Завантажити номер одним файлом

ТИТУЛЬНА СТОРІНКА

ЗМІСТ

СЕКЦІЯ 1 МЕТОДОЛОГІЯ ТА ІСТОРІЯ ПЕДАГОГІКИ

Алиева Севиндж Сардар кызы. О ПРОЕКТИРОВАНИИ СОВРЕМЕННОГО ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ И ОБУЧЕНИЯ В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ

Біницька К.М. ОРГАНІЗАЦІЯ СИСТЕМИ ШКІЛЬНОЇ ПОЧАТКОВОЇ ОСВІТИ В УГОРЩИНІ (90-ТІ РР. ХХ СТ. – ПОЧАТОК ХХІ СТ.)

Демченко Н.М., Філоненко О.С. НАУКОВА ТА МЕТОДИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ ПРОФЕСОРСЬКО-ВИКЛАДАЦЬКОГО СКЛАДУ КАФЕДРИ ПЕДАГОГІКИ НІЖИНСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ МИКОЛИ ГОГОЛЯ (2008–2017 РОКИ) (ДО 95-РІЧЧЯ ЗАСНУВАННЯ КАФЕДРИ)

Калініченко Н.А. СТАНОВЛЕННЯ ОСОБИСТОСТІ В НАРОДНІЙ ПЕДАГОГІЦІ

Клочко О.М. ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ В ЖІНОЧИХ ГІМНАЗІЯХ ПІВНІЧНОГО СХОДУ УКРАЇНИ (ДРУГА ПОЛОВИНА ХІХ – ПОЧАТОК ХХ СТОЛІТТЯ)

Могорита В.М. ПИСЕМНЕ ДЖЕРЕЛО ЯК КОМПОНЕНТ ШКІЛЬНОГО ПІДРУЧНИКА З ІСТОРІЇ УКРАЇНИ

Поп І.П. CИСТЕМА КВАЛІФІКАЦІЇ ПЕДАГОГІЧНИХ КАДРІВ НА ЗАКАРПАТТІ У 20–30 РОКАХ XX СТОЛІТТЯ

Султанова Н.В. РОЗВИТОК ФОРМ, МЕТОДІВ І ЗАСОБІВ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОЇ РОБОТИ У ШКОЛАХ-ІНТЕРНАТАХ В УКРАЇНІ (1956–1965 РР.)

Трибулькевич К.Г. ПРОВІДНІ ТЕНДЕНЦІЇ І СУПЕРЕЧНОСТІ ВІТЧИЗНЯНОГО СТУДЕНТСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ У ПЕРІОД АВТОРИТАРНОЇ ПЕДАГОГІКИ З 1930 Р. ДО 1955 Р.

Черкашин С.В. АКТУАЛЬНІСТЬ УНІВЕРСИТЕТСЬКОЇ КОНЦЕПЦІЇ В. ФОН ГУМБОЛЬДТА ТА ЇЇ МІСЦЕ У СУЧАСНІЙ СИСТЕМІ УНІВЕРСИТЕТСЬКОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ

СЕКЦІЯ 2 ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА НАВЧАННЯ

Герасімова Т.Ю. ФОРМУВАННЯ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ НАВЧАЛЬНО-ПІЗНАВАЛЬНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ УЧНІВ НА УРОКАХ ФІЗИКИ

Гречишкіна І.А. ДИДАКТИЧНА НАОЧНІСТЬ ЯК ЗАСІБ НАВЧАННЯ ЗВ’ЯЗНОГО МОВЛЕННЯ В МОЛОДШОМУ ДОШКІЛЬНОМУ ВІЦІ

Костюшко В.І. ПСИХОЛОГІЧНІ ТА ПСИХОЛІНГВІСТИЧНІ ПЕРЕДУМОВИ ФОРМУВАННЯ В ІНОЗЕМНИХ СТУДЕНТІВ УКРАЇНСЬКОМОВНОЇ ЛЕКСИКОЛОГІЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ

Майнаєв Ф.Я. МОБІЛЬНІ ПРИСТРОЇ У ВИЩІЙ ШКОЛІ

Скакун Н.С. ПСИХОЛОГІЧНА ПРИРОДА ТВОРЧОГО ІНТЕЛЕКТУ

Шапошник А.М., Лазарєва Т.А. ЗМІСТ НАВЧАННЯ ОСНОВ ХІМІЧНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ІЗ ВИКОРИСТАННЯМ КОНЦЕПТУАЛЬНИХ СТРУКТУР ПОНЯТЬ

СЕКЦІЯ 3 ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА ВИХОВАННЯ

Андреєва М.О. ДУХОТВОРЧІСТЬ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ У КОНТЕКСТІ РОЗБУДОВИ ІНКЛЮЗИВНОГО ОСВІТНЬОГО ПРОСТОРУ

Бабаян Ю.О. ФОРМУВАННЯ МОТИВАЦІЙНОЇ ГОТОВНОСТІ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ ДО ЗАХИСТУ ВІТЧИЗНИ ЯК ПЕДАГОГІЧНА ПРОБЛЕМА

Надутенко О.Л. ХУДОЖНЬО-ЕСТЕТИЧНІ ЦІННОСТІ ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ ХУДОЖНЬОЇ КУЛЬТУРИ УЧНІВ МУЗИЧНОЇ ШКОЛИ

Полякова І.В., Єфименко Л.М. ОСОБЛИВОСТІ ПРОЦЕСУ ВИХОВАННЯ В ПЕДАГОГІЧНИХ ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ: ТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ

СЕКЦІЯ 4 ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ

Andrieiev A.M., Guliaieva T.V., Kulynych A.H. SELF-EDUCATIONAL ACTIVITY OF FUTURE TEACHERS OF PHYSICS IN THE SYSTEM OF THEIR PREPARATION FOR INNOVATIVE PEDAGOGICAL ACTIVITIES

Бакуменко Т.К. МОТИВАЦІЯ ЯК УМОВА СТИМУЛЮВАННЯ ДО ТВОРЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ МАЙБУТНІХ ВИХОВАТЕЛІВ

Боса В.П. ОБҐРУНТУВАННЯ ПЕДАГОГІЧНИХ УМОВ ФОРМУВАННЯ МОВЛЕННЄВОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ІНОЗЕМНИХ МОВ У ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ ФАХОВИХ ДИСЦИПЛІН

Герасимова І.Г. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ҐЕНДЕРНОГО ПІДХОДУ ДО ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ПЕДАГОГІВ

Гончарук О.В. ДОСЛІДЖЕННЯ СТАНУ ПІДГОТОВЛЕНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ ДО ОРГАНІЗАЦІЇ ДОЗВІЛЛЄВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ

Діденко Є.П. КРИТЕРІЇ ТА ПОКАЗНИКИ СФОРМОВАНОСТІ ДОСЛІДНИЦЬКОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ТОВАРОЗНАВЦІВ-ЕКСПЕРТІВ

Дяченко І.М. КОЛІРНА МЕТОДИКА В НАВЧАННІ: ДО ПРОБЛЕМИ АКТИВІЗАЦІЇ МЕХАНІЗМІВ ДОВГОСТРОКОВОЇ ПАМ’ЯТІ В СТУДЕНТІВ МЕДИЧНИХ ЗАКЛАДІВ ОСВІТИ

Жукевич І.П. ІНФОРМАЛЬНА ОСВІТА ЯК ФАКТОР ТРАНСФОРМАЦІЇ СУЧАСНОЇ ОСВІТИ

Івершинь А.Г. ФОРМУВАННЯ ХУДОЖНЬОЇ КУЛЬТУРИ ОСОБИСТОСТІ МАЙБУТНІХ ВИХОВАТЕЛІВ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ В ОБРАЗОТВОРЧІЙ ДІЯЛЬНОСТІ

Кононенко Н.В. МОДЕЛЬ УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ПРОФЕСІЙНО-ПЕДАГОГІЧНИХ ЗНАНЬ МАЙБУТНІХ ПЕДАГОГІВ У ПРОЦЕСІ ПІДГОТОВКИ У ВИЩІЙ ШКОЛІ

Кошук О.Б. КОМПЕТЕНТНІСНИЙ ПІДХІД В АГРОІНЖЕНЕРНІЙ ОСВІТІ: ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ПОЗИЦІЇ

Мосейчук Ю.Ю. КОНТЕНТ-АНАЛІЗ ЗАРУБІЖНОГО ДОСВІДУ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ У КОНТЕКСТІ ФОРМУВАННЯ КУЛЬТУРИ ЗДОРОВ’Я

Ненько Ю.П. КОНЦЕПЦІЯ ПРОФЕСІЙНО ОРІЄНТОВАНОЇ КОМУНІКАТИВНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ОФІЦЕРІВ СЛУЖБИ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ

Осадча К.П. ФІЛОСОФСЬКІ АСПЕКТИ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ДО ТЬЮТОРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Радзівілова І.А. ГОТОВНІСТЬ МАЙБУТНІХ БОРТПРОВІДНИКІВ ДО ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЯК ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНЕ ЯВИЩЕ В НАУКОВІЙ ЛІТЕРАТУРІ

Рязанцева О.В. ГОТОВНІСТЬ ВИКЛАДАЧА ДО ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В СИСТЕМІ ДИСТАНЦІЙНОЇ ОСВІТИ

Солошич І.О. АНАЛІЗ ТЕОРЕТИЧНОЇ Й ПРАКТИЧНОЇ РОЗРОБЛЕНОСТІ ПРОБЛЕМИ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ-ЕКОЛОГІВ В АСПЕКТІ ФОРМУВАННЯ ЇХНЬОЇ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЦЬКОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ

Удот В.Ф. ОСНОВНІ ЗАСАДИ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ВИХОВАТЕЛІВ ДОШКІЛЬНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ ДО ВЗАЄМОДІЇ З РОДИНАМИ УЧАСНИКІВ БОЙОВИХ ДІЙ

Цуруль О.А. МЕТОДИКА ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ПРОВЕДЕННЯ ТРЕНІНГІВ: ОСОБЛИВОСТІ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ БІОЛОГІЇ

Чорна І.І. ОБҐРУНТУВАННЯ ПЕДАГОГІЧНИХ УМОВ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ МОБІЛЬНОСТІ МАЙБУТНІХ ЕКОНОМІСТІВ ЗАСОБАМИ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ У ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ У ВИЩОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ

Шостаківська Н.М. ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ МОБІЛЬНОСТІ МАЙБУТНЬОГО ЕКОНОМІСТА У ВИЩОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ

СЕКЦІЯ 5 СОЦІАЛЬНА ПЕДАГОГІКА

Веретенко Т.Г., Денисюк О.М., Спіріна Т.П. МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД ДЕІНСТИТУАЛІЗАЦІЇ ТА РЕФОРМУВАННЯ СОЦІАЛЬНИХ ПОСЛУГ

Онипченко О.І. СТАТЕВІ ДЕВІАЦІЇ СЕРЕД ДІТЕЙ І ПІДЛІТКІВ ТА ЗАСОБИ ЇХ ПРОФІЛАКТИКИ (КІНЕЦЬ ХІХ – ПОЧАТОК ХХ СТОРІЧ)

Сташук О.О. СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНІ АСПЕКТИ ОРГАНІЗАЦІЇ РАННЬОЇ СОЦІАЛЬНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ В ЗАРУБІЖНИХ КРАЇНАХ

СЕКЦІЯ 6 СУЧАСНІ ПЕДАГОГІЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ

Жукова О.А. ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ИГРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ НА РАЗНЫХ ЭТАПАХ ПРОФЕССИОНАЛІЗАЦИИ ИНДИВИДА

Карплюк С.О., Мінгальова Ю.І., Франовський А.Ц. ОСОБЛИВОСТІ ТЕХНОЛОГІЇ ВЗАЄМОНАВЧАННЯ В ПРОЦЕСІ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ФІЗИКО-МАТЕМАТИЧНОГО ПРОФІЛЮ З ВИКОРИСТАННЯМ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

Сторожук С.Д. ПРОЕКТНА МЕТОДИКА У НАВЧАННІ АКАДЕМІЧНОГО ПИСЬМА СТУДЕНТІВ МОВНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ