Завантажити номер одним файлом

ТИТУЛЬНА СТОРІНКА

ЗМІСТ

СЕКЦІЯ 1 МЕТОДОЛОГІЯ ТА ІСТОРІЯ ПЕДАГОГІКИ

Бєловецька Л.Е ФОРМУВАННЯ ГРОМАДЯНСЬКОЇ ПОЗИЦІЇ УСИНОВЛЕНИХ ДІТЕЙ У США

Докучаєва В.В. ВЕРИФІКАЦІЯ ЯК КРИТЕРІЙ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ

Крсек О.Є. ІНФОРМАТИЗАЦІЯ МОВНОЇ ОСВІТИ У США

Марчук М.В. ГРОМАДСЬКА ПІДТРИМКА ДЕРЖАВНОЇ СИСТЕМИ ОПІКИ ДІТЕЙ ТА ШКІЛЬНОЇ МОЛОДІ НА БУКОВИНІ (КІНЕЦЬ ХІХ – ПЕРША ТРЕТИНА ХХ СТ.)

Онищенко С.С. ОБҐРУНТУВАННЯ ЗАГАЛЬНИХ ПОНЯТЬ ТА ТЕРМІНІВ У ВІТЧИЗНЯНІЙ ТЕОРІЇ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ 20-Х РОКІВ ХХ СТОЛІТТЯ

Полупанова Я.М. РЕТРОСПЕКТИВА РОЗВИТКУ СПЕЦІАЛЬНОЇ ОСВІТИ В АНГЛІЇ

Сай І.В. ТИПОЛОГІЯ ШКІЛ ДАВНЬОГО РИМУ ПЕРІОДУ V – I СТОЛІТЬ ДО НАШОЇ ЕРИ

Черкашин С.В. ОCНОВНІ ЕТАПИ ФОРМУВАННЯ СУЧАСНОЇ СИСТЕМИ ОСВІТИ НІМЕЧЧИНИ, ЇЇ НИНІШНІЙ СТАН І ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШОГО РОЗВИТКУ

СЕКЦІЯ 2 ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА НАВЧАННЯ

Андрєєв А.М. НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА КУРСУ «ПІДГОТОВКА УЧНІВ ДО ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ (НА МАТЕРІАЛІ ФІЗИКИ)» З ПОЗАШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ НАУКОВО-ТЕХНІЧНОГО НАПРЯМУ

Галацин К.О. ПРОЕКТНЕ НАВЧАННЯ У ФОРМУВАННІ ІНШОМОВНОЇ (АНГЛОМОВНОЇ) КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ СТУДЕНТІВ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ

Дуброва А.С. ПРОБЛЕМА ФОРМУВАННЯ ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ДО МІЖКУЛЬТУРНОГО СПІЛКУВАННЯ

Kazimova Shafa Eyvaz. THEORY OF PRIMARY EDUCATION IN THE REPUBLIC OF AZERBAIJAN: GLOBALIZATION AND INTEGRATION AS BACKGROUND OF EDUCATION

Лях О.В. ВИПРАВЛЕННЯ ПОМИЛОК У ТЕОРІЇ ТА ПРАКТИЦІ НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНІЙ МОВІ

Ситченко А.Л. ДО ВИВЧЕННЯ ЛІРИКИ Б. ЧОБАН-ЗАДЕ В ШКІЛЬНОМУ КУРСІ КРИМСЬКОТАТАРСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ. 10-ИЙ КЛАС

Shuliak S.O. DUAL EDUCATION AS AN INNOVATIONAL MODEL FOR PREPARATION OF INFORMATION PROFESSIONALS IN HIGHER EDUCATIONAL INSTITUTIONS

СЕКЦІЯ 3 ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА ВИХОВАННЯ

Асманов А.Р. ПРОБЛЕМА ФОРМУВАННЯ ПАТРІОТИЧНИХ ПОЧУТТІВ УЧНІВ У МЕТОДИЦІ НАВЧАННЯ КРИМСЬКОТАТАРСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ

Бовт А.Ю. ОСОБЛИВОСТІ ХУДОЖНЬО-ЕСТЕТИЧНОГО ВИХОВАННЯ ЗАСОБАМИ ТАНЦЮВАЛЬНОГО МИСТЕЦТВА У ШКОЛАХ КАНАДИ

Коваль М.С. СОЦІОКУЛЬТУРНІ ОСНОВИ САМОРЕАЛІЗАЦІЇ ОСОБИСТОСТІ В ТРАНСФОРМАЦІЙНОМУ СУСПІЛЬСТВІ

Нагорняк С.В. ОСНОВНІ ПІДХОДИ ДО ПРАВОВИХОВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СТУДЕНТІВ КОЛЕДЖІВ ЯК ЕЛЕМЕНТА ПРАВОВОГО ВИХОВАННЯ

Рищак Н.І. ОБҐРУНТУВАННЯ ПЕДАГОГІЧНИХ УМОВ ВИХОВАННЯ КУЛЬТУРИ СПІЛКУВАННЯ СТАРШОКЛАСНИКІВ У ПОЛІКУЛЬТУРНОМУ СЕРЕДОВИЩІ

Соболь О.М. ПІДЛІТКИ. ІДЕНТИЧНІСТЬ ТА ЖИТТЯ В ГЛОБАЛЬНОМУ СУСПІЛЬСТВІ

Агаев Шахрза Огул оглу, Гамидова Гюнай Мурад кызы. ТЕХНОЛОГИЯ ВОСПИТАНИЯ НРАВСТВЕННЫХ КАЧЕСТВ У КУРСАНТОВ

СЕКЦІЯ 4 ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ

Білостоцька О.В. МЕТОДИЧНИЙ АСПЕКТ РОЗВИТКУ КРИТИЧНОГО МИСЛЕННЯ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА

Боровик М.О. ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ФІЗИЧНОЇ ПІДГОТОВЛЕНОСТІ МАЙБУТНІХ ОФІЦЕРІВ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ УКРАЇНИ

Гонтаренко І.С. СУТНІСТЬ ПОНЯТТЯ «ПРОЕКТНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ГУМАНІТАРНИХ ДИСЦИПЛІН», ПРОЕКТНА ДІЯЛЬНІСТЬ ЯК ОСНОВА ФОРМУВАННЯ ПРОЕКТНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ

Д’яченко І.М. ПРІОРИТЕТИ АКСІОСФЕРИ СТУДЕНТІВ МЕДИЧНИХ ЗАКЛАДІВ ТА СУБ’ЄКТІВ МЕДИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ: ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ

Зінукова Н.В. МЕТОДИКА ФОРМУВАННЯ ФАХОВОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ УСНОГО ПЕРЕКЛАДАЧА В МАГІСТРІВ-ФІЛОЛОГІВ: РЕЗУЛЬТАТИ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЇ ПЕРЕВІРКИ

Зуб Г.В. ГОТОВНІСТЬ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА ДО РОБОТИ З АМАТОРСЬКИМИ КОЛЕКТИВАМИ

Казанжи І.В. ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ДО ВИКОРИСТАННЯ ПЕДАГОГІКИ ПАРНЕРСТВА В ПОБУДОВІ ІНДИВІДУАЛЬНОЇ ОСВІТНЬОЇ ТРАЄКТОРІЇ ДИТИНИ

Калінін В.С. ІНКЛЮЗИВНО-РЕСУРСНИЙ ЦЕНТР ЯК ЗАСІБ ІНТЕГРАЦІЇ ДІТЕЙ З ОСОБЛИВИМИ ОСВІТНІМИ ПОТРЕБАМИ В РЕГУЛЯРНИЙ ОСВІТНІЙ ПРОСТІР

Калініна Л.В. ШКІЛЬНА ЛІНГВО-МЕТОДИЧНА АКАДЕМІЯ ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ КОМПЕТЕНТНОСТІ НАВЧАННЯ ВПРОДОВЖ ЖИТТЯ В МОВНОМУ ВИШІ

Кондур О.С. ІДЕЙНІ ОСНОВИ ТА ПРАКТИКА ЄВРОПЕЙСЬКОЇ СИСТЕМИ ОСВІТИ У ФРАНЦУЗЬКІЙ МОДЕЛІ ОСВІТНЬО-НАУКОВОГО МЕНЕДЖМЕНТУ

Куліковська І.С. УМОВИ ФОРМУВАННЯ ВОКАЛЬНИХ УМІНЬ ЯК КОМПЕТЕНТНІСНОЇ СКЛАДОВОЇ ЧАСТИНИ ПРОФЕСІЙНОЇ МАЙСТЕРНОСТІ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА

Моренко О.М. АКМЕОЛОГІЧНИЙ ПІДХІД ЯК ОСНОВА ОСОБИСТІСНО-ПРОФЕСІЙНОГО САМОВДОСКОНАЛЕННЯ МАЙБУТНЬОГО ФАХІВЦЯ

Осадченко Т.М. ВИВЧЕННЯ СТАНУ РІВНІВ СФОРМОВАНОСТІ ЗДОРОВ’ЯЗБЕРЕЖУВАЛЬНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ

Павлова О.Г. ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНИЙ СУПРОВІД ЯК УМОВА ПРОФЕСІЙНОЇ МОТИВАЦІЇ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ

Пилипчук В.В. АРТИКУЛЯЦІЙНО-ШТРИХОВІ ЗАСОБИ ЯК ОСНОВА МАЙСТЕРНОСТІ БАНДУРИСТА

Рабецька Н.Л. ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ФОРМУВАННЯ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ СОЦІОНОМІЧНОЇ СФЕРИ

Савчук О.П. ВНУТРІШНЬО-ОСОБИСТІСНА КОМПЕТЕНЦІЯ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ В КОНТЕКСТІ СУЧАСНИХ ОСВІТНЬО-ВИХОВНИХ ПАРАДИГМ

Суворова Я.В. ПРОБЛЕМА ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ІЗ ФІЗИЧНОЇ ТЕРАПІЇ В СУЧАСНИХ УМОВАХ

Хить Р.Г. ОНОВЛЕННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ МАТЕМАТИКИ В ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ В СУЧАСНИХ УМОВАХ

Яцишина Н.В. МОДЕЛЬ ФОРМУВАННЯ ПРАГМАТИЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ПЕРЕКЛАДАЧІВ

СЕКЦІЯ 5 СОЦІАЛЬНА ПЕДАГОГІКА

Балдинюк О.Д. ГОТОВНІСТЬ МАЙБУТНІХ СОЦІАЛЬНИХ ПРАЦІВНИКІВ ДО СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ У СФЕРІ ДОЗВІЛЛЯ З МОЛОДДЮ

Вербенець А.А. МЕТОДИЧНІ ПРИНЦИПИ ІНКЛЮЗИВНОЇ ОСВІТИ ТА НАПРЯМИ ЇЇ ОПТИМІЗАЦІЇ

Грибоєдова Т.О. АНАЛІЗ ПРОБЛЕМИ СОЦІАЛЬНОЇ АДАПТАЦІЇ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ ДО САМОСТІЙНОГО ЖИТТЯ В УМОВАХ ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ ШКІЛ-ІНТЕРНАТІВ

Зубчевська С.В. ВОЛОНТЕРСТВО ЯК ВАЖЛИВИЙ СКЛАДНИК ОРГАНІЗАЦІЇ ПОЗААУДИТОРНОЇ РОБОТИ ЗІ СТУДЕНТСЬКОЮ МОЛОДДЮ КОЛЕДЖУ

Острянко Т.С. КРИТЕРІЇ, ПОКАЗНИКИ ТА РІВНІ СФОРМОВАНОСТІ ЧАСОВОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ СОЦІАЛЬНИХ ПРАЦІВНИКІВ

Ржевський Г.М. ОСОБЛИВОСТІ ВЗАЄМОДІЇ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ В ІНТЕРНЕТ-СЕРЕДОВИЩІ

СЕКЦІЯ 6 СУЧАСНІ ПЕДАГОГІЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ

Антоненко О.В., Чуприна Г.П. АНАЛІЗ ПРОГРАМНИХ ПРОДУКТІВ ДЛЯ СТВОРЕННЯ НАВЧАЛЬНИХ ВІДЕОКУРСІВ

Літвінова М.Б. АДАПТИВНЕ НАВЧАННЯ ФІЗИКИ З ВИКОРИСТАННЯМ ЦЕНТРАЛЬНОГО ОБРАЗУ

Ярмольчук Т.М. ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ МОБІЛЬНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ПРОЦЕСІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ ІТ-ФАХІВЦІВ