВОСТІ НЕВЕРБАЛЬНОГО СПІЛКУВАННЯ В ДІЯЛЬНОСТІ ВЧИТЕЛЯ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ

І.В. Довженко ПСИХОЛІНГВІСТИЧНІ ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОГО МОВЛЕННЯ СТУДЕНТІВ

Т.П. Запорожець МІСЦЕ ТЕАТРАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В ЕСТЕТИЧНОМУ ВИХОВАННІ МАЙБУТНІХ ЮРИСТІВ

В.В. Зданюк ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ЗАСТОСУВАННЯ КОМПЕТЕНТНІСНОГО ПІДХОДУ В ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ

Н.М. Зорька МОЖЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ТЕХНОЛОГІЇ УКРУПНЕНИХ ДИДАКТИЧНИХ ОДИНИЦЬ (УДО) У НАВЧАННІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ РОСІЙСЬКОЇ МОВИ

Т.В. Зубенко ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МІЖПРЕДМЕТНИХ ЗВ’ЯЗКІВ У ПРОЦЕСІ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМУНІКАТИВНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ

О.А. Зуброва ПРОФЕСІЙНІ ОСОБИСТІСНІ ЯКОСТІ У КОНТЕКСТІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ ВЧИТЕЛЯ

О.Г. Каверіна ПЕДАГОГІЧНА ІНТЕГРАЦІЯ ЯК СУТТЄВИЙ ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ ЦІЛІСНИХ СИСТЕМ ЗНАНЬ МАЙБУТНІХ ІНЖЕНЕРІВ З ІНОЗЕМНОЇ МОВИ

І.І. Кислинська ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ПЕРЕВІРКА ЕФЕКТИВНОСТІ МЕТОДУ ДІЛОВИХ ІГОР У СИСТЕМІ ПІДГОТОВКИ СПЕЦІАЛІСТІВ-БУХГАЛТЕРІВ

Л.І. Ковальчук ІСТОРИЧНО-ПЕДАГОГІЧНЕ ІНФОРМУВАННЯ ВЧИТЕЛЯ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ ЯК ЕЛЕМЕНТ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ

А.М. Коломієць ІНФОРМАЦІЙНА КУЛЬТУРА ВЧИТЕЛЯ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ: РІВНІ, КРИТЕРІЇ, ПОКАЗНИКИ

В.В. Кострач ДОСЛІДНО-ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ПЕРЕВІРКА ЕФЕКТИВНОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНИХ УМОВ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНИХ УМІНЬ МАЙБУТНІХ ОФІЦЕРІВ-ПСИХОЛОГІВ

М.В. Кошелєв СПІРАЛЬНА МОДЕЛЬ ПЕДАГОГІЧНОГО ПРОГНОЗУВАННЯ ЕФЕКТИВНОГО НАВЧАННЯ

І.М. Лапшина ВПРОВАДЖЕННЯ ГРУПОВИХ ФОРМ НАВЧАННЯ У ЛІНГВОДИДАКТИЧНУ ПІДГОТОВКУ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ

Н.В. Мараховська ЛІДЕРСЬКА ПОЗИЦІЯ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ ЯК СКЛАДОВА ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ

І.П. Марчук ПРОФЕСІЙНО-МОРАЛЬНІ ЯКОСТІ СУЧАСНОГО ПРАВООХОРОНЦЯ ЯК ДОМІНАНТА УСПІШНОСТІ ЙОГО ФАХОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

О.М. Масюк ФОРМУВАННЯ КРИТИЧНОГО СТИЛЮ ДІЯЛЬНОСТІ СТУДЕНТІВ ЯК ВАЖЛИВЕ ЗАВДАННЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ

В.В. Матіяш РОЛЬ ЕТИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ У ПРОФЕСІЙНОМУ СТАНОВЛЕННІ ВЧИТЕЛЯ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ

А.В.Міняйлова ГУМАНІСТИЧНЕ ВИХОВАННЯ СТУДЕНТІВ ВИЩИХ ТЕХНІЧНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ ЯК ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНА ПРОБЛЕМА

В.Л. Мозговий ПРОФЕСІЙНО-ПЕДАГОГІЧНА ГОТОВНІСТЬ ІНЖЕНЕРІВ-ПЕДАГОГІВ АГРАРНОГО ПРОФІЛЮ: ТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ

Л.Б. Нікіфорова СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНИЙ ПОРТРЕТ СТУДЕНТА В КОНТЕКСТІ ЕМОЦІЙНОЇ КУЛЬТУРИ ОСОБИСТОСТІ

Г.М. Ніщук ОЗНАЙОМЛЕННЯ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ІЗ ЗМІСТОМ ПІДГОТОВКИ ДИТИНИ ДО ШКОЛИ У ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНИХ ДИСЦИПЛІН

І.О. Пальшкова ПРОФЕСІЙНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ ЯК ВАЖЛИВА СКЛАДОВА ПРОФЕСІЙНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ КУЛЬТУРИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ

Л.А. Пермінова РОЗВИТОК ПРОФЕСІЙНОЇ МАЙСТЕРНОСТІ ВЧИТЕЛЯ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ У ПРОЦЕСІ САМООСВІТИ

О.М. Пинзеник ОБҐРУНТУВАННЯ ПРОГРАМИ ДОСЛІДЖЕННЯ РОЗВИТКУ ПРОФЕСІЙНОЇ МАЙСТЕРНОСТІ ВИКЛАДАЧА ВИЩОЇ ШКОЛИ

Л.М. Рогачова ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНИХ ЗНАНЬ І УМІНЬ ЗАСОБАМИ ОСВІТНІХ ТЕХНОЛОГІЙ У КУРСІ “МАТЕРІАЛОЗНАВСТВО І КОНСТРУКЦІЙНІ МАТЕРІАЛИ”

Н.М. Сіранчук ФОРМУВАННЯ ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ДО ОПРАЦЮВАННЯ ПРОЕКТИВНОЇ МОДЕЛІ РОЗВИТКУ ОБРАЗНОГО МОВЛЕННЯ УЧНІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ

Л.Л. Сушенцева ОСОБЛИВОСТІ ПІДГОТОВКИ ІНЖЕНЕРА-ПЕДАГОГА У ВИЩОМУ ТЕХНІЧНОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ

Л.З. Тархан ЗМІСТ І СТРУКТУРНІ КОМПОНЕНТИ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ІНЖЕНЕРА-ПЕДАГОГА

О.А. Телещак ВИХІДНЕ ТЕСТУВАННЯ ПРИ ВИКЛАДАННІ БЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ У ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ

О.М. Ткаченко ЕТНОПЕДАГОГІЧНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ ВЧИТЕЛЯ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ

С.С. Томіліна ПРОФЕСІЙНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ СУЧАСНОГО ПЕДАГОГА

О.М. Торубара МОТИВАЦІЙНА СФЕРА ОСОБИСТОСТІ СУЧАСНОГО СТУДЕНТА: ФАКТОРИ ТА УМОВИ ФОРМУВАННЯ В ПРОЦЕСІ ПРОФЕСІЙНОГО СТАНОВЛЕННЯ

М.О. Ховрич, С.М. Єрмак ВПРОВАДЖЕННЯ МОДУЛЬНОГО НАВЧАННЯ ПРИ ВИВЧЕННІ ДИСЦИПЛІН ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНОГО НАПРЯМКУ

Є.С. Швець ОРГАНІЗАЦІЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ З ІНОЗЕМНОЇ МОВИ

Л.Є. Шевнина ФОРМУВАННЯ ЖАНРОВОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ СТУДЕНТІВ-МЕНЕДЖЕРІВ СФЕРИ ТУРИСТИЧНОГО І ГОТЕЛЬНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ

Г.Б. Шульга СИСТЕМА ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНОЇ І МЕТОДИКО-МАТЕМАТИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ

К.О. Щедролосєва СУЧАСНИЙ СТАН ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ МАЙСТЕРНОСТІ ВЧИТЕЛЯ МУЗИКИ І ХУДОЖНЬОЇ КУЛЬТУРИ

РОЗДІЛ 5. СОЦІАЛЬНА ПЕДАГОГІКА

І.В. Гавриш УПРАВЛІННЯ ПРОЦЕСОМ РОЗПОВСЮДЖЕННЯ ОСВІТНІХ ІННОВАЦІЙ: СОЦІОКУЛЬТУРНИЙ АСПЕКТ

Т.В. Троянова СПАДКОЄМНІСТЬ У ПРОЦЕСІ СОЦІАЛІЗАЦІЇ ДІТЕЙ З ОСОБЛИВИМИ ПОТРЕБАМИ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ І ПОЧАТКОВОЇ ЛАНКИ ОСВІТИ

РОЗДІЛ 6. СУЧАСНІ ПЕДАГОГІЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ

Т.А. Ганніченко ІНТЕГРАЦІЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ КОМП’ЮТЕРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ

В.В. Кондратова ТЕХНОЛОГІЯ ЗАСТОСУВАННЯ КОМП’ЮТЕРНОЇ ГРАФІКИ У НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ МАЙБУТНІМИ ВЧИТЕЛЯМИ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ

Л.М. Меджитова ТЕСТУВАННЯ ЗІ ШКІЛЬНОГО КУРСУ ІНФОРМАТИКИ: ІНТЕРПРЕТАЦІЯ РЕЗУЛЬТАТІВ