Завантажити номер одним файлом

ТИТУЛЬНА СТОРІНКА

ЗМІСТ

РОЗДІЛ 1. МЕТОДОЛОГІЯ ТА ІСТОРІЯ ПЕДАГОГІКИ

Федяєва В.Л. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ СІМЕЙНОГО ВИХОВАННЯ В 50-60 РОКИ XX СТОЛІТТЯ В УКРАЇНІ

Александрова Г.М. ФЕНОМЕН ЧЕСТІ У ДАВНІЙ ГРЕЦІЇ

Гіптерс З.В. ПРОФЕСІЙНА ЕКОНОМІЧНА ОСВІТА В ГАЛИЧИНІ (КІНЕЦЬ XIX – ПЕРША ПОЛОВИНА ХХ СТОЛІТТЯ)

Кузьменко В.В. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ ШКІЛ НЕЗАЛЕЖНОЇ УКРАЇНИ НАВЧАЛЬНОЮ ЛІТЕРАТУРОЮ

Пастушкова І.С. ШЛЯХИ ТВОРЧОГО ВПРОВАДЖЕННЯ ТРАДИЦІЙ ПОЧАТКОВОГО СПІВАЦЬКОГО НАВЧАННЯ РУБЕЖУ ХІХ–ХХ СТ. В СУЧАСНІЙ ШКОЛІ (НА МАТЕРІАЛІ ДІЯЛЬНОСТІ ЦЕРКОВНОПАРАФІЯЛЬНИХ ШКІЛ)

Слюсаренко Н.В. ОРГАНІЗАЦІЯ ВИРОБНИЧОГО НАВЧАННЯ ДІВЧАТ У ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ ШКОЛАХ УКРАЇНИ В 50-60 РОКИ ХХ СТОЛІТТЯ

Форостян А.Ф. МИСТЕЦЬКІ ТОВАРИСТВА ПІВДНЯ УКРАЇНИ (ІІ ПОЛОВИНА ХІХ СТОЛІТТЯ) ЇХ ОСВІТНЯ ТА ВИХОВНА РОЛЬ

Юркова Т.Ф. СТАВЛЕННЯ ЛЮДИНИ ДО ПРИРОДИ В ЙОГО ІСТОРИКО-ПЕДАГОГІЧНОМУ ВИМІРІ

РОЗДІЛ 2. ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА НАВЧАННЯ

Крутський О.М., Косіхіна О.С. СИСТЕМНО-СТРУКТУРНИЙ ПІДХІД ЯК ЗАСІБ ДОСЯГНЕННЯ СИСТЕМНОСТІ ЗНАНЬ УЧНІВ

Пентилюк М.І., Горошкіна О.М., Нікітіна А.В. ОСНОВИ КОГНІТИВНОЇ МЕТОДИКИ НАВЧАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ

Бакум З.П. КОГНІТИВНИЙ АСПЕКТ У ФОРМУВАННІ МОВНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ УЧНІВ ПІД ЧАС НАВЧАННЯ ФОНЕТИКИ

Богомолова І.В. РЕАЛІЗАЦІЯ ОСОБИСТІСНО ОРІЄНТОВАНОГО НАВЧАННЯ УЧНІВ ВЕЧІРНЬОЇ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ

Бургун І.В. ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ РЕАЛІЗАЦІЇ МЕТОДОЛОГІЧНОЇ ФУНКЦІЇ НАУКОВОЇ КАРТИНИ СВІТУ У НАВЧАННІ ФІЗИКИ

Веніг Н.М. ПІЗНАВАЛЬНІ ЗАВДАННЯ НА УРОКАХ РОСІЙСЬКОЇ МОВИ В ОСНОВНІЙ ШКОЛІ

Глущенко І.І. ВИВЧЕННЯ ЛЕКСИЧНОЇ СЕМАНТИКИ У ДІТЕЙ МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ

Горошкіна О.М. КОМУНІКАТИВНО-КОГНІТИВНА МЕТОДИКА НАВЧАННЯ УЧНІВ ПРОФІЛЬНОЇ ШКОЛИ

Дружененко Р.С. РЕАЛІЗАЦІЯ ЕТНОПЕДАГОГІЧНОГО ПІДХОДУ ДО ВИВЧЕННЯ РІДНОЇ МОВИ В МЕЖАХ КОГНІТИВНОЇ МЕТОДИКИ

Заболотна І.О. КОМПЛЕКСНИЙ АНАЛІЗ ТЕКСТУ ЯК ЗАСІБ ЗАСВОЄННЯ ЕСТЕТИЧНОЇ ФУНКЦІЇ МОВИ

Кондратенко Г.М., Рідкоус О.В. НЕСТАНДАРТНІ УРОКИ В ШКОЛІ: КЛАСИФІКАЦІЯ, СТРУКТУРА, МЕТОДИКА ЗАСТОСУВАННЯ

Коршун Т.В., Кравченко Ю.Є. ПРОБЛЕМА ВНУТРІШНЬОГО ЛЕКСИКОНУ ТА РІВЕНЬ ЙОГО СФОРМОВАНОСТІ У МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ (НА ПРИКЛАДІ ІМЕННИКА)

Кострубіна О.В. ОСОБЛИВОСТІ СПРИЙНЯТТЯ ХУДОЖНІХ ТЕКСТІВ У НАВЧАННІ АУДІЮВАННЯ (НА МАТЕРІАЛІ РОСІЙСЬКОЇ МОВИ ЯК ІНОЗЕМНОЇ)

Кузьменко Ю.В. ОРГАНІЗАЦІЯ ДОСЛІДНОЇ РОБОТИ З ФОРМУВАННЯ КУЛЬТУРИ ПРАЦІ УЧНІВ НА УРОКАХ ОБСЛУГОВУЮЧОЇ ПРАЦІ

Кучеренко І.А. РЕДАГУВАННЯ – ОДНА З ОСНОВНИХ УМОВ ФОРМУВАННЯ СТИЛІСТИЧНИХ УМІНЬ І НАВИЧОК УЧНІВ 10 КЛАСУ

Ляшкевич А.І. ЗНАЧЕННЯ ОРФОЕПІЧНИХ НОРМ У НАВЧАННІ УСНОГО МОВЛЕННЯ П’ЯТИКЛАСНИКІВ

Мельник Т.В. ОБРАЗИ І СИМВОЛИ ЯК ІНФОРМАЦІЙНА ВЕРСТКА У МОВЛЕННЄВОМУ РОЗВИТКУ УЧНІВ

Миропольська Н.Є. МИСТЕЦЬКА ОСВІТА У ШКОЛІ: КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПІДХОДИ

Мордовцева Н.В. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ НАВЧАННЯ ШКОЛЯРІВ ВИСЛОВЛЮВАННЯ НА ЛІНГВІСТИЧНУ ТЕМУ

Павлик О.А. РОЗВИТОК УКРАЇНСЬКОГО ПИСЕМНОГО МОВЛЕННЯ ШКОЛЯРІВ У СВІТЛІ ВИМОГ КОНЦЕПЦІЇ КОГНІТИВНОЇ МЕТОДИКИ НАВЧАННЯ МОВИ

Попова Л.О. ОСОБЛИВОСТІ РОБОТИ НАД УДОСКОНАЛЕННЯМ МОНОЛОГІЧНОГО МОВЛЕННЯ УЧНІВ НА РІЗНИХ ЗА ТИПОМ УРОКАХ

Починкова М. ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ЧИТАЦЬКИХ УМІНЬ І НАВИЧОК НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ

Резніченко Н.О. ЛІНГВІСТИЧНІ ПЕРЕДУМОВИ РОБОТИ НАД ВИРАЗНИМИ ЗАСОБАМИ ХУДОЖНЬОГО ТЕКСТУ НА УРОКАХ РОСІЙСЬКОЇ МОВИ

Сидорович М.М. ТЕОРЕТИЧНІ БІОЛОГІЧНІ ПОНЯТТЯ ЯК ПРОВІДНА СКЛАДОВА НАВЧАЛЬНОГО СЕРЕДОВИЩА, ЩО ЗАКЛАДАЄ В ШКОЛЯРІВ ОСНОВИ ТЕОРЕТИЧНОГО МИСЛЕННЯ

Цоуфал Л.С. РОЛЬ КОМУНІКАТИВНО-ДІЯЛЬНІСНОГО ПІДХОДУ В РЕАЛІЗАЦІЇ КОГНІТИВНОЇ МЕТОДИКИ НАВЧАННЯ МОВИ

Яковлева С.Д. РОЛЬ ЕМОЦІЙНО-ВОЛЬОВОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ В КОРЕКЦІЙНО-НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ РОЗУМОВО ВІДСТАЛИХ ДІТЕЙ

РОЗДІЛ 3. ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА ВИХОВАННЯ

Бутенко В.Г. ХУДОЖНЬО-ЕСТЕТИЧНА ОСВІТА МОЛОДІ ЯК ПРІОРИТЕТНИЙ НАПРЯМ ДІЯЛЬНОСТІ СУЧАСНОЇ ШКОЛИ

Бутенко Л.В. ІНТЕРПРЕТАЦІЯ ТВОРІВ МИСТЕЦТВА В ШКОЛІ ЯК ЗАСІБ ВИХОВАННЯ ОСОБИСТОСТІ

Вергазова Л.Г. СЛОВЕСНА ТВОРЧІСТЬ ДОШКІЛЬНИКІВ І ЇХ МОРАЛЬНИЙ РОЗВИТОК: ДО ІСТОРІЇ ПРОБЛЕМИ

Владимирова А.Л. ФОРМУВАННЯ ТВОРЧОГО МИСЛЕННЯ ДІТЕЙ ЗАСОБАМИ МУЗИЧНОЇ КАЗКИ

Засименко В.В. АНГЛІЙСЬКИЙ МОВЛЕННЄВИЙ ЕТИКЕТ ЯК ЗАСІБ ПІДВИЩЕННЯ КУЛЬТУРИ СПІЛКУВАННЯ ШКОЛЯРІВ

Кириченко О.В. ФОРМУВАННЯ ІНДИВІДУАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНОЇ ГОТОВНОСТІ СТАРШОКЛАСНИКІВ ДО ЗАХИСТУ ВІТЧИЗНИ В ПРОЦЕСІ ДОПРИЗОВНОЇ ПІДГОТОВКИ

Мамчур Л.І. МОВНА І КОМУНІКАТИВНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ ОСОБИСТОСТІ: СУТЬ І ХАРАКТЕРНІ ОЗНАКИ

Назаренко Л.М. РЕФЕРЕНТНА ГРУПА ТА ЇЇ МІСЦЕ В ЖИТТІ ПІДЛІТКА

Пустовіт Н.А. ОЦІННІ ПАРАМЕТРИ ЕКОЛОГІЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ШКОЛЯРІВ

Разлівінських Ю.Ю. ДУХОВНА СПАДЩИНА ДАВНЬОГО КИТАЮ У КОНТЕКСТІ ТРАДИЦІЙНОГО УКРАЇНСЬКОГО ВИХОВАННЯ МОРАЛЬНОЇ ОСОБИСТОСТІ

Терешенко Н.В. БАЛЬНА ХОРЕОГРАФІЯ В ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ ШКОЛІ ЯК ЗАСІБ ГАРМОНІЗАЦІЇ РОЗВИТКУ ОСОБИ

Фелющенко І.В. ДІАГНОСТИКА СТАНУ СФОРМОВАНОСТІ ТВОРЧОЇ ОСОБИСТОСТІ ШКОЛЯРА

Чабан Н.І. ВИХОВНІ ІДЕАЛИ УКРАЇНСЬКОГО КОЗАЦТВА

Шипко А.Л. ДИТЯЧО-ЮНАЦЬКИЙ ТУРИЗМ ЯК ЗАСІБ ПІДГОТОВКИ ОСОБИСТОСТІ ДО ВЗАЄМОДІЇ З СЕРЕДОВИЩЕМ У ТУРИСТСЬКИХ ПОДОРОЖАХ

РОЗДІЛ 4. ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ

Атаманчук П.С., Мендерецький В.В. ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІ ЗАДАЧІ ЯК ВАЖЛИВИЙ ЗАСІБ УДОСКОНАЛЕННЯ ФАХОВИХ ЯКОСТЕЙ ПЕДАГОГА

Гедвілло О.І. МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ВИВЧЕННЯ РОЗДІЛУ “КОНСТРУКЦІЙНІ МАТЕРІАЛИ ТА ЇХ ВИБІР” У ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ ШКОЛІ

Голобородько Є.П. КОГНІТИВНІ ПАРАМЕТРИ ДІЯЛЬНОСТІ ВЧИТЕЛЯ-СЛОВЕСНИКА

Павлютенков Є.М. ДІАГНОСТИКА ВНУТРІШНЬОЇ ТА ЗОВНІШНЬОЇ МОТИВАЦІЇ ДИЗАЙНЕРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ОБСЛУГОВУЮЧОЇ ПРАЦІ

Тверезовська Н.Т. ПЕДАГОГІЧНІ ОСНОВИ ПРОФЕСІЙНОГО ЗРОСТАННЯ ВИКЛАДАЧА: ІСТОРИЧНИЙ АСПЕКТ

Абдураманов З.Ш., Сейдаметова З.С. SP-КОМПЕТЕНТНОСТІ: НОВА ПАРАДИГМА ПІДГОТОВКИ ІНЖЕНЕРІВ-ПРОГРАМІСТІВ

Балашова О.С. З ПИТАНЬ ОПТИМІЗАЦІЇ КОНЦЕРТМЕЙСТЕРСЬКОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ВЧИТЕЛІВ МУЗИКИ У ВНЗ

Барабанова Г.В. ДО ПИТАННЯ КОГНІТИВНО-КОМУНІКАТИВНОЇ МОДЕЛІ ІНТЕРПРЕТАЦІЇ ПРОФЕСІЙНО-ОРІЄНТОВАНИХ ТЕКСТІВ

Бистрицька С.О. РОЛЬ АКТОРСЬКОГО АМПЛУА В ТВОРЧОСТІ АРТИСТА БАЛЕТУ

Блах В.С. САМОСТІЙНА РОБОТА СТУДЕНТІВ ЯК ЗАСІБ ПІДВИЩЕННЯ ЇХ ПІЗНАВАЛЬНОЇ АКТИВНОСТІ

Бухтій М.В. ФОРМУВАННЯ У СТУДЕНТІВ ПОНЯТТЯ ПРО ФУНКЦІОНАЛЬНІ МОВНІ ЗАСОБИ ДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СЕМАНТИЧНОЇ ЄДНОСТІ МІЖ КОМПОНЕНТАМИ ТЕКСТУ

Василюк Т.О. ІНТЕГРАТИВНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ЗАГАЛЬНОКУЛЬТУРНОГО КОМПОНЕНТА В ЕСТЕТИЧНОМУ ВИХОВАННІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ

Вахницька М.Г. ПРОФЕСІЙНЕ МОВЛЕННЯ ЯК ЛІНГВОДИДАКТИЧНА КАТЕГОРІЯ

Горіна Ж.Д. ЯДРО І ПЕРИФЕРІЯ СТРУКТУРНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ МЕНТАЛЬНОГО ЛЕКСИКОНУ (ЛІНГВОДИДАКТИЧНИЙ АСПЕКТ)

Горбунова Н.П. КОГНІТИВНИЙ АСПЕКТ ОВОЛОДІННЯ ДІЛОВИМ НАУКОВИМ ПИСЬМОВИМ МОВЛЕННЯМ У НЕМОВНОМУ ВНЗ

Довженко І.В. ПРОФЕСІЙНИЙ ДІАЛОГ ЯК ЗАСІБ УДОСКОНАЛЕННЯ КУЛЬТУРИ СПІЛКУВАННЯ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ СФЕРИ ПОБУТОВОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ

Д’яченко Г.П. ПСИХОЛОГІЧНІ ЧИННИКИ ФОРМУВАННЯ ТЕРМІНОЛОГІЧНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ СТУДЕНТІВ-НЕФІЛОЛОГІВ

Жорова І.Я. ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНИХ ЗДІБНОСТЕЙ МАЙБУТНІХ КВАЛІФІКОВАНИХ РОБІТНИКІВ СФЕРИ ОБСЛУГОВУВАННЯ

Заболотська О.О. ПРОБЛЕМА ПРОФЕСІЙНО ЗНАЧУЩИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ І ЯКОСТЕЙ ІНДИВІДУАЛЬНОСТІ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ

Іванова Н.Г., Кириченко Л.Г. КОГНІТИВНІ АСПЕКТИ ІНТЕНСИВНОГО НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ СПЕЦІАЛЬНОСТІ В ЦІЛІСНО-КОМУНІКАТИВНИХ СИТУАЦІЯХ

Іванова О.В. ШЛЯХИ УСВІДОМЛЕННЯ СТУДЕНТАМИ СУТІ ГРАМАТИЧНИХ КАТЕГОРІЙ

Казанішена Н.В. МЕТОДИ ФОРМУВАННЯ ОСОБИСТІСНОЇ ГОТОВНОСТІ СТУДЕНТІВ ДО ЕКОЛОГІЧНОГО ВИХОВАННЯ УЧНІВ

Ковальчук Т.П. ФОРМУВАННЯ ХУДОЖНЬО-ОБРАЗНОГО МИСЛЕННЯ СТУДЕНТІВ НА ЗАНЯТТЯХ ДИСЦИПЛІНИ “ХУДОЖНЯ ОБРОБКА ПАПЕРУ”

Корж Т.М. ІНТЕГРАЦІЙНО-МАТРИЧНА МОДЕЛЬ НАВЧАННЯ АНОТУВАННЯ ПРОФЕСІЙНО-ОРІЄНТОВАНИХ ТЕКСТІВ

Кузьменко Г.В. ВИКЛАДАННЯ КУРСУ (ДИСЦИПЛІНИ) “ОБРАЗОТВОРЧЕ МИСТЕЦТВО З МЕТОДИКОЮ ВИКЛАДАННЯ” В КОНТЕКСТІ БОЛОНСЬКОГО ПРОЦЕСУ (ЗА ВИМОГАМИ КРЕДИТНО-МОДУЛЬНОЇ СИСТЕМИ)

Кучерява О.А. ЛІНГВОКОГНІТИВНА МОДЕЛЬ ДИСКУРСИВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ МАЙБУТНІХ СЛОВЕСНИКІВ

Лимаренко Л.І. ПІДГОТОВКА ВЧИТЕЛІВ ХУДОЖНЬОЇ КУЛЬТУРИ ДЛЯ СИСТЕМИ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ: ПОТЕНЦІАЛ МОЖЛИВОСТЕЙ ТЕАТРАЛЬНОГО МИСТЕЦТВА

Марущак О.В. МЕТОДИ РЕАЛІЗАЦІЇ ІНТЕГРАЦІЇ ЗНАНЬ З МАТЕРІАЛОЗНАВСТВА У ПТНЗ ШВЕЙНОГО ПРОФІЛЮ

Мегем Є.І. ПРОЕКТУВАННЯ СИСТЕМИ МЕТОДИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ТРУДОВОГО НАВЧАННЯ З ПРОЕКТНО-ТЕХНОЛОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Мелконян В.М. ЛІНГВІСТИЧНІ ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ СОЦІОКУЛЬТУРНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ ПІД ЧАС НАВЧАННЯ ЧИТАННЯ

Нікітіна А.В. КОГНІТИВНИЙ АСПЕКТ АНАЛІЗУ ТЕКСТУ В ПЕДАГОГІЧНОМУ ДИСКУРСІ

Оршанський Л.В. СТУПЕНЕВА ОСВІТА ТА ПРОБЛЕМА ОНОВЛЕННЯ ЗМІСТУ ПІДГОТОВКИ ВЧИТЕЛЯ ТРУДОВОГО НАВЧАННЯ

Парфентьєва І.П. ХОРОВИЙ КЛАС ЯК ОСНОВА ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ КУЛЬТУРИ СТУДЕНТІВ СПЕЦІАЛЬНОСТІ “МУЗИКА”

Покровщук Л.М. ГОТОВНІСТЬ ВИКЛАДАЧІВ ХУДОЖНЬО-ГРАФІЧНИХ ФАКУЛЬТЕТІВ ДО РОЗВИТКУ ТВОРЧИХ ЗДІБНОСТЕЙ СТУДЕНТІВ В УМОВАХ ЗАСТОСУВАННЯ КОМП’ЮТЕРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

Резніченко М.І. ПРОФЕСІЙНО-ТВОРЧА ДІЯЛЬНІСТЬ СТУДЕНТІВ У ПРОЦЕСІ ХУДОЖНЬО-ПЕДАГОГІЧНОЇ ПІДГОТОВКИ

Решетняк Л.О. ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ ПЕДАГОГІЧНОЇ МАЙСТЕРНОСТІ ВЧИТЕЛЯ ЛІТЕРАТУРИ

Сердотецька Я.М. АКТИВІЗАЦІЯ ТВОРЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА ЗАНЯТТЯХ З ХУДОЖНЬОЇ ГРАФІКИ

Столярова Л.В. ДО ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ КУЛЬТУРИ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ МУЗИКИ В ПРОЦЕСІ ДИРИГЕНТСЬКО-ХОРОВОЇ ПІДГОТОВКИ

Черних І.О. ПРОФЕСІЙНО ОРІЄНТОВАНИЙ ТЕКСТ ЯК ЗАСІБ ЗБАГАЧЕННЯ СЛОВНИКОВОГО ЗАПАСУ СТУДЕНТІВ – МАЙБУТНІХ ЛІКАРІВ

Шарко В.Д. СИНЕРГЕТИЧНИЙ ПІДХІД ДО ОРГАНІЗАЦІЇ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ ЯК ШЛЯХ ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ МЕТОДИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ ВЧИТЕЛЯ ФІЗИКИ