Приклад оформлення статті

УДК 37.014.623

 3. Теорія і практика виховання

ПЕРЕДУМОВИ ВИКОРИСТАННЯ ІНТЕРНЕТ-РЕСУРСІВ В ЯКОСТІ ЗАСОБІВ ДУХОВНО-МОРАЛЬНОГО ВИХОВАННЯ СТУДЕНТІВ

Лаппо В. В., к. пед. н.,

доцент, доцент кафедри педагогіки і психології

Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника

У статті порушено проблему пошуку нових засобів духовно-морального виховання студентів вищої школи. Здійснено спробу довести, що Інтернет-ресурси можуть залучатись в освітній процес не лише в якості  навчального забезпечення, але й як засоби духовно-морального виховання. З-поміж Інтернет-ресурсів, що мають значний виховний вплив, виокремлено електронні бібліотеки, віртуальні музеї, Інтернет-версії освітніх телеканалів, соціальні мережі, сайти навчальних закладів. 

Ключові слова: духовно-моральне виховання, духовний розвиток особистості, засоби виховання, педагогічний ценз,  Інтернет-ресурси, виховний зміст сайту.

Lappo V.V. REREQUISITES OF USE INTERNET RESOURCES AS A MEANS OF SPIRITUAL AND MORAL EDUCATION OF STUDENTS

This article was written about the problem of finding new means of spiritual and moral education of high school students. Here it is proved that online resources can be involved in the educational process, not only as an educational software, but also as a means of spiritual and moral education. To educational online resources include electronic libraries, virtual museums, online version of educational TV channels, social networks, websites of educational institutions… (1800 знаків) 

Key words: spiritual and moral education, spiritual development of the individual, means of education, teaching qualification, internet resources, the educational content of the site.

 

Постановка проблеми. ….

Аналіз останніх досліджень і публікацій. … .

Постановка завдання. …

Виклад основного матеріалу дослідження. …

Висновки з проведеного дослідження. …                                                                              

 

ЛІТЕРАТУРА:

1. Бацевич Ф. С. Основи комунікативної лінгвістики. Київ: Академія, (2009). 376 с.