Приклад оформлення статті

УДК 37.014.623

 3. Теорія і практика виховання

ПЕРЕДУМОВИ ВИКОРИСТАННЯ ІНТЕРНЕТ-РЕСУРСІВ В ЯКОСТІ ЗАСОБІВ ДУХОВНО-МОРАЛЬНОГО ВИХОВАННЯ СТУДЕНТІВ

Лаппо Вікторія Володимирівна,

кандидат педагогічних наук, доцент,

доцент кафедри педагогіки і психології

Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника

E-mail

orcid.org/___________

 

Анотація українською мовою. 

Обсяг: 1800 знаків без пробілів (250-300 слів).

Ключові слова: 5–10 слів чи словосполучень.

 

REREQUISITES OF USE INTERNET RESOURCES AS A MEANS OF SPIRITUAL AND MORAL EDUCATION OF STUDENTS

Lappo Viktoriia Volodymyrivna,

Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor,

Associate Professor at the Department of Pedagogy and Psychology

Vasyl Stefanyk Precarpathian National University

E-mail

orcid.org/___________

Анотація англійською мовою. 

Обсяг: 1800 знаків без пробілів (250-300 слів).

Key words: 5–10 слів чи словосполучень.

 

Вступ (вказується новизна теми та актуальність наукових рішень).

1. Теоретичне обґрунтування проблеми

2. Методологія та методи

3. Результати та дискусії

Висновки (розгорнуті конкретні висновки за результатами дослідження і перспективи подальших досліджень у цьому напрямку).                                                                           

 

ЛІТЕРАТУРА:

1. Докторович М.О. Неповна сім’я: особливості роботи соціального педагога. Київ : Шкільний світ, 2010. 128 с.

 

REFERENCES:

1. Doktorovych, M.O. (2010). Nepovna sim’ia: osoblyvosti roboty sotsialnoho pedahoha [An incomplete family: the particulars of the work of a social teacher]. Kyiv: Shkilnyi svit [in Ukrainian].