Завантажити номер одним файлом

ТИТУЛЬНА СТОРІНКА

ЗМІСТ

СЕКЦІЯ 1 МЕТОДОЛОГІЯ ТА ІСТОРІЯ ПЕДАГОГІКИ

Бондар Т.І. ЕВОЛЮЦІЯ СИСТЕМИ СУПРОВОДУ УЧНІВ З ОСОБЛИВИМИ ОСВІТНІМИ ПОТРЕБАМИ: ДОСВІД КАНАДИ

Воровка М.І. ҐЕНДЕРНА ДИСКРИМІНАЦІЯ У ВИЩІЙ ШКОЛІ УКРАЇНИ: МІФ ЧИ РЕАЛЬНІСТЬ

Кокоша А.В., Коляда Н.М. ГЕНЕЗИС ДІЯЛЬНОСТІ СТУДЕНТСЬКИХ НАУКОВИХ ТОВАРИСТВ В УКРАЇНІ (1805–1920 РР.)

Ляшкевич А.І. АНАЛІЗ ГЕНЕЗИ ЗАКЛАДІВ МОРСЬКОГО ПРОФІЛЮ У XVIII СТОЛІТТІ

Мельник Н.І. ТРАНСФОРМАЦІЇ СИСТЕМИ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ ВЕЛИКОЇ БРИТАНІЇ ЯК ЧИННИК РОЗВИТКУ МЕРЕЖІ ДОШКІЛЬНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ

Петренко Л.М. ГРИГОРІЙ ВАЩЕНКО ПРО РОЛЬ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ У СТАНОВЛЕННІ МОЛОДОГО ПОКОЛІННЯ

Путіловська Н.Б. ВИКОРИСТАННЯ ДОСВІДУ А.С. МАКАРЕНКА В ОРГАНІЗАЦІЇ ЛІТНЬОГО ВІДПОЧИНКУ ДІТЕЙ

Саттарова Закия Надир кызы. РОЛЬ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В РАЗВИТИИ НАЧАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В АЗЕРБАЙДЖАНЕ В 1960-80-Е ГОДЫ

Султанова Н.В. ПЕРСПЕКТИВИ РЕФОРМУВАННЯ ІНСТИТУЦІЙНИХ ФОРМ УТРИМАННЯ ТА СОЦІАЛЬНОГО ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ В УКРАЇНІ НА ПОЧАТКУ ХХІ СТОЛІТТЯ

Мукан Н.В., Яремко Г.В. ПРОФЕСІЙНИЙ РОЗВИТОК УЧИТЕЛІВ ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ ШКІЛ АВСТРАЛІЇ ЯК НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНА ПРОБЛЕМА

СЕКЦІЯ 2 ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА НАВЧАННЯ

Бистрянцева А.М. РОЗВИТОК ТВОРЧОГО МАТЕМАТИЧНОГО МИСЛЕННЯ УЧНІВ У ПРОЦЕСІ ПІДГОТОВКИ ДО ОЛІМПІАД

Жаркова І.І. РОЗВИТОК ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ОБДАРОВАНОСТІ В МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ НА УРОКАХ ПРИРОДОЗНАВСТВА

Невзат А. Гюнджегорю Невзат. ПРИНЦИПЫ ОБЩЕГО РЕШЕНИЯ СТАНДАРТНЫХ ЗАДАЧ ПО ХИМИИ

Стефанишин К.Л. СУПРОВІДНЕ ВИВЧЕННЯ ПРИЙМЕННИКА В 6 КЛАСІ

Щербіна Т.Р. ВПЛИВ НЕЙРОЛІНГВІСТИЧНИХ І ПСИХОЛІНГВІСТИЧНИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ ФУНКЦІОНУВАННЯ МОЗКУ НА РІВЕНЬ УСПІШНОСТІ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ В НАВЧАННІ ДРУГОЇ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ (КИТАЙСЬКОЇ)

СЕКЦІЯ 3 ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА ВИХОВАННЯ

Барвіна Н.О. ТЕАТРАЛЬНЕ МИСТЕЦТВО ЯК ЕФЕКТИВНИЙ ЗАСІБ АКТИВІЗАЦІЇ ТВОРЧОЇ САМОРЕАЛІЗАЦІЇ СТУДЕНТІВ В УМОВАХ ТЕАТРАЛЬНОЇ СТУДІЇ

Будак В.Д. МОДЕЛЬ ВІЙСЬКОВО-ПАТРІОТИЧНОГО ВИХОВАННЯ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ: ТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ

Гусєва Л.Г. ОРГАНІЗАЦІЯ СТУДЕНТАМИ ХУДОЖНЬОГО ПРОСТОРУ В ПРОЦЕСІ ЇХ ОБРАЗОТВОРЧОЇ ПІДГОТОВКИ

Литвин В.А. ВЗАЄМОДІЯ ШКОЛИ ТА СІМ’Ї У ВИХОВАННІ ПІДРОСТАЮЧОГО ПОКОЛІННЯ

Очеретяний А.В. ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ЖИТТЄВИХ ЦІННОСТЕЙ СТУДЕНТІВ У США

Тесленко С.О. ФОРМУВАННЯ ПЕРШООСНОВ НАЦІОНАЛЬНОЇ СВІДОМОСТІ В ДІТЕЙ З ОСОБЛИВИМИ ПОТРЕБАМИ В РІЗНИХ ВИДАХ ХУДОЖНЬО-МОВЛЕННЄВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

СЕКЦІЯ 4 ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ

Бардус І.О. ДИДАКТИЧНІ ЗАСОБИ НАВЧАННЯ СТВОРЮВАТИ НОВІ ІТ-ОБ’ЄКТИ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ У ГАЛУЗІ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

Білик О.О., Пуга О.О. ЗАСОБИ ФОРМУВАННЯ МІЖКУЛЬТУРНОЇ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ СТУДЕНТІВ У ГАЛУЗІ ЗНАНЬ «МІЖНАРОДНІ ВІДНОСИНИ» В ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ

Біляковська О.О. ПРОФЕСІЙНА ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ ВЧИТЕЛІВ ПРИРОДНИЧО-МАТЕМАТИЧНИХ ДИСЦИПЛІН: ЯКІСНИЙ ВИМІР

Великжаніна Д.В. ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ СОЦІАЛЬНИХ ПЕДАГОГІВ ДО ФОРМУВАННЯ ЖИТТЄВОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ПІДЛІТКІВ: ПРАКТИЧНИЙ АСПЕКТ

Гордійчук А.М., Гордійчук Л.В. ОСОБЛИВОСТІ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ У ПРОЦЕСІ ІНСТРУМЕНТАЛЬНО-ВИКОНАВСЬКОЇ ПІДГОТОВКИ

Гордійчук С.В. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА ІНСТИТУЦІЙНОМУ РІВНІ

Добролюбова Н.В. ПРОБЛЕМА ВДОСКОНАЛЕННЯ НАВЧАЛЬНИХ ПРОГРАМ ТА ПЕРЕГЛЯДУ ЗМІСТУ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНЬОГО ПЕДАГОГА-ХОРЕОГРАФА

Ісаєва І.Ф. РЕТРОСПЕКТИВНИЙ АНАЛІЗ СИСТЕМИ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ ПЕРСОНАЛУ ФЕДЕРАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ НІМЕЧЧИНИ

Калугіна Т.В. ГОТОВНІСТЬ ДО ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЯК УМОВА ПРОФЕСІЙНОГО САМОРОЗВИТКУ ВИКЛАДАЧА ЗАКЛАДУ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Кіндрась І.В. ІГРОВІ МЕТОДИ ЯК СПОСІБ ДОСЯГНЕННЯ ЛІНГВОДИДАКТИЧНОЇ МЕТИ ФОРМУВАННЯ ЛЕКСИЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ТУРЕЦЬКОЇ МОВИ В ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Ковтун О.М. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ КООРДИНАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ ФЕНОМЕНА СВІТОГЛЯДНОЇ КУЛЬТУРИ В ПЕДАГОГІЧНІЙ ТРАДИЦІЇ

Кулешова О.В., Міхеєва Л.В. ПРОФЕСІЙНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ ЯК УМОВА ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІОНАЛІЗМУ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ СФЕРИ ТУРИЗМУ

Лисиця Д.Л. МОДЕЛЬ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ЗУБНИХ ГІГІЄНІСТІВ ДО ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Мосейчук Ю.Ю. ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ РОЗРОБКИ ТА ВПРОВАДЖЕННЯ КОНЦЕПЦІЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ З ВИСОКИМ РІВНЕМ КУЛЬТУРИ ЗДОРОВ’Я НА ЗАСАДАХ НЕПЕРЕРВНОСТІ ТА НАСТУПНОСТІ

Осадчук Д.Д. ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ОФІЦЕРІВ МОРСЬКОГО ТОРГОВЕЛЬНОГО ФЛОТУ ДО РОБОТИ В ЕКСТРЕМАЛЬНИХ СИТУАЦІЯХ

Пaнтюк М.П., Кoлтoк Л.Б. МЕТОДОЛОГІЧНЕ ЗНАЧЕННЯ ПЕДАГОГІЧНОГО ДИСКУРСУ В СИСТЕМІ СУЧАСНОЇ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Притулик Н.В. САМООЦІНЮВАЛЬНА ДІЯЛЬНІСТЬ МАЙБУТНІХ ПЕДАГОГІВ ЯК ЧИННИК СУБ’ЄКТИВАЦІЇ У ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ

Сидорчук О.В. ЗАСТОСУВАННЯ МЕТОДУ РОЛЬОВОЇ ГРИ У ПРОФЕСІЙНО ОРІЄНТОВАНІЙ ІНШОМОВНІЙ ПІДГОТОВЦІ ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ ПОЛІКУЛЬТУРНОЇ ОСОБИСТОСТІ МАЙБУТНЬОГО ФАХІВЦЯ СОЦІАЛЬНОЇ СФЕРИ

Сологуб В.Д. РОЗВИТОК НАВИЧОК ГРИ ГІТАРИСТА В АКОМПАНЕМЕНТІ

Столярчук Л.Б. ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ БАКАЛАВРІВ У ГАЛУЗІ ПРАВА В УНІВЕРСИТЕТАХ КАНАДИ

Толочко С.В. СУЧАСНА МЕТОДОЛОГІЧНА ПАРАДИГМА ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ ВИКЛАДАЧА ДЛЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ

Чередник Л.М. ГОТОВНІСТЬ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ ДО ТОЛЕРАНТНОГО ВИХОВАННЯ УЧНІВ ЯК СКЛАДОВА ЧАСТИНА ЙОГО ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ

СЕКЦІЯ 5 СОЦІАЛЬНА ПЕДАГОГІКА

Бойчук О.Г. ФОРМУВАННЯ ЗДОРОВОГО СПОСОБУ ЖИТТЯ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ

Гера Т.І., Гущак Ж.М., Фартушок І.М. ФОРМУВАННЯ БЕЗПЕЧНОЇ ПОВЕДІНКИ ВІКТИМНИХ УЧНІВ ІЗ СІМЕЙ ПЕРЕСЕЛЕНЦІВ

Зозуляк-Случик Р.В. ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ЕТИКИ ФАХІВЦІВ СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ ПЕДАГОГІЧНИМИ ЧИННИКАМИ

Ісаченко В.П., Левченко Н.В. ПРОФЕСІЙНІ ВИМОГИ ДО ІМІДЖУ СОЦІАЛЬНОГО ПРАЦІВНИКА

Підвальна Ю.В. ТОЛЕРАНТНІСТЬ ЯК ПРОФЕСІЙНО ВАЖЛИВА РИСА МАЙБУТНЬОГО СОЦІАЛЬНОГО ПРАЦІВНИКА В РОБОТІ З ДІТЬМИ З ОСОБЛИВИМИ ОСВІТНІМИ ПОТРЕБАМИ У ПРОЦЕСІ ІНКЛЮЗИВНОГО НАВЧАННЯ

СЕКЦІЯ 6 СУЧАСНІ ПЕДАГОГІЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ

Зелінська С.А. ВИВЧЕННЯ ТЕХНОЛОГІЙ І ЗАСОБІВ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО АНАЛІЗУ ДАНИХ DATA MINING В ОСВІТНЬОМУ ПРОЦЕСІ

Рідкодубська Г.А. КЕЙС-МЕТОД У ПРОЦЕСІ ПІДГОТОВКИ ДО ПРОФЕСІЙНОЇ МОБІЛЬНОСТІ МАЙБУТНІХ ПРАЦІВНИКІВ СОЦІАЛЬНОЇ СФЕРИ

Скуратівська М.О., Попадюк С.С. ВІРТУАЛЬНЕ ОСВІТНЄ СЕРЕДОВИЩЕ ЯК ІННОВАЦІЙНА СКЛАДОВА НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ У ВИЩІЙ ШКОЛІ