Приклад оформлення статті

УДК 37.014.623

 3. Теорія і практика виховання

ПЕРЕДУМОВИ ВИКОРИСТАННЯ ІНТЕРНЕТ-РЕСУРСІВ В ЯКОСТІ ЗАСОБІВ ДУХОВНО-МОРАЛЬНОГО ВИХОВАННЯ СТУДЕНТІВ

Лаппо В.В., к. пед. н., доцент,
доцент кафедри педагогіки і психології
Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника

У статті порушено проблему пошуку нових засобів духовно-морального виховання студентів вищої школи. Здійснено спробу довести, що Інтернет-ресурси можуть залучатись в освітній процес не лише в якості  навчального забезпечення, але й як засоби духовно-морального виховання. З-поміж Інтернет-ресурсів, що мають значний виховний вплив, виокремлено електронні бібліотеки, віртуальні музеї, Інтернет-версії освітніх телеканалів, соціальні мережі, сайти навчальних закладів.
Ключові слова: духовно-моральне виховання, духовний розвиток особистості, засоби виховання, педагогічний ценз,  Інтернет-ресурси, виховний зміст сайту.

В статье затронута проблема поиска новых средств духовно-нравственного воспитания студентов высшей школы. Сделана попытка доказать, что Интернет-ресурсы могут привлекаться в образовательный процесс не только в качестве учебного обеспечения, но и как средства духовно-нравственного воспитания. Среди Интернет-ресурсов, имеющих значительное воспитательное воздействие, выделены электронные библиотеки, виртуальные музеи, интернет-версии образовательных телеканалов, социальные сети, сайты учебных заведений.
Ключевые слова: духовно-нравственное воспитание, духовное развитие личности, средства воспитания, педагогический ценз, интернет-ресурсы, воспитательное содержание сайта.

Lappo V.V. PREREQUISITES OF USE INTERNET RESOURCES AS A MEANS OF SPIRITUAL AND MORAL EDUCATION OF STUDENTS
This article was written about the problem of finding new means of spiritual and moral education of high school students. Here it is proved that online resources can be involved in the educational process, not only as an educational software, but also as a means of spiritual and moral education. To educational online resources include electronic libraries, virtual museums, online version of educational TV channels, social networks, websites of educational institutions... (1800 знаків).
Key words: spiritual and moral education, spiritual development of the individual, means of education, teaching qualification, internet resources, the educational content of the site.

Постановка проблеми. Становлення української державності, інтеграція в європейське співтовариство, створення і реалізація національної ідеї, побудова громадянського суспільства передбачає орієнтацію на пріоритети духовності і моралі.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Поняття духовності знайшло відображення у наукових положеннях філософів, які розглядають духовність як сферу осмислення дійсності (В. Баранівський, Л. Сохань, Л. Олексюк, В. Сугатовський, В. Шердаков); психологів, які аналізують психологічні витоки духовних цінностей (І. Бех, О. Зеліченко, Г. Костюк); педагогів, які досліджують сутність духовного розвитку особистості, педагогічні умови духовного-морального виховання студентів – О. Брежнева, О. Марусенко,  Л.Москальова, Н. Письменна, Г. Шевченко Т. Шклярова

Постановка завдання (цілей статті). Мета статті полягає у визначенні педагогічного потенціалу Інтернет-ресурсів та умови їх використання в якості засобів духовно-морального виховання студентів ВНЗ.

Виклад основного матеріалу дослідження.

Висновки з проведенного дослідження. З наведеного вище можно зробити наступні висновки…

ЛІТЕРАТУРА:

1. Августин Аврелій. Сповідь / пер. з латини Ю. Мушака. Львів: Свічадо, 2008. 355 с.

2. Марусенко О., Письменна Н., Брежнева О., Шклярова Т. Виявлення духовно-моральних орієнтирів та ціннісних пріоритетів сучасного студентства. Вісник Львівського університету. 2006. Вип. 21. Ч. 1. С. 250–258.

3. Галузинський В., Євтух М. Педагогіка: теорія та історія: навчальний посібник. К.: Вища школа, 2005. 237 с.