Завантажити номер одним файлом

ТИТУЛЬНА СТОРІНКА

ЗМІСТ

РОЗДІЛ 1. МЕТОДОЛОГІЯ ТА ІСТОРІЯ ПЕДАГОГІКИ

Б.М. Андрієвський МЕТОДОЛОГІЧНІ ДЕТЕРМІНАНТИ РОЗВИТКУ ОСВІТИ В КОНТЕКСТІ ЇЇ ГУМАНІЗАЦІЇ

В.Л. Федяєва СІМЕЙНЕ ВИХОВАННЯ У ПЕДАГОГІЧНІЙ ПУБЛІЦИСТИЦІ С.Л.СОЛОВЕЙЧИКА

Г.М. Александрова ВИХОВАННЯ ЧЕСТІ І ГІДНОСТІ ЯК ІСТОРИКО-ПЕДАГОГІЧНА ПРОБЛЕМА

Л.В. Бабіч, Г.М. Кондратенко, О.В. Рідкоус ВИКОРИСТАННЯ ГУМАНІСТИЧНОЇ СПАДЩИНИ В.О. СУХОМЛИНСЬКОГО В СИСТЕМІ ПІДГОТОВКИ СПЕЦІАЛІСТІВ

Г.В. Бєлан ПРОБЛЕМА ВЧИТЕЛЯ ЯК КУЛЬТУРНО-ЕТНОЛОГІЧНОЇ ОСОБИСТОСТІ ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ ХІХ СТОЛІТТЯ

І.В. Гоштанар ПЕДАГОГІЧНА СИСТЕМА Й.Ф. ГЕРБАРТА У КОНТЕКСТІ ПРОБЛЕМ СУЧАСНОЇ ОСВІТИ

В.В. Кузьменко ФІЛОСОФСЬКЕ РОЗУМІННЯ ПРОЦЕСУ ФОРМУВАННЯ У ЛЮДИНИ НАУКОВОЇ КАРТИНИ СВІТУ

Л.В. Пироженко РОЗРОБКА ОСНОВНИХ ПОЛОЖЕНЬ ТЕОРІЇ СТРУКТУРИ ЗМІСТУ ОСВІТИ У 70-ТІ РОКИ ХХ СТ.

Н.В. Слюсаренко І.ТКАЧЕНКО ТА ПРОБЛЕМИ ТРУДОВОЇ ПІДГОТОВКИ УЧНІВ СІЛЬСЬКИХ ШКІЛ УКРАЇНИ КІНЦЯ ХХ – ПОЧАТКУ ХХІ СТОЛІТТЯ

РОЗДІЛ 2. ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА НАВЧАННЯ

П.С. Атаманчук, В.В. Мендерецький, С.І. Дмитрук, О.М. Павлюк ФІЗИЧНИЙ ЕКСПЕРИМЕНТ В УМОВАХ ОСОБИСТІСНОЇ ОРІЄНТАЦІЇ

В.П. Вовкотруб, Н.О. Ментова, Н.В. Подопригора, М.І. Садовий, О.М. Трифонова РЕАЛІЗАЦІЯ ДИДАКТИЧНИХ ПРИНЦИПІВ І ЕРГОНОМІЧНИХ ВИМОГ ДО ПРОЕКТУВАННЯ, ВИГОТОВЛЕННЯ І ВИКОРИСТАННЯ НАВЧАЛЬНОГО ОБЛАДНАННЯ З ФІЗИКИ

Н.М. Гупан НОВІ ПІДХОДИ ДО ВІДБОРУ І СТРУКТУРУВАННЯ ЗМІСТУ ПІДРУЧНИКА З ІСТОРІЇ УКРАЇНИ

П.С. Коріненко ВИКЛАД ІСТОРІЇ УКРАЇНИ ХХ – ПОЧАТКУ ХХІ СТ. В СУЧАСНОМУ ПІДРУЧНИКУ

М.І. Пентилюк НАУКОВІ ПОШУКИ І ЗДОБУТКИ ВЧЕНИХ ХЕРСОНСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО УНІВЕРСИТЕТУ У ГАЛУЗІ ЛІНГВОДИДАКТИКИ

О.І. Пометун ПІДРУЧНИК З ІСТОРІЇ У КОНТЕКСТІ ДІЯЛЬНІСНОГО І КОМПЕТЕНТНІСНОГО ПІДХОДІВ

А.В. Алєксєєва СУЧАСНІ НАУКОВІ ПІДХОДИ ДО ТЛУМАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ “КУЛЬТУРА” У ПІДРУЧНИКАХ ВСЕСВІТНЬОЇ ІСТОРІЇ

В.В. Ачкан РЕАЛІЗАЦІЯ КОМПЕТЕНТНІСНОГО ПІДХОДУ У ПРОЦЕСІ ПІДГОТОВКИ УЧНІВ ДО РОЗВ’ЯЗУВАННЯ РІВНЯНЬ І НЕРІВНОСТЕЙ ДЕРЖАВНОЇ ПІДСУМКОВОЇ АТЕСТАЦІЇ З МАТЕМАТИКИ

З.П. Бакум ПОГЛИБЛЕННЯ ЗНАНЬ УЧНІВ ПРО ФІЗІОЛОГО-АКУСТИЧНИЙ ТА ЛІНГВІСТИЧНИЙ АСПЕКТИ ЗВУКІВ МОВЛЕННЯ

С.С. Баханова УКРАЇНСЬКА ДЕРЖАВА П.СКОРОПАДСЬКОГО У СУЧАСНИХ ШКІЛЬНИХ ПІДРУЧНИКАХ З ІСТОРІЇ

І.П. Бондарук МЕТОДИЧНІ УМОВИ РОЗВИТКУ КРИТИЧНОГО МИСЛЕННЯ УЧНІВ НА УРОКАХ ІСТОРІЇ

М.О. Бугайова ОСОБЛИВОСТІ НАВЧАННЯ МАТЕМАТИКИ У КЛАСАХ ГУМАНІТАРНОГО ПРОФІЛЮ

О.В. Волинко, Д.Я. Костюкевич МІЖПРЕДМЕТНІ ЗВ’ЯЗКИ ФІЗИКИ З ІНФОРМАТИКОЮ

А.В. Воробйова ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ФОРМУВАННЯ РИТОРИЧНИХ УМІНЬ П’ЯТИКЛАСНИКІВ

О.О. Гиря МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ЩОДО ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ПОНЯТЬ ПРО ХІМІЧНІ СПОЛУКИ

В.В. Гузь СИСТЕМА ДИДАКТИЧНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ФОРМУВАННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ КУЛЬТУРИ СТАРШОКЛАСНИКІВ ЗАСОБАМИ ПРИРОДНИЧО-НАУКОВИХ ДИСЦИПЛІН

С.Г. Дехтяренко ДИФЕРЕНЦІЙОВАНІ ЗАДАЧІ ЯК ДИДАКТИЧНИЙ ЧИННИК ОРГАНІЗАЦІЇ НАВЧАЛЬНО-ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ

В.С. Єфіменко АВТОМАТИЗОВАНЕ ТЕСТУВАННЯ У СИСТЕМІ ПОТОЧНОЇ ПЕРЕВІРКИ НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ УЧНІВ З ІНФОРМАТИКИ

Г.Я. Жирська ОСОБИСТІСНО ОРІЄНТОВАНИЙ ПІДХІД ЯК ЗАСІБ ГУМАНІЗАЦІЇ ОСВІТИ

Т.М. Засєкіна ВИКОРИСТАННЯ СИСТЕМИ ДИДАКТИЧНИХ ЗАСОБІВ ІЗ ФІЗИКИ В УМОВАХ ДИФЕРЕНЦІЙОВАНОГО НАВЧАННЯ

Я.М. Камбалова СИСТЕМА НАУКОВО-МЕТОДИЧНИХ ВИМОГ ДО СТВОРЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ЛІТЕРАТУРИ З ІСТОРІЇ У ПРАЦЯХ СУЧАСНИХ ДОСЛІДНИКІВ

І.П. Кенєва, О.А. Марченко, Ю.П. Мінаєв НА ШЛЯХУ ДО ДИФЕРЕНЦІАЛЬНОЇ ДИДАКТИКИ ФІЗИКИ

С.Г. Кобернік ЦІЛЬОВІ АСПЕКТИ ГЕОГРАФІЧНОЇ ОСВІТИ У 6-8 КЛАСАХ ЗА ПРОГРАМАМИ 12-РІЧНОЇ ШКОЛИ

А.Ф. Курінна ФОРМУВАННЯ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ ШКОЛЯРІВ ЗАСОБАМИ РИТОРИЧНОГО ІНСТРУМЕНТАРІЮ

Т.В. Ладиченко ОСОБЛИВОСТІ ВИВЧЕННЯ КУРСУ ВСЕСВІТНЬОЇ ІСТОРІЇ У СТАРШИХ КЛАСАХ ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ ЗАКЛАДІВ

О.О.Ліннік, В.О.Переухенко НАВЧАННЯ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ НА ЗАСАДАХ ГУМАННОЇ ПЕДАГОГІКИ

О.В. Пішенко, В.Ф. Заболотний ВИКОРИСТАННЯ ДИДАКТИЧНИХ КОМП’ЮТЕРНИХ ІГОР З МЕТОЮ АКТИВІЗАЦІЇ ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ

В.І. Луценко ВЗАЄМОДІЯ МОВНОЇ СИСТЕМИ І КОНТЕКСТНОГО СЕРЕДОВИЩА ЯК ОСНОВА ФУНКЦІОНУВАННЯ ПРИКМЕТНИКІВ У ВИСЛОВЛЮВАННЯХ УЧНІВ 6 – 7 КЛАСІВ

С.І. Макаренко ОСОБЛИВОСТІ СТАНОВЛЕННЯ ПРОЦЕСУ РОЗУМІННЯ ЗНАЧЕННЯ СЛІВ НА ПОЧАТКОВОМУ ЕТАПІ РОЗВИТКУ ДІТЕЙ

Ю.Б. Малієнко ОСВІТНІЙ ПОТЕНЦІАЛ ПІДРУЧНИКІВ З ІСТОРІЇ СЕРЕДНІХ ВІКІВ: МИНУЛЕ Й СЬОГОДЕННЯ

В.В. Маньгора СУЧАСНІ ПІДРУЧНИКИ З ІСТОРІЇ ТА ПРАВА, ЇХ РОЛЬ У ФОРМУВАННІ ЗНАНЬ ПРО ДЕРЖАВУ

В.М. Марків ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ ТРУДНОЩІВ ЗАЛУЧЕННЯ ДІТЕЙ З ПРОБЛЕМАМИ У НАВЧАННІ ДО ІНФОРМАЦІЙНОГО ПРОСТОРУ

І.П. Міхальська МІСЦЕ ДИСЦИПЛІН ХУДОЖНЬО-ЕСТЕТИЧНОГО ЦИКЛУ В НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ

Н.В. Мордовцева ВИДИ ЛІНГВІСТИЧНИХ МІНІАТЮР

П.В. Мороз РОЗВИТОК ДОСЛІДНИЦЬКИХ УМІНЬ УЧНІВ ЗАСОБАМИ ІЛЮСТРАЦІЙ ШКІЛЬНОГО ПІДРУЧНИКА ІСТОРІЇ (НА ПРИКЛАДІ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ПІДРУЧНИКА ІСТОРІЇ СТАРОДАВНЬОГО СВІТУ)

А.О. Нікора ЕМОЦІЙНО-ЦІННІСНИЙ КОМПОНЕНТ ЗМІСТУ ОСВІТИ В СУЧАСНОМУ ПІДРУЧНИКУ ІСТОРІЇ

М.В. Опачко ПРОБЛЕМИ ОРГАНІЗАЦІЇ І ФУНКЦІОНУВАННЯ ДИДАКТИЧНОГО СЕРЕДОВИЩА У ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ ФІЗИКИ В ШКОЛІ

А.С. Приходько НОВІ ПІДХОДИ ДО ПРОБЛЕМИ СТВОРЕННЯ СУЧАСНОГО ПІДРУЧНИКА З ІСТОРІЇ

М.М. Сидорович ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК ЗМІСТОВНОГО І ПРОЦЕСУАЛЬНОГО КОМПОНЕНТІВ НАВЧАННЯ ЯК ОБОВ’ЯЗКОВА УМОВА ФОРМУВАННЯ ТЕОРЕТИЧНИХ БІОЛОГІЧНИХ ЗНАНЬ

М.Г. Симонова ІНДИВІДУАЛЬНА ОСВІТНЯ ТРАЄКТОРІЯ НАВЧАННЯ МАТЕМАТИКИ У КЛАСАХ ГУМАНІТАРНОГО ПРОФІЛЮ У ЗВ’ЯЗКУ З ПЕРЕХОДОМ ШКОЛИ НА 12-РІЧНИЙ ТЕРМІН НАВЧАННЯ

С.О. Скворцова АДАПТАЦІЯ ШЕСТИРІЧНИХ ДІТЕЙ ДО ШКІЛЬНОГО НАВЧАННЯ НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ

І.І. Смагін “ЗОВНІШНІ” ТА “ВНУТРІШНІ” ЧИННИКИ В ПРАКТИЦІ ШКІЛЬНОГО ПІДРУЧНИКОТВОРЕННЯ З ПРАВОВИХ НАВЧАЛЬНИХ ПРЕДМЕТІВ У ХІХ СТОЛІТТІ

Н.В. Солодюк ОРГАНІЗАЦІЯ ІНТЕРАКТИВНОГО НАВЧАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ В СТАРШИХ КЛАСАХ

С.М. Стадніченко ДО ПИТАННЯ ПРО ФОРМУВАННЯ УМІНЬ РОЗУМІННЯ НАВЧАЛЬНОГО ТЕКСТУ

А.М. Старєва СТРУКТУРА СУЧАСНОГО ПІДРУЧНИКА ІСТОРІЇ: ТРАДИЦІЇ ТА ІННОВАЦІЇ

Л.А. Сухіна ОСОБЛИВОСТІ УДОСКОНАЛЕННЯ ПРОЦЕСУ ВИВЧЕННЯ ТАБЛИЧНИХ ВИПАДКІВ АРИФМЕТИЧНИХ ДІЙ

Г.О. Фрейман КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ СУЧАСНОГО КОМПЕТЕНТНІСНО-ОРІЄНТОВАНОГО ПІДРУЧНИКА З ІСТОРІЇ

С.С. Харківська ЛІНГВІСТИЧНІ ЗАСАДИ ЗАСВОЄННЯ УЧНЯМИ ПРАВИЛ МОВЛЕННЄВОГО ЕТИКЕТУ

Т.С. Хачіров КОМУНІКАЦІЙНИЙ КОМПОНЕНТ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ПІДГОТОВКИ УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ З ІНФОРМАТИКИ

К.А. Шапочка ПІДРУЧНИК ІНОЗЕМНОЇ МОВИ НА ПОЧАТКОВОМУ ЕТАПІ НАВЧАННЯ ДІТЕЙ ІЗ ЗАТРИМКОЮ ПСИХІЧНОГО РОЗВИТКУ (ЗПР)

РОЗДІЛ 3. ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА ВИХОВАННЯ

В.Г. Бутенко ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ У МОЛОДІ ЕСТЕТИЧНОГО СВІТОГЛЯДУ

В.П. Олексенко ПРІОРИТЕТИ ОПТИМІЗАЦІЇ ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ В СУЧАСНІЙ ШКОЛІ

А.А. Білоус ВИХОВАННЯ ЗОВНІШНЬОЇ КУЛЬТУРИ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ ЗАСОБАМИ ХОРЕОГРАФІЧНОГО МИСТЕЦТВА

А.Л. Владимирова ДИТЯЧИЙ ПІСЕННИЙ ФОЛЬКЛОР ПЕСТУВАННЯ ЯК ЗАСІБ ЕСТЕТИЧНОГО ВИХОВАННЯ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ

І.М. Вовкобой ВИХОВАННЯ ТОЛЕРАНТНОСТІ ЗАСОБАМИ РОДИННОЇ ПЕДАГОГІКИ У ТВОРЧОСТІ М.Г.СТЕЛЬМАХОВИЧА

О.Д. Джура УТВЕРДЖЕННЯ ОСОБИСТІСНОГО ХАРАКТЕРУ ОСВІТИ

І.І. Корольова ФОРМУВАННЯ ОСОБИСТОСТІ У ПРОЦЕСІ ЕСТЕТИЧНОГО ВИХОВАННЯ ТА СОЦІАЛІЗАЦІЇ

М.І. Кузьма-Кочур СУТНІСТЬ, ФУНКЦІЇ І НАПРЯМИ КРАЄЗНАВСТВА

О.В. Лобова ЗМІСТ МУЗИЧНОЇ ОСВІТИ ЯК ЧИННИК НАВЧАННЯ ТА РОЗВИТКУ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ

Т.А. Логвіна-Бик РОЗВИТОК ОСОБИСТОСТІ УЧНЯ У НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОМУ ПРОЦЕСІ

І.В. Онищенко ДИТЯЧА ЛІТЕРАТУРА ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ ЕСТЕТИЧНОЇ СВІДОМОСТІ ДОШКІЛЬНИКА

І.О. Полєвіков УПРАВЛІННЯ ВИХОВНИМ ПРОЦЕСОМ МУЗИЧНОЇ ШКОЛИ В ОСОБИСТІСНОМУ ВИМІРІ

В.В. Примакова РОЛЬ НАРОДОЗНАВСТВА У ФОРМУВАННІ СВІТОГЛЯДНИХ УЯВЛЕНЬ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ

А.Є. Рехліцька РОЗВИТОК КОМУНІКАТИВНИХ ЯКОСТЕЙ УЧАСНИКІВ ДИТЯЧИХ ХОРЕОГРАФІЧНИХ КОЛЕКТИВІВ

І.В. Руденко МЕТОДИКА ФОРМУВАННЯ ТВОРЧОЇ АКТИВНОСТІ МОЛОДШОГО ПІДЛІТКА ЗАСОБАМИ СКУЛЬПТУРИ

О.В. Стребна ВПЛИВ МУЛЬТФІЛЬМІВ НА ГРОМАДЯНСЬКУ СВІДОМІСТЬ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ

Н.М. Степанова СУТНІСТЬ ПОНЯТТЯ “ПОЛІТИЧНА КУЛЬТУРА СТАРШОКЛАСНИКА”

О.П. Філоненко ЧИННИКИ ВПЛИВУ НА СУЧАСНІ МУЗИЧНІ УПОДОБАННЯ ПІДЛІТКІВ

А.Ф. Форостян ЕСТЕТИЧНЕ ВИХОВАННЯ УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ ЗАСОБАМИ МИСТЕЦТВА В СУЧАСНИХ СЕРЕДНІХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ ХЕРСОНЩИНИ

О.А. Черченко ПОКАЗНИК ВЗАЄМОДІЇ І ЙОГО РОЛЬ В УМОВАХ ОРГАНІЗАЦІЇ ПОЗАУРОЧНОЇ РОБОТИ УЧНІВ З ФІЗИКИ

О.О. Шиліна ДИХАННЯ В ХОРЕОГРАФІЇ ЯК ОДИН ІЗ КОМПОНЕНТІВ ВАЛЕОЛОГІЧНОГО ВИХОВАННЯ