Завантажити номер одним файлом

ТИТУЛЬНА СТОРІНКА

ЗМІСТ

РОЗДІЛ 1. МЕТОДОЛОГІЯ ТА ІСТОРІЯ ПЕДАГОГІКИ

В.Л. Федяєва СІМЕЙНЕ ВИХОВАННЯ У НАУКОВОМУ ДОРОБКУ К.Д.УШИНСЬКОГО

Г.М. Александрова ЧЕСТЬ ЯК ІДЕАЛ ЖИТТЄТВОРЧОСТІ ОСОБИСТОСТІ

О.М. Дутко ІДЕЯ ВІЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ У СПАДЩИНІ М.КОСТОМАРОВА (1817-1885)

В.В. Кузьменко ВПЛИВ ЗМІСТУ НАВЧАННЯ ПОЧАТКОВИХ НАРОДНИХ УЧИЛИЩ ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТТЯ НА ФОРМУВАННЯ У ДІТЕЙ НАУКОВОЇ КАРТИНИ СВІТУ

Н.М. Муляр ОСОБЛИВОСТІ МОРАЛЬНО-ЕТИЧНОГО ВИХОВАННЯ В УКРАЇНСЬКІЙ СІМ’Ї ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ ХІХ – ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТТЯ

М.П. Сахній ЗЕМСЬКА СИСТЕМА ПІДГОТОВКИ ВЧИТЕЛЬСЬКИХ КАДРІВ В УКРАЇНІ (КІНЕЦЬ ХІХ – ПОЧАТОК ХХ СТ.)

Н.В. Слюсаренко ПОГЛЯДИ ВІТЧИЗНЯНИХ ПЕДАГОГІВ ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ ХХ СТОЛІТТЯ НА ОРГАНІЗАЦІЮ ТРУДОВОЇ ПІДГОТОВКИ ПІДРОСТАЮЧОГО ПОКОЛІННЯ

Н.Г. Шарата ВИКОРИСТАННЯ ПРОГРЕСИВНИХ ІДЕЙ М.М. АРКАСА В ДІЯЛЬНОСТІ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ

РОЗДІЛ 2. ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА НАВЧАННЯ

М.І. Пентилюк, Р.В. Бродська ОСНОВНІ НАПРЯМИ МОВЛЕННЄВОГО РОЗВИТКУ УЧНІВ СЕРЕДНЬОЇ ШКОЛИ

В.В. Бурдун ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ СТВОРЕННЯ СИТУАЦІЇ УСПІХУ В УЧНІВ НА УРОКАХ ТРУДОВОГО НАВЧАННЯ

А.М. Гедзик СПЕЦИФІКА ФОРМУВАННЯ ГРАФІЧНИХ ПОНЯТЬ В УЧНІВ 5-9 КЛАСІВ НА УРОКАХ ТРУДОВОГО НАВЧАННЯ

Н.Б. Голуб УЧИТЕЛЬ І УЧНІ ЯК ТВОРЦІ Й УЧАСНИКИ ПЕДАГОГІЧНОГО СПІЛКУВАННЯ

Н.В. Дубова ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ ХУДОЖНЬО-КОНСТРУКТОРСЬКИХ ЗНАНЬ ТА ВМІНЬ УЧНІВ 5-9 КЛАСІВ У ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ ВИШИВКИ

Ю.В. Ковальчук ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ЕКОНОМІЧНИХ ПОНЯТЬ У ПРОЦЕСІ ТЕХНОЛОГІЧНОЇ ПІДГОТОВКИ УЧНІВ СІЛЬСЬКОЇ ШКОЛИ

О.В. Нагайчук ФОРМУВАННЯ ТА РОЗВИТОК ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИХ УМІНЬ ПІДЛІТКІВ У ПРОЦЕСІ ПРОЕКТНО-ТЕХНОЛОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

О.О. Петлюченко МАТЕМАТИЧНІ ЗАДАЧІ ЯК ІНТЕГРАТИВНИЙ ЧИННИК ВИКЛАДАННЯ ШКІЛЬНИХ КУРСІВ НАУКОВО-ПРИРОДНИЧИХ ДИСЦИПЛІН

Н.Л. Семенів СТРУКТУРНО-ФУНКЦІОНАЛЬНА МОДЕЛЬ ЕЛЕКТРОННОГО ПІДРУЧНИКА З УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ЯК СУЧАСНОГО ЗАСОБУ НАВЧАННЯ

М.М. Сидорович ЗАКОНОМІРНОСТІ ТЕОРЕТИЧНОГО БІОЛОГІЧНОГО ПІЗНАННЯ – ПРОВІДНІ ЧИННИКИ КОНСТРУЮВАННЯ ШКІЛЬНОГО КУРСУ ПРО ЖИВУ ПРИРОДУ

В.В. Харитонова ХУДОЖНЄ КОНСТРУЮВАННЯ ЯК СКЛАДОВА ПРОЕКТНО-ТЕХНОЛОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ

РОЗДІЛ 3. ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА ВИХОВАННЯ

В.Г. Бутенко АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ СУЧАСНОЇ ТЕОРІЇ І ПРАКТИКИ ЕСТЕТИЧНОЇ ОСВІТИ МОЛОДІ

В.В. Засименко ІЗ ІСТОРІЇ РОЗВИТКУ ЕТИКЕТНИХ ФОРМ СПІЛКУВАННЯ

О.А. Зуброва МІСЦЕ ПРОФЕСІЙНИХ ОСОБИСТІСНИХ ЯКОСТЕЙ У СТРУКТУРІ ОСОБИСТОСТІ

С.С. Кіхтенко ОБҐРУНТУВАННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ СТРУКТУРИ ПРОФОРІЄНТАЦІЙНОГО ШКІЛЬНОГО КЛУБУ ЯК ФОРМИ СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ РОБОТИ З ПРОФЕСІЙНОГО САМОВИЗНАЧЕННЯ, ОСОБИСТІСНОГО РОЗВИТКУ ТА РЕАЛІЗАЦІЇ ТВОРЧОГО ПОТЕНЦІАЛУ УЧНІВ 8-11 КЛАСІВ

Х.В. Кметь ЗМІСТОВЕ НАПОВНЕННЯ ІГРОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ У ЗАКЛАДАХ ВІДПОЧИНКУ

В.В. Колкунова РОЛЬОВА ГРА ЯК МЕТОД МОРАЛЬНОГО ВИХОВАННЯ ПІДЛІТКІВ

І.І. Корольова КУЛЬТУРОТВОРЧА ДІЯЛЬНІСТЬ ЯК СКЛАДОВА ОСВІТНЬО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ ВИЩОГО ПЕДАГОГІЧНОГО ЗАКЛАДУ

О.В. Манько ПОЗИЦІЯ ВІД “КУЛЬТУРИ” ВІЙНИ ДО КУЛЬТУРИ МИРУ В ПРОГРАМІ ЮНЕСКО

О.І. Мельник ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ЖИТТЄВИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ ПІДЛІТКІВ У СІМ’Ї

С.О. Моїсеєв ПЕДАГОГІЧНІ ПРИЙОМИ РЕАЛІЗАЦІЇ ОСОБИСТІСНО ОРІЄНТОВАНОГО ПІДХОДУ У ПРАКТИЦІ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ СТАРШОКЛАСНИКІВ

Н.С. Мороз ОРГАНІЗАЦІЯ ПРОФОРІЄНТАЦІЙНОЇ РОБОТИ В СЕРЕДНІХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ ВЕЛИКОЇ БРИТАНІЇ

А.Л. Шипко МОРАЛЬНЕ ВИХОВАННЯ ОСОБИСТОСТІ У ТУРИСТСЬКИХ ПОДОРОЖАХ

Т.Ф. Юркова ПЕДАГОГІЧНИЙ АНАЛІЗ СУЧАСНОГО СТАНУ СФОРМОВАНОСТІ У ПІДЛІТКІВ ЦІННІСНОГО СТАВЛЕННЯ ДО ПРИРОДИ

РОЗДІЛ 4. ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ

Р.С. Гуревич, О.І. Буга ІНФОРМАЦІЙНО-ТЕХНОЛОГІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ ПІДГОТОВКИ ВЧИТЕЛЯ ТРУДОВОГО НАВЧАННЯ

М.С. Корець СТРУКТУРНО-ФУНКЦІОНАЛЬНА МОДЕЛЬ РОЗВИТКУ ТВОРЧОГО ПОТЕНЦІАЛУ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ У СИСТЕМІ ТЕХНІЧНОЇ ПІДГОТОВКИ

І.В. Бабіч ОРГАНІЗАЦІЯ САМООСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СТУДЕНТІВ МЕДИЧНОГО КОЛЕДЖУ В УМОВАХ КРЕДИТНО-МОДУЛЬНОЇ СИСТЕМИ НАВЧАННЯ

К.Г. Вішневська ІМІТАЦІЙНО-ІГРОВЕ НАВЧАННЯ ЯК ПРОЦЕС ФОРМУВАННЯ ТВОРЧИХ ЗДІБНОСТЕЙ СТУДЕНТІВ ВИЩОЇ ШКОЛИ

А.Л. Воєвода ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ МАТЕМАТИКИ У ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ У ВНЗ

А.П. Галєєва ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ВИХОВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У ВИЩИХ АГРАРНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ

Г.Г. Глухова АКСІОЛОГІЧНИЙ ПІДХІД ДО ФОРМУВАННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ КУЛЬТУРИ СТУДЕНТІВ ВИЩОЇ ТЕХНІЧНОЇ ШКОЛИ

Р.М. Горбатюк ПРИНЦИП ЄДНОСТІ ЦІЛЕЙ В ІННОВАЦІЙНОМУ НАВЧАННІ МАЙБУТНІХ ІНЖЕНЕРІВ-ПЕДАГОГІВ

Л.П. Гусак ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ПЕРЕВІРКА ПЕДАГОГІЧНИХ УМОВ ПРОФЕСІЙНОГО СПРЯМУВАННЯ НАВЧАННЯ МАТЕМАТИКИ НА ЕКОНОМІЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЯХ

О.М. Драшко ДО ПИТАННЯ НАУКОВОЇ, НАВЧАЛЬНО-ПІЗНАВАЛЬНОЇ ТА САМОСТІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СТУДЕНТІВ У СВІТЛІ ВИМОГ БОЛОНСЬКОЇ КОНВЕНЦІЇ

О.О. Заболотська КОНЦЕПЦІЯ ФОРМУВАННЯ ІНДИВІДУАЛЬНОСТІ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ-СЛОВЕСНИКА У ПРОФЕСІЙНІЙ ПІДГОТОВЦІ

О.М. Ігнатова ПРОФЕСІЙНА ПІДГОТОВКА ЯК ВАЖЛИВА ХАРАКТЕРИСТИКА ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ МАЙБУТНІХ ПЕДАГОГІВ

М.М. Козяр ПІДВИЩЕННЯ ІНЖЕНЕРНО-ГРАФІЧНОЇ ПІДГОТОВКИ ТЕХНІЧНОГО ФАХІВЦЯ З УРАХУВАННЯМ РЕАЛЕЙ СЬОГОДЕННЯ

І.В. Колеснікова ФОРМУВАННЯ ВМІНЬ ВИБОРУ МЕТОДІВ НАВЧАННЯ В ПРОЦЕСІ ЗАГАЛЬНОДИДАКТИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ

В.В. Колісніченко ОБҐРУНТУВАННЯ ПРОГРАМИ ДОСЛІДЖЕННЯ “ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ ПРАВООХОРОНЦІВ ДО РОБОТИ З ДІТЬМИ ГРУПИ РИЗИКУ”

А.М. Король ДІЯЛЬНІСНИЙ ПІДХІД ЯК ОДИН ІЗ ФАКТОРІВ ФОРМУВАННЯ ТВОРЧОЇ ОСОБИСТОСТІ У МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ

Ю.М. Кравченко МЕТОДИКА ФОРМУВАННЯ У СТУДЕНТІВ ПРОФЕСІЙНИХ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНИХ УМІНЬ

О.Я. Крокошенко ІСТОРИЧНА ТА СОЦІАЛЬНА СУТНІСТЬ ПЕДАГОГІЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ

О.О. Лаврентьєва ПРОБЛЕМИ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ДО ЗДІЙСНЕННЯ ОБОВ’ЯЗКІВ КЛАСНОГО КЕРІВНИКА

О.В. Лисевич УМОВИ ФОРМУВАННЯ КУЛЬТУРИ ПЕДАГОГІЧНОГО СПІЛКУВАННЯ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ

Є.О. Лодатко ДІАГНОСТУВАННЯ ПРАГМАТИЧНИХ УЯВЛЕНЬ ВЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ У КОНТЕКСТІ ЇХ МАТЕМАТИЧНОЇ КУЛЬТУРИ

Е.О. Манжос ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ЗАСОБАМИ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

О.В. Марк ПРОФЕСІЙНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ УЧИТЕЛЯ У ВІТЧИЗНЯНІЙ ТА ЗАРУБІЖНІЙ ПЕДАГОГІЦІ

О.В. Марущак ЕЛЕМЕНТИ ПРОБЛЕМНОСТІ У ФОРМУВАННІ ЗНАНЬ З МАТЕРІАЛОЗНАВСТВА У ПТНЗ ШВЕЙНОГО ПРОФІЛЮ

І.П. Марчук ТЕОРЕТИЧНІ ПЕРЕДУМОВИ МОРАЛЬНОГО ВИХОВАННЯ МАЙБУТНЬОГО ПРАВООХОРОНЦЯ У КОНТЕКСТІ ЙОГО ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ

О.П. Матеюк ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ТА МОДЕЛЬ ФОРМУВАННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ КУЛЬТУРИ МАЙБУТНІХ ЕКОНОМІСТІВ НА ЗАСАДАХ СТАЛОГО РОЗВИТКУ

А.В. Міняйлова ГУМАНІСТИЧНЕ ВИХОВАННЯ СТУДЕНТІВ У СУЧАСНИХ ТЕХНІЧНИХ УНІВЕРСИТЕТАХ: РЕАЛІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ

Л.Й. Наконечна ДО ПИТАННЯ РОЗВИТКУ ПІЗНАВАЛЬНОЇ САМОСТІЙНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ МАТЕМАТИКИ

Ю.В. Недашковський, О.І. Кучма МЕТОДОЛОГІЯ НАВЧАННЯ СТУДЕНТІВ ОСНОВАМ ТЕХНІКИ АВТОМАТИЗАЦІЇ

А.В. Нікітіна ПРОСОДИЧНІ ЗАСОБИ ПРОФЕСІЙНОГО МОВЛЕННЯ В ПЕДАГОГІЧНОМУ ДИСКУРСІ

Л.Б. Нікіфорова ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ФОРМУВАННЯ ЕМОЦІЙНОЇ КУЛЬТУРИ МАЙБУТНІХ МЕНЕДЖЕРІВ У НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОМУ ПРОЦЕСІ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ

О.М. Пискун МЕТОДИ ПРОДУКТИВНОГО НАВЧАННЯ В ХУДОЖНЬО-КОНСТРУКТОРСЬКІЙ ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ТРУДОВОГО НАВЧАННЯ

Л.О. Савченко РОЗВИТОК ПІЗНАВАЛЬНОЇ АКТИВНОСТІ МАЙБУТНІХ ІНЖЕНЕРІВ-ПЕДАГОГІВ У ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ “ОБЧИСЛЮВАЛЬНІ МАШИНИ І СИСТЕМИ”

Є.М. Смирнова-Трибульська ДИСТАНЦІЙНЕ НАВЧАННЯ З ВИКОРИСТАННЯМ СИСТЕМИ CLMC MOODLE ЯК ПЕДАГОГІЧНА ТЕХНОЛОГІЯ

О.Б. Стуліка ЗАЛУЧЕННЯ МНЕМІЧНИХ ЗДІБНОСТЕЙ ДО ПРОЦЕСУ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ ВЧИТЕЛЯ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ

Л.З. Тархан, Ю.О. Шереметьєва МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ РЕАЛІЗАЦІЇ КРЕДИТНО-МОДУЛЬНОЇ СИСТЕМИ НАВЧАННЯ МАЙБУТНІХ ІНЖЕНЕРІВ-ПЕДАГОГІВ

М.В. Тетерятник НАУКОВО-МЕТОДИЧНА КУЛЬТУРА В СИСТЕМІ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ

О.Г. Трембовецький РОЗВИТОК ПРОФЕСІЙНОЇ СПОСТЕРЕЖЛИВОСТІ У МАЙБУТНІХ ОФІЦЕРІВ-ПРИКОРДОННИКІВ

О.М. Тюрікова ДІАГНОСТИКА ПІДГОТОВЛЕНОСТІ ВЧИТЕЛІВ ОБРАЗОТВОРЧОГО МИСТЕЦТВА ДО ВИКОРИСТАННЯ СЕРЕДОВИЩНОГО ПІДХОДУ В ПРАКТИЧНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ

І.В. Цепова УДОСКОНАЛЕННЯ ВМІНЬ АНАЛІЗУ УРОКІВ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ У ПРОЦЕСІ ПРОХОДЖЕННЯ ПЕДАГОГІЧНОЇ ПРАКТИКИ

Г.І. Шатковська РЕАЛІЗАЦІЯ ІНТЕГРАТИВНОГО ПІДХОДУ ДО НАВЧАННЯ ФІЗИКИ І ХІМІЇ У ВНЗ І-ІІ РІВНІВ АКРЕДИТАЦІЇ ЗА МОДУЛЬНО-РЕЙТИНГОВОЮ ТЕХНОЛОГІЄЮ

О.В. Шкворець МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ВИКОРИСТАННЯ ТВОРЧИХ ДЖЕРЕЛ У ПРОЦЕСІ ПРОЕКТУВАННЯ ОДЯГУ

РОЗДІЛ 5. СОЦІАЛЬНА ПЕДАГОГІКА

К.А. Балтремус ДОСВІД ДЕМОКРАТИЧНОЇ ШКОЛИ “SUMMERHILL” У ПОЗИТИВНІЙ СОЦІАЛІЗАЦІЇ УЧНІВ

Е.І. Костишин СОЦІАЛІЗАЦІЯ МОЛОДІ – АКТУАЛЬНА ПРОБЛЕМА СУЧАСНОГО НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ

О.Є. Панагушина ОСОБЛИВОСТІ СОЦІАЛІЗАЦІЇ ПІДЛІТКІВ В УМОВАХ ВПЛИВУ МОЛОДІЖНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ

РОЗДІЛ 6. СУЧАСНІ ПЕДАГОГІЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ

Н.М. Кириленко КОМП’ЮТЕРНА ДИДАКТИЧНА ГРА ЯК КОМПОНЕНТ ОСВІТНЬОГО ПРОСТОРУ

О.В. Саган НОВІ ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ ХУДОЖНЬО-ГРАФІЧНИХ УМІНЬ УЧНІВ

С.І. Ткачук ВПРОВАДЖЕННЯ МУЛЬТИМЕДІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ПРОЦЕС КОНТРОЛЮ НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ УЧНІВ НА УРОКАХ ТРУДОВОГО НАВЧАННЯ

І.В. Шимкова ВИКОРИСТАННЯ АВТОМАТИЗОВАНОГО ТЕСТОВОГО КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ ДЛЯ ОРГАНІЗАЦІЇ САМОСТІЙНОЇ НАВЧАЛЬНО-ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СТУДЕНТІВ