Завантажити номер одним файлом

ТИТУЛЬНА СТОРІНКА

ЗМІСТ

РОЗДІЛ 1. МЕТОДОЛОГІЯ ТА ІСТОРІЯ ПЕДАГОГІКИ

В.Л. Федяєва СІМЕЙНЕ ВИХОВАННЯ В ЗАРУБІЖНІЙ ІСТОРІЇ ПЕДАГОГІКИ

Л.Б. Кулікова РЕТРОСПЕКТИВНИЙ АНАЛІЗ СИСТЕМИ ВИВЧЕННЯ КЛАСИЧНОЇ ГРЕКО-РИМСЬКОЇ МІФОЛОГІЇ І КУЛЬТУРИ В ЄВРОПЕЙСЬКИХ СИСТЕМАХ ОСВІТИ

Г.В. Бєлан ДО ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ УКРАЇНСЬКОГО КУЛЬТУРНО-ОСВІТНЬОГО РУХУ ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ ХІХ СТОЛІТТЯ

Л.В. Горчак ТЕОРЕТИЧНІ ПІДХОДИ ДО ТРАКТУВАННЯ СУТНОСТІ ПОНЯТТЯ ПРОБЛЕМИ ЯКОСТІ ОСВІТИ

Є.В. Громов ТЕХНІЧНА ОСВІТА В ПОЛЬЩІ У XIX СТОЛІТТІ

В.В. Кузьменко ІСТОРИЧНИЙ РОЗВИТОК ІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ В ОСВІТІ ЯК ЧИННИК ЗМІН У ФОРМУВАННІ НАУКОВОЇ КАРТИНИ СВІТУ ШКОЛЯРІВ

Л.В. Пироженко ПРОБЛЕМА СПІВВІДНОШЕННЯ НАУКИ ТА НАВЧАЛЬНОГО ПРЕДМЕТА У ПЕДАГОГІЧНІЙ ДУМЦІ 60-Х – 70-Х РОКІВ ХХ СТОЛІТТЯ

Т.О. Пушкарьова НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИЙ ПРОЕКТ “РОСТОК” – ПРАКТИЧНЕ ВТІЛЕННЯ НОВОЇ МОДЕЛІ ОСВІТИ

А.М. Сав’юк ПРОСВІТНИЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ ЖІНОЧИХ ГРОМАДСЬКИХ ОРГАНІЗАЦІЙ НА ХЕРСОНЩИНІ Й МИКОЛАЇВЩИНІ: ІСТОРІЯ ТА СУЧАСНІСТЬ

О.В. Сараєва УПРАВЛІННЯ ЯК СКЛАДОВА ПЕДАГОГІЧНОЇ СИСТЕМИ В.О.СУХОМЛИНСЬКОГО

Л.В. Сливка НАРОДНОПЕДАГОГІЧНІ ЧИННИКИ ВИХОВАННЯ ЗДОРОВОГО СПОСОБУ ЖИТТЯ ДІТЕЙ І МОЛОДІ В КОНТЕКСТІ ЗАХІДНОУКРАЇНСЬКОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ДУМКИ (1919 – 1939 РР.)

Н.В. Слюсаренко КАТЕГОРІЙНО-ПОНЯТТЄВИЙ АПАРАТ ПРОБЛЕМИ ТРУДОВОЇ ПІДГОТОВКИ ПІДРОСТАЮЧОГО ПОКОЛІННЯ

А.Ф. Форостян МЕТОДИЧНА Й НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНА ЛІТЕРАТУРА З ІСТОРІЇ РОЗВИТКУ ЕСТЕТИЧНОГО ВИХОВАННЯ В НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ ПІВДНЯ УКРАЇНИ (ДРУГА ПОЛОВИНА ХІХ – ПОЧАТОК ХХ СТОЛІТТЯ)

О.Л. Щербакова ВПЛИВ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ДУМКИ УКРАЇНИ ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТТЯ НА ФОРМУВАННЯ Я.ЧЕПІГИ ЯК ПЕДАГОГА-ГУМАНІСТА

В.Ю. Щербина ОСОБЛИВОСТІ ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ У СЕЛЯНСЬКИХ ТА РОБІТНИЧИХ СІМ’ЯХ НА ПІВДНІ УКРАЇНИ НА РУБЕЖІ ХІХ – ХХ СТОЛІТЬ

РОЗДІЛ 2. ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА НАВЧАННЯ

М.І. Пентилюк НОВІ ПІДРУЧНИКИ – 12 РІЧНІЙ ШКОЛІ

З.П. Бакум ТЕКСТОЦЕНТРИЗМ У СУЧАСНІЙ СИСТЕМІ ПРИНЦИПІВ НАВЧАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ

O.M. Бордакова ВИВЧЕННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ ЯК ОСНОВА МІЖКУЛЬТУРНОЇ КОМУНІКАЦІЇ

Т.Д. Гнаткович ТЕКСТ ЯК ОСНОВА ФОРМУВАННЯ МОВНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ УЧНІВ

С.В. Горчинський ФОРМУВАННЯ В УЧНІВ ІНТЕРЕСУ ДО ТРУДОВОГО НАВЧАННЯ ЯК ОСНОВИ ПРОФЕСІЙНОГО СПРЯМУВАННЯ УЧНІВ

Т.Л. Груба ІНТЕГРОВАНИЙ ПІДХІД ДО РОБОТИ З ТЕКСТОМ НА УРОКАХ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ

Н.Є. Дмітренко НАУКОВО-МЕТОДИЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ БАГАТОРІВНЕВОГО ЗМІСТУ ПРОФІЛЬНОГО НАВЧАННЯ УЧНІВ СТАРШИХ КЛАСІВ ПРИВАТНИХ ШКІЛ УКРАЇНИ

В.О. Довдер ДОСЛІДЖЕННЯ ГОТОВНОСТІ ВЧИТЕЛІВ ДО ВПРОВАДЖЕННЯ ПРОЕКТНО-ТЕХНОЛОГІЧНОЇ СИСТЕМИ ТРУДОВОГО НАВЧАННЯ

З.Д. Дробчак, Л.А. Попович СИСТЕМА ФУНКЦІОНАЛЬНИХ ЗАВДАНЬ ЯК ЗАСІБ РОЗВИТКУ ДИВЕРГЕНТНОГО МИСЛЕННЯ ОСОБИСТОСТІ

Н.П. Ковальчук ТЕКСТОЦЕНТРИЧНИЙ ПІДХІД ДО ВИВЧЕННЯ УКРАЇНСЬКОЇ ПУНКТУАЦІЇ

Н.В. Котух РОЛЬ АСОЦІАТИВНИХ ЗАВДАНЬ У ВИВЧЕННІ ЛЕКСИКОЛОГІЇ

Л.І. Мамчур ОСНОВНІ КАТЕГОРІЇ КОМУНІКАТИВНОЇ ВЗАЄМОДІЇ

О.І. Милостива РОЛЬ ОНОМАСТИЧНИХ ОДИНИЦЬ У ЗАГАЛЬНОКУЛЬТУРНОМУ РОЗВИТКУ УЧНІВ СЕРЕДНЬОЇ ШКОЛИ

А.А. Улицька ПОЕЗІЯ М.ВІНГРАНОВСЬКОГО У КОНТЕКСТІ МУЗИЧНОЇ ТА ОБРАЗОТВОРЧОЇ ОСВІТИ ШКОЛЯРІВ

І.М. Шоробура ІМПЕРАТИВИ СУЧАСНОЇ ШКІЛЬНОЇ ГЕОГРАФІЧНОЇ ОСВІТИ

С.Л. Яблочніков ПРО ДЕЯКІ АСПЕКТИ ЗАСТОСУВАННЯ МЕТОДУ ПРОБЛЕМНОГО НАВЧАННЯ ЯК ІНСТРУМЕНТУ УПРАВЛІННЯ ПІЗНАВАЛЬНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ УЧНІВ

РОЗДІЛ 3. ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА ВИХОВАННЯ

Є.С.Барбіна, О.А.Зуброва АНАЛІЗ СУЧАСНОГО СТАНУ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНИХ ОСОБИСТІСНИХ ЯКОСТЕЙ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ-ФІЛОЛОГІВ

Н.І. Бутенко ЕСТЕТИЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ

С.А. Гнатенко НАУКОВЕ ОСМИСЛЕННЯ СУТНОСТІ ГРОМАДЯНСЬКОСТІ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ

С.К. Голяка ЗАЛЕЖНІСТЬ УСПІШНОСТІ НАВЧАЛЬНОЇ ТА СПОРТИВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ ВІД РІВНЯ РОЗВИТКУ ІНДИВІДУАЛЬНО-ПСИХОФІЗІОЛОГІЧНИХ ФУНКЦІЙ

О.О. Єжова ФОРМУВАННЯ ЦІННІСНОГО СТАВЛЕННЯ ДО ЗДОРОВ’Я ЯК ПРОБЛЕМА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ

В.В. Засименко ПСИХОЛОГІЧНІ ПЕРЕДУМОВИ ВИХОВАННЯ КУЛЬТУРИ СПІЛКУВАННЯ УЧНІВ 5–8 КЛАСІВ ЗАСОБАМИ МОВНОГО ЕТИКЕТУ

О.Б. Коломієць ФОРМУВАННЯ КУЛЬТУРОТВОРЧОГО ПОТЕНЦІАЛУ МАЙБУТНЬОГО ФАХІВЦЯ ЯК АКТУАЛЬНА ПРОБЛЕМА СУЧАСНОСТІ

І.І. Корольова РОЛЬ ВИКЛАДАЧІВ У СПРЯМУВАННІ КУЛЬТУРОТВОРЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СТУДЕНТІВ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ НА ЕСТЕТИЧНЕ ВИХОВАННЯ

А.С. Кузьменкова ПРОБЛЕМА АЛЬТРУЇСТИЧНОГО ВИХОВАННЯ НА УКРАЇНІ

А.І. Ляшкевич ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ КУЛЬТУРИ МОВЛЕННЯ ШКОЛЯРІВ СЕРЕДНІХ КЛАСІВ

В.І. Мірошніченко ПАТРІОТИЧНЕ ВИХОВАННЯ В КОЗАЦЬКІЙ ДЕРЖАВІ

Г.М. Міхеєва СПЕЦИФІКА ФОРМУВАННЯ І РОЗВИТКУ ПІЗНАВАЛЬНИХ ІНТЕРЕСІВ ШКОЛЯРІВ ЗАСОБАМИ ШКІЛЬНОГО КРАЄЗНАВСТВА

Н.С. Мороз СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО ВИХОВАННЯ ПІДРОСТАЮЧОГО ПОКОЛІННЯ В СЕРЕДНІХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ ВЕЛИКОЇ БРИТАНІЇ

І.І. Пацалюк ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНИХ КРИТЕРІЇВ, ПОКАЗНИКІВ ТА РІВНІВ СФОРМОВАНОСТІ ЕСТЕТИЧНИХ СМАКІВ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ

А.Є. Рехліцька ЦІННОСТІ СПІЛКУВАННЯ ЯК ОСНОВА РОЗВИТКУ ОСОБИСТІСНИХ ЯКОСТЕЙ УЧАСНИКІВ ДИТЯЧИХ ХОРЕОГРАФІЧНИХ КОЛЕКТИВІВ

І.В. Савчук, О.Ю. Пінаєва ВЗАЄМОДІЯ ТРУДОВОГО НАВЧАННЯ І ДЕКОРАТИВНО-УЖИТКОВОГО МИСТЕЦТВА ЯК ЧИННИК МИСТЕЦЬКОГО РОЗВИТКУ ШКОЛЯРІВ

Т.Г. Харченко ФРАНЦУЗЬКА ФІЛОСОФІЯ ЕКЗИСТЕНЦІАЛІЗМУ ПРО ГУМАНІЗАЦІЮ ОСВІТИ

М.О. Ховрич ПРОФОРІЄНТАЦІЯ ЯК СКЛАДОВА ЧАСТИНА СИСТЕМИ ОСВІТИ

РОЗДІЛ 4. ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ

Б.М. Андрієвський ФОРМУВАННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ КУЛЬТУРИ СТУДЕНТІВ ВИЩОЇ ШКОЛИ ЗАСОБАМИ НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН НА МІЖПРЕДМЕТНІЙ ОСНОВІ

О.І. Гедвілло, В.С. Блах ПРОБЛЕМИ ПІДГОТОВКИ СТУДЕНТІВ ІНЖЕНЕРНО-ТЕХНОЛОГІЧНИХ ФАКУЛЬТЕТІВ ДО НАУКОВО-ДОСЛІДНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Е.Е. Бахіча ГОТОВНІСТЬ ВИХОВАТЕЛІВ ДОШКІЛЬНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ ДО РОБОТИ З ДІТЬМИ В ПОЛІКУЛЬТУРНОМУ ПРОСТОРІ КРИМУ

Н.С. Безгодова ПРОФЕСІЙНО ЗОРІЄНТОВАНИЙ ТЕКСТ У ПРОЦЕСІ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПРИРОДНИЧОГО ПРОФІЛЮ

В.В. Вострікова КОНСУЛЬТАТИВНИЙ ТРЕНІНГ ЯК ЗАСІБ ОРІЄНТАЦІЇ НА ПРОФЕСІЮ ВЧИТЕЛЯ

Р.М. Горбатюк ОСНОВНІ ЗАСАДИ ГРАФІЧНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ІНЖЕНЕРІВ-ПЕДАГОГІВ

К.І. Гоцуляк ГОТОВНІСТЬ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ ДО ЗДІЙСНЕННЯ ДИФЕРЕНЦІЙОВАНОГО НАВЧАННЯ ШКОЛЯРІВ

Н.С. Дворнікова МЕТОДОЛОГІЧНИЙ ПІДХІД ДО ПРОЦЕСУ ДЕМОКРАТИЗАЦІЇ ВІТЧИЗНЯНОЇ СИСТЕМИ ВИЩОЇ ОСВІТИ

І.П. Дроздова НАВЧАННЯ ТЕРМІНОЛОГІЇ І ФРАЗЕОЛОГІЇ РОСІЙСЬКОМОВНИХ СТУДЕНТІВ ВТНЗ

О.О. Заболотська ВИХОВАННЯ ІНДИВІДУАЛЬНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ У ПРОФЕСІЙНІЙ ПІДГОТОВЦІ

Ю.І. Завалевський ПЕДАГОГІЧНІ МОЖЛИВОСТІ ПОШУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ВЧИТЕЛЯ У ПРОЦЕСІ ЙОГО ФОРМУВАННЯ ЯК КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОГО ФАХІВЦЯ

О.В. Іванова ШЛЯХИ ЗАСВОЄННЯ СТУДЕНТАМИ-ФІЛОЛОГАМИ ЗАСОБІВ ВИРАЖЕННЯ КАТЕГОРІЇ ІРРЕАЛЬНОЇ МОДАЛЬНОСТІ НА ТЕКСТОВІЙ ОСНОВІ

Т.О. Івашкова ПСИХИЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ФОРМУВАННЯ КУЛЬТУРИ САМООСВІТИ МАЙБУТНІХ ОФІЦЕРІВ ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ У ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ

В.В. Корнещук МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ ПРОФЕСІЙНОЇ НАДІЙНОСТІ СПЕЦІАЛІСТІВ СОЦІОНОМІЧНОЇ СФЕРИ ДІЯЛЬНОСТІ

І.Г. Матросова ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ ІНЖЕНЕРА-ТЕХНОЛОГА

Г.М. Розлуцька ОБДАРОВАНІСТЬ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ ЯК ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНА ПРОБЛЕМА СУЧАСНОСТІ

О.Г. Ролінська ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ МУЗИКИ ДО МЕТОДИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МУЗИЧНО-ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Ю.Л. Романишин ОСНОВНІ НЕДОЛІКИ ПРАКТИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ ДОКУМЕНТОЗНАВЦІВ-МЕНЕДЖЕРІВ ДО ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

Т.І. Романько ОПЕРАЦІЙНО-ДІЙОВИЙ КОМПОНЕНТ ЕКОЛОГО-ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ

К.М. Сергєєва ФОРМУВАННЯ ІНДИВІДУАЛЬНОГО СТИЛЮ МАГІСТРА-ПІАНІСТА ЯК ЧИННИК ЙОГО ПРОФЕСІЙНОЇ САМОРЕАЛІЗАЦІЇ

С.Є. Чорнописький СУЧАСНИЙ СТАН ТА ТЕНДЕНЦІЇ ФОРМУВАННЯ ГОТОВНОСТІ СТУДЕНТІВ ТЕХНІЧНИХ КОЛЕДЖІВ ДО МАЙБУТНЬОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЗАСОБАМИ ІТ

К.О. Щедролосєва СТРУКТУРНО-КОМПОНЕНТНИЙ АНАЛІЗ ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ МУЗИКИ І ХУДОЖНЬОЇ КУЛЬТУРИ ДО ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ МАЙСТЕРНОСТІ

Т.В. Яцула ВИЗНАЧЕННЯ ФУНКЦІЙ КУЛЬТУРИ ОСОБИСТІСНОЇ ВЗАЄМОДІЇ МАЙБУТНЬОГО ПЕДАГОГА

РОЗДІЛ 5. СОЦІАЛЬНА ПЕДАГОГІКА

Я.В. Кічук ПРАВОВА КОМПЕТЕНТНІСТЬ СОЦІАЛЬНОГО ПЕДАГОГА ЯК ФАКТОР ПРАВОВОЇ СОЦІАЛІЗАЦІЇ УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ

Н.П. Краснова МЕТОДИКА РОБОТИ ЯК СКЛАДОВА ЧАСТИНА ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СОЦІАЛЬНОГО ПЕДАГОГА

О.Є. Панагушина СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ СОЦІАЛІЗАЦІЇ ПІДЛІТКІВ У ДІЯЛЬНОСТІ МОЛОДІЖНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ

РОЗДІЛ 6. СУЧАСНІ ПЕДАГОГІЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ

П.С. Атаманчук, І.С. Чернецький СУЧАСНЕ ФІЗИЧНЕ ОСВІТНЄ СЕРЕДОВИЩЕ. МЕТОДИКА ВИКОРИСТАННЯ СИСТЕМ ВІДЕОАНАЛІЗУ ДЛЯ ЛАБОРАТОРНОГО ПРАКТИКУМУ

Р.С. Гуревич, М.Ю. Кадемія ВИКОРИСТАННЯ ЕЛЕКТРОННОГО НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНОГО КОМПЛЕКСУ В ПІДГОТОВЦІ СТУДЕНТІВ ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ

О.В. Шестопалюк ПІДГОТОВКА СТУДЕНТІВ ПЕДАГОГІЧНИХ ВНЗ ДО РОБОТИ У ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ ОСВІТНІХ ПРОЕКТАХ

М.Ю. Байло СТВОРЕННЯ ЕЛЕКТРОННИХ ПОСІБНИКІВ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ

О.М. Гончаров ВИКОРИСТАННЯ КЕЙС-МЕТОДУ ДЛЯ ФОРМУВАННЯ У СТУДЕНТІВ-ЕКОНОМІСТІВ КЛЮЧОВИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ

Н.В. Граматик ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ У ПРИРОДНИЧІЙ ОСВІТІ ВЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ

Л.Ю. Збаравська РОЗРОБКА ЕЛЕКТРОННОГО НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНОГО КОМПЛЕКСУ З ФІЗИКИ ДЛЯ СТУДЕНТІВ АГРАРНО-ТЕХНІЧНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ

Ю.І. Олійник СУЧАСНІ КОМП’ЮТЕРНІ ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ЯК ЗАСІБ ВИХОВАННЯ ТВОРЧОЇ ОСОБИСТОСТІ СТУДЕНТА

С.О. Переяславська ТЕХНОЛОГІЯ ОРГАНІЗАЦІЇ САМОСТІЙНОЇ ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ІНФОРМАТИКИ В УМОВАХ ЗАСТОСУВАННЯ МУЛЬТИМЕДІЙНИХ ЕЛЕМЕНТІВ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ

Я.М. Собко ВПРОВАДЖЕННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У НАВЧАЛЬНИЙ ПРОЦЕС КОЛЕДЖІВ У КОНТЕКСТІ КРЕДИТНО-МОДУЛЬНОЇ СИСТЕМИ

Л.С. Шевченко РОЗРОБКА ТА ВИКОРИСТАННЯ У НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ ДИСТАНЦІЙНИХ КУРСІВ