Завантажити номер одним файлом

ТИТУЛЬНА СТОРІНКА

ЗМІСТ

СЕКЦІЯ 1 МЕТОДОЛОГІЯ ТА ІСТОРІЯ ПЕДАГОГІКИ

Буклов Ю.М. УКРАЇНСЬКІ ПЕДАГОГИ ПРО РОЛЬ ТРАДИЦІЙ У НАЦІОНАЛЬНО-ПАТРІОТИЧНОМУ ВИХОВАННІ УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ

Год Б.В. ВИТОКИ ПСИХОПЕДАГОГІКИ ВЧИТЕЛЬСЬКОЇ ДІЇ В СИСТЕМІ ДУХОВНОЇ ОСВІТИ ЧЕРНІГІВСЬКОГО КОЛЕГІУМУ ХVІІІ СТ.

Кохановська О.В. ВІДОБРАЖЕННЯ ПРОБЛЕМИ ПРИРОДНИЧО-МАТЕМАТИЧНОЇ ОСВІТИ ДІВЧАТ У НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ УКРАЇНИ ХІХ – ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТТЯ В ДОСЛІДЖЕННЯХ УЧЕНИХ

Мараренко О.І. ЕТАПИ СТАНОВЛЕННЯ РЕЛІГІЙНОЇ ОСВІТИ В ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ ШКОЛАХ НОРВЕГІЇ

Могорита В.М. ДІЯЛЬНІСНО-КОМПЕТЕНТНІСНА СПРЯМОВАНІСТЬ ПІЗНАВАЛЬНИХ ЗАВДАНЬ ШКІЛЬНОГО ПІДРУЧНИКА ІСТОРІЇ

Пилаєва Т.В., Яценко В.В. ІНТЕРНАЦІОНАЛІЗАЦІЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ: ТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ

Рябуха І.М. ЗАКЛАДЕННЯ НАУКОВО-МЕТОДИЧНИХ ТА ЗАГАЛЬНОПЕДАГОГІЧНИХ ОСНОВ МОРСЬКОЇ ОСВІТИ (ПОЧАТОК XVIII СТОЛІТТЯ)

Світлічна О.О. ТОЛЕРАНТНІСТЬ ЯК ЦІННІСНА СКЛАДОВА ПОЛІКУЛЬТУРНОЇ ОСВІТИ КАНАДИ

Ткач Г.В. ХАРАКТЕРИСТИКА ДОСВІДУ АВТОРСЬКИХ ШКІЛ НА СТОРІНКАХ ПЕРІОДИЧНИХ ВИДАНЬ (ДРУГА ПОЛОВИНА ХХ СТОЛІТТЯ)

СЕКЦІЯ 2 ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА НАВЧАННЯ

Ванівська О.М., Малиновська О.Л., Преснер Р.Б. КЛАСИФІКАЦІЯ КЛЮЧОВИХ ПРОГРАМНИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ ЯК ОСНОВА ОВОЛОДІННЯ ІНШОМОВНОЮ КОМУНІКАЦІЄЮ

Dido N.D. COMMUNICATIVE SKILLS DEVELOPMENT IN BUSINESS ENGLISH TEACHING

Козьменко О.І. ВПЛИВ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ВИКЛАДАЧА АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ НА ФОРМУВАННЯ УСПІШНОСТІ СТУДЕНТА

Романенко О.В. ВИКОРИСТАННЯ ІНТЕРНЕТ-РЕСУРСІВ У НАВЧАННІ ФРАНЦУЗЬКОЇ ЯК ДРУГОЇ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ МАБУТНІХ ЕКОНОМІСТІВ

Тішкова О.Ф. ПРИЧИНИ ТРУДНОЩІВ ПІД ЧАС НАВЧАННЯ НАВИЧОК ГОВОРІННЯ ТА ШЛЯХИ ЇХ ПОДОЛАННЯ

СЕКЦІЯ 3 ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА ВИХОВАННЯ

Бобошко В.І. ПИТАННЯ ІНТЕГРАЦІЇ ВИХОВНОГО ПОТЕНЦІАЛУ СІМ’Ї, ШКОЛИ І ГРОМАДИ У ДЕРЖАВНІЙ ПОЛІТИЦІ ВЕЛИКОЇ БРИТАНІЇ

Вдовиченко Р.П. ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ФОРМУВАННЯ ЦІННІСНИХ ОРІЄНТАЦІЙ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ

Луценко О.І., Мамаєва Л.Т., Кримова Т.М. ОСОБЛИВОСТІ СТАТЕВОГО ВИХОВАННЯ СТАРШОКЛАСНИКІВ В УКРАЇНІ ТА ПОЛЬЩІ

Полулященко Т.Л. ПЕДАГОГІЧНІ ПЕРЕДУМОВИ ВИХОВАННЯ ФІЗИЧНИХ ЯКОСТЕЙ УЧНІВ В ПОЗАКЛАСНІЙ РОБОТІ З ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ І СПОРТУ

Ульянова В.С. ВИХОВАННЯ ЕМОЦІЙНОЇ СФЕРИ УЧНІВ МОЛОДШОЇ ШКОЛИ ЯК ПЕДАГОГІЧНА ПРОБЛЕМА

СЕКЦІЯ 4 ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ

Бєляєв С.Б КОМПЕТЕНТНІСНИЙ ПІДХІД ДО ОРГАНІЗАЦІЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ДО РОЗРОБЛЕННЯ Й ВИКОРИСТАННЯ ПЕДАГОГІЧНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

Білявець С.Я. ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІ ЗАХОДИ ЩОДО ВПРОВАДЖЕННЯ МЕТОДИЧНОЇ СИСТЕМИ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ОФІЦЕРІВ-ПРИКОРДОННИКІВ У ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ ВІЙСЬКОВО-СПЕЦІАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН

Василенко К.О. ВПЛИВ ОСОБИСТІСНОЇ ЗРІЛОСТІ НА ФОРМУВАННЯ ТВОРЧОГО МИСЛЕННЯ МАЙБУТНЬОГО ВИКЛАДАЧА ХОРЕОГРАФІЇ

Гунько Н.О. СИСТЕМНО-СИНЕРГЕТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ВОКАЛЬНО-МЕТОДИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ПЕДАГОГІВ-МУЗИКАНТІВ

Гурська О.О. ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ ОСВІТНЬО-ІНФОРМАЦІЙНОГО СЕРЕДОВИЩА ТЕХНІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ПРИ ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ ІТ-ФАХІВЦІВ

Загорулько М.О. АНАЛІЗ СТРУКТУРИ ДОСЛІДНИЦЬКИХ УМІНЬ УЧИТЕЛЯ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ

Задорожна-Княгницька Л.В. ДОСЛІДЖЕННЯ СУЧАСНОГО СТАНУ ДЕОНТОЛОГІЧНОЇ ПІДГОТОВКИ МЕНЕДЖЕРІВ ОСВІТИ

Зимовець Ю.М. ПРОБЛЕМИ ВИКЛАДАННЯ СОЛЬФЕДЖІО В ПРОЦЕСІ ФАХОВОЇ ПІДГОТОВКИ ВЧИТЕЛЯ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА

Зозуля О.В. ФРЕЙМОВА ТЕХНОЛОГІЯ ЯК ЗАСІБ ОПТИМІЗАЦІЇ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ МАЙБУТНІХ ВИХОВАТЕЛІВ ЗАКЛАДІВ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ

Ієвлєв О.М. НАУКОВІ ПІДХОДИ ДО ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ МОБІЛЬНОСТІ ФАХІВЦЯ В УМОВАХ МАГІСТРАТУРИ

Калаур С.М. ХАРАКТЕРИСТИКА ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПЕДАГОГІЧНИХ УМОВ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ГОТОВНІСТЬ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ СОЦІАЛЬНОЇ СФЕРИ ДО РОЗВ’ЯЗАННЯ КОНФЛІКТІВ

Коваленко О.В. КОМАНДНА ВЗАЄМОДІЯ СТУДЕНТІВ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ «ТУРИЗМ» І «ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННА СПРАВА» В ПРОЦЕСІ ФОРМУВАННЯ ЇХНЬОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ

Кукса Б.В. КОМПЛЕКС ВПРАВ ДЛЯ НАВЧАННЯ МОТИВАЦІЙНО-ЦІЛЬОВОМУ АНАЛІЗУ ЗМІСТУ ДОПОВІДЕЙ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ

Левинська І.Б. СТРУКТУРА ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНЬОГО ПСИХОЛОГА: ТЕОРЕТИЧНИЙ ВІТЧИЗНЯНИЙ ТА ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД

Ліщук І.І. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ФОРМУВАННЯ ЗДАТНОСТІ ДО РЕФЛЕКСІЇ МАЙБУТНІХ МЕДИЧНИХ СЕСТЕР У ПРОЦЕСІ ФАХОВОЇ ПІДГОТОВКИ

Маковецька Н.В., Конох О.Є. МОЖЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ У ПІДГОТОВЦІ ФАХІВЦІВ ГАЛУЗІ ТУРИЗМУ ТА ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННОЇ СПРАВИ

Мельничук Ю.П. ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ФОРМУВАННЯ ПРОЕКТНО-АНАЛІТИЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ОФІЦЕРІВ-ПРИКОРДОННИКІВ ТА ЇХ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ПЕРЕВІРКА

Онищенко М.Ю. ДО ПИТАННЯ ПРО СТРУКТУРУ ПОЛІКУЛЬТУРНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ПЕРЕКЛАДАЧІВ

Остапенко А.С. АНАЛІЗ НАУКОВИХ ПОШУКІВ ЩОДО РОЗВИТКУ МЕТОДИЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ВЧИТЕЛЯ ТЕХНОЛОГІЙ

Петренко В.О. ФОРМУВАННЯ МОВНОЇ ОСОБИСТОСТІ ПІД ЧАС ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ЕКОНОМІСТІВ ДО МІЖКУЛЬТУРНОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ВЗАЄМОДІЇ

Прокопчук В.Ю. ПРОФЕСІЙНО-ОСОБИСТІСНІ ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНИХ ЯКОСТЕЙ МАЙБУТНІХ МЕДИКІВ У ПРОЦЕСІ ФАХОВОЇ ПІДГОТОВКИ

Романов І.І. РОЛЬ ТА ЗАСОБИ ФОРМУВАННЯ ІНШОМОВНОЇ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ У МАЙБУТНІХ ПРАВОЗНАВЦІВ НА ЗАНЯТТЯХ З ІНОЗЕМНОЇ МОВИ

Смірнов С.В. РЕЛЕВАНТНІСТЬ ТА АКМЕОЛОГІЧНІ ПРОЦЕСИ В ІДЕЯХ РОЗВИТКУ ВІЙСЬКОВОГО ЛІДЕРСТВА

Сорочинська О.А., Ткач Є.О. СТРУКТУРА ГОТОВНОСТІ ПРАЦІВНИКА ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ ДО ВАЛЕОЛОГІЧНОЇ РОБОТИ З ДІТЬМИ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ

Теремінко Л.Г. ОСОБЛИВОСТІ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ФАХІВЦІВ З ІНЖЕНЕРІЇ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ В КОНТЕКСТІ ФОРМУВАННЯ ГОТОВНОСТІ ДО ПРОФЕСІЙНОЇ МОБІЛЬНОСТІ

Цибульська В.В. ПРОФЕСІЙНО-ПРИКЛАДНА ФІЗИЧНА ПІДГОТОВКА ЯК СКЛАДОВА ЧАСТИНА ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ СТУДЕНТІВ ПЕДАГОГІЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ

Ящук О.В. ПЕРЕДУМОВИ ЕФЕКТИВНОЇ ПРЕЗЕНТАЦІЇ ЯК ВИДУ КОМУНІКАЦІЇ В КОНТЕКСТІ НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ СТУДЕНТІВ ІНЖЕНЕРНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ

СЕКЦІЯ 5 СОЦІАЛЬНА ПЕДАГОГІКА

Бриндіков Ю.Л., Бриндіков Л.М. ХАРАКТЕРИСТИКА ІСТЕРІЇ ЯК РІЗНОВИДУ ПОСТТРАВМАТИЧНОГО СТРЕСОВОГО РОЗЛАДУ У КОМБАТАНТІВ: СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ

Зайченко Н.І. ЦІННІСНІ АСПЕКТИ СОЦІАЛЬНОГО ВИХОВАННЯ В ІСПАНСЬКІЙ ПЕДАГОГІЧНІЙ ДУМЦІ ПЕРШОЇ ТРЕТИНИ ХХ СТ.

Колосова О.В. ДОСВІД СОЦІАЛІЗАЦІЇ НЕЗРЯЧИХ І СЛАБКОЗОРИХ ДІТЕЙ У РОБОТІ ОСВІТНІХ ЗАКЛАДІВ МІСТА ВІННИЦІ

Платаш Л.Б. СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНИЙ СУПРОВІД УЧНІВ ІНКЛЮЗИВНОГО КЛАСУ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ

СЕКЦІЯ 6 СУЧАСНІ ПЕДАГОГІЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ

Кізім С.С., Куцак Л.В., Люльчак С.Ю. ІНТЕНСИФІКАЦІЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ ПЕДАГОГІВ У ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ ЗАСОБАМИ МЕРЕЖЕВИХ ТЕХНОЛОГІЙ

Шевченко Л.М. ХМАРНІ ТЕХНОЛОГІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ЇХ ВИКОРИСТАННЯ В ПРОФЕСІЙНІЙ ПІДГОТОВЦІ ВЧИТЕЛІВ