Завантажити номер одним файлом

ТИТУЛЬНА СТОРІНКА

ЗМІСТ

СЕКЦІЯ 1 МЕТОДОЛОГІЯ ТА ІСТОРІЯ ПЕДАГОГІКИ

Богомолова М.Ю. СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ ДІТЕЙ У ДИТИНОЦЕНТРИЧНІЙ КОНЦЕПЦІЇ В.О. СУХОМЛИНСЬКОГО

Залуцька Г.І. ОСВІТНЯ ДІЯЛЬНІСТЬ ЗГРОМАДЖЕННЯ СЕСТЕР СЛУЖЕБНИЦЬ НЕПОРОЧНОЇ ДІВИ МАРІЇ В КАНАДІ У 1903–1967 РР.

Кулиев Д.К., Асланлы Г.М. РАЗВИТИЕ МАССОВОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА В АЗЕРБАЙДЖАНЕ В 1993–2003 ГГ.

Морська Н.О., Олексів Г.Д., Шийка О.І. ДОСВІД ЗАПРОВАДЖЕННЯ БОЛОНСЬКИХ РЕФОРМ У СИСТЕМУ ОСВІТИ АВСТРІЇ ТА МОЖЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ЇХ В УКРАЇНІ

Остапенко А.В. МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДОЦЕНТА І. ЛЬВОВА ЩОДО ВИКЛАДАННЯ ЛОГІКИ У СЕРЕДНІЙ ШКОЛІ

Сай І.В. “INSTITUTIO ORATORIA” («ПОВЧАННЯ ОРАТОРУ») ЯК ВІДОБРАЖЕННЯ ПЕДАГОГІЧНИХ ПОГЛЯДІВ МАРКА ФАБІЯ КВІНТІЛІАНА ТА ОДНА З НАЙВАЖЛИВІШИХ ПАМ’ЯТОК ДЛЯ ВИВЧЕННЯ ПЕДАГОГІКИ ДАВНЬОГО РИМУ

Троцко А.В., Друганова О.М. В.О. СУХОМЛИНСЬКИЙ ПРО ОРГАНІЗАЦІЮ РОБОТИ З ДІТЬМИ, ЯКІ МАЮТЬ ПРОБЛЕМИ В РОЗУМОВОМУ Й ФІЗИЧНОМУ РОЗВИТКУ

Шихалиева И.В. ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ

СЕКЦІЯ 2 ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА НАВЧАННЯ

Власенко О.М. АКСІОЛОГІЧНА СПРЯМОВАНІСТЬ ПРЕДМЕТІВ ГУМАНІТАРНОГО ЦИКЛУ В КОНТЕКСТІ ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ГРОМАДЯНСЬКИХ ЦІННОСТЕЙ УЧНІВ ОСВІТНЬОГО ЗАКЛАДУ

Клибанівська Т.М. ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ АСПЕКТИ ПІЗНАВАЛЬНОЇ АКТИВНОСТІ СТУДЕНТІВ

Літвінова М.Б. ІГРОВА МЕТОДИКА ПРОВЕДЕННЯ МОДУЛЬНОГО КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ ІЗ ФІЗИКИ В ТЕХНІЧНИХ УНІВЕРСИТЕТАХ

Нестерова І.В. ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ НАВЧАЛЬНО-ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ СТАРШОЇ ШКОЛИ У КОНТЕКСТІ ІНТЕГРАЦІЇ ФОРМУВАННЯ ЇХНІХ КЛЮЧОВИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ ТА РОЗВИТКУ СУБ'ЄКТНОСТІ

Силюга Л.П., Іваник С.В. СЮЖЕТНІ ЗАДАЧІ ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ ЛОГІКО-МАТЕМАТИЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ УЧНІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ

Тарасенко М.І. СПОСОБИ ПІДВИЩЕННЯ МОТИВАЦІЇ СТУДЕНТІВ ДО ВИВЧЕННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ

Чимшир В.І. МЕХАНІЗМ РОЗВИТКУ ВНУТРІШНЬОЇ ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ СТУДЕНТА

СЕКЦІЯ 3 ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА ВИХОВАННЯ

Гордєєва К.С., Іванченко Л.П., Іванченко С.Г. ФОРМУВАННЯ ВІДПОВІДАЛЬНОГО СТАВЛЕННЯ ДО ЗДОРОВ’Я В СТУДЕНТІВ ФАКУЛЬТЕТУ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ

Кузьміч Т.О. АСПЕКТИ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ЗАКЛАДОМ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ ЯК УМОВА УСПІШНОЇ СОЦІАЛІЗАЦІЇ УЧНІВ

Podcherniaieva N.D. EUROCLUB IN GENERAL EDUCATIONAL ESTABLISHMENT AS A CENTER OF FORMING OF A TOLERANT PERSON DUE TO APPLICATION OF A CIVIL EDUCATION IN THE ESTABLISHMENT (FROM THE EXPERIENCE OF THE EUROCLUB OF KHARKIV SPECIALIZED SCHOOL № 73)

Яковлева С.Д. ІНКЛЮЗИВНЕ НАВЧАННЯ – НОВІ МОЖЛИВОСТІ ДЛЯ ДІТЕЙ ІЗ ПОРУШЕННЯМИ ПСИХОФІЗИЧНОГО РОЗВИТКУ

СЕКЦІЯ 4 ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ

Алєксєєва С.В. СУЧАСНИЙ ПОГЛЯД НА ПІДГОТОВКУ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ДО РОЗВИТКУ ПРОФЕСІЙНОЇ КАР’ЄРИ В СИСТЕМІ ДИЗАЙН-ОСВІТИ

Безсонова О.К. ТИПОЛОГІЧНИЙ ПОРТРЕТ ОСОБИСТОСТІ МОЛОДОГО ПЕДАГОГА ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

Бондаренко Д.В. ТВОРЧА САМОРЕАЛІЗАЦІЯ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ МУЗИКИ

Бузенко І.Л. СУТНІСТЬ ЕКОЛОГО-ВАЛЕОЛОГІЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ

Войтовська О.М. ЗАКОРДОННИЙ ДОСВІД ПРОФЕСІЙНОГО РОЗВИТКУ ВЧИТЕЛІВ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ В УМОВАХ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ

Децюк Т.М., Лєскова Л.Ф. ФОРМУВАННЯ ОРГАНІЗАТОРСЬКИХ ТА УПРАВЛІНСЬКИХ НАВИЧОК У СТУДЕНТІВ У ПРОЦЕСІ ПОЗААУДИТОРНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ: ТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ

Децюк Т.М., Максьом К.В. ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНИХ НАВИЧОК ІЗ ПРОТИДІЇ ШКІЛЬНОМУ БУЛІНГУ У МАЙБУТНІХ СОЦІАЛЬНИХ ПРАЦІВНИКІВ У ПРОЦЕСІ ПОЗААУДИТОРНОЇ РОБОТИ

Дубовой О.В. МЕТОДИКА ВИКЛАДАННЯ ТЕОРЕТИЧНОЇ СКЛАДОВОЇ ЧАСТИНИ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ У СТУДЕНТІВ СПЕЦІАЛЬНОЇ МЕДИЧНОЇ ГРУПИ

Іваній І.В. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ВЗАЄМОДІЇ ФІЗИЧНОЇ Й ПРОФЕСІЙНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ КУЛЬТУРИ ОСОБИСТОСТІ ФАХІВЦЯ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ

Іонова І.М., Кирилюк А.В. НАВЧАЛЬНА ПРОЕКТНА ДІЯЛЬНІСТЬ ЯК ЗАСІБ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ СОЦІАЛЬНИХ ПРАЦІВНИКІВ

Ковальчук І.С. ВИКОРИСТАННЯ ТЕХНОЛОГІЙ КРИТИЧНОГО МИСЛЕННЯ У ФОРМУВАННІ ПРОФЕСІЙНО-КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ОФІЦЕРІВ У ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ ГУМАНІТАРНИХ ДИСЦИПЛІН У ВИЩИХ ВІЙСЬКОВИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ

Коренева І.М. СУЧАСНІ ФУНКЦІЇ ОСВІТИ ДЛЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ

Лазаренко Л.М. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ СТВОРЕННЯ СПРИЯТЛИВОГО ОСВІТНЬОГО СЕРЕДОВИЩА ДЛЯ ОПАНУВАННЯ АНГЛІЙСЬКОЮ МОВОЮ СТУДЕНТАМИ ТЕХНІЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ

Магрламова К.Г. ОСНОВНІ ПІДХОДИ ДО РЕФОРМУВАННЯ ВИЩОЇ МЕДИЧНОЇ ОСВІТИ ЯК ВИЗНАЧАЛЬНОГО ЧИННИКА СИСТЕМИ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я

Манюк Л.В., Кучумова Н.В. ДОСВІД ЗАСТОСУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО- КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ЛЬВІВСЬКОМУ НАЦІОНАЛЬНОМУ МЕДИЧНОМУ УНІВЕРСИТЕТІ ІМЕНІ ДАНИЛА ГАЛИЦЬКОГО З МЕТОЮ ПІДГОТОВКИ ДО ФАХОВОЇ КОМУНІКАЦІЇ

Маятіна Н.В. АКМЕОЛОГІЧНИЙ ПІДХІД У ФОРМУВАННІ ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНІХ ТЕХНІКІВ-ТЕХНОЛОГІВ З ТЕХНОЛОГІЇ ХАРЧУВАННЯ ДО ПРОФЕСІЙНОЇ САМОРЕАЛІЗАЦІЇ

Невзоров Р.В. «Я-ОБРАЗ» ПІЛОТА ЯК СИСТЕМОТВІРНИЙ І МОТИВАЦІЙНИЙ ФАКТОР НАБУТТЯ ЛЬОТНИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ КУРСАНТАМИ ВВНЗ

Олексієнко Л.А. ОСНОВНІ МЕТОДИ НАВЧАННЯ МАЙБУТНІХ ПЕРЕКЛАДАЧІВ В УНІВЕРСИТЕТАХ АВСТРІЇ

Павлюк Т.Г. ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ГОТОВНОСТІ ДО РОБОТИ З ПЕРСОНАЛОМ МАЙБУТНІХ ОФІЦЕРІВ-ПРИКОРДОННИКІВ

Семенець Л.М., Васильєва Р.Ю., Малинівська Л.І. ОРГАНІЗАЦІЯ І КОНТРОЛЬ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ ВНЗ З ОСНОВ ОХОРОНИ ПРАЦІ ТА БЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ

Стойчик Т.І. СУЧАСНІ НАПРЯМИ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ З УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ПІДГОТОВКИ КОНКУРЕНТОЗДАТНИХ ФАХІВЦІВ

Федорова Н.В. ДІАГНОСТИКА СФОРМОВАНОСТІ КОГНІТИВНОГО КОМПОНЕНТА ГУМАНІСТИЧНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ПОЗИЦІЇ МАЙБУТНІХ ЛОГОПЕДІВ

Фоменко Л.М. РОЗВИТОК ПІЗНАВАЛЬНОЇ АКТИВНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ІНФОРМАТИКИ ЯК АКТУАЛЬНА ПЕДАГОГІЧНА ПРОБЛЕМА

Шайнер Г.І. СОЦІОГУМАНІТАРНИЙ АСПЕКТ ІНШОМОВНОЇ ПІДГОТОВКИ У ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ

СЕКЦІЯ 5 СОЦІАЛЬНА ПЕДАГОГІКА

Букач М.М. РИТМІЧНІСТЬ ЯК ЗАСІБ ЗАПОБІГАННЯ ДЕВІАНТНОСТІ

Сергієнко Т.М., Медвідь М.М., Черкашин О.Д. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ ПРОФІЛАКТИКИ ДЕЗАДАПТАЦІЇ КУРСАНТІВ МОЛОДШИХ КУРСІВ ВИЩИХ ВІЙСЬКОВИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ

Шевченко Т.Ю. ГЕНДЕРНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ ЯК СКЛАДОВА ГЕНДЕРНОЇ КУЛЬТУРИ БАТЬКІВ-ВИХОВАТЕЛІВ ДИТЯЧИХ БУДИНКІВ СІМЕЙНОГО ТИПУ

СЕКЦІЯ 6 СУЧАСНІ ПЕДАГОГІЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ

Власенко С.О., Пеньковець В.І. ТЕХНОЛОГІЯ МОДЕЛЮВАННЯ ТЕРМІНОВИХ І КУМУЛЯТИВНИХ АДАПТИВНИХ ЕФЕКТІВ ПІДГОТОВЛЕНОСТІ ЛИЖНИКІВ-ГОНЩИКІВ І БІАТЛОНІСТІВ

Проць М.З. НОВІ ТЕХНОЛОГІЇ У НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ: ІНТЕРАКТИВНА ДОШКА

Фефілова Т.В., Саєнко Ю.О. ВИКОРИСТАННЯ ПРИЙОМІВ ТЕХНОЛОГІЇ РОЗВИТКУ КРИТИЧНОГО МИСЛЕННЯ НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ У ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ

Яковишина Т.В., Сарнавська О.В. ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ЗАСТОСУВАННЯ КРЕАТИВНОЇ ТЕХНОЛОГІЇ «ТАЙМ-МЕНЕДЖМЕНТ» В УМОВАХ ВИЩОГО ЗАКЛАДУ ОСВІТИ