Завантажити номер одним файлом

ТИТУЛЬНА СТОРІНКА

ЗМІСТ

РОЗДІЛ 1. МЕТОДОЛОГІЯ ТА ІСТОРІЯ ПЕДАГОГІКИ

С.Н. Ніколаєнко ДУХОВНІ ТА СОЦІОКУЛЬТУРНІ ФУНКЦІЇ ЯК ВИЗНАЧАЛЬНІ ФАКТОРИ ІННОВАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ ОСВІТИ

В.Л. Федяєва КОНЦЕПЦІЯ РАННЬОГО РОЗВИТКУ ДІТЕЙ У ПЕДАГОГІЧНІЙ СПАДЩИНІ БОРИСА ПАВЛОВИЧА І ОЛЕНИ ОЛЕКСІЇВНИ НІКІТІНИХ

І.В. Волошанська К.Д.УШИНСЬКИЙ ПРО ОПТИМАЛЬНІ УМОВИ НАВЧАННЯ, ВИХОВАННЯ ТА РОЗВИТКУ ОСОБИСТОСТІ

В.В. Кузьменко ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОЮ ЛІТЕРАТУРОЮ ШКОЛЯРІВ ЯК ФАКТОР ВПЛИВУ НА ФОРМУВАННЯ У ШКОЛЯРІВ НАУКОВОЇ КАРТИНИ СВІТУ

І.М. Лапшина, Н.Л. Клочко ТЕХНОЛОГІЇ ПІДГОТОВКИ ДИТИНИ ДО ШКОЛИ: ІСТОРИКО-КРИТИЧНИЙ ОГЛЯД ПРОБЛЕМИ

М.П. Пантюк ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА ТА СПОРТ ЯК ЧИННИКИ ВИХОВАННЯ (ІСТОРИЧНИЙ АСПЕКТ)

Н.В. Слюсаренко ПОНЯТТЄВО-ТЕРМІНОЛОГІЧНИЙ АПАРАТ ТРУДОВОЇ ПІДГОТОВКИ В СПАДЩИНІ В.СУХОМЛИНСЬКОГО

І.Г. Улюкаєва СУСПІЛЬНЕ ДОШКІЛЬНЕ ВИХОВАННЯ В УКРАЇНІ ЗА ЧАСІВ ДЕРЖАВНОЇ НЕЗАЛЕЖНОСТІ (1991-2008 РР.): ВТРАТИ ТА ЗДОБУТКИ

РОЗДІЛ 2. ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА НАВЧАННЯ

Ю.О. Бабаян, К.Ф. Нор ТЕХНОЛОГІЯ РОЗВИТКУ РЕФЛЕКСІЇ В УЧНІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ

О.В. Бєляєва СПЕЦИФІКА РОЗУМІННЯ ТЕКСТУ УЧНЯМИ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ

І.В. Валуєва ФОРМУВАННЯ АНГЛОМОВНОЇ ФОНЕТИЧНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ У ДІТЕЙ МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ

Н.В. Войтенко УРОКИ ЛІТЕРАТУРИ РІДНОГО КРАЮ (ЛУГАНЩИНИ) У ПОЧАТКОВИХ КЛАСАХ

Л.П. Гайдаржийська РОЗУМОВИЙ РОЗВИТОК ЯК ОДНА З ПРОБЛЕМ ПІДГОТОВКИ ДІТЕЙ ДО ШКОЛИ

Н.М. Захарова, Г.С. Демидчик РЕАЛІЗАЦІЯ НОВИХ ПІДХОДІВ ДО ФОРМУВАННЯ У МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ УЗАГАЛЬНЕНИХ СПОСОБІВ ДІЙ – ЗАГАЛЬНОНАВЧАЛЬНИХ УМІНЬ

В.А. Каліш, В.О. Собко РЕАЛІЗАЦІЯ КОМУНІКАТИВНОГО ПІДХОДУ В ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ ПОЧАТКОВОГО КУРСУ РІДНОЇ МОВИ

Л.В. Лук’яник ФОРМУВАННЯ ЛІНГВОУКРАЇНОЗНАВЧОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ МОЛОДШОГО ШКОЛЯРА ЗАХІДНОГО РЕГІОНУ УКРАЇНИ ЗАСОБАМИ МОВЛЕННЄВОГО ЕТИКЕТУ

В.М. Марків, Т.В. Марків ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ АКЦЕНТИ У НАВЧАННІ І ВИХОВАННІ ДІТЕЙ У ПЕРІОД ПЕРЕХОДУ З ДИТЯЧОГО САДКА ДО ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ

М.А. Медведєва ДІАГНОСТИКА МНЕСТИЧНИХ ОПЕРАЦІЙ В УЧНІВ 2-4-Х КЛАСІВ ШКІЛ ДЛЯ ДІТЕЙ З ТЯЖКИМИ ПОРУШЕННЯМИ МОВЛЕННЯ

Л.В. Мельник, О.К. Скляр ФОРМУВАННЯ УМІННЯ СКЛАДОВОГО АНАЛІЗУ ЯК ЧАСТИНА МОВНО-МОВЛЕННЄВОЇ ПІДГОТОВКИ ДІТЕЙ ДО ШКОЛИ

О.І. Милостива ОСНОВНІ ПСИХОЛОГІЧНІ УМОВИ РОЗВИТКУ ЛЕКСИЧНИХ НАВИЧОК У ПРОЦЕСІ КОМУНІКАТИВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ П’ЯТИКЛАСНИКІВ

Г.І. Непомняща ПЕДАГОГІЧНА ТЕХНОЛОГІЯ ЯК ЛОГІЧНА КОНСТРУКЦІЯ ФОРМУВАННЯ ПОНЯТЬ В УЧНІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ

Ю.М. Несін РОЗРОБКА МОВНОГО ПОРТФОЛІО СТАРШОКЛАСНИКА СОЦІОКУЛЬТУРНОГО ХАРАКТЕРУ

С.І. Нетьосов МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У НАВЧАННІ ПРАВОЗНАВСТВУ

Н.М. Островерхова, В.П. Чудакова МАТЕМАТИЧНО-СТАТИСТИЧНІ МЕТОДИ АНАЛІЗУ ЯКОСТІ УРОКУ

О.А. Павлик ТЕКСТОЦЕНТРИЧНИЙ ПІДХІД ДО НАВЧАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ЯК ДРУГОЇ (БЛИЗЬКОСПОРІДНЕНОЇ)

Л.М. Покорна ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ НАВЧАННЯ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ ЗАСОБАМИ МУЛЬТИМЕДІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

Л.М. Пруняк, В.В. Пруняк ВИКОРИСТАННЯ ЕЛЕМЕНТІВ РИТОРИКИ В МОВЛЕННЄВІЙ ПІДГОТОВЦІ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ

О.В. Федорова ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ПРИЙМЕННИКІВ МОЛОДШИМИ ШКОЛЯРАМИ ІЗ ТЯЖКИМИ ПОРУШЕННЯМИ МОВЛЕННЯ ПІД ЧАС ПРОДУКУВАННЯ ВЛАСНИХ ВИСЛОВЛЮВАНЬ

Є.С. Швець НАВЧАННЯ ІНШОМОВНОГО МОВЛЕННЯ УЧНІВ МОЛОДШИХ КЛАСІВ

РОЗДІЛ 3. ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА ВИХОВАННЯ

В.Г. Бутенко ЕСТЕТИЧНА ОСВІТА ЯК УМОВА ФОРМУВАННЯ СВІТОГЛЯДУ МОЛОДІ

Г.М. Александрова ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ ОСНОВИ ВИХОВАННЯ ПОЧУТТІВ ЧЕСТІ І ГІДНОСТІ В СІМ’Ї

Т.В. Батрак ВИХОВНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ЗАРУБІЖНОЇ ХУДОЖНЬОЇ КУЛЬТУРИ У НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ

В.В. Бойченко ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ КУЛЬТУРИ МІЖОСОБИСТІСНОГО СПІЛКУВАННЯ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ

М.В. Ганжа ЕСТЕТИЧНЕ ВИХОВАННЯ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ ЗАСОБАМИ ДИЗАЙНУ В УМОВАХ ПОЗАКЛАСНОЇ РОБОТИ

Т.М. Голінська ХУДОЖНЬО-ЕСТЕТИЧНЕ ВИХОВАННЯ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ НА ОСНОВІ ІНТЕГРАЦІЇ РІЗНИХ ВИДІВ МИСТЕЦТВ

В.В. Кизилова, М.О. Мітасова ВИРОБЛЕННЯ НАВИЧОК МОВЛЕННЄВОГО ЕТИКЕТУ В ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ

О.В. Ковшар ФОРМУВАННЯ ВІДПОВІДАЛЬНОГО СТАВЛЕННЯ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ ДО НАВЧАННЯ

І.І. Козак ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАСТУПНОСТІ У ФОРМУВАННІ ЕТИКИ МОВЛЕННЄВОГО СПІЛКУВАННЯ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ТА МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ

І.В. Онищенко ЗАЛУЧЕННЯ ДОШКІЛЬНИКІВ ДО ЧИТАННЯ В УМОВАХ СУЧАСНОГО СОЦІОКУЛЬТУРНОГО СЕРЕДОВИЩА

О.О. Стаєнна ТВОРЧЕ ПРОЕКТУВАННЯ У ГРОМАДЯНСЬКОМУ ВИХОВАННІ ДІТЕЙ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ

І.М. Філіпішена РЕАЛІЗАЦІЯ НАСТУПНОСТІ У ФОРМУВАННІ ЕМПАТІЇ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО І МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ

С.І. Якименко ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ СВІТОГЛЯДУ ДИТИНИ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ТА МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ

РОЗДІЛ 4. ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ

А.В. Галімов, В.С. Церклевич ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДОСТУПУ ДО ОСВІТИ В ІНТЕГРОВАНОМУ СЕРЕДОВИЩІ ОСІБ З ОБМЕЖЕНИМИ ФУНКЦІОНАЛЬНИМИ МОЖЛИВОСТЯМИ В КОНТЕКСТІ МІЖНАРОДНОГО СОЦІАЛЬНОГО ЗАКОНОДАВСТВА

В.Д. Шарко ПРО ПІДГОТОВКУ ВЧИТЕЛІВ ДО РЕАЛІЗАЦІЇ ТЕХНОЛОГІЧНОГО АСПЕКТУ ПЕДАГОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

С.В. Шмалєй СИСТЕМА КОНТРОЛЮ ЯКОСТІ ПІДГОТОВКИ СТУДЕНТА – МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ

І.В. Варнавська ФАХОВА ТЕРМІНОЛОГІЯ ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ МОВЛЕННЄВОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ МАЙБУТНЬОГО СПЕЦІАЛІСТА

О.В. Васильєва МЕТОДИЧНА ОСВІТА МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ ДОШКІЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ НАВЧАННЯ

О.О. Вашак ПРОБЛЕМА ФОРМУВАННЯ У ДОШКІЛЬНИКІВ ЕКОЛОГІЧНО БЕЗПЕЧНОЇ ПОВЕДІНКИ У ФАХОВІЙ ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ ВИХОВАТЕЛІВ

Т.А. Ганніченко МОДЕЛЬ ФОРМУВАННЯ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ МАЙБУТНІХ ЕКОНОМІСТІВ ЗАСОБАМИ ДИДАКТИЧНОЇ ГРИ НА ЗАНЯТТЯХ З МОВ

Р.М. Горбатюк СТАН ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНІХ ІНЖЕНЕРІВ-ПЕДАГОГІВ ДО ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

О.В. Діденко ОБҐРУНТУВАННЯ ПЕДАГОГІЧНИХ УМОВ ФОРМУВАННЯ ТВОРЧОСТІ У МАЙБУТНІХ ОФІЦЕРІВ-ПРИКОРДОННИКІВ

Т.В. Дорошенко ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ ДО ФОРМУВАННЯ ЕМОЦІЙНОЇ КУЛЬТУРИ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ ЗАСОБАМИ ТЕАТРАЛЬНОГО МИСТЕЦТВА

Н.А. Дусь ТЕХНОЛОГІЯ АКТИВНОГО СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНОГО НАВЧАННЯ ЯК ШЛЯХ ФОРМУВАННЯ КУЛЬТУРИ ПЕДАГОГІЧНОГО СПІЛКУВАННЯ У МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ

Т.В. Зубенко ОРГАНІЗАЦІЯ МІЖКУЛЬТУРНОЇ КОМУНІКАЦІЇ ЯК ОДИН ІЗ ПРІОРИТЕТНИХ НАПРЯМІВ У ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ

Є.А. Іванченко ВИЗНАЧЕННЯ ТА СТРУКТУРА КОМПЕТЕНТНОСТІ ЕКОНОМІСТА

Л.В. Ізотова РОЗВИТОК ТВОРЧИХ ЗДІБНОСТЕЙ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ ПІД ЧАС РОЗВ’ЯЗУВАННЯ МАТЕМАТИЧНИХ ЗАВДАНЬ

Л.В. Коваль ОСОБЛИВОСТІ ГЛОБАЛІЗАЦІЙНОГО ТА ЄВРОПЕЙСЬКОГО КОНТЕКСТУ РОЗВИТКУ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ

О.Г. Коркішко ПІДГОТОВКА МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ДО РОБОТИ З СІМ’ЄЮ ШКОЛЯРА

Р.В. Куліш ОРГАНІЗАЦІЯ ВИВЧЕННЯ ДОШКІЛЬНОЇ ПЕДАГОГІКИ В КРЕДИТНО-МОДУЛЬНІЙ СИСТЕМІ НАВЧАННЯ У ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ

О.С. Маляренко РОЗВ’ЯЗАННЯ ДИДАКТИКО-МЕТОДИЧНИХ ЗАДАЧ УЧИТЕЛЕМ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ ЯК УМОВА УСПІШНОЇ РЕАЛІЗАЦІЇ ТЕХНОЛОГІЙ НАВЧАННЯ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ

Ю.Г. Марченко ПОКАЗНИКИ І КРИТЕРІЇ СФОРМОВАНОСТІ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ЮРИСТІВ

І.П. Марчук СИСТЕМА ФОРМУВАННЯ МОРАЛЬНО-ЕТИЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНЬОГО ПРАВООХОРОНЦЯ

О.П. Овсяннікова СОЦІОКУЛЬТУРНА КОМПЕТЕНЦІЯ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ: ДЕФІНІТИВНИЙ АНАЛІЗ ПРОБЛЕМИ

І.О. Пальшкова ПРОБЛЕМА ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ КУЛЬТУРИ ВЧИТЕЛЯ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ У НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕННЯХ

О.М. Пинзеник РОЗВИТОК ПРОФЕСІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ВИКЛАДАЧА ВИЩОГО ПЕДАГОГІЧНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ І-ІІ РІВНІВ АКРЕДИТАЦІЇ

В.М. Полєхіна ПЕДАГОГІЧНЕ КРАЄЗНАВСТВО ЯК СУЧАСНА ІННОВАЦІЙНА ТЕНДЕНЦІЯ В ПІДГОТОВЦІ ФАХІВЦІВ У ВИЩИХ ПЕДАГОГІЧНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ

В.В. Райко РЕАЛІЗАЦІЯ ЗАХОДІВ ВІЙСЬКОВО-СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ ЯК СКЛАДОВОЇ СИСТЕМИ ФОРМУВАННЯ ПРАВОВОЇ КУЛЬТУРИ ОФІЦЕРІВ-ПРИКОРДОННИКІВ

О.Я. Романишина ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕХНОЛОГІЇ ФОРМУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ КУЛЬТУРИ СТУДЕНТІВ КОЛЕДЖУ ТЕХНІЧНОГО ПРОФІЛЮ

Т.І. Савочкіна ДЕЯКІ МЕТОДОЛОГІЧНІ ТА ПЕДАГОГІЧНІ АСПЕКТИ МЕТАМАТЕМАТИКИ

Л.О. Савченко ВИКОРИСТАННЯ ПЕДАГОГІЧНОЇ ДІАГНОСТИКИ ЯК ЗАСОБУ РОЗВИТКУ ТВОРЧИХ ЗДІБНОСТЕЙ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ

С.А. Саяпіна ОРГАНІЗАЦІЯ ТВОРЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СТУДЕНТІВ ПЕДВУЗУ У ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ КУРСУ ТЕОРІЇ ВИХОВАННЯ

О.Ю. Сорока ФОРМУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ КУЛЬТУРИ МАЙБУТНІХ ВИХОВАТЕЛІВ ДОШКІЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ

Л.А. Сухіна, Т.П. Маслакай СИСТЕМА РОБОТИ ВЧИТЕЛЯ ІЗ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПОВТОРЕННЯ МАТЕМАТИЧНОГО МАТЕРІАЛУ

В.В. Чернявський ОСОБЛИВОСТІ ЗАПРОВАДЖЕННЯ КРЕДИТНО-МОДУЛЬНОЇ СИСТЕМИ ОРГАНІЗАЦІЇ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ У МОРСЬКИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ

Н.В. Шалоха МЕТОДИ ФОРМУВАННЯ ТВОРЧОЇ АКТИВНОСТІ МАЙБУТНІХ ОФІЦЕРІВ-ПРИКОРДОННИКІВ

К.О. Щедролосєва ПРОФЕСІОГРАМА ВЧИТЕЛЯ МУЗИКИ І ХУДОЖНЬОЇ КУЛЬТУРИ

Є.В. Яковенко-Глушенкова НАУКОВО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОГО КУРСУ “МЕТОДИКА ФОРМУВАННЯ КУЛЬТУРИ ПОВЕДІНКИ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ”

РОЗДІЛ 5. СУЧАСНІ ПЕДАГОГІЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ

О.В. Голотюк ПЕДАГОГІЧНЕ ЗАСТОСУВАННЯ КЛІПІВ ЯК АУДІОВІЗУАЛЬНОГО ЗАСОБУ НАВЧАННЯ НА УРОКАХ ФРАНЦУЗЬКОЇ МОВИ

О.С. Горащук СУТНІСТЬ ПОНЯТТЯ “ІННОВАЦІЙНІ ПЕДАГОГІЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ”

А.К. Зичков ЗАСТОСУВАННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ У СТУДЕНТІВ ГОТОВНОСТІ ДО РОЗВ’ЯЗАННЯ ТИПОВИХ ЗАДАЧ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

І.О. Кузнецова ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ПРОЕКТНОЇ ТЕХНОЛОГІЇ ЯК ЗАСОБУ ПІДГОТОВКИ ВЧИТЕЛЯ- ФІЛОЛОГА

Ю.І. Олійник КОМП’ЮТЕРНІ ТЕХНОЛОГІЇ У ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ: ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА

О.Г. Пиндик СУЧАСНА СИСТЕМА ПІДРУЧНИКОТВОРЕННЯ ЯК ЕЛЕМЕНТ МОДЕРНІЗАЦІЇ ОСВІТИ (НА ПРИКЛАДІ ЕКОНОМІЧНОЇ ОСВІТИ)

Т.А. Садова ОСОБИСТІСНО ОРІЄНТОВАНИЙ ПІДХІД ЯК ОСНОВА СУЧАСНИХ ПЕДАГОГІЧНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

О.О. Сокуренко ІГРОВІ ПЕДАГОГІЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ У ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ

М.С. Яруліна ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНО-МОВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ СТУДЕНТІВ ПРИ НАВЧАННІ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ