Завантажити номер одним файлом

ТИТУЛЬНА СТОРІНКА

ЗМІСТ

РОЗДІЛ 1. МЕТОДОЛОГІЯ ТА ІСТОРІЯ ПЕДАГОГІКИ

В.М. Мадзігон МОДЕЛЮВАННЯ ОГРАНІЗАЦІЙНИХ НОРМ І МЕТОДІВ УПРАВЛІННЯ ШКІЛЬНИМ ВИРОБНИЦТВОМ У РИНКОВИХ УМОВАХ

О.В. Мішуков УПРАВЛІНСЬКА ПОЛІТИКА В ЗАКЛАДАХ ОСВІТИ НА МЕЖІ ТИСЯЧОЛІТЬ

Ю.О. Дорошенко ОСНОВНІ НАПРЯМКИ РОЗВИТКУ ІНФОРМАЦІЙНО-НАВЧАЛЬНОГО СЕРЕДОВИЩА

Л.М. Калініна СУТНІСТЬ І СПЕЦИФІКА СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ШКОЛОЮ

В.В. Кузьменко МІЖПРЕДМЕТНІ ЗВ’ЯЗКИ ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ В УЧНІВ НАУКОВОЇ КАРТИНИ СВІТУ В ІСТОРІЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ДУМКИ

А.М. Луків ОРГАНІЗАЦІЯ НАУКОВОЇ РОБОТИ В АКАДЕМІЧНОМУ ЛІЦЕЇ ПРИ ХДУ

І.В. Мороз РОЗВИТОК ОСВІТИ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ

І.Г. Осадчий УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ ВНУТРІШНЬОГО ПРОСТОРУ ОСВІТНЬОЇ СИСТЕМИ

О.В. Панченко ДАВНЬОІНДІЙСЬКА ЕТИКА ПРО МОРАЛЬНУ НОРМУ

Н.В. Слюсаренко ТРУДОВА ПІДГОТОВКА СТАРШОКЛАСНИКІВ У ШКОЛАХ ХЕРСОНЩИНИ 50-60 РОКІВ ХХ СТОЛІТТЯ

Н.В. Товстуха УПРАВЛІНСЬКИЙ КОНСАЛТИНГ В СИСТЕМІ ОСВІТИ

В.Л. Федяєва АВТОРИТЕТ І ОСОБИСТИЙ ПРИКЛАД БАТЬКІВ У СІМЕЙНІЙ ПЕДАГОГІЦІ

С.В. Шмалєй ВИБІР ПРІОРИТЕТІВ УПРАВЛІНСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

РОЗДІЛ 2. ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА НАВЧАННЯ

В.С. Болгаріна КУЛЬТУРОЛОГІЧНИЙ ПІДХІД ДО ВИЗНАЧЕННЯ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

С.Є. Вольянська ШЛЯХИ ВПРОВАДЖЕННЯ ПРОФІЛЬНОГО НАВЧАННЯ В СТАРШІЙ ШКОЛІ

Л.П. Воронець ПРОБЛЕМА НАСТУПНОСТІ ВИВЧЕННЯ КУРСУ “ІНФОРМАТИКА І КОМП’ЮТЕРНА ТЕХНІКА” У СЕРЕДНІЙ І ВИЩІЙ ШКОЛІ

Н.В. Кнорр НАУКОВО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПЕДАГОГІЧНОГО ПРОЦЕСУ ЛІЦЕЮ

О.В. Малишевський ІНФОРМАЦІЙНА КУЛЬТУРА: ВІД ІНФОРМАЦІЙНОЇ ГРАМОТНОСТІ ДО ІНФОРМАТИЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ

Н.М. Островерхова КРИТЕРІЇ І ТЕХНОЛОГІЯ АНАЛІЗУ ЯКОСТІ УРОКУ ЯК ПЕДАГОГІЧНОЇ СИСТЕМИ

В.Ю. Савченко, О.В. Хмель ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ ДИСЦИПЛІНИ “ІНФОРМАТИКА. ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ“ З ВИКОРИСТАННЯМ ЕЛЕМЕНТІВ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ

Л.І. Паращенко ВДОСКОНАЛЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ІННОВАЦІЙНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ ЗА ВИМОГАМИ КОМПЕТЕНТНІСНОГО ПІДХОДУ

В.Г. Редько, С.І. Карп ЕЛЕКТРОННИЙ НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ КОМПЛЕКТ З ІСПАНСЬКОЇ МОВИ “НОLА – 2“

І.А. Цоброва, Н.С. Свінолупова КОМПОНЕНТИ ОПТИМІЗАЦІЇ ІНШОМОВНОГО АУДІЮВАННЯ ЯК СКЛАДОВА КОМПЛЕКСНОЇ ІНДИВІДУАЛІЗАЦІЇ НАВЧАННЯ

Т.М. Шарапова ВИКОРИСТАННЯ ІГОР ДЛЯ АКТИВІЗАЦІЇ ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ НА УРОКАХ БІОЛОГІЇ

Т.Є. Щепакіна УПРАВЛІННЯ НАВЧАЛЬНО-ПІЗНАВАЛЬНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ УЧНІВ ШЛЯХОМ ДОБОРУ ЗМІСТУ НАВЧАЛЬНИХ ЗАДАЧ З ІНФОРМАТИКИ

РОЗДІЛ 3. ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА ВИХОВАННЯ

О.Г. Андрусяк СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНІ ЧИННИКИ ДЕЛІНКВЕНТНОСТІ ПОВЕДІНКИ ПІДЛІТКІВ

О.В. Артюхова ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ХУДОЖНЬОГО СВІТОГЛЯДУ В УЧНІВ СТАРШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ ЗАСОБАМИ МИСТЕЦТВА

Т.В. Вечерок ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ МОРАЛЬНОГО ВИХОВАННЯ УЧНІВ СТАРШИХ КЛАСІВ ЗАСОБАМИ СІМЕЙНИХ ТРАДИЦІЙ

А.В. Галімов ЕТАПИ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПЕДАГОГІЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОЦЕСУ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ОФІЦЕРІВ ДО ВИХОВНОЇ РОБОТИ З ОСОБОВИМ СКЛАДОМ

І.О. Грязнов ОСОБЛИВОСТІ ПРОЦЕСУ МОРАЛЬНОГО ВИХОВАННЯ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ-ПРИКОРДОННИКІВ

О.В. Кириченко ХАРАКТЕРИСТИКА ТА ЗМIСТ ОСОБИСТIСНО ОРIЄНТОВАНОЇ ПРОГРАМИ “ОСНОВИ ЗАХИСТУ ВІТЧИЗНИ” НА ОСНОВI ТРАДИЦIЙ УКРАЇНСЬКОГО КОЗАЦТВА

Н.М. Ковальська КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ РІВНЯ ГОТОВНОСТІ СТАРШОКЛАСНИКІВ ДО ВИБОРУ ПРОФЕСІЇ У СФЕРІ МЕНЕДЖМЕНТУ

Т.А. Логвиновська СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНА РЕГУЛЯЦІЯ ТА УПРАВЛІННЯ АДАПТИВНОЮ ПОВЕДІНКОЮ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ

О.Д. Лусік З ДОСВІДУ ПРАВОВОГО І ПРЕВЕНТИВНОГО ВИХОВАННЯ

Л.М. Назаренко РОДИННО-ШКІЛЬНА ВИХОВНА СИСТЕМА ЯК ФАКТОР СОЦІАЛЬНОГО СТАНОВЛЕННЯ ОСОБИСТОСТІ ПІДЛІТКА

Ю.В. Максимчук ДОСЛІДЖЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ ЕСТЕТИЧНОГО ВИХОВАННЯ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ У ПРОЦЕСІ КЛУБНОЇ РОБОТИ

В.П. Олексенко ФОРМУВАННЯ ДУХОВНОСТІ ОСОБИСТОСТІ ЗАСОБАМИ РІДНОЇ МОВИ

О.А. Степанова СОЦІОКУЛЬТУРНІ ЧИННИКИ МАТЕРИНСЬКОГО ВИХОВАННЯ ПІДЛІТКІВ

Н.І. Чабан ПЕДАГОГІЧНЕ КЕРІВНИЦТВО ФОРМУВАННЯМ МОРАЛЬНО-ВОЛЬОВИХ ЯКОСТЕЙ ДІЛОВОЇ ЛЮДИНИ У СТАРШОКЛАСНИКІВ

Т.Ф. Юркова ФОРМУВАННЯ В ПІДЛІТКІВ ЕКОЛОГІЧНОЇ КУЛЬТУРИ ЯК ОСНОВНОЇ РИСИ ЛЮДИНИ МАЙБУТНЬОГО

Т.В. Яцула ДЕЯКІ АСПЕКТИ УПРАВЛІННЯ КЛУБАМИ ДОЗВІЛЛЄВОГО СПІЛКУВАННЯ ШКОЛЯРІВ

РОЗДІЛ 4. ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ

П.Г. Буянов ГРАФІЧНА КУЛЬТУРА ЯК СКЛАДОВА ПРОФЕСІОНАЛІЗМУ ВЧИТЕЛЯ ТРУДОВОГО НАВЧАННЯ НОВОЇ ГЕНЕРАЦІЇ

О.І. Гедвілло, І.О. Носова ОСОБЛИВОСТІ ВПРОВАДЖЕННЯ ПРОБЛЕМНОГО НАВЧАННЯ У ВИВЧЕННЯ КУРСУ “ТЕХНОЛОГІЯ КОНСТРУКЦІЙНИХ МАТЕРІАЛІВ”

Т.В. Гора ПІДРУЧНИК ІНОЗЕМНОЇ МОВИ ЯК ЗАСІБ ПІДВИЩЕННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ МАЙСТЕРНОСТІ ВЧИТЕЛЯ

Л.Р. Джелілова ПІДГОТОВКА СТУДЕНТІВ ДО ВИКОРИСТАННЯ МЕТОДУ ГРАФІЧНОГО МОДЕЛЮВАННЯ У НАВЧАННІ ДІТЕЙ

Л.В. Журба ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ У СТУДЕНТІВ ПЕДАГОГІЧНИХ УНІВЕРСИТЕТІВ МОВНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ

О.О. Заболотська ФОРМУВАННЯ ІНДИВІДУАЛЬНОСТІ СТУДЕНТІВ ПРИ УПРАВЛІННІ ЇХ НАВЧАЛЬНО-ПІЗНАВАЛЬНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ

Н.Є. Колесник ВИКОРИСТАННЯ ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОГО МИСТЕЦТВА У ПРОЦЕСІ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ВЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ

І.Ф. Лощенова ПЕДАГОГІЧНЕ КЕРІВНИЦТВО ПОЛІКУЛЬТУРНИМ ВИХОВАННЯМ МАЙБУТНІХ ВЧИТЕЛІВ: ДОСВІД І ПРОБЛЕМИ

О.В. Мазур ЛЕКСИКО-СИНТАКСИЧНИЙ ПІДХІД ДО АНГЛОМОВНИХ ЕКОНОМІЧНИХ ТЕКСТІВ ЯК ЗАСІБ АКТИВІЗАЦІЇ НАВЧАЛЬНО-ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СТУДЕНТІВ ЕКОНОМІЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ

Н.Т. Малєєва, О.В. Баранова, Ю.В. Канюка КРЕДИТНО-МОДУЛЬНА СИСТЕМА БІОХІМІЧНОЇ ОСВІТИ СТУДЕНТІВ

І.П. Марчук СИСТЕМА ВИХІДНИХ ПРИНЦИПІВ МОРАЛЬНО-ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ КУРСАНТІВ ЮРИДИЧНОГО ВУЗУ

А.О. Ніценко ПЕРЕВАГИ ВИКОРИСТАННЯ КОРПОРАТИВНИХ WEB-ТЕХНОЛОГІЙ ПРИ РОЗРОБЦІ ІНФОРМАЦІЙНО-АДМІНІСТРАТИВНОЇ СИСТЕМИ ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

М.П. Павленко СТРУКТУРНО-ЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ КУРСУ “КОМП’ЮТЕРНІ МЕРЕЖІ“ ДЛЯ СТУДЕНТІВ ІНЖЕНЕРНО-ПЕДАГОГІЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ

О.Ю. Палько ОСОБИСТІСНО ОРІЄНТОВАНІ ТЕХНОЛОГІЇ У ПІДГОТОВЦІ ВЧИТЕЛЯ ІНФОРМАТИКИ: ІСТОРІЯ ПРОБЛЕМИ ТА ШЛЯХИ ЇЇ РОЗВ’ЯЗАННЯ

Л.М. Покорна ДІЛОВА АНГЛІЙСЬКА МОВА, СПРЯМОВАНА ЗА ФАХОМ ДЛЯ СПЕЦІАЛЬНОСТІ “ПРАВОЗНАВСТВО”

І.В. Самсакова РОЛЬ МУЗЕЮ У ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ ПЕДАГОГІВ

О.В. Самсонова ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ФОРМУВАННЯ ДОСЛІДНИЦЬКИХ УМІНЬ У ПРОЦЕСІ НАУКОВО-ДОСЛІДНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СТУДЕНТІВ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ

З.С. Сейдаметова НАВЧАННЯ ІНЖЕНЕРНО-ТЕХНІЧНИХ ФАХІВЦІВ НА ОСНОВІ ОБ’ЄКТНО-ОРІЄНТОВАНОГО ПІДХОДУ

Р.К. Серьожникова УДОСКОНАЛЕННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ ЯК УМОВА РОЗВИТКУ ТВОРЧОЇ ІНДИВІДУАЛЬНОСТІ МАЙБУТНЬОГО ПЕДАГОГА

В.К. Сидоренко, Г.О. Райковська АНАЛІЗ ЗОБРАЖЕНЬ МЕТОДОМ ІЄРАРХІЙ

О.Б. Спринь, С.К. Голяка, Л.М. Равусяк ЗАЛЕЖНІСТЬ РОЗВИТКУ ПРОЦЕСІВ МИСЛЕННЯ ТА УВАГИ СТУДЕНТІВ ВІД РІВНЯ НЕРВОВО-ПСИХІЧНОГО НАПРУЖЕННЯ

Л.З. Тархан ОСОБЛИВОСТІ ПРОВЕДЕННЯ ПЕДАГОГІЧНОЇ ПРАКТИКИ МАГІСТРАНТІВ ІНЖЕНЕРНО- ПЕДАГОГІЧНОГО ВУЗУ

С.А. Коростельова, І.В. Швецова ЗАСТОСУВАННЯ РОЛЬОВОЇ ГРИ НА ЗАНЯТТЯХ З АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ НА НЕМОВНИХ ФАКУЛЬТЕТАХ

Г.С. Юзбашева РОЛЬ УЧИТЕЛЯ Й УЧНЯ У ДІАЛОГОВІЙ ФОРМІ СПІЛКУВАННЯ

РОЗДІЛ 5. СОЦІАЛЬНА ПЕДАГОГІКА

В.В. Біруля СТАН ТА УМОВИ АКТИВІЗАЦІЇ СОЦІАЛЬНО-ЦІННІСНОЇ СПРЯМОВАНОСТІ РОЗВИТКУ ПІДЛІТКА

С.В. Копилова РОЗУМІННЯ АДАПТАЦІЇ В КОНТЕКСТІ СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Л.Г. Цибулько СОЦІАЛЬНЕ ВИХОВАННЯ ЯК ЗАСІБ СОЦІАЛІЗАЦІЇ ПІДРОСТАЮЧОГО ПОКОЛІННЯ

С.Г. Шебанова, М.М. Волченко ЗОВНІШНІСТЬ ЯК СОЦІАЛЬНИЙ ОБ’ЄКТ

РОЗДІЛ 6. СУЧАСНІ ПЕДАГОГІЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ

Ю.О. Дорошенко, Н.В. Семенюк МОНІТОРИНГ ТА ДІАГНОСТИКА НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ З ЕКОЛОГІЇ ЛЮДИНИ

Ф.З. Степанов, Н.Ю. Кузьміна ФОРМУВАННЯ БАЗОВИХ КОМПЕТЕНЦІЙ СУЧАСНОЇ ЛЮДИНИ (ВІД ТЕОРІЇ ДО ІННОВАЦІЙНОЇ ПРАКТИКИ)

О.В. Кохан ДО ПРОБЛЕМИ ЗМІСТУ ЕЛЕКТРОННИХ ПІДРУЧНИКІВ З ІНОЗЕМНИХ МОВ ДЛЯ СЕРЕДНЬОЇ ШКОЛИ