Завантажити номер одним файлом

ТИТУЛЬНА СТОРІНКА

ЗМІСТ

РОЗДІЛ 1. МЕТОДОЛОГІЯ ТА ІСТОРІЯ ПЕДАГОГІКИ

Федяєва В.Л. КУЛЬТУРА, ОСВІТА, ТРАДИЦІЇ У СІМЕЙНОМУ ВИХОВАННІ ЯК ОБ’ЄКТИ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

Калініна Л.М. ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ В ПРАКТИЦІ ФУНКЦІОНУВАННЯ ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ: СТАН І РЕАЛІЇ

Кузьменко В.В. ПИТАННЯ ФОРМУВАННЯ В УЧНІВ НАУКОВОЇ КАРТИНИ СВІТУ У ТВОРЧОМУ ДОРОБКУ В.О. СУХОМЛИНСЬКОГО

Лопушинський І.П. ЗАКРІПЛЕННЯ СТАТУСУ ДЕРЖАВНОЇ ТА МОВ НАЦІОНАЛЬНИХ МЕНШИН У КОНСТИТУЦІЯХ І КОНСТИТУЦІЙНИХ АКТАХ НА ЕТНІЧНИХ УКРАЇНСЬКИХ ЗЕМЛЯХ (ХI – ДРУГА ПОЛОВИНА ХХ СТОЛІТТЯ)

Проців Л.З. ХУДОЖНІЙ ТВІР ЯК ЗАСІБ СТИМУЛЮВАННЯ ПРОФЕСІЙНОГО САМОВИХОВАННЯ МАЙБУТНІХ ВЧИТЕЛІВ (НА МАТЕРІАЛІ ТВОРІВ В. ДОМОНТОВИЧА І В. ПІДМОГИЛЬНОГО)

Слюсаренко Н.В. ТРУДОВЕ НАВЧАННЯ ДІВЧАТ У ШКОЛАХ ХЕРСОНЩИНИ КІНЦЯ 50-Х – ПОЧАТКУ 60-Х РОКІВ ХХ СТОЛІТТЯ

Степанова О.А. РЕТРАНСЛЯЦІЯ ДОБРОЧЕСНОСТІ У СПАДЩИНІ ФІЛОСОФІВ УКРАЇНСЬКОГО ВІДРОДЖЕННЯ

РОЗДІЛ 2. ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА НАВЧАННЯ

Варнавська І.В. ФОРМУВАННЯ ВИРАЗНОСТІ МОВЛЕННЯ УЧНІВ 6 КЛАСУ НА УРОКАХ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ

Горошкіна О.М. РЕАЛІЗАЦІЯ КОМУНІКАТИВНОЇ ЗМІСТОВОЇ ЛІНІЇ ПРОГРАМИ В ПРОФІЛЬНІЙ ШКОЛІ

Граненко Н.В. ЧИ МОЖНА УПРАВЛЯТИ НАВЧАЛЬНИМ ПРОЦЕСОМ ЗА ДОПОМОГОЮ ОЦІНОК?

Гриценко І.В. ГРА ЯК ОДИН ІЗ ПРОВІДНИХ ВИДІВ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ МОЛОДШОГО ШКОЛЯРА

Дружененко Р.С. НАЦІОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНИЙ ТЕКСТ – ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ МОВЛЕННЄВИХ УМІНЬ І НАВИЧОК УЧНІВ

Заболотна І.О. ЕСТЕТИЧНІСТЬ ЯК КОМУНІКАТИВНА ОЗНАКА МОВЛЕННЯ УЧНІВ

Засименко В.В. КОМУНІКАЦІЯ ЯК ЗАСІБ НАВЧАННЯ ПИСЬМА (НА МАТЕРІАЛІ ОФІЦІЙНО- ДІЛОВИХ ТЕКСТІВ)

Казанчан А.К. БАЗОВІ КОМПОНЕНТИ КОНСТРУКТОРСЬКО-ТЕХНОЛОГІЧНОЇ ПІДГОТОВКИ УЧНІВ ТА МІСЦЕ КРЕСЛЕННЯ У ЦЬОМУ ПРОЦЕСІ

Корець О.М. ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ФОРМУВАННЯ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ДІТЕЙ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ ЗАСОБАМИ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ

Котик Т.М. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА І СТРУКТУРА ПОНЯТІЙНОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНСЬКОЇ ДОШКІЛЬНОЇ ЛІНГВОДИДАКТИКИ

Ляшкевич А.І. СТРУКТУРА МОВЛЕННЄВОГО СПІЛКУВАННЯ

Матюха Г.В. ТЕХНОЛОГІЯ ФОРМУВАННЯ СОЦІАЛЬНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ДІТЕЙ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ ЗАСОБАМИ АНГЛОМОВНОЇ КОМУНІКАЦІЇ

Мельник Т.В. ІНТЕРАКТИВНІ ПРИЙОМИ У РОБОТІ З РОЗВИТКУ ОБРАЗНОМОВЛЕННЄВИХ УМІНЬ І НАВИЧОК УЧНІВ

Милостива О.І. ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ ЛЕКСИЧНИХ НАВИЧОК В УЧНІВ 5 КЛАСІВ НА УРОКАХ РОСІЙСЬКОЇ МОВИ

Нікітіна А.В. АНАЛІЗ КАТЕГОРІЇ КОМУНІКАТИВНОСТІ ТЕКСТУ В ПЕДАГОГІЧНОМУ ДИСКУРСІ

Павлик О.А. ФОРМУВАННЯ КОМУНІКАТИВНИХ УМІНЬ НА УРОКАХ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ЯК ДРУГОЇ

Попова Л.О. ЗАСВОЄННЯ МОВЛЕННЄВИХ ПОНЯТЬ УЧНЯМИ 5-7 КЛАСІВ У ПРОЦЕСІ ВДОСКОНАЛЕННЯ МОНОЛОГІЧНОГО МОВЛЕННЯ

Резніченко Н.О. МЕТОДИЧНІ ПЕРЕДУМОВИ РОБОТИ З ВИРАЗНИМИ ЗАСОБАМИ ХУДОЖНЬОГО ТЕКСТУ НА УРОКАХ РОСІЙСЬКОЇ МОВИ

Решнова С.Ф. КЛАСИФІКАЦІЯ ТИПОВИХ НЕДОЛІКІВ З ХІМІЇ, ЩО ВИНИКАЮТЬ В ЗНАННЯХ І УМІННЯХ УЧНІВ

Савельєва Н.В. ФОРМУВАННЯ КОМУНІКАТИВНИХ УМІНЬ РОСІЙСЬКОМОВНИХ ПЕРШОКЛАСНИКІВ НА ПОЧАТКОВОМУ ЕТАПІ НАВЧАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ

Чепок Р.В. МІЖПРЕДМЕТНІ ЗВ’ЯЗКИ ЯК УМОВА РЕАЛІЗАЦІЇ КОНСТРУКТОРСЬКО-ТЕХНОЛОГІЧНОГО ПІДХОДУ В НАВЧАННІ КРЕСЛЕННЮ

Шор А.Л. ФОРМУВАННЯ УСНОГО МОВЛЕННЯ УЧНІВ 5-ГО КЛАСУ НА УРОКАХ РІДНОЇ МОВИ

Шоробура І.М. МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ШКІЛЬНОЇ ГЕОГРАФІЇ

РОЗДІЛ 3. ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА ВИХОВАННЯ

Бондарева Г.І. ВИХОВАННЯ СОЦІАЛЬНОЇ СТІЙКОСТІ ЯК ІНТЕГРАТИВНОЇ ЯКОСТІ ОСОБИСТОСТІ СТАРШОКЛАСНИКА

Волкова С.В. ВИКОРИСТАННЯ КОМПАРАТИВНОГО ПІДХОДУ ДО АНАЛІЗУ МОРАЛЬНОЇ ПРОБЛЕМАТИКИ УКРАЇНСЬКИХ ТА АНГЛІЙСЬКИХ ФОЛЬКЛОРНИХ ТВОРІВ

Гайдамака І.Г. ПЕДАГОГІЧНА КУЛЬТУРА БАТЬКІВ ЯК ОСНОВА СІМЕЙНОГО УКЛАДУ

Городинська І.В. ЗМІСТОВИЙ КОМПОНЕНТ ПОЗАКЛАСНОЇ РОБОТИ З ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ В ЛІЦЕЯХ ТА ГІМНАЗІЯХ

Кузьменко Ю.В. КАТЕГОРІЯ “КУЛЬТУРА ПРАЦІ” В ДОСЛІДЖЕННЯХ НАУКОВЦІВ

Татаринова С.О. МІРКУВАННЯ ЯК МОВЛЕННЄВА КАТЕГОРІЯ ЛОГІЧНОГО МИСЛЕННЯ ДІТЕЙ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ

Чепела І.І. КУЛЬТУРОТВОРЧА ДІЯЛЬНІСТЬ ТА ВИХОВАННЯ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ: ПРОБЛЕМА САМОРЕАЛІЗАЦІЇ

Юркова Т.Ф. РОЛЬ ЕКОЛОГІЧНОГО ВИХОВАННЯ У ФОРМУВАННІ ЦІННІСНОГО СТАВЛЕННЯ ПІДЛІТКІВ ДО ПРИРОДИ

Яцула Т.В. ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ РЕАЛІЗАЦІЇ ВИХОВНИХ МОЖЛИВОСТЕЙ СПІЛКУВАННЯ У КЛУБНОМУ ОБ’ЄДНАННІ ШКОЛЯРІВ

РОЗДІЛ 4. ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ

Артемова Л.В. НАЦІОНАЛЬНЕ ВИХОВАННЯ ФАХІВЦІВ У ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ ПЕДАГОГІЧНИХ ДИСЦИПЛІН

Бондаренко Г.П. ФОРМУВАННЯ МОВЛЕННЄВО-КОМУНІКАТИВНИХ УМІНЬ СТУДЕНТІВ-ЕКОНОМІСТІВ ВНЗ НА ТЕРМІНОЛОГІЧНІЙ ОСНОВІ

Бородіна Н.С. ПСИХОЛОГІЧНІ ЧИННИКИ ПРОФЕСІЙНОГО ЗАСВОЄННЯ СТУДЕНТАМИ-ФІЛОЛОГАМИ ЛІНГВОДИДАКТИЧНОЇ ТЕРМІНОЛОГІЇ

Босак Н.Ф., Копусь О.А. ФОРМУВАННЯ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ МАЙБУТНІХ СЛОВЕСНИКІВ У ЦИКЛІ ФАХОВИХ ДИСЦИПЛІН

Бутенко В.Г. СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ХУДОЖНЬО-ЕСТЕТИЧНОЇ ОСВІТИ І ВИХОВАННЯ МОЛОДІ В УКРАЇНІ

Валько М.І. ФОРМУВАННЯ ТВОРЧОЇ ОСОБИСТОСТІ МАЙБУТНІХ ІНЖЕНЕРІВ У ПРОЦЕСІ ЇХ ПРАКТИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ

Верещака М.П. МЕТОДИКА МОДУЛЬНОЇ ПЕРЕВІРКИ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ ПРИ ВИВЧЕННІ КУРСУ “ЕЛЕКТРОТЕХНІКА З ОСНОВАМИ РАДІОЕЛЕКТРОНІКИ”

Гедвілло О.І., Носова І.О. ФОРМУВАННЯ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ЗНАНЬ ТА ВМІНЬ МАЙБУТНІХ ВЧИТЕЛІВ ТРУДОВОГО НАВЧАННЯ

Горіна Ж.Д. ПРОБЛЕМА АВТЕНТИЧНОСТІ ТЕКСТУ В АСПЕКТІ КУЛЬТУРОЛОГІЧНО ЗОРІЄНТОВАНОЇ ЛІНГВОДИДАКТИКИ

Діневич Г.Ю., Малигін О.В. ПРОБЛЕМИ Й ПЕРСПЕКТИВИ ЗАСТОСУВАННЯ САПР НА КАФЕДРІ ТЕХНОЛОГІЇ МАШИНОБУДУВАННЯ ХЕРСОНСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО ТЕХНІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ

Довженко І.В. ЛЕКСИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ПРОФЕСІЙНОГО МОВЛЕННЯ СТУДЕНТІВ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ СФЕРИ ПОБУТОВОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ

Дроздова О.А., Халимоник Г.О. НАЦІОНАЛЬНІ СТЕРЕОТИПИ ПОВЕДІНКИ ЯК ПРОБЛЕМА МІЖКУЛЬТУРНОЇ КОМУНІКАЦІЇ

Дубовик Л.П. ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ТРУДОВОГО НАВЧАННЯ ДО ПРОЕКТУВАННЯ ВИРОБІВ ІНТЕР’ЄРНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ

Заболотська О.О. АКМЕОЛОГІЧНА КОНЦЕПЦІЯ ФОРМУВАННЯ ІНДИВІДУАЛЬНОСТІ СТУДЕНТА

Знамеровська Н.П. ХУДОЖНЬО-КОНСТРУКТОРСЬКА ПІДГОТОВКА ЯК ОДИН ІЗ АСПЕКТІВ УДОСКОНАЛЕННЯ ГОТОВНОСТІ СТУДЕНТІВ ДО МАЙБУТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Іванова О.В. ІНОЗЕМНА МОВА ЯК ОСНОВА МІЖКУЛЬТУРНОЇ КОМУНІКАЦІЇ

Кавєріна О.Г. МОТИВАЦІЙНЕ ПРОГРАМНО-ЦІЛЬОВЕ УПРАВЛІННЯ ЯК ІНТЕГРАЦІЙНИЙ ЗАСІБ ВИРІШЕННЯ ПЕДАГОГОМ ДИДАКТИЧНИХ ЗАВДАНЬ ІЗ ЗАСВОЮВАННЯ СТУДЕНТАМИ МОВНОГО ПРОСТОРУ В НЕМОВНОМУ ВУЗІ

Корнілов О.А. ПРО ВИКЛАДАННЯ КУРСУ ОПОРУ МАТЕРІАЛІВ ДЛЯ ІНЖЕНЕРІВ-ПЕДАГОГІВ

Корольова О.П. КУЛЬТУРА ПЕДАГОГІЧНОГО СПІЛКУВАННЯ: СУТНІСТЬ, СТРУКТУРА ПОНЯТТЯ

Красильникова Г.В., Голодинська О.В. ОНОВЛЕННЯ СТАНДАРТІВ ОСВІТИ УКРАЇНИ – ШЛЯХ ДО ЄВРОПИ

Красножан Ж.В. ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОГО МОВЛЕННЯ У СТУДЕНТІВ-ФІЛОЛОГІВ (НА МАТЕРІАЛІ КУРСУ “ВСТУП ДО МОВОЗНАВСТВА”)

Кулик С.М. ВИДИ ТА ФУНКЦІЇ ПРОФЕСІЙНОЇ АДАПТАЦІЇ ОСОБИСТОСТІ

Кух А.М. СИСТЕМНО-ОСОБИСТІСНО-ДІЯЛЬНІСНИЙ ПІДХІД ДО ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ФАХОВОЇ ПІДГОТОВКИ УЧИТЕЛІВ ФІЗИКИ

Кух О.М., Кух А.М. САМОСТІЙНА ОСВІТНЯ ДІЯЛЬНІСТЬ СТУДЕНТІВ В УМОВАХ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ

Кучерява О.А. ПЕДАГОГІЧНИЙ ДИСКУРС У СФЕРІ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМУНІКАЦІЇ (ТЕОРЕТИЧНИЙ І ДИДАКТИЧНИЙ АСПЕКТИ)

Лимаренко Л.І. МЕТОД “ФІЗИЧНОЇ ДІЇ” ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ ПСИХОТЕХНІКИ КЕРІВНИКА ТЕАТРАЛЬНОГО КОЛЕКТИВУ

Максимчук Ю.В. ПІДГОТОВКА ВИКЛАДАЧІВ ІНОЗЕМНИХ МОВ ДО ВИКОРИСТАННЯ У ПРОЦЕСІ РОБОТИ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ ЕСТЕТИКО-ВИХОВНОГО ВПЛИВУ НА СТУДЕНТІВ

Окуневич Т.Г. РОЛЬ КРИТЕРІЇВ НОРМИ У ФОРМУВАННІ КУЛЬТУРИ МОВЛЕННЯ СТУДЕНТІВ-ФІЛОЛОГІВ

Олексенко В.П., Волошин О.В. ФОРМУВАННЯ КУЛЬТУРИ ЕМОЦІЙНОГО МОВЛЕННЯ СТУДЕНТІВ

Панченко С.М. МОНІТОРИНГ У СИСТЕМІ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ

Педорич А.В. ЗАСТОСУВАННЯ ПРОГРАМОВАНОГО НАВЧАННЯ У НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІНАХ ПРОФІЛЮ “АВТОСПРАВА”

Пентилюк М.І. КОМУНІКАТИВНА ЛІНГВІСТИКА: ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА

Пономарьова О.М. ДЕЯКІ АСПЕКТИ ХУДОЖНЬОЇ ІНТЕГРАЦІЇ МИСТЕЦТВ У ФОРМУВАННІ МУЗИЧНО-ЕСТЕТИЧНИХ ОРІЄНТАЦІЙ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ

Разумна Г.І. ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ТРУДОВОГО НАВЧАННЯ ДО ЕСТЕТИЧНОГО ВИХОВАННЯ УЧНІВ

Расова Т.М. ВИМОГИ ДО ЗАНЯТЬ З IНОЗЕМНОЇ МОВИ У НЕМОВНИХ ВУЗАХ

Рускуліс Л.В. ФОРМУВАННЯ КОМУНІКАТИВНИХ УМІНЬ СТУДЕНТІВ-ФІЛОЛОГІВ НА ЗАНЯТТЯХ ІЗ ДІЛОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ

Сейдаметова З.С., Темненко В.А. РОЛЬ ДИСЦИПЛІНИ “КОНКРЕТНА МАТЕМАТИКА” В ПІДГОТОВЦІ ФАХІВЦІВ З ІНФОРМАТИКИ І ПРИКЛАДНОЇ МАТЕМАТИЦІ

Серьожникова Р.К. РОЗВИТОК ІНТЕРЕСУ ДО ПРОФЕСІЙНО-ТВОРЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ МАЙБУТНЬОГО ВИКЛАДАЧА В ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ ПЕДАГОГІЧНИХ ДИСЦИПЛІН

Сидоренко В.К., Саух О.М. ПСИХОЛОГІЧНІ КРИТЕРІЇ ПРОФЕСІЙНОГО САМОВИЗНАЧЕННЯ

РОЗДІЛ 5. СУЧАСНІ ПЕДАГОГІЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ

Гедвілло О.І., Василенко О.О. ОСОБЛИВОСТІ ВПРОВАДЖЕННЯ В УЧБОВИЙ ПРОЦЕС КОМП’ЮТЕРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

Гончарова О.М. ДИДАКТИЧНИЙ АНАЛІЗ ЗАСОБІВ НОВИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

Коржова Л.С. НОВІ ТЕХНОЛОГІЇ НАВЧАННЯ У СУЧАСНІЙ ВИЩІЙ ШКОЛІ

Мисловська С.К., Касьянова Г.В. ЕЛЕКТРОННИЙ ДОДАТОК ДО ПІДРУЧНИКА З ФІЗИКИ ЯК СКЛАДОВА ЧАСТИНА ЄДИНОГО НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНОГО КОМПЛЕКСУ

Носов П.С. ОСОБЛИВОСТІ РОЗРОБКИ КОМП’ЮТЕРНИХ ТЕСТОВИХ МЕТОДИК У АДАПТИВНОМУ НАВЧАННІ

Тархан Л.З., Сейдаметова З.Н. ІНФОРМАЦІЙНО-РОЗВИВАЮЧІ ПРОГРАМИ – КОМПОНЕНТ ВДОСКОНАЛЕННЯ ДИДАКТИЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ІНЖЕНЕРІВ-ПЕДАГОГІВ