Завантажити номер одним файлом

ТИТУЛЬНА СТОРІНКА

ЗМІСТ

РОЗДІЛ 1. КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ РОЗВИТКУ ІСТОРИКО-ПЕДАГОГІЧНОЇ НАУКИ В УКРАЇНІ

Сухомлинська О.В. ІСТОРИКО-ПЕДАГОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ТА ЙОГО “ОКОЛИЦІ”

Бутенко В.Г. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ ДУХОВНОЇ КУЛЬТУРИ ОСОБИСТОСТІ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ РОЗВИТКУ УКРАЇНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА

Вихрущ А.В., Вихрущ В.О. КАТЕГОРІАЛЬНА ОСНОВА ІСТОРИКО-ДИДАКТИЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ У КОНТЕКСТІ СИСТЕМНОГО ПІДХОДУ

Завгородня Т.К. ПЕРСПЕКТИВИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ІСТОРИКО-ПЕДАГОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

Побірченко Н.С. ПЕРІОДИЗАЦІЯ ПЕДАГОГІЧНО ПРОСВІТНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УКРАЇНСЬКИХ ГРОМАД В КОНТЕКСТІ УКРАЇНСЬКОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ДУМКИ

Сметанський М.І. ІСТОРИЧНІ ДЖЕРЕЛА СУЧАСНИХ КОНЦЕПЦІЙ ВИХОВАННЯ

Хриков Є.М. МЕТОДОЛОГІЧНА ФУНКЦІЯ ЗАКОНІВ ТА ЗАКОНОМІРНОСТЕЙ РОЗВИТКУ ПЕДАГОГІЧНОЇ НАУКИ В ІСТОРИКО-ПЕДАГОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕННЯХ

Федяєва В.Л. ІСТОРИКО-ПЕДАГОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ У СТУДЕНТСЬКІЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНІЙ РОБОТІ

Адаменко О.В. ІСТОРИКО-ПЕДАГОГІЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ: ПОЄДНАННЯ ЯКІСНОЇ Й КІЛЬКІСНОЇ СТРАТЕГІЙ

Березівська Л.Д. РОЗВИТОК ІДЕЙ ПРО РЕФОРМУВАННЯ ШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ В 1905-1914 РР.

Волкова С.В. ЦІННІСНІ ОРІЄНТАЦІЇ В КОНТЕКСТІ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ: ВИТОКИ І СУЧАСНІСТЬ

Дічек Н.П. ДО ПИТАННЯ ПЕРІОДИЗАЦІЇ ПЕДАГОГІЧНИХ ФЕНОМЕНІВ

Заболотська О.О. ІСТОРИКО-ПЕДАГОГІЧНИЙ АСПЕКТ РОЗВИТКУ ІНДИВІДУАЛЬНОСТІ.

Караманов О.В. НАУКОВИЙ ПІДХІД ДО ІСТОРИКО-ПЕДАГОГІЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ У КОНТЕКСТІ ІДЕЙ МУЛЬТИКУЛЬТУРАЛІЗМУ

Коляда Н.М. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ДІЯЛЬНОСТІ НЕДІЛЬНИХ ШКІЛ В УКРАЇНІ (ДРУГА ПОЛОВИНА XIX СТ. – ПОЧАТОК XX СТ.)

Кошолап О.Ф. ГРОМАДЯНСЬКЕ ВИХОВАННЯ УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ В ІСТОРІЇ ВІТЧИЗНЯНОЇ ПЕДАГОГІКИ

Кузьменко В.В. ТВОРЕННЯ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ ЯК ПЕРЕДУМОВА ФОРМУВАННЯ В УЧНІВ НАЦІОНАЛЬНОЇ КАРТИНИ СВІТУ (ХХ СТ.)

Кулик Є.В. МЕТОДОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ТРУДОВОГО НАВЧАННЯ ДО ПЕДАГОГІЧНОЇ ДОСЛІДНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Пироженко Л.В. ДО РОЗВИТКУ ТЕОРІЇ ЗМІСТУ ОСВІТИ У ВІТЧИЗНЯНІЙ ПЕДАГОГІЧНІЙ ДУМЦІ ХХ СТ.

Пугач А.В. ДО ПРОБЛЕМИ МЕТОДОЛОГІЇ ДОСЛІДЖЕННЯ ПЕДАГОГІЧНОЇ ПРЕСИ

Пуліна А.А. МЕТОД ПРОЕКТІВ: ІСТОРІЯ Й ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ В СУЧАСНІЙ СИСТЕМІ ОСВІТИ

Решетуха Л.Г. ПЕРЕДУМОВИ ВИНИКНЕННЯ ОСНОВ ЕСТЕТИЧНОЇ ПЕДАГОГІКИ (НА ПРИКЛАДІ ДІЯЛЬНОСТІ КИЄВО-МОГИЛЯНСЬКОЇ АКАДЕМІЇ)

Романько Т.І. ІСТОРИКО-ПЕДАГОГІЧНІ АСПЕКТИ ОСОБИСТІСНО ОРІЄНТОВАНОГО ПІДХОДУ ДО РОЗУМОВОГО РОЗВИТКУ УЧНІВ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ

Самоплавська Т.О. ДО ПИТАННЯ ПРО ДЖЕРЕЛА ІСТОРИКО-ПЕДАГОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ: НАУКОВИЙ ПОШУК ЩОДО НОВАТОРСЬКИХ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНИХ ЗАКЛАДІВ МИНУЛОГО

Самсакова І.В. РОЛЬ МУЗЕЮ В ІСТОРИКО-ПЕДАГОГІЧНОМУ ПОШУКУ СТУДЕНТІВ

Сараєва О.В. ПЕДАГОГІЧНА СИСТЕМА: ДО ІСТОРІОГРАФІЇ ПОНЯТТЯ

Саф’янюк З.Г. ЕТАПИ РОЗВИТКУ ЄВРОПЕЙСЬКИХ ЗАКЛАДІВ РЕАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ (XVIII– XIX СТ.)

Чепела І.І. ІДЕЇ ЕСТЕТИЧНОГО ВИХОВАННЯ У ТВОРЧІЙ СПАДЩИНІ УКРАЇНСЬКИХ ПЕДАГОГІВ

РОЗДІЛ 2. ПЕРСОНАЛІЯ В ІСТОРИКО-ПЕДАГОГІЧНОМУ ДИСКУРСІ

Зайченко І.В. СПАДЩИНА Г.Г.ВАЩЕНКА ЯК ВАЖЛИВЕ ДЖЕРЕЛО ІСТОРИКО-ПЕДАГОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

Пентилюк М.І. “НАУКА ПРО РІДНОМОВНІ ОБОВ’ЯЗКИ” – ВАЖЛИВИЙ ВНЕСОК І.І.ОГІЄНКА В УКРАЇНСЬКУ ЕТНОПЕДАГОГІКУ

Айралова Л.М. ВИХОВАННЯ МАЙБУТНІХ КОРИФЕЇВ УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ І ТЕАТРУ КІНЦЯ ХІХ СТОЛІТТЯ

Антонець М.Я. ОСОБИСТІСТЬ І КОЛЕКТИВ: ОСМИСЛЕННЯ В.О.СУХОМЛИНСЬКИМ СПАДЩИНИ А.С.МАКАРЕНКА

Антонець Н.Б. ПРОСВІТНИЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ СПИРИДОНА ЧЕРКАСЕНКА

Бабіч Л.В. ВНЕСОК М. ВЕРТГЕЙМЕРА В РОЗВИТОК ПЕДАГОГІКИ ТВОРЧОСТІ

Бєлан Г.В. ПЕРСОНАЛІЯ В ІСТОРИКО – ПЕДАГОГІЧНОМУ ДОСЛІДЖЕННІ (НА МАТЕРІАЛІ ВИВЧЕННЯ ПЕДАГОГІЧНОЇ СПАДЩИНИ І ПРОСВІТНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ О.КОНИСЬКОГО)

Богомолова І.В. ІДЕЯ ОСОБИСТІСНО ОРІЄНТОВАНОГО НАВЧАННЯ В ПРАЦЯХ ВИДАТНИХ УКРАЇНСЬКИХ ПЕДАГОГІВ ХІХ – ХХ СТ.

Гедвілло О.І., Блах В.С. Д.О.ТХОРЖЕВСЬКИЙ – ФУНДАТОР ТРУДОВОГО НАВЧАННЯ НА УКРАЇНІ

Бондар Л.С. РОЛЬ М.І. ПИРОГОВА У РОЗВИТКУ ВІТЧИЗНЯНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ДУМКИ

Зайченко Н.І. ПЕРСОНАЛІЯ О.О.ПОТЕБНІ ЯК ПРЕДМЕТ ІСТОРИКО-ПЕДАГОГІЧНОГО АНАЛІЗУ

Ігнатенко Н.В. ОЛЕКСАНДР ІВАНОВИЧ СТРОНІН – НАСТАВНИК МИХАЙЛА ДРАГОМАНОВА

Калініченко Н.А. СУЧАСНИКИ ВАСИЛЯ СУХОМЛИНСЬКОГО

Кондратенко Г.М., Рідкоус О.В. ГУМАНІСТИЧНІ ОСНОВИ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ В ТВОРЧІЙ СПАДЩИНІ В.О.СУХОМЛИНСЬКОГО

Кочубей Т.Д. ПЕДАГОГІЧНА СПРЯМОВАНІСТЬ ТВОРІВ ІОАНИКІЯ ГАЛЯТОВСЬКОГО

Кузьменко Ю.В. ПРОБЛЕМИ КУЛЬТУРИ ПРАЦІ В СПАДЩИНІ ВИДАТНИХ ПЕДАГОГІВ МИНУЛОГО

Кулик І.О. Д.БАГАЛІЙ – ДОСЛІДНИК ФІЛОСОФСЬКО-ПЕДАГОГІЧНОЇ СПАДЩИНИ Г.СКОВОРОДИ

Лаврова О.В. ПИТАННЯ РОЗВИТКУ МОВЛЕННЯ ДІТЕЙ РАННЬОГО ВІКУ У ПЕДАГОГІЧНІЙ СПАДЩИНІ І.О.СІКОРСЬКОГО

Мусаєва У.К. ВНЕСОК КРИМСЬКОГО НАУКОВО-ДОСЛІДНОГО ІНСТИТУТУ В ІСТОРИКО-ЕТНОГРАФІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ (1925-1941)

Середа О.Л. ПЕДАГОГІЧНИЙ СПАДОК ПАВЛА РУСИНА З КРОСНА В СВІТЛІ ГУМАНІСТИЧНИХ ІДЕЙ ЕПОХИ УКРАЇНСЬКОГО ВІДРОДЖЕННЯ

Сабат Н.В. “ГРОМАДЯНСЬКЕ ВИХОВАННЯ ПОКЛИКАНЕ СПРИЯТИ ФОРМУВАННЮ СОБОРНОСТІ УКРАЇНИ” (Б.М. СТУПАРИК ПРО ГРОМАДЯНСЬКЕ ВИХОВАННЯ СУЧАСНОЇ МОЛОДІ)

Скоропад І.В. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ВОЛОДИМИРА НАУМЕНКА ДО ОРГАНІЗАЦІЇ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ

Степанова О.А. РЕТРОСПЕКТИВНИЙ АНАЛІЗ ДОБРОЧЕСНОСТІ В АНТИЧНІЙ ФІЛОСОФСЬКО-ПЕДАГОГІЧНІЙ ДУМЦІ

Стражнікова І.В. ІВАННА ПЕТРІВ ПРО ЧИТАННЯ ЯК ФАКТОР НАЦІОНАЛЬНОГО ВИХОВАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОЛОДІ НА ЕМІГРАЦІЇ

Пастушенко О.В. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ НАЦІОНАЛЬНОГО ВИХОВАННЯ І ОСВІТИ У ПЕДАГОГІЧНІЙ СПАДЩИНІ О.ПАРТИЦЬКОГО

Філімонова Т.В. ГЕНДРИХІВСЬКА АНТОНІНА ІВАНІВНА: ІСТОРИКО-ПЕДАГОГІЧНА ПЕРСОНАЛІЯ

Шевченко С.М. ВКЛАД Я. Б. РЄЗНІКА У РОЗВИТОК ТЕОРЕТИЧНИХ ОСНОВ РАДЯНСЬКОЇ ДИДАКТИКИ

РОЗДІЛ 3. ЗАГАЛЬНІ ПИТАННЯ ІСТОРІЇ ПЕДАГОГІКИ

Болгар О.М. ПРОБЛЕМИ НАЦІОНАЛЬНОЇ УКРАЇНОМОВНОЇ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ ТА ГРОМАДСЬКО-ПЕДАГОГІЧНИЙ РУХ В УКРАЇНІ КІНЦЯ XIX – ПОЧАТКУ XX СТОЛІТТЯ

Бричок С.Б. ІСТОРІЯ СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТКУ ЦЕРКОВНОПАРАФІЯЛЬНИХ ШКІЛ В УКРАЇНІ

Довдер В.О. ПРОЕКТНО-ТЕХНОЛОГІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ УЧНІВ: ВИТОКИ, ШЛЯХИ СТАНОВЛЕННЯ (КІНЕЦЬ ХІХ – ПОЧАТОК ХХ СТ.)

Єфімова В.М., Могарічева Н.Л. ФОРМУВАННЯ КУЛЬТУРИ ЗДОРОВ’Я В ЕПОХУ АНТИЧНОСТІ

Левченко М.Г. ТВОРЧЕ ПЕРЕОСМИСЛЕННЯ ЗАХІДНОЄВРОПЕЙСЬКИХ ІДЕЙ ТА РОЗРОБКА НОВИХ КОНЦЕПЦІЙ В ОСВІТІ УКРАЇНИ ІІ ПОЛОВИНИ ХVІІ – ХVІІІ СТОЛІТЬ

Лопушинський І.П. КОНСТИТУЦІЙНИЙ СТАТУС ДЕРЖАВНОЇ (УКРАЇНСЬКОЇ) МОВИ ТА МОВ НАЦІОНАЛЬНИХ МЕНШИН В УКРАЇНІ 80-Х – 90-Х РОКІВ ХХ СТОЛІТТЯ

Киричок І.І. ПЕДАГОГІЧНА ПРАКТИКА В СИСТЕМІ ПІДГОТОВКИ ВЧИТЕЛІВ НІЖИНСЬКОГО ІСТОРИКО-ФІЛОЛОГІЧНОГО ІНСТИТУТУ (1875-1900 РР.)

Кравченко Т.В. ОСОБЛИВОСТІ СТАТЕВОГО ВИХОВАННЯ МОЛОДІ 20-30-Х РОКІВ ХХ СТ. В УКРАЇНІ В КОНТЕКСТІ ІСТОРИКО-ПЕДАГОГІЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ

Медвідь Л.А. РОЗВИТОК ЕКОНОМІЧНОЇ ОСВІТИ В КОНТЕКСТІ ФОРМУВАННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ШКОЛИ В УКРАЇНСЬКІЙ НАРОДНІЙ РЕСПУБЛІЦІ

Нусінова Ж.Н. РОЗВИТОК НАУКОВИХ ПОГЛЯДІВ НА ПРОБЛЕМУ САМОСТІЙНОГО ЧИТАННЯ ШКОЛЯРІВ У ЗАРУБІЖНІЙ ТА ВІТЧИЗНЯНІЙ ДИДАКТИЦІ

Петренко О.Б. СТАНОВЛЕННЯ ГЕНДЕРНОЇ ОСВІТИ ТА ВИХОВАННЯ УЧНІВ У РАДЯНСЬКІЙ ШКОЛІ (1918–1954 РР.)

Пєтухова Л.Є. ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ПРИ ВИВЧЕННІ ДИСЦИПЛІН ІСТОРИКО-ПЕДАГОГІЧНОГО ЦИКЛУ

Покровщук Л.М. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ РОЗВИТКУ ТВОРЧИХ ЗДІБНОСТЕЙ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ОБРАЗОТВОРЧОГО МИСТЕЦТВА В УМОВАХ ЗАСТОСУВАННЯ КОМП’ЮТЕРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

Слюсаренко Н.В. ЗМІСТ ТРУДОВОЇ ПІДГОТОВКИ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ В УМОВАХ КОМПЛЕКСНОЇ ТА ПРЕДМЕТНОЇ СИСТЕМ НАВЧАННЯ

Форостян А.Ф. ВИСВІТЛЕННЯ У ПЕРІОДИЧНІЙ ПРЕСІ ІІ ПОЛОВИНИ ХІХ СТОЛІТТЯ ПИТАНЬ ОСВІТИ, НАУКИ ТА КУЛЬТУРИ ПІВДНЯ УКРАЇНИ

Шпак В.П. “ТЕРМІНОЛОГІЧНЕ ПОЛЕ” РЕАБІЛІТАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЗАРУБІЖНИХ І ВІТЧИЗНЯНИХ ВИПРАВНО-ВИХОВНИХ ЗАКЛАДІВ XIX – ПОЧАТКУ XX СТ.

Фатєєва Е.М. ДОВУЗІВСЬКА ПІДГОТОВКА В КОНТЕКСТІ ІСТОРИКО-ПЕДАГОГІЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ

Яцула Т.В. ІСТОРИКО-ПЕДАГОГІЧНИЙ АНАЛІЗ РОЗВИТКУ КЛУБІВ ДОЗВІЛЛЯ ШКОЛЯРІВ

РОЗДІЛ 4. ЗАГАЛЬНОПЕДАГОГІЧНІ ПИТАННЯ В КОНТЕКСТІ ІСТОРИКО-ПЕДАГОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

Babić N., Irović S. INTERNET CONSTRUCTIVIST POTENTIALS

ПустовітГ.П. ДЕЯКІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ І СТАНОВЛЕННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ ОСВІТИ І ВИХОВАННЯ УЧНІВ У ПОЗАШКІЛЬНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ

Шмалєй С.В. СТАНОВЛЕННЯ ЕКОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНИХ СВІТОГЛЯДНИХ ПІДХОДІВ

Білюк Н.С. ІСТОРИКО-ПЕДАГОГІЧНИЙ АСПЕКТ ФОРМУВАННЯ МОРАЛЬНО-ЕСТЕТИЧНОГО ІДЕАЛУ ЖІНКИ

Гавриленко Ю.М. РОЗВИТОК УЯВЛЕНЬ ПРО РІВЕНЬ САМООЦІНКИ СТАНУ ЗДОРОВ’Я ВЧИТЕЛІВ АВТОНОМНОЇ РЕСПУБЛІКИ КРИМ

Граненко Н.В. ВІД ОЦІНЮВАННЯ ДО МОНІТОРИНГУ: ШЛЯХОМ ОСВІТНІХ ІННОВАЦІЙ

Гриценко І.В. СУТНІСТЬ ЕСТЕТИЧНОГО ДОСВІДУ ЯК СОЦІАЛЬНО-ІСТОРИЧНОГО ЯВИЩА

Д’ячкова Т.В. ІСТОРІЯ РОЗВИТКУ ДИСКУСІЙНИХ МЕТОДІВ СПІЛКУВАННЯ

Заєць С.С. ПІДГОТОВКА ДІТЕЙ-СИРІТ ДО ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ (НА ПРИКЛАДІ ОДЕСЬКОГО МІСЬКОГО СИРІТСЬКОГО БУДИНКУ)

Кіщенко Ю.В. ІСТОРИКО-СОЦІАЛЬНІ ПЕРЕДУМОВИ СТАНОВЛЕННЯ СУЧАСНОЇ СИСТЕМИ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ ВЧИТЕЛІВ В АНГЛІЇ ТА УЕЛЬСІ

Коваленко О.А. РОЛЬ ДОЗВІЛЛЄВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У ФОРМУВАННІ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИХ ЦІННОСТЕЙ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ

Локшук І.М. ВИХОВАННЯ МАЙБУТНЬОГО ХУДОЖНИКА-ФАХІВЦЯ ЗА НАПРЯМОМ “ОБРАЗОТВОРЧЕ ТА ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНЕ МИСТЕЦТВО”

Реус Н.В. ЕКОНОМІЧНЕ ВИХОВАННЯ МОЛОДІ В ІСТОРІЇ ПЕДАГОГІКИ

Стеценко Н.М. РОЗВИТОК ІДЕЇ МІЖПРЕДМЕТНИХ ЗВ’ЯЗКІВ У ПЕДАГОГІЧНІЙ НАУЦІ

Тетерятник М.В. МОДЕЛЬ ФОРМУВАННЯ НАУКОВО-МЕТОДИЧНОЇ КУЛЬТУРИ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ