Завантажити номер одним файлом

ТИТУЛЬНА СТОРІНКА

ЗМІСТ

СЕКЦІЯ 1 МЕТОДОЛОГІЯ ТА ІСТОРІЯ ПЕДАГОГІКИ

Арістова Н.О. СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО РОЗУМІННЯ ЗМІСТУ, СУТНОСТІ І СТРУКТУРИ ПОНЯТТЯ «МОТИВАЦІЯ» В НАУКОВІЙ ЛІТЕРАТУРІ

Бодак Л.Й. ЗМІСТ ПАТРІОТИЧНОГО ВИХОВАННЯ У ПЕДАГОГІЧНІЙ СПАДЩИНІ ОСТАПА МАКАРУШКИ

Диченко Т.В. ПІДГОТОВКА ІНОЗЕМНИХ СТУДЕНТІВ У ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ УКРАІНИ (1993–2017 РР.)

Карпова М.Є. ПІДХОДИ НАУКОВЦІВ ДО ВИЗНАЧЕННЯ ФЕНОМЕНІВ «КОМАНДА», «РОБОТА В КОМАНДІ»

Лебідь О.В. СТРАТЕГІЯ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ: ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНИЙ АСПЕКТ

Моргай Л.А. ПИТАННЯ ВИКЛАДАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ У ТВОРЧІЙ СПАДЩИННІ НИКИФОРА ЯКОВИЧА ГРИГОРІЇВА

Самко А.М. ШТРИХИ ДО ПОРТРЕТА АКАДЕМІКА СЕМЕНА УСТИМОВИЧА ГОНЧАРЕНКА: РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ

Терентьєва Н.О., Гладков М.В. ТЕРАПЕВТИЧНИЙ ВПЛИВ МУЗИКИ: ІСТОРИКО-МЕТОДИЧНИЙ АСПЕКТ

Фізеші О.Й. СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ ЧИННИКИ ДІЯЛЬНОСТІ ПОЧАТКОВИХ ШКІЛ У ЗАКАРПАТТІ (1991–2011 РР.)

Штань О.О. ҐЕНЕЗИС ДИТЯЧИХ МІСТЕЧОК У 1920–1930 РР.

СЕКЦІЯ 2 ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА НАВЧАННЯ

Легін В.Б. МІЖПРЕДМЕТНІ ЗАВДАННЯ І ВПРАВИ ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ РЕФЛЕКСИВНИХ УМІНЬ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ

Нестерова І.В. ІНТЕРІОРИЗАЦІЯ ЗНАНЬ ЯК ЗАСІБ АКТИВАЦІЇ ПРОЦЕСУ ФОРМУВАННЯ СУБ’ЄКТНОСТІ УЧНІВ СТАРШОЇ ШКОЛИ

СЕКЦІЯ 3 ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА ВИХОВАННЯ

Бабкіна М.І. СЕРЕДОВИЩНИЙ ПІДХІД ДО ГРОМАДЯНСЬКОГО ВИХОВАННЯ МОЛОДІ

Баранюк І.Г. КОНЦЕПЦІЯ ЕКОЛОГІЧНОГО ВИХОВАННЯ ВАСИЛЯ СУХОМЛИНСЬКОГО ТА ЇЇ РЕАЛІЗАЦІЯ В УМОВАХ СУЧАСНОЇ УРБАНІЗАЦІЇ

Доманюк О.М. ВИХОВАННЯ ДОБРОЗИЧЛИВОГО СТАВЛЕННЯ ДО ОДНОЛІТКІВ У ДІТЕЙ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ ЯК ПЕДАГОГІЧНА ПРОБЛЕМА

Онопрієнко О.М., Онопрієнко О.В. ПРОБЛЕМИ ПАТРІОТИЧНОГО ВИХОВАННЯ В СУЧАСНІЙ ОСВІТНІЙ ПАРАДИГМІ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ

Хрипко Л.В., Ластовкін В.А. ВПРОВАДЖЕННЯ МОТИВАЦІЙНИХ ЗАХОДІВ ЩОДО РУХОВОЇ АКТИВНОСТІ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ

СЕКЦІЯ 4 ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ

Бардус І.О. МЕТОДИЧНА СИСТЕМА ФУНДАМЕНТАЛІЗОВАНОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ІТ-ФАХІВЦІВ ДО ПРОДУКТИВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Винник В.Д. КРИТЕРІЇ ТА ПОКАЗНИКИ ЖИТТЄВОЇ СТРАТЕГІЇ ЕСТЕТИКИ ЗДОРОВ’Я МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ

Гириловська І.В. МОНІТОРИНГ ЯКОСТІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ ЯК ЗАСІБ МОТИВАЦІЇ МАЙБУТНІХ КВАЛІФІКОВАНИХ РОБІТНИКІВ ДО ПРОФЕСІЙНОЇ САМОАКТУАЛІЗАЦІЇ

Гусак В.М. ВИЗНАЧЕННЯ СТРУКТУРИ, КРИТЕРІЇВ ТА ПОКАЗНИКІВ РОЗВИТКУ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ПЕДАГОГА-ОРГАНІЗАТОРА У ПІСЛЯДИПЛОМНІЙ ОСВІТІ

Долинний Ю.О. ФОРМУВАННЯ ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ІЗ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ I СПОРТУ ДО РЕАБІЛІТАЦІЙНОЇ РОБОТИ З ДІТЬМИ З ОБМЕЖЕНИМИ ФІЗИЧНИМИ МОЖЛИВОСТЯМИ

Загорулько М.О. ФОРМУВАННЯ В МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ ВМІНЬ ВИВЧЕННЯ ОСОБИСТОСТІ МОЛОДШОГО ШКОЛЯРА

Казаннікова О.В. ОСОБИСТІСНО-ДІЯЛЬНІСНИЙ ПІДХІД ЯК ОСНОВА СТРУКТУРИ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНОСТІ МАЙБУТНІХ СОЦІАЛЬНИХ ПЕДАГОГІВ

Карпенко Ю.П. ЛЕКТОРСЬКА ГРУПА ЯК ВИД НАУКОВО-ДОСЛІДНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ

Кисленко Д.П. ПIДГOТOВКA МAЙБУТНIX ФAXIВЦIВ З OXOPOННOЇ ДIЯЛЬНOCТI ТА БЕЗПЕКИ ДO ПPOФЕCIЙНOЇ ДIЯЛЬНOCТI

Коваль М.С. САМОРОЗВИТОК ПЕДАГОГІЧНОГО ПРАЦІВНИКА ЯК УМОВА ПРОФЕСІЙНОЇ РЕАЛІЗАЦІЇ

Корольова Т.В. ВПЛИВ ІНШОМОВНОЇ КОМУНІКАЦІЇ НА ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КУЛЬТУРИ МАЙБУТНІХ ЛІКАРІВ

Ліба О.М. ОСОБЛИВОСТІ АКТИВІЗАЦІЇ ПРОФЕСІЙНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ

Магда П.М. ЗМІСТ СПЕЦКУРСУ «АКСІОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ДІЯЛЬНОСТІ ВЧИТЕЛЯ МУЗИКИ»

Муромець В.Г. ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ПЛАН РОЗВИТКУ ЗАГАЛЬНИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ ЗДОБУВАЧІВ ТРЕТЬОГО ОСВІТНЬО-НАУКОВОГО РІВНЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ: ЄВРОПЕЙСЬКІ ТЕНДЕНЦІЇ

Oleksii K.B. CONTENT, STRUCTURE AND LEVELS OF MASTERING FOREIGN VOCABULARY IN A MEDICAL HIGHER EDUCATION INSTITUTION (HEI)

Пікон К.С. МОЖЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ АМЕРИКАНСЬКОГО ДОСВІДУ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ СЕСТРИНСЬКОЇ СПРАВИ В СИСТЕМІ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ МЕДИЧНИХ СЕСТЕР В УКРАЇНІ

Радченко К.А. КРИТЕРІЇ, ПОКАЗНИКИ ТА РІВНІ СФОРМОВАНОСТІ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ВІЙСЬКОВИХ ЮРИСТІВ

Сидорук О.Ю. ПЕДАГОГІЧНА МОДЕЛЬ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ ДО ВИКОРИСТАННЯ ІНТЕРАКТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НАВЧАННЯ НА ОСНОВІ ДОСВІДУ НІМЕЧЧИНИ

Твердохліб Г.С. ОРГАНІЗАЦІЯ МІЖНАРОДНОГО СПІВРОБІТНИЦТВА В ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ ЯК УМОВА ПРОФЕСІЙНОЇ САМОРЕАЛІЗАЦІЇ ВЧИТЕЛІВ ІНОЗЕМНИХ МОВ

Упатова І.П. ФОРМУВАННЯ МЕТОДИЧНОЇ МАЙСТЕРНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ

Чала А.Г. ФОРМУВАННЯ ПОЛІЛІНГВАЛЬНОЇ Й ПОЛІКУЛЬТУРНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ МАЙБУТНІХ ПЕДАГОГІВ ОСВІТНІХ ЗАКЛАДІВ УКРАЇНИ В УМОВАХ БІЛІНГВІЗМУ

Чорпіта Р.Б. ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ МУЗИЧНОГО СМАКУ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА У ПРОЦЕСІ ІНСТРУМЕНТАЛЬНОГО НАВЧАННЯ

Юрченко О.В. КОМПОНЕНТИ, КРИТЕРІЇ, ПОКАЗНИКИ ТА РІВНІ ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ ДО ФОРМУВАННЯ СОЦІАЛЬНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ

СЕКЦІЯ 5 СОЦІАЛЬНА ПЕДАГОГІКА

Бриндіков Ю.Л. ЗАГАЛЬНОНАУКОВІ АСПЕКТИ РОЗРОБКИ СИСТЕМИ КОМПЛЕКСНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ УЧАСНИКІВ БОЙОВИХ ДІЙ

Єгорова К.Г. КОМПОНЕНТИ ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНІХ СОЦІАЛЬНИХ ПРАЦІВНИКІВ ДО СОЦІАЛЬНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ ДІТЕЙ МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ З ДИТЯЧИМ ЦЕРЕБРАЛЬНИМ ПАРАЛІЧЕМ

Коляда Н.М. НОВІТНІ ПІДХОДИ ДО МОЛОДІЖНОЇ РОБОТИ ЯК ДО СТРАТЕГІЧНОГО НАПРЯМУ СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ В УКРАЇНІ

Пліско Є.Ю. СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНЕ ВИХОВАННЯ НЕПОВНОЛІТНІХ ПРАВОПОРУШНИКІВ У ВІТЧИЗНЯНІЙ ПЕДАГОГІЧНІЙ ДУМЦІ ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ ХІХ – ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТЬ

Стахова Л.Л. ВЗАЄМОДІЯ УЧИТЕЛЯ-ЛОГОПЕДА ЗАКЛАДУ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ ІЗ СІМ’ЄЮ ДИТИНИ З ПОРУШЕННЯМИ МОВЛЕННЄВОГО РОЗВИТКУ ЯК ВАГОМИЙ ЗАСІБ ДОСЯГНЕННЯ КОРЕКЦІЙНОЇ МЕТИ

СЕКЦІЯ 6 СУЧАСНІ ПЕДАГОГІЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ

Заплатинська А.Б., Суховірська І.Р. ВИКОРИСТАННЯ СЕНСОРНОЇ ІНТЕГРАЦІЇ У ФОРМУВАННІ ПСИХІЧНИХ ПРОЦЕСІВ У ДОШКІЛЬНИКІВ ІЗ КОМПЛЕКСНИМИ ПОРУШЕННЯМИ РОЗВИТКУ

Кисельова О.Б. ТЕХНОЛОГІЇ ВЕБ 2.0 ЯК ЗАСІБ ОРГАНІЗАЦІЇ КОЛЕКТИВНИХ ФОРМ НАВЧАННЯ МАЙБУТНІХ ПЕДАГОГІВ