Завантажити номер одним файлом

ТИТУЛЬНА СТОРІНКА

ЗМІСТ

РОЗДІЛ 1. МЕТОДОЛОГІЯ ТА ІСТОРІЯ ПЕДАГОГІКИ

І.В. Гавриш АКСІОЛОГІЧНІ ПРІОРИТЕТИ РОЗВИТКУ СИСТЕМИ ПІДГОТОВКИ ПЕДАГОГІЧНИХ КАДРІВ У РАДЯНСЬКІЙ УКРАЇНІ

В.Л. Федяєва СІМЕЙНЕ ВИХОВАННЯ В НАУКОВІЙ КОНЦЕПЦІЇ ОСВІТИ І ВИХОВАННЯ ПІДРОСТАЮЧОГО ПОКОЛІННЯ СОФІЇ РУСОВОЇ

В.В. Кузьменко ВІДВІДУВАННЯ ДІТЬМИ ШКОЛИ ЯК ПЕРШОДЖЕРЕЛО ФОРМУВАННЯ В НИХ НАУКОВОЇ КАРТИНИ СВІТУ

О.В. Рідкоус ГУМАНІСТИЧНІ ОСНОВИ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОЇ СИСТЕМИ В.СУХОМЛИНСЬКОГО В ОРГАНІЗАЦІЇ СИТУАЦІЇ УСПІХУ

А.М. Сав’юк РОЗГОРТАННЯ ПРОСВІТНИЦЬКО-ПЕДАГОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЖІНОЧИХ ГРОМАДСЬКИХ ОРГАНІЗАЦІЙ НА ПІВДНІ УКРАЇНИ (ІІ ПОЛОВИНА XIX – ПЕРША ЧВЕРТЬ XX СТ.)

Н.В. Слюсаренко НОРМАТИВНО-ПРАВОВА БАЗА ТРУДОВОЇ ПІДГОТОВКИ ШКОЛЯРІВ НАПЕРЕДОДНІ ШКІЛЬНОЇ РЕФОРМИ 1984 РОКУ

Н.М. Стеценко ПИТАННЯ ТЕОРІЇ І ПРАКТИКИ ВИХОВАННЯ У ПЕДАГОГІЧНОМУ ДОРОБКУ ВИДАТНИХ УКРАЇНСЬКИХ ПИСЬМЕННИКІВ СЕРЕДИНИ ХІХ – ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТТЯ

А.Ф. Форостян НАРАТИВНІ МАТЕРІАЛИ – ДЖЕРЕЛО ВИВЧЕННЯ ІСТОРІЇ ОСВІТИ НА ХЕРСОНЩИНІ У ХІХ СТОЛІТТІ

О.Ф. Яцина ДІЯЛЬНІСТЬ ТОВАРИСТВА „ПРОСВІТА” У БОРОТЬБІ З НЕПИСЬМЕННІСТЮ НА ЗАКАРПАТТІ (1920–1939 РР.)

РОЗДІЛ 2. ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА НАВЧАННЯ

О.В. Малихіна ПСЕВДОКОМУНІКАТИВНІСТЬ ЯК НАВЧАЛЬНА ПРОБЛЕМА

О.Г. Братанич ДИФЕРЕНЦІАЦІЯ УРОЧНОЇ ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ ОСНОВНОЇ ШКОЛИ: ТЕХНОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ

С.А. Карташова АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ПРОФІЛЬНОЇ ПІДГОТОВКИ З ОБСЛУГОВУЮЧОЇ ПРАЦІ В СУЧАСНІЙ ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ ШКОЛІ

О.В. Крюченкова ВИКОРИСТАННЯ ЕТИМОЛОГІЧНОГО АНАЛІЗУ ЯК ПРИЙОМУ ЗАСВОЄННЯ СЛІВ У ПРОЦЕСІ СПРИЙНЯТТЯ/ПОРОДЖЕННЯ ТЕКСТУ

Г.П. Лещенко ЗМІСТОВІ І СТРУКТУРНІ ОСОБЛИВОСТІ ТЕКСТОВОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ ШКОЛЯРІВ

В.М. Мелконян ДО ПИТАННЯ ПРО НАВЧАННЯ ПИСЕМНОГО МОВЛЕННЯ

Ю.Ю. Мельничук СТИЛІСТИЧНИЙ АНАЛІЗ ТЕКСТУ НА УРОКАХ РОСІЙСЬКОЇ МОВИ В КЛАСАХ ФІЛОЛОГІЧНОГО ПРОФІЛЮ

Л.М. Овдійчук ІНТЕРТЕКСТУАЛЬНІСТЬ ЯК ОДИН ІЗ МЕТОДІВ АНАЛІЗУ ХУДОЖНЬОГО ТВОРУ НА УРОКАХ ЛІТЕРАТУРИ

С.А. Омельчук РОБОТА З МОВЛЕННЄВО-КОМУНІКАТИВНИМ ДИДАКТИЧНИМ МАТЕРІАЛОМ НА УРОКАХ РІДНОЇ МОВИ: КОГНІТИВНИЙ АСПЕКТ

Л.Г. Радочинська МЕТОДИКА НАВЧАННЯ ДОМАШНЬОГО ЧИТАННЯ НА ЗАНЯТТЯХ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ

Т.І. Свірчук РОБОТА З ТЕКСТОМ ЯК ОСНОВА ВЗАЄМОПОВ’ЯЗАНОГО ФОРМУВАННЯ КОМУНІКАТИВНОЇ ТА СОЦІОКУЛЬТУРНОЇ КОМПЕТЕНЦІЙ

О.В. Хоменко ТЕКСТ ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ СЛОВОТВОРЧОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ УЧНІВ ОСНОВНОЇ ШКОЛИ

РОЗДІЛ 3. ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА ВИХОВАННЯ

В.Г. Бутенко ФОРМУВАННЯ ЕСТЕТИЧНОГО СВІТОГЛЯДУ ОСОБИСТОСТІ ЯК ПРІОРИТЕТНЕ ЗАВДАННЯ СУЧАСНОЇ ОСВІТНЬО-ВИХОВНОЇ ПРАКТИКИ

С.А. Гнатенко СКЛАДОВІ ГРОМАДЯНСЬКОСТІ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ

А.В. Горлова ОСОБЛИВОСТІ СПІЛКУВАННЯ ПЕДАГОГІВ З ПІДЛІТКАМИ

В.М. Кардашов ХУДОЖНЬО-ТВОРЧИЙ РОЗВИТОК ОСОБИСТОСТІ – ЗАПОРУКА ЇЇ ПСИХІЧНОГО ЗДОРОВ`Я, КРАСИ І ДУХОВНОГО ОДУЖАННЯ СУСПІЛЬСТВА

І.І. Корольова ЕСТЕТИЧНЕ ВИХОВАННЯ ЯК СКЛАДОВА РОЗВИТКУ ОСОБИСТОСТІ СТУДЕНТА

О.О. Ляшенко СТАН СФОРМОВАНОСТІ ПРАВОВИХ ЗНАНЬ УЧНІВ СТАРШИХ КЛАСІВ З ВАДАМИ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО РОЗВИТКУ

Н.В. Манько РОЗВИТОК МОВЛЕННЯ ДІТЕЙ РАННЬОГО ВІКУ В ПРОЦЕСІ НОРМАЛЬНОГО ОНТОГЕНЕЗУ

О.І. Мельник ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ ЖИТТЄТВОРЧОСТІ ОСОБИСТОСТІ УЧНЯ

Н.С. Мороз РОЛЬ ТА ФУНКЦІЇ КЛАСНОГО КЕРІВНИКА В СЕРЕДНІХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ ВЕЛИКОЇ БРИТАНІЇ

В.В. Чечуй ДЕЯКІ ПІДХОДИ ДО ПРОЕКТУВАННЯ ВИХОВНОЇ РОБОТИ У ТИМЧАСОВИХ ДИТЯЧИХ ОБ’ЄДНАННЯХ ЛІТНЬОГО ОЗДОРОВЧОГО ЦЕНТРУ

А.Л. Шипко ПРОСТОРОВО-ЧАСОВИЙ КОНТИНУУМ ЯК ВИХОВНЕ СЕРЕДОВИЩЕ В ПРОЦЕСІ ТУРИСТСЬКО- КРАЄЗНАВЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

РОЗДІЛ 4. ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ

І.М. Козловська, Л.В. Сліпчишин АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ЗАСТОСУВАННЯ КОМПЕТЕНТНІСНОГО ПІДХОДУ В ПРОФЕСІЙНІЙ ОСВІТІ

В.П. Олексенко САМОСТІЙНА РОБОТА СТУДЕНТІВ – ОСОБЛИВА ФОРМА НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

В.П. Сергієнко, І.А. Сліпухіна НАВЧАЛЬНІ ПРОГРАМИ З КУРСУ ФІЗИКИ У ВИЩИХ ТЕХНІЧНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ: ДЕЯКІ ОСОБЛИВОСТІ МЕТОДИКИ РОЗРОБКИ

Т.В. Симоненко РЕАЛІЗАЦІЯ ТЕКСТОЦЕНТРИЧНОГО ПІДХОДУ В ПРОЦЕСІ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ МОВНОКОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ СТУДЕНТІВ-ФІЛОЛОГІВ

Е.Н. Абільтарова ОРГАНІЗАЦІЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ З ДИСЦИПЛІНИ “ОСНОВИ ОХОРОНИ ПРАЦІ” У ПРОЦЕСІ ПІДГОТОВКИ ІНЖЕНЕРІВ-ПЕДАГОГІВ

Е.О. Аджіаблаєва, М.С. Яруліна ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ МОВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ СТУДЕНТІВ ПРИ НАВЧАННІ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ

Д.Д. Біда ПРОБЛЕМА ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ДО ВИКОРИСТАННЯ У ПРОФЕСІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ НАУКОВО-ПОПУЛЯРНИХ ПРИРОДНИЧИХ ВИДАНЬ

В.А. Бабаліч МЕТОДИЧНО-ОРГАНІЗАЦІЙНІ ОСНОВИ ПРОПАГАНДИ ЗДОРОВОГО СПОСОБУ ЖИТТЯ СТУДЕНТАМИ ФАКУЛЬТЕТУ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ У МАЙБУТНІЙ ПРОФЕСІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ

В.М. Бойчук, Д.М. Луп’як СУЧАСНА МЕТОДИКА НАВЧАННЯ РІЗЬБЛЕННЮ ДЕРЕВИНИ УЧНІВ ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ

М.С. Бранецька РОЛЬ ГУМАНІЗАЦІЇ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ ПОЛІТЕХНІЧНОГО КОЛЕДЖУ У РОЗВИТКУ ЕТИЧНИХ ВЗАЄМОВІДНОСИН МІЖ СТУДЕНТАМИ

Н.О. Брюханова ФОРМУВАННЯ ЗМІСТУ ПРОФЕСІЙНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ ІНЖЕНЕРІВ-ПЕДАГОГІВ НА ЗАСАДАХ КОМПЕТЕНТНІСНОГО ПІДХОДУ

О.С. Горащук НАУКОМЕТРИЧНИЙ АНАЛІЗ ТЕМАТИКИ ДИСЕРТАЦІЙНИХ РОБІТ З ПРОБЛЕМ ВПРОВАДЖЕННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНИЙ ПРОЦЕС ШКІЛ УКРАЇНИ

З.В. Гуріч ЗНАЧЕННЯ ДЕКОРАТИВНОГО МИСТЕЦТВА У ПРОЦЕСІ ВИХОВАННЯ ТВОРЧОЇ ОСОБИСТОСТІ СТУДЕНТІВ ХУДОЖНЬОЇ СПЕЦІАЛЬНОСТІ

А.В. Заікін ФОРМУВАННЯ ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ ДО ВИХОВАННЯ ЗДОРОВОГО СПОСОБУ ЖИТТЯ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ

Є.А. Зімниця ВПЛИВ ЕРГОНОМІЧНИХ КОМПЕТЕНЦІЙ УЧИТЕЛЯ НА ЕФЕКТИВНІСТЬ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ У ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ

Л.І. Кацова ОРГАНІЗАЦІЯ ПРОДУКТИВНОГО СПІЛКУВАННЯ СТУДЕНТІВ-ПРАКТИКАНТІВ ЗІ ШКОЛЯРАМИ

О.Г. Колоянова ДО ПРОБЛЕМИ СПРИЙНЯТТЯ ХУДОЖНІХ ТВОРІВ МАЙБУТНІМИ ВЧИТЕЛЯМИ ОБРАЗОТВОРЧОГО МИСТЕЦТВА

В.П. Курок ІННОВАЦІЙНІ ТЕНДЕНЦІЇ У ПІДГОТОВЦІ ВЧИТЕЛЯ У ВИЩІЙ ШКОЛІ

Є.О. Лодатко СМИСЛОУТВОРЮЮЧА ТА РЕГУЛЯТИВНА ФУНКЦІЇ МАТЕМАТИЧНОЇ КУЛЬТУРИ ВЧИТЕЛЯ

О.Є. Марковська ВИКОРИСТАННЯ ДИДАКТИЧНИХ ЗАСОБІВ НАВЧАННЯ НА РІЗНИХ ЕТАПАХ ВИРОБНИЧОГО НАВЧАННЯ ПРИ ПІДГОТОВЦІ ІНЖЕНЕРІВ-ПЕДАГОГІВ МАШИНОБУДІВНОГО ПРОФІЛЮ

І.П. Марчук ТЕОРЕТИКО-ПЕДАГОГІЧНІ ЗАСАДИ ОПТИМІЗАЦІЇ ПРОФЕСІЙНО-МОРАЛЬНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ПРАВООХОРОНЦІВ

І.Г. Матросова СТРУКТУРА ТЕХНОЛОГІЧНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ МАЙБУТНЬОГО ІНЖЕНЕРА-ТЕХНОЛОГА ПОЛІГРАФІЧНОГО ВИРОБНИЦТВА

Л.В. Мельник ВПРОВАДЖЕННЯ ІНТЕРАКТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У НАВЧАЛЬНУ ДІЯЛЬНІСТЬ ВНЗ В РАМКАХ РЕАЛІЗАЦІЇ ЗАДАЧ БОЛОНСЬКОГО ПРОЦЕСУ

А.В. Міняйлова РОЛЬ ПЕДАГОГА У ГУМАНІСТИЧНОМУ ВИХОВАННІ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ

М.І. Михнюк, Ш.Ю. Абитова ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ІНЖЕНЕРІВ-ПЕДАГОГІВ ПРОФІЛЮ “ОХОРОНА ПРАЦІ В МАШИНОБУДУВАННІ”

Л.В. Моторна СУЧАСНІ КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ СИСТЕМИ ПРОФЕСІЙНОЇ СПРЯМОВАНОСТІ ПРИРОДНИЧОНАУКОВОЇ ПІДГОТОВКИ МОЛОДШИХ СПЕЦІАЛІСТІВ ТЕХНІЧНОГО ПРОФІЛЮ

М.О. Мястковська ПРОГРАМНО-МЕТОДИЧНИЙ КОМПЛЕКС З МОЛЕКУЛЯРНОЇ ФІЗИКИ

Л.Б. Нікіфорова АНАЛІЗ ЗМІСТОВОГО НАПОВНЕННЯ НАВЧАЛЬНИХ ПРОГРАМ З ФАХОВОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ МЕНЕДЖЕРІВ В КОНТЕКСТІ ФОРМУВАННЯ ЕМОЦІЙНОЇ КУЛЬТУРИ

Г.М. Нітченко МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЯК КОМПОНЕНТ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ

І.Д. Нищак АНАЛІЗ ПРОГРАМНИХ ЗАСОБІВ З ПОЗИЦІЇ РОЗВИТКУ ТЕХНІЧНОГО МИСЛЕННЯ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ТРУДОВОГО НАВЧАННЯ

Т.М. Норець ШЛЯХИ АКТИВІЗАЦІЇ МОВЛЕННЄВОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ СТУДЕНТІВ ФАХУ “ПРОФЕСІЙНЕ НАВЧАННЯ”

О.М. Пинзеник ПЕДАГОГІЧНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ ВИКЛАДАЧА-ПОЧАТКІВЦЯ ЯК ЗАПОРУКА ЙОГО ПРОФЕСІЙНОГО ЗРОСТУ

З.Л. Подзноєва ОСОБЛИВОСТІ МАЙСТЕРНОСТІ ПЕДАГОГА, ЩО ВИКОРИСТОВУЄ СУЧАСНІ ЗАСОБИ ІНФОРМАЦІЙНОЇ Й ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНОЇ ТЕХНОЛОГІЇ В ЕКОЛОГІЧНІЙ ОСВІТІ

В.В. Понятишин, Ю.О. Туранов, В.С. Штонь ЗМІСТ І ОЦІНЮВАННЯ КУРСОВИХ РОБІТ З МЕТОДИКИ ТРУДОВОГО НАВЧАННЯ

Л.І. Пташнік ПРОЕКТНО-ТЕХНОЛОГІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ СТУДЕНТІВ НА ЗАНЯТТЯХ В НАВЧАЛЬНИХ МАЙСТЕРНЯХ

М.Р. Рогуліна ГОТОВНІСТЬ ВИКЛАДАЧІВ ТЕХНІЧНИХ ДИСЦИПЛІН ДО ВИРІШЕННЯ ПРОЕКТУВАЛЬНИХ ЗАВДАНЬ

Л.О. Савченко ПРОБЛЕМА ФОРМУВАННЯ ЦІННІСНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ СТУДЕНТІВ ВИЩОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ШКОЛИ

Л.А. Сидорчук ЕРГОНОМІЧНА КУЛЬТУРА ПЕДАГОГА ЯК КАТЕГОРІЯ ФІЛОСОФІЇ ОСВІТИ

І.О. Слятіна ХУДОЖНЬО-ЕСТЕТИЧНИЙ ДОСВІД ЯК ДУХОВНО-ФУНКЦІОНАЛЬНА ВЛАСТИВІСТЬ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ МУЗИКИ

І.І. Смалюк ФОРМУВАННЯ САМОСТІЙНОСТІ Й АКТИВНОСТІ СТУДЕНТІВ ПРИ ВИВЧЕННІ ДИСЦИПЛІН З АВТОСПРАВИ

О.М. Соболь ВПЛИВ РІВНЯ ПРОФЕСІЙНОЇ АДАПТАЦІЇ ТРЕНЕРСЬКОГО ПЕРСОНАЛУ В КІННОМУ СПОРТІ НА ПОКАЗНИКИ ТРАВМАТИЗМУ ТА ПРАЦЕМІСТКІСТЬ ОКРЕМИХ ЕЛЕМЕНТІВ

В.О. Степашко ТЕХНОЛОГІЯ КОНТРОЛІНГО-МОНІТОРИНГОВОГО СУПРОВОДУ УПРАВЛІННЯ НАУКОВО-ДОСЛІДНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ СТУДЕНТІВ

І.В. Стражнікова ПЕДАГОГІЧНІ ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ РИТОРИЧНОЇ КУЛЬТУРИ ВЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ У ВИЩІЙ ШКОЛІ

О.М. Сухойваненко ХАРАКТЕРИСТИКА СТРУКТУРНИХ КОМПОНЕНТІВ ГОТОВНОСТІ ДО ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ МАЙБУТНІХ ПЕДАГОГІВ

Т.С. Удод МОДЕЛЬ ФОРМУВАННЯ ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНІХ ДИЗАЙНЕРІВ ДО ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У ПРОЦЕСІ ДИПЛОМНОГО ПРОЕКТУВАННЯ

Н.В. Устинова МОТИВАЦІЯ ТВОРЧОГО РОЗВИТКУ ВЧИТЕЛЯ В СИСТЕМІ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ

С.В. Хмельковська ТЕОРЕТИЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ МОДЕЛІ ФОРМУВАННЯ ТВОРЧОГО ПОТЕНЦIАЛУ МАЙБУТНIХ УЧИТЕЛIВ IНОЗЕМНИХ МОВ У ПРОЦЕСI ФАХОВОЇ ПIДГОТОВКИ

М.Л. Шабдінов ПІДГОТОВКА ІНЖЕНЕРІВ-ПЕДАГОГІВ ДО РЕАЛІЗАЦІЇ ЗМІСТУ ПРОФОРІЄНТАЦІЇ ЗІ СТАРШОКЛАСНИКАМИ

Б.О. Шевель ІНФОРМАЦІЙНА КУЛЬТУРА ІНЖЕНЕРА-ПЕДАГОГА

Ю.А. Шевченко СУТНІСТЬ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ МУЗИКИ ДО ОРГАНІЗАЦІЇ ХУДОЖНЬО-ТВОРЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ДИТЯЧИХ КОЛЕКТИВІВ

О.І. Янкович ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ОСВІТНІХ ТЕХНОЛОГІЙ У ВНЗ ПЕДАГОГІЧНОГО ПРОФІЛЮ

РОЗДІЛ 5. СОЦІАЛЬНА ПЕДАГОГІКА

М.О. Докторович СОЦІАЛЬНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ ОСОБИСТОСТІ: ОЗНАКИ, ФУНКЦІЇ ТА ЕТАПИ ФОРМУВАННЯ

РОЗДІЛ 6. СУЧАСНІ ПЕДАГОГІЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ

С.М. Ніколаєнко УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ВИЩОЇ ОСВІТИ В УМОВАХ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ДЕРЖАВИ