Завантажити номер одним файлом

ТИТУЛЬНА СТОРІНКА

ЗМІСТ

СЕКЦІЯ 1 МЕТОДОЛОГІЯ ТА ІСТОРІЯ ПЕДАГОГІКИ

Бондаренко А.В. ЗМІСТОВИЙ АНАЛІЗ ІННОВАЦІЙНИХ РЕФОРМ У МИСТЕЦЬКІЙ ОСВІТІ ПОЛЬЩІ

Кир’ян Т.І. ПІДГОТОВКА СІМЕЙНИХ ЛІКАРІВ У ВИЩИХ МЕДИЧНИХ ЗАКЛАДАХ УКРАЇНИ В КІНЦІ ХХ – НА ПОЧАТКУ ХХІ СТОЛІТЬ

Мафтин Л.В. КОНЦЕПТИ УКРАЇНОЗНАВСТВА В ТВОРАХ В.О. СУХОМЛИНСЬКОГО

Надєждіна І.М. РОЛЬ ДУХІВНИЦТВА ПІВДНЯ УКРАЇНИ У РОЗБУДОВІ ОСВІТНЬОГО ПРОСТОРУ ІІ ПОЛОВИНИ ХІХ – ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТЬ

Панчук А.П., Панчук І.В. ТУРИЗМ: НАУКОВІ РОЗВІДКИ ПОНЯТТЯ

Селятенко О.В. ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ МЕДИЧНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ В ХЕРСОНСЬКІЙ ГУБЕРНІЇ (ІІ ПОЛОВИНА ХІХ – ПОЧАТОК ХХ СТ.)

Фізеші О.Й. АКТУАЛІЗАЦІЯ РЕТРОДОСВІДУ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ ЗАКАРПАТТЯ В УМОВАХ РЕФОРМУВАННЯ ОСВІТИ УКРАЇНИ

Фрига І.О. СТАНОВЛЕННЯ СИСТЕМИ ОСВІТИ ДОРОСЛИХ В УКРАЇНІ (1917–1941 РР.)

Шлєіна Л.І. СУТНІСТЬ КОМПЕТЕНТНІСНОГО ПІДХОДУ У ВИЩІЙ ОСВІТІ

СЕКЦІЯ 2 ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА НАВЧАННЯ

Биковська Л.Б. ПЕРСПЕКТИВИ ВПРОВАДЖЕННЯ СПОРТИВНО-ОРІЄНТОВАНОЇ ОСВІТИ В ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ

Гриценко Ю.В. ФОРМУВАННЯ ХУДОЖНЬО-ЕСТЕТИЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ У СТУДЕНТІВ НА ЗАНЯТТЯХ ІЗ ЖИВОПИСУ

Кобаль В.І., Лукач Н.П. ВПЛИВ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ НА СОЦІАЛІЗАЦІЮ МОЛОДШОГО ШКОЛЯРА

Лозан Т.А. СОЦІОЛІНГВІСТИЧНИЙ АНАЛІЗ УКРАЇНСЬКОГО МОВЛЕННЯ РОСІЙСЬКОМОВНИХ СТУДЕНТІВ ТА ЧЛЕНІВ ЇХНІХ РОДИН В УМОВАХ ПРИДНІСТРОВ’Я

Опалюк Т.Л. ДІАГНОСТИЧНИЙ ІНСТРУМЕНТАРІЙ ДЛЯ З’ЯСУВАННЯ РІВНЯ МОТИВАЦІЇ СОЦІАЛІЗАЦІЇ ОСОБИСТОСТІ ЯК КОМПОНЕНТА СОЦІАЛЬНОЇ РЕФЛЕКСІЇ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ

Стельмах Н.В. ПЕДАГОГ У СИСТЕМІ КОРЕКЦІЙНОЇ ОСВІТИ

Твердохлібова Я.М. МЕТОДИКА ХУДОЖНЬО-ГРАФІЧНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ОБРАЗОТВОРЧОГО МИСТЕЦТВА

СЕКЦІЯ 3 ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА ВИХОВАННЯ

Кропочева Н.М. ІНФОРМАЦІЙНИЙ СУПРОВІД НАЦІОНАЛЬНО-ПАТРІОТИЧНОГО ВИХОВАННЯ: ЗАКОНОДАВЧО-НОРМАТИВНИЙ АСПЕКТ

Цимбрило С.М. ПОЛІКУЛЬТУРНЕ ВИХОВАННЯ СТУДЕНТІВ ІННОВАЦІЙНО-ІНФОРМАТИВНИМИ МЕТОДАМИ

СЕКЦІЯ 4 ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ

Андрєєв А.М. ДІАГНОСТИЧНИЙ ІНСТРУМЕНТАРІЙ ДЛЯ З’ЯСУВАННЯ РІВНЯ СФОРМОВАНОСТІ У МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ФІЗИКИ ГОТОВНОСТІ ДО ОРГАНІЗАЦІЇ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ

Бивалькевич Л.М. ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ТЕХНІЧНОЇ ТВОРЧОСТІ УЧНІВ ЗАКЛАДІВ ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ ОСВІТИ

Борисенко Н.А. МЕТОДИКА ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ТЕХНОЛОГІЙ ДО ФОРМУВАННЯ ХУДОЖНЬО-ТЕХНІЧНИХ УМІНЬ В УЧНІВ БАЗОВОЇ ШКОЛИ

Буцик І.М. СТРУКТУРА ІНЖЕНЕРНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В АГРАРНОМУ ВИРОБНИЦТВІ ЯК ОСНОВА ДОСЛІДНИЦЬКОЇ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦЯ

Гармаш О.М. КОМПЕТЕНТНІСНИЙ ПІДХІД ЯК НАПРЯМ МОДЕРНІЗАЦІЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ

Дабагян І.М. ОСОБИСТИЙ ПРОФЕСІЙНИЙ РОЗВИТОК СТУДЕНТІВ: НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНІ АСПЕКТИ

Давискиба В.О. ДОСЛІДЖЕННЯ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ТЕХНІКІВ- ЕЛЕКТРОМЕХАНІКІВ У КОЛЕДЖАХ ТРАНСПОРТНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ

Денисенко Н.Г. ЗАДАЧНИЙ ПІДХІД І ЙОГО РОЛЬ У СИСТЕМІ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ВЧИТЕЛІВ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ

Діденко Є.П. ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТЕХНОЛОГІЇ ФОРМУВАННЯ ДОСЛІДНИЦЬКОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ТОВАРОЗНАВЦІВ-ЕКСПЕРТІВ

Закаулова Ю.В., Гаврилюк М.В. ПРОФЕСІЙНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ ПЕДАГОГА В ОСВІТНЬОМУ ПРОЦЕСІ ВИЩОЇ ШКОЛИ

Ігнатенко Г.В., Ігнатенко О.В. ДО ПИТАННЯ НАСТУПНОСТІ В ПОБУДОВІ МОДЕЛІ ПРОЕКТНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ПЕДАГОГІВ

Каричковська С.П., Каричковський В.Д. ОСОБЛИВОСТІ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ МЕНЕДЖЕРІВ В УНІВЕРСИТЕТАХ УКРАЇНИ, ПОЛЬЩІ ТА РОСІЇ

Колечинцева Т.С. РЕАЛІЗАЦІЯ МІЖПРЕДМЕТНИХ ЗВ’ЯЗКІВ МІЖ ФІЗИКОЮ ТА НАВІГАЦІЄЮ В ПІДГОТОВЦІ ФАХІВЦІВ ЗА СПЕЦІАЛІЗАЦІЄЮ «СУДНОВОДІННЯ» В МОРСЬКИХ ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Косюк В.Р. ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ПЕРЕВІРКА ПЕДАГОГІЧНИХ УМОВ РОЗВИТКУ ТВОРЧИХ ХУДОЖНІХ ЗДІБНОСТЕЙ МАЙБУТНІХ ДИЗАЙНЕРІВ У ПРОЦЕСІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ

Левчук О.В. РЕАЛІЗАЦІЯ ПРИКЛАДНОЇ СПРЯМОВАНОСТІ ЛЕКЦІЙНОГО КУРСУ ВИЩОЇ МАТЕМАТИКИ (ФАХОВЕ СПРЯМУВАННЯ) У ПРОЦЕСІ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ СПЕЦІАЛЬНОСТІ «ЕКОЛОГІЯ»

Манжос Е.О. ІНКУЛЬТУРАЦІЯ І СОЦІАЛІЗАЦІЯ ЯК СКЛАДНИКИ ЦІЛІСНОГО ПРОЦЕСУ ФОРМУВАННЯ КОМУНІКАТИВНОЇ КУЛЬТУРИ ОСОБИСТОСТІ

Марінова Г.М. ДОСВІД ОРГАНІЗАЦІЇ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЦЬКОЇ РОБОТИ МАЙБУТНІХ СОЦІАЛЬНИХ ПРАЦІВНИКІВ

Марущак В.С. ФОРМУВАННЯ ТВОРЧОЇ ОСОБИСТОСТІ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ

Мельничук С.Ю. АНАЛІЗ РЕЗУЛЬТАТІВ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ З ПЕРЕВІРКИ ДІЄВОСТІ ПЕДАГОГІЧНИХ УМОВ ЗАСТОСУВАННЯ НАВЧАЛЬНИХ ТРЕНІНГІВ У ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ МІЖНАРОДНИХ ЕКОНОМІЧНИХ ВІДНОСИН

Nikolaienko O.V., Ushata T.O. METHOD OF DISCUSSIONS AS ONE OF THE PROBLEM METHODS OF STUDY AND REASONABILITY OF ITS APPLICATION AT FOREIGN LANGUAGE CLASSES

Онищук І.А. ОПТИМІЗАЦІЯ ПРОЦЕСУ ФОРМУВАННЯ КУЛЬТУРИ САМОВИЗНАЧЕННЯ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ У ХУДОЖНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ

Ракович В.А. АНАЛІЗ МЕТОДИК НАВЧАННЯ ПРОГРАМУВАННЯ ІГОР МАЙБУТНІХ ІНЖЕНЕРІВ-ПРОГРАМІСТІВ

Сікалюк А.І. ЕФЕКТИВНІСТЬ ВПРОВАДЖЕННЯ ЗМІСТУ, ФОРМ І МЕТОДІВ ФОРМУВАННЯ ЕТИЧНИХ ЦІННОСТЕЙ У СТУДЕНТІВ ТЕХНІЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ НА ЗАНЯТТЯХ З ІНОЗЕМНОЇ МОВИ

Тарадюк Д.О. ТЬЮТОРСТВО ЯК СКЛАДОВА ЧАСТИНА ДУАЛЬНОЇ ФОРМИ ЗДОБУТТЯ ВИЩОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ

Фещук А.М. ВПЛИВ ІНШОМОВНОЇ ПІДГОТОВКИ НА АКАДЕМІЧНУ МОБІЛЬНІСТЬ МАЙБУТНЬОГО ФАХІВЦЯ З ПРИКЛАДНОЇ МЕХАНІКИ

Шахман І.О. АКТУАЛЬНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ СКЛАДОВИХ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНЬОГО ЕКОЛОГА

СЕКЦІЯ 5 СОЦІАЛЬНА ПЕДАГОГІКА

Кравченко О.О., Скочко М.О. ОРГАНІЗАЦІЙНІ ЗАСАДИ НАДАННЯ СОЦІАЛЬНИХ ПОСЛУГ У СІЛЬСЬКІЙ МІСЦЕВОСТІ

Суятинова К.Є. ГОЛОДОМОР 1932–1933 РР.: СОЦІАЛЬНІ АСПЕКТИ (НА ПРИКЛАДІ ТВОРІВ В. БАРКИ ТА У. САМЧУКА)

Яшна О.П., Макаренко О.М. СЬОГОДЕННЯ ІНКЛЮЗИВНОЇ ОСВІТИ З ПОГЛЯДУ ФОРМУВАННЯ ЦЕНТРУ УПРАВЛІННЯ ПАТОЛОГІЄЮ

СЕКЦІЯ 6 СУЧАСНІ ПЕДАГОГІЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ

Горобченко Н.В. СУЧАСНІ ВИМОГИ ДО ОНОВЛЕНОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ

Тамаркіна О.Л. ДИСКУСІЯ ЯК ОДИН ІЗ МЕТОДІВ НАВЧАННЯ САМОСТІЙНІЙ РОБОТІ СТУДЕНТІВ

Щелкунова Л.И., Емец М.С. ПОДХОДЫ К ПАРАМЕТРИЗАЦИИ ОПТИМИЗАЦИОННЫХ ЗАДАЧ АРХИТЕКТУРНО-ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО РЕШЕНИЯ