Завантажити номер одним файлом

ТИТУЛЬНА СТОРІНКА

ЗМІСТ

РОЗДІЛ 1. МЕТОДОЛОГІЯ ТА ІСТОРІЯ ПЕДАГОГІКИ

Л.Д. Березівська РЕФОРМУВАННЯ ШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ ЯК ІСТОРИКО-ПЕДАГОГІЧНА ПРОБЛЕМА

В.Л. Федяєва ПРАКТИКА ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ В СІМ’Ї ЛЕСІ УКРАЇНКИ

Р.П. Вдовиченко, Л.М. Калініна КОМП’ЮТЕРНА ПІДТРИМКА ДІЯЛЬНОСТІ УСТАНОВ І ЗАКЛАДІВ ЯК СТРАТЕГІЯ УПРАВЛІННЯ

В.В. Кузьменко ІСТОРИКО-ПЕДАГОГІЧНІ АСПЕКТИ ВИКОРИСТАННЯ ПІДРУЧНИКІВ У ШКОЛАХ УКРАЇНИ (1917–1932 РОКИ)

І.П. Лопушинський ДО ПИТАННЯ РЕАЛІЗАЦІЇ РЕКОМЕНДАЦІЙ ПАРЛАМЕНТСЬКИХ СЛУХАНЬ “ПРО ФУНКЦІОНУВАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ В УКРАЇНІ” ОСВІТНІМИ ЗАКЛАДАМИ УКРАЇНИ

Р.А. Петришин НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ УКРАЇНСЬКОЇ ГОСПОДАРСЬКОЇ АКАДЕМІЇ В ПОДЕБРАДАХ (1922–1939 РР.)

Л.Є. Пєтухова, О.П. Пуляєва ПРОБЛЕМА СОЦІАЛІЗАЦІЇ ОСОБИСТОСТІ В ТВОРЧОСТІ К.Д. УШИНСЬКОГО

М.І. Рябуха СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ ЛІЦЕЮ ДЛЯ ОБДАРОВАНОЇ УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ СІЛЬСЬКОЇ МІСЦЕВОСТІ

Н.В. Слюсаренко ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ПРИВАТНОЇ ЖІНОЧОЇ ОСВІТИ НА ХЕРСОНЩИНІ КІНЦЯ ХІХ – ПОЧАТКУ ХХ СТ.

І.В. Стражнікова ІВАННА ПЕТРІВ: СПОМИНИ ПРО ОСИПА МАКОВЕЯ

О.С. Федорчук, Ю.О. Дорошенко НАВЧАННЯ УПРАВЛІНЦІВ-ОСВІТЯН ВИКОРИСТАННЮ ІНФОРМАЦІЙНО-ПОШУКОВИХ СИСТЕМ

І.М. Шоробура ПОЧАТКИ ШКІЛЬНОЇ ГЕОГРАФІЇ (ДО ХVІІІ СТ.)

РОЗДІЛ 2. ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА НАВЧАННЯ

С.B. Варакса АКТИВІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНО-ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ ОСНОВНОЇ ШКОЛИ

О.М. Горошкіна ОСОБЛИВОСТІ ВІДБОРУ ЗМІСТУ НАВЧАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ В СТАРШИХ КЛАСАХ ПРИРОДНИЧО-МАТЕМАТИЧНОГО ПРОФІЛЮ

Н.О. Золіна ПСИХОЛОГІЧНІ ЧИННИКИ РОЗВИТКУ ЗВ’ЯЗНОГО МОВЛЕННЯ ПІД ЧАС ВИВЧЕННЯ РЕЧЕНЬ З ВІДОКРЕМЛЕНИМИ ЧЛЕНАМИ

І.В. Коваленко МІСЦЕ ВИРАЖАЛЬНИХ ЗАСОБІВ У СИСТЕМІ МОВЛЕННЄВОЇ ПІДГОТОВКИ УЧНІВ 5–7 КЛАСІВ

Н.П. Ковальчук НАУКОВІ ПІДХОДИ ДО КЛАСИФІКАЦІЇ ПУНКТУАЦІЙНИХ ВПРАВ

К.К. Коновалова ШЛЯХИ КОРЕКЦІЇ ТРАДИЦІЙНОГО НАВЧАННЯ В СУЧАСНИХ УМОВАХ

Г.П. Лещенко МЕТОДИКА РОБОТИ З ФОРМУВАННЯ УМІНЬ ДІАЛОГІЧНОГО МОВЛЕННЯ УЧНІВ СЕРЕДНІХ КЛАСІВ

Н.М. Лосєва ФОРМУВАННЯ НАУКОВОГО СВІТОГЛЯДУ ШКОЛЯРІВ

А.І. Ляшкевич СИСТЕМА РОБОТИ НАД ДІАЛОГІЧНИМ МОВЛЕННЯМ У 5 КЛАСІ

О.І. Мазур ПИТАННЯ ДОБОРУ ПРОГРАМНОГО МАТЕРІАЛУ З РОСІЙСЬКОЇ МОВИ З МЕТОЮ ФОРМУВАННЯ МОВЛЕННЄВОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ УЧНІВ ЛІЦЕЮ

О.І. Милостива ЛІНГВІСТИЧНІ ПЕРЕДУМОВИ ФОРМУВАННЯ ЛЕКСИЧНИХ НАВИЧОК У ПРОЦЕСІ МОВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ

О.О. Морев СИСТЕМА ФОРМУВАННЯ КОНСТРУКТИВНИХ ВМІНЬ ЯК ФАКТОР ВХОДЖЕННЯ В ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ОСВІТНІЙ ПРОСТІР

Н.В. Реус ФОРМУВАННЯ ТВОРЧОЇ ОСОБИСТОСТІ УЧНЯ НА ЗАНЯТТЯХ МАТЕМАТИКИ

Н.А. Тарасенкова СЕМІОТИЧНИЙ ПІДХІД ДО МАТЕМАТИЧНОЇ ОСВІТИ

Р.В. Чепок СТАНДАРТИЗАЦІЯ ЯК ОДНА З НАЙВАЖЛИВІШИХ ПЕРЕДУМОВ КОНСТРУКТОРСЬКО-ТЕХНОЛОГІЧНОГО ПІДХОДУ В НАВЧАННІ КРЕСЛЕННЯ

РОЗДІЛ 3. ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА ВИХОВАННЯ

В.В. Біруля РОЗВИТОК ЦІННІСНОЇ СФЕРИ ПІДЛІТКА У КОНТЕКСТІ ЄВРОПЕЙСЬКОГО ВИБОРУ УКРАЇНИ

Л.В. Бутенко ФУНКЦІЇ ІНТЕРПРЕТАЦІЇ ХУДОЖНІХ ТВОРІВ У ФОРМУВАННІ ДУХОВНОСТІ СТАРШОКЛАСНИКІВ

Т.М. Голінська ЦІЛІСНІСТЬ ХУДОЖНЬОЇ ОСВІТИ У СТРУКТУРІ ВИХОВАННЯ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ

І.В. Городинська ФОРМУВАННЯ В УЧНІВ ЛІЦЕЇВ ТА ГІМНАЗІЙ ПОЗИТИВНОГО СТАВЛЕННЯ ДО ЗАНЯТЬ ФІЗИЧНОЮ КУЛЬТУРОЮ У ПОЗАКЛАСНІЙ РОБОТІ

Р.С. Дружененко ЕТНОПСИХОЛОГІЧНІ ЧИННИКИ ЯК УМОВА ЕТНОПЕДАГОГІЧНОЇ ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ НАЦІОНАЛЬНО-МОВНОЇ ОСОБИСТОСТІ

А.М. Єрохіна ВИХОВАННЯ ТВОРЧОЇ ОСОБИСТОСТІ ЯК УМОВА УСПІШНОЇ СОЦІАЛІЗАЦІЇ

О.О. Заболотська ФОРМУВАННЯ ПОЗИТИВНОЇ “Я”-КОНЦЕПЦІЇ ЯК ФАКТОРА ФОРМУВАННЯ ІНДИВІДУАЛЬНОСТІ

Я.Л. Іващенко САМОРЕАЛІЗАЦІЯ ОСОБИСТОСТІ ШКОЛЯРА У МУЗИЧНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ В ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОМУ ЗАКЛАДІ

С.С. Кіхтенко ХАРАКТЕРИСТИКА СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНОЇ ПРИРОДИ ПРОФЕСІЙНИХ ІНТЕРЕСІВ СТАРШОКЛАСНИКІВ

Л.В. Косачова ЕФЕКТИВНІСТЬ ПЕДАГОГІЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕСТЕТИЧНОГО ВИХОВАННЯ ДОШКІЛЬНИКІВ ЗАСОБАМИ МИСТЕЦТВА

Л.Б. Кулікова АНТИЧНА МІФОЛОГІЯ ЯК ОСНОВА ТА ДЖЕРЕЛО ФОРМУВАННЯ ЕСТЕТИЧНОЇ КУЛЬТУРИ УЧНІВ

А.В. Нікітіна МОДЕЛЬ МОВЛЕННЄВОЇ КОМУНІКАЦІЇ В ПЕДАГОГІЧНОМУ ДИСКУРСІ

І.В. Фелющенко ТВОРЧА ОСОБИСТІСТЬ СТАРШОКЛАСНИКІВ В КОНТЕКСТІ ЇХ ЗАГАЛЬНОЇ КУЛЬТУРИ

І.І. Чепела ФОРМУВАННЯ ЦІННІСНИХ ОРІЄНТАЦІЙ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ У СИСТЕМІ КУЛЬТУРОТВОРЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

С.Г. Шебанова ФОРМУВАННЯ ПОЗИТИВНОЇ “Я”-КОНЦЕПЦІЇ ЯК ЗАСІБ ПРОФІЛАКТИКИ СОЦІАЛЬНОЇ ДЕЗАДАПТАЦІЇ

К.О. Щедролосєва ТЕОРЕТИЧНИЙ АНАЛІЗ ІНТЕГРАЦІЙНОЇ СУТНОСТІ ХУДОЖНЬОЇ КУЛЬТУРИ

Т.Ф. Юркова ФОРМУВАННЯ У ШКОЛЯРІВ ОРІЄНТАЦІЙ НА ЦІННОСТІ ПРИРОДИ: ПОЧИНАТИ З ДИТИНСТВА

РОЗДІЛ 4. ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ

В.С. Блах ФОРМУВАННЯ У СТУДЕНТІВ ІНТЕРЕСУ ДО ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІН ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНОГО ЦИКЛУ

Н.С. Бородіна ЗАСВОЄННЯ СТУДЕНТАМИ-ФІЛОЛОГАМИ МОВЛЕННЄВОЗНАВЧОЇ ТЕРМІНОЛОГІЇ

І.В. Валуєва ОСОБЛИВОСТІ НАВЧАННЯ СТУДЕНТІВ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ У ГАЛУЗІ ІНФОРМАТИКИ І ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

В.Л. Васильченко ПРОДУКТИВНА ПРАЦЯ – ОПТИМАЛЬНЕ СЕРЕДОВИЩЕ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОЇ ПІДГОТОВКИ ІНЖЕНЕРА-ПЕДАГОГА

І.В. Гайдаєнко ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ МОВЛЕННЄВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В КУРСІ “ЗАГАЛЬНЕ МОВОЗНАВСТВО”

О.І. Гедвілло, І.О. Носова ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ КОНСТРУКТОРСЬКО-ТЕХНОЛОГІЧНИХ ЗНАНЬ ТА ВМІНЬ СТУДЕНТІВ

Л.А. Гончаренко ДО ПИТАННЯ ГОТОВНОСТІ ПЕДАГОГІВ ДО ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У ПОЛІКУЛЬТУРНОМУ СЕРЕДОВИЩІ

О.М. Джеджула ОПТИМАЛЬНИЙ ВИБІР МЕТОДІВ НАВЧАННЯ ПРИ ФОРМУВАННІ ГРАФІЧНИХ ЗНАНЬ ТА УМІНЬ СТУДЕНТІВ

О.М. Кондратьєва, Р.М. Дидковський КОМП’ЮТЕРНА ПІДТРИМКА КОНТРОЛЮ І КОРИГУВАННЯ МАТЕМАТИЧНИХ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ

С.А. Коростельова ОСОБЛИВОСТІ ОВОЛОДІННЯ СТУДЕНТАМИ ТЕРМІНОЛОГІЧНОЮ ЛЕКСИКОЮ З ПРОГРАМУВАННЯ

Л.В. Кравченко ПОЛІКУЛЬТУРНА ОСВІТА ЯК УМОВА ЕСТЕТИЧНОГО ВИХОВАННЯ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ

Є.В. Кулик ПЕДАГОГІЧНА ТЕХНОЛОГІЯ ФОРМУВАННЯ ГОТОВНОСТІ ДО ПЕДАГОГІЧНОЇ ДОСЛІДНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

У.І. Ляшенко ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ АУДИТИВНИХ НАВИЧОК НА НЕМОВНИХ ФАКУЛЬТЕТАХ

Ю.В. Максимчук КЛУБНА РОБОТА ЯК СКЛАДОВА ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ У ВИЩІЙ ШКОЛІ

І.П. Марчук ФАКТОРИ РОЗВИТКУ ПРОФЕСІЙНО-МОРАЛЬНИХ ЦІННОСТЕЙ КУРСАНТІВ ЮРИДИЧНОГО ВНЗ

В.В. Ніколаєнко ФОРМУВАННЯ ГРАМАТИЧНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ СТУДЕНТІВ-ІНОЗЕМЦІВ У ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ КАТЕГОРІЇ ВИДУ РОСІЙСЬКОГО ДІЄСЛОВА

Н.Є. Огородник ДО ПРОБЛЕМИ НАВЧАННЯ ПРОФЕСІЙНО ОРІЄНТОВАНОГО ЧИТАННЯ

Л.А. Пермінова КОНЦЕПТУАЛЬНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ РОЗВИТКУ ПРОФЕСІЙНИХ УМІНЬ КЕРІВНИКА ШКОЛИ У СИСТЕМІ КУРСОВОГО НАВЧАННЯ

Ю.В. Петровська СУЧАСНІ ТЕХНОЛОГІЇ КОМУНІКАТИВНО-ОРІЄНТОВАНОГО НАВЧАННЯ СИНТАКСИСУ ІНОЗЕМНОГО МОВЛЕННЯ СТУДЕНТІВ НЕМОВНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ

Т.І. Поніманська ЗМІСТОВИЙ КОМПОНЕНТ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ВИХОВАТЕЛІВ ДО ГУМАНІСТИЧНОГО ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ

Л.І. Прокопенко ПРОФЕСІЙНО ЗОРІЄНТОВАНА ФРАЗЕОЛОГІЯ ЯК ЛІНГВОДИДАКТИЧНА ПРОБЛЕМА

І.М. Пустинникова ДІАГНОСТИКА ЗНАНЬ І ВМІНЬ СТУДЕНТІВ ЗА ДОПОМОГОЮ ЕКСПЕРТНИХ СИСТЕМ (НА ПРИКЛАДІ ГЕОМЕТРИЧНОЇ ОПТИКИ)

Г.І. Разумна УДОСКОНАЛЕННЯ ЗМІСТУ ПРОФЕСІЙНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ У СУЧАСНИХ УМОВАХ

Л.Г. Сугейко ФОРМУВАННЯ МОВЛЕННЄВОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ СТУДЕНТІВ ПІД ЧАС ВИВЧЕННЯ ПРАКТИЧНОГО КУРСУ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ

А.М. Тулаєва ВИКЛАДАННЯ ОСНОВ ОХОРОНИ ПРАЦІ ЯК СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНА ПРОБЛЕМА

О.А. Філіпп’єва ВАЛЕОЛОГІЧНА ОСВІТА ЯК УМОВА ФОРМУВАННЯ ЦІННІСНОГО СТАВЛЕННЯ СТУДЕНТСЬКОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ МОЛОДІ ДО ШКОЛЯРІВ

С.В. Хмельковська РОЛЬ ПРОФЕСІЙНО-СПРЯМОВАНОГО НАВЧАННЯ У РОЗВИТКУ ПЕДАГОГІЧНИХ ЗДІБНОСТЕЙ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ІНОЗЕМНИХ МОВ

Н.І. Чабан ВИКОРИСТАННЯ ТРЕНІНГОВИХ ФОРМ ОРГАНІЗАЦІЇ ЗАНЯТЬ З ЕТИКИ ТА ЕСТЕТИКИ ДЛЯ СТУДЕНТІВ ВУЗІВ

В.М. Черевань АНАЛІЗ НАВЧАЛЬНОЇ МОВНОЇ ПРОГРАМИ З РОСІЙСЬКОЇ МОВИ ДЛЯ ДОБРОВОЛЬЦІВ КОРПУСУ МИРУ США В УКРАЇНІ

Є.С. Швець, С.Б. Черепанова ЗАСТОСУВАННЯ НАВЧАЛЬНОГО ПОСІБНИКА “ЗАКОРДОННА ПОДОРОЖ СТУДЕНТА НА НАУКОВУ КОНФЕРЕНЦІЮ” ДЛЯ ФОРМУВАННЯ КОМУНІКАТИВНОЇ ТА СОЦІОКУЛЬТУРНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ СТУДЕНТІВ НА НЕМОВНИХ ФАКУЛЬТЕТАХ УНІВЕРСИТЕТУ

РОЗДІЛ 5. СУЧАСНІ ПЕДАГОГІЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ

В.К. Сидоренко, М.Ф. Юсупова ЗАСТОСУВАННЯ ЕЛЕКТРОННОГО ПІДРУЧНИКА З НАРИСНОЇ ГЕОМЕТРІЇ В СИСТЕМІ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ

В.І. Доротюк, О.В. Кохан, В.І. Гадецький ТЕХНОЛОГІЇ СТВОРЕННЯ ЕЛЕКТРОННИХ НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИХ КОМПЛЕКТІВ

О.В. Суховірський, В.О. Очеретний ГОТОВНІСТЬ ВЧИТЕЛЯ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ ДО КОМП’ЮТЕРНОЇ ДІАГНОСТИКИ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ

О.В. Кохан ДО ПРОБЛЕМИ ЗМІСТУ ЕЛЕКТРОННИХ ПІДРУЧНИКІВ З ІНОЗЕМНИХ МОВ ДЛЯ СЕРЕДНЬОЇ ШКОЛИ