Завантажити номер одним файлом

ТИТУЛЬНА СТОРІНКА

ЗМІСТ

РОЗДІЛ 1. МЕТОДОЛОГІЯ ТА ІСТОРІЯ ПЕДАГОГІКИ

Завгородня Т.К. ВАСИЛЬ ПАЧОВСЬКИЙ – ГАЛИЦЬКИЙ ПЕДАГОГ

Бобрицька Г.С. ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ ВИКОРИСТАННЯ ДОСЛІДЖЕНЬ ЧЛЕНІВ ХМТ КІНЦЯ ХІХ – ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТТЯ У ФОРМУВАННІ НАВЧАЛЬНОГО СЕРЕДОВИЩА

Гнепа О.В. ВИКОРИСТАННЯ ПЕДАГОГІЧНОЇ СПАДЩИНИ С.Н. БЕРНШТЕЙНА У ПРОЦЕСІ ФОРМУВАННЯ ТЕХНОЛОГІЧНОЇ СКЛАДОВОЇ ПЕДАГОГІЧНОГО СЕРЕДОВИЩА

Дергач М.А. ТЕАТРАЛЬНЕ МИСТЕЦТВО В ПЕДАГОГІЧНІЙ ТЕОРІЇ ТА ПРАКТИЦІ А.С. МАКАРЕНКА

Ілійчук Л.В. УКРАЇНСЬКА ДИТЯЧА ЛІТЕРАТУРА ЯК ФАКТОР ФОРМУВАННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ КУЛЬТУРИ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ У ПРЕСІ БУКОВИНИ (1919–1939 РР.)

Ковпік С.І. ПАНТЕЛЕЙМОН КУЛІШ ПРО ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ ВИХОВАННЯ: ЗА СТАТТЕЮ “ВИХОВАНЄ І НАУКА”

Колодійчук О.Я. ПСИХОФІЗІОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ ТЕХНІЧНОЇ ТВОРЧОСТІ ДІТЕЙ ТА МОЛОДІ ГАЛИЧИНИ У 1900–1939 РР.

Кравченко Т.В. ТЕОРЕТИЧНІ ПОЛОЖЕННЯ СТАТЕВОГО ВИХОВАННЯ ШКОЛЯРІВ У ВІТЧИЗНЯНІЙ ПЕДАГОГІЦІ ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ ХХ СТОЛІТТЯ

Матвеєва Н.О. ДІЯЛЬНІСТЬ МЕТОДИЧНИХ ОБ’ЄДНАНЬ ВЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ (1945–1990 РОКИ)

Піц І.І. ПРОБЛЕМИ ПІДВИЩЕННЯ УСПІШНОСТІ ТА ІНІЦІАТИВИ УЧНІВ У ЗАСВОЄННІ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ В ПЕДАГОГІЧНІЙ СПАДЩИНІ В. ЛУЦІВА

Попова Н.В. КОНСАЛТИНГ ЯК ІНСТРУМЕНТ РОЗВИТКУ СУЧАСНОЇ ОСВІТИ

Сараєва О.В. ПЕДАГОГІЧНА СИСТЕМА В.СУХОМЛИНСЬКОГО: ДИДАКТИЧНИЙ АСПЕКТ

Слюсаренко Н.В. ОРГАНІЗАЦІЯ ТРУДОВОЇ ПІДГОТОВКИ ШКОЛЯРІВ У ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ ШКОЛАХ УКРАЇНИ В 90-ТІ РОКИ ХХ СТОЛІТТЯ

РОЗДІЛ 2. ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА НАВЧАННЯ

Андрєєв А.М. ВИНАХІДНИЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ ЯК “ПОЛІГОН” ДЛЯ РОЗВИТКУ ВМІННЯ ФОРМУЛЮВАТИ І РОЗВ’ЯЗУВАТИ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІ ЗАДАЧІ З ФІЗИКИ

Балтремус В.Є. ОСОБЛИВОСТІ ДЕМОКРАТИЗАЦІЇ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ ШКІЛ ЯПОНІЇ

Гуляєва Л.В. УДОСКОНАЛЕННЯ ЛАБОРАТОРНОГО ПРАКТИКУМУ З ТЕМИ “ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ВИЗНАЧЕННЯ ІНДУКЦІЇ МАГНІТНОГО ПОЛЯ”

Дедович В.М., Савченко В.Ф. КОМУНІКАТИВНІ ТЕХНОЛОГІЇ ТА ІНТЕГРАЦІЯ В ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ ФІЗИКИ УЧНІВ У КЛАСАХ ПРИРОДНИЧОГО ПРОФІЛЮ

Забашта О.В. РОЛЬ ЗАСОБІВ НАОЧНОСТІ У ФОРМУВАННІ СУЧАСНОГО НАВЧАЛЬНОГО СЕРЕДОВИЩА

Касянова Г.В. ФОРМУВАННЯ НАВЧАЛЬНОГО СЕРЕДОВИЩА ДЛЯ РОЗВИТКУ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИХ ЗДІБНОСТЕЙ УЧНІВ ПІД ЧАС НАВЧАННЯ ФІЗИКИ В ОСНОВНІЙ ШКОЛІ

Копаниця К.В. РОЛЬ ТА МІСЦЕ НАВЧАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ СИТУАЦІЇ В ОСВІТНЬОМУ СЕРЕДОВИЩІ

Марченко О.А. РОЗШИРЕННЯ БАНКУ ЗАВДАНЬ ДЛЯ ПЕРЕВІРКИ ЗАСВОЄННЯ УЧНЯМИ ТЕОРЕТИЧНОГО МАТЕРІАЛУ З МЕХАНІКИ ДЛЯ УРАХУВАННЯ ФІЗИКО-МАТЕМАТИЧНОГО ПРОФІЛЮ НАВЧАННЯ У СТАРШІЙ ШКОЛІ

Мафтин Л.В. КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ ПРОГРАМИ З УКРАЇНОЗНАВСТВА ДЛЯ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ І СТУПЕНЯ

Мінаєв Ю.П., Тихонська Н.І. ЕЛЕМЕНТИ МЕТОДИКИ ОЗНАЙОМЛЕННЯ УЧНІВ ІЗ СИНТАКСИЧНИМИ ЗАСОБАМИ НАВЧАЛЬНИХ ФІЗИЧНИХ ТЕКСТІВ

Одайник С.Ф. ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ І ЕТАПИ ФОРМУВАННЯ МОВЛЕННЄВИХ НАВИЧОК

Пішенко О.В. АКТИВІЗАЦІЯ ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ ЗА ДОПОМОГОЮ ДИДАКТИЧНИХ КОМП’ЮТЕРНИХ ІГОР

Попова Т.М. ФОРМУВАННЯ КУЛЬТУРНО-ІСТОРИЧНОГО ОСВІТНЬОГО СЕРЕДОВИЩА У ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ ФІЗИКИ

Склярова І.О. ПРОБЛЕМНЕ НАВЧАННЯ ЯК ЧИННИК СТВОРЕННЯ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО СЕРЕДОВИЩА НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ

Тимофеєва В.Р., Харченко О.В. ОРГАНІЗАЦІЯ ОСОБИСТІСНО ОРІЄНТОВАНОГО ОСВІТНЬОГО СЕРЕДОВИЩА ШКОЛЯРІВ

РОЗДІЛ 3. ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА ВИХОВАННЯ

Бутенко В.Г. РОЗВИТОК ТЕОРІЇ І ПРАКТИКИ ЕСТЕТИЧНОЇ ОСВІТИ І ВИХОВАННЯ МОЛОДІ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ

Александрова Г.М. ЧЕСТЬ І ГІДНІСТЬ У МОРАЛЬНОМУ ЗРОСТАННІ ОСОБИСТОСТІ

Бутенко Н.І. ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ЕСТЕТИЗАЦІЇ СУЧАСНОГО НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ

Коробова І.В. РЕАЛІЗАЦІЯ ДІАГНОСТИЧНОЇ ФУНКЦІЇ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО СЕРЕДОВИЩА У ПРОЦЕСІ РОЗВИТКУ ТВОРЧОГО МИСЛЕННЯ УЧНІВ

Назарко І.С. РОЛЬ ОСВІТНЬОГО СЕРЕДОВИЩА У ФОРМУВАННІ ЕТИЧНОГО СТАВЛЕННЯ ШКОЛЯРІВ ДО ЖИВИХ ІСТОТ

Пустовіт Н.А. ПРИНЦИПИ ФОРМУВАННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ШКОЛЯРІВ

Товстоган В.С. ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ МЕТОДИКИ ДІАГНОСТИКИ СТАНУ ГОТОВНОСТІ УЧНІВ ІЗ ПСИХОФІЗИЧНИМИ ВАДАМИ РОЗВИТКУ ДО ОПАНУВАННЯ РОБІТНИЧИМИ ПРОФЕСІЯМИ

Туляєв В.В. ЗМІСТ ФОРМУЛИ ПРОФЕСІЇ “ХУДОЖНИК” ПРИ САМОВИЗНАЧЕННІ СТАРШОКЛАСНИКІВ У СФЕРІ ХУДОЖНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Фруктова Я.С. СУЧАСНІ ФОРМИ ПОЗАКЛАСНОЇ РОБОТИ З УЧНЯМИ

Чуприна Б.В. ВИКОРИСТАННЯ ТЕАТРУ ЛЯЛЬОК В ЕСТЕТИЧНОМУ ВИХОВАННІ ШКОЛЯРІВ МОЛОДШИХ ТА СЕРЕДНІХ КЛАСІВ (НА ПРИКЛАДІ ДІЯЛЬНОСТІ ХЕРСОНСЬКОГО ОБЛАСНОГО ТЕАТРУ ЛЯЛЬОК)

РОЗДІЛ 4. ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ

Барбіна Є.С., Зуброва О.А. ОСОБЛИВОСТІ ВИХОВАННЯ СТУДЕНТІВ У ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ

Сергієнко В.П., Матвійчук О.В. ОСОБЛИВОСТІ НАВЧАННЯ ФІЗИКИ ІНОЗЕМНИХ СТУДЕНТІВ НА ПІДГОТОВЧОМУ ВІДДІЛЕННІ ТЕХНІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ

Фалуш І. ПРОЦЕС СТАНОВЛЕННЯ ПЕДАГОГА

Адєєва О.В. ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ ПЕДАГОГІВ ДО ВАЛЕОЛОГІЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЯК ПЕДАГОГІЧНА ПРОБЛЕМА

Амеліна С.М. НАВЧАЛЬНИЙ ДІАЛОГ У АГРАРНОМУ ВНЗ: ПЕРЕВАГИ І ПРОБЛЕМИ

Борисенко Т.Г. ФОРМУВАННЯ У МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ МУЗИКИ ЗАЦІКАВЛЕНОГО СТАВЛЕННЯ ДО ОРГАНІЗАЦІЇ СПІЛЬНОЇ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ

Бутева В.Є. ДО ПИТАННЯ ПРО ПІДХОДИ ДО ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЧНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ ЧИТАЧА

Бутенко Л.В. ОСОБЛИВОСТІ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ЛІТЕРАТУРИ ДО ІНТЕРПРЕТАЦІЇ ХУДОЖНІХ ТВОРІВ

Васильєва Р.Ю. КУЛЬТУРА БЕЗПЕЧНОЇ ПОВЕДІНКИ ЯК СКЛАДОВА ПЕДАГОГІЧНОЇ КУЛЬТУРИ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ

Вачевський М.В. РАЦІОНАЛІЗАЦІЯ ТА ЇЇ ВПЛИВ НА ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНИХ КОМПЕТЕНЦІЙ У МАЙБУТНІХ МАРКЕТОЛОГІВ

Гвоздій С.П. ІНТЕРАКТИВНА МЕТОДИКА ПІДГОТОВКИ СТУДЕНТІВ ДО ВИКЛАДАННЯ ОСНОВ БЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ В ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ ШКОЛІ

Глухова Г.Г. ФОРМУВАННЯ ОСНОВ ЕКОЛОГІЧНОЇ КУЛЬТУРИ ВИПУСКНИКІВ ВИЩИХ ТЕХНІЧНИХ ЗАКЛАДІВ НА ЗАСАДАХ АКСІОЛОГІЇ

Григор’єва Н.В. ІСТОРИКО-МАТЕМАТИЧНІ ЕКСКУРСИ ЯК СКЛАДОВА НАВЧАЛЬНОГО СЕРЕДОВИЩА ПРИ ВИВЧЕННІ ПРОЕКТИВНОЇ ГЕОМЕТРІЇ

Гризун Л.Е. ДИДАКТИЧНІ ЗАВДАННЯ ПЕДАГОГІЧНОГО ПРОЕКТУВАННЯ МОДУЛЬНОЇ СТРУКТУРИ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ ЯК КОМПОНЕНТА ОСВІТНЬОГО СЕРЕДОВИЩА

Гуляєва Т.О. ПІДРУЧНИК ІЗ ФІЗИКИ ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ У СТУДЕНТІВ САМООСВІТНІХ УМІНЬ

Довженко І.В. ІНТЕРАКТИВНІ МЕТОДИ НАВЧАННЯ УКРАЇНОМОВНОГО СПІЛКУВАННЯ У МАЙБУТНІЙ ПРОФЕСІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ФАХІВЦІВ СФЕРИ ПОБУТУ

Дроздова І.П. РОЗВИТОК НАВИЧОК ПРОФЕСІЙНОГО СПІЛКУВАННЯ РОСІЙСЬКОМОВНИХ СТУДЕНТІВ-НЕФІЛОЛОГІВ У КОНТЕКСТІ КОГНІТИВНОЇ МЕТОДИКИ НАВЧАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ

Єчкало Ю.В. ОРГАНІЗАЦІЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ В ІННОВАЦІЙНОМУ НАВЧАЛЬНОМУ СЕРЕДОВИЩІ

Іванова І.В. ОСНОВНІ ЗАСАДИ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ З КУРСУ „БЕЗПЕКА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ” В ОДЕСЬКОМУ НАЦІОНАЛЬНОМУ УНІВЕРСИТЕТІ ІМЕНІ І.І. МЕЧНИКОВА

Кислинська І.І. ОСОБЛИВОСТІ РОЗРОБКИ І ВПРОВАДЖЕННЯ СИСТЕМИ ДІЛОВИХ ІГОР У ПІДГОТОВЦІ СПЕЦІАЛІСТІВ-БУХГАЛТЕРІВ

Клименюк Н.В. ВИХОВАННЯ ГУМАННОСТІ У МАЙБУТНІХ СОЦІАЛЬНИХ ПРАЦІВНИКІВ МЕТОДАМИ АКТИВНОГО НАВЧАННЯ

Колісніченко В.В. НАУКОВІ ПЕРЕДУМОВИ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ПРАВООХОРОНЦІВ ДО РОБОТИ З ПІДЛІТКАМИ “ГРУПИ РИЗИКУ”

Корольова І.І. ЧИННИКИ ВПЛИВУ НА ЕСТЕТИЧНЕ ВИХОВАННЯ СТУДЕНТІВ ВИЩИХ ПЕДАГОГІЧНИХ ЗАКЛАДІВ У ПРОЦЕСІ КУЛЬТУРОТВОРЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Лісіна Л.О. ПРОБЛЕМИ СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНОЇ АДАПТАЦІЇ ВЧИТЕЛЯ-ПОЧАТКІВЦЯ В ПРОФЕСІЙНОМУ СЕРЕДОВИЩІ

Мозговий В.Л. ОСВІТНЄ СЕРЕДОВИЩЕ ЯК МОДЕЛЬ ФОРМУВАННЯ ГОТОВНОСТІ ДО ПЕДАГОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ІНЖЕНЕРА-ПЕДАГОГА АГРАРНОГО ПРОФІЛЮ

Оришко С.П. ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ДО ОРГАНІЗАЦІЇ ТУРИСТСЬКО-КРАЄЗНАВЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СТАРШОКЛАСНИКІВ

Павленко Т.С. ЗАСТОСУВАННЯ ТЕХНОЛОГІЇ МОДУЛЬНОГО НАВЧАННЯ ПРИ ОРГАНІЗАЦІЇ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ З ПИТАНЬ ПРОМИСЛОВОЇ БЕЗПЕКИ

Палачаніна І.С. ОНОВЛЕННЯ МЕТОДИКИ ПРОВЕДЕННЯ ЛАБОРАТОРНИХ ЗАНЯТЬ З ФІЗИКИ В НЕДЕРЖАВНИХ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ

Перець О.Б. ДО ВИВЧЕННЯ СТРУКТУРИ ТА ФУНКЦІЙ ПЕДАГОГІЧНОГО ПРОЕКТУВАННЯ ПІД ЧАС ВИКЛАДАННЯ ПРИРОДНИЧО-МАТЕМАТИЧНИХ ДИСЦИПЛІН

Пономарьова О.М. ХАРАКТЕРНІ ОЗНАКИ МУЗИЧНО-ЕСТЕТИЧНИХ ОРІЄНТАЦІЙ ВЧИТЕЛЯ

Попова О.А. КОГНІТИВНИЙ ПІДХІД ДО РОЗВИТКУ ГРАМАТИЧНО ПРАВИЛЬНОГО МОВЛЕННЯ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ У ДВОМОВНОМУ СЕРЕДОВИЩІ

Прокопів Л.М. ОРГАНІЗАЦІЯ ТВОРЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СТУДЕНТІВ ПЕДАГОГІЧНИХ ВНЗ УКРАЇНИ

Рудницька Ж.О., В’яла А.П. ЗАСОБИ ФОРМУВАННЯ ТВОРЧОЇ ОСОБИСТОСТІ СТУДЕНТА У ПРОЦЕСІ ВИКОНАННЯ ЛАБОРАТОРНИХ РОБІТ З КУРСУ ЗАГАЛЬНОЇ ФІЗИКИ

Сапожников С.В. СПЕЦИФІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ПРОЦЕСУ ЕКОЛОГІЧНОГО ВИХОВАННЯ СТУДЕНТІВ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ І–ІІ РІВНІВ АКРЕДИТАЦІЇ БУДІВЕЛЬНОГО ПРОФІЛЮ

Семенець Л.М. ОРГАНІЗАЦІЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ ПРИ ВИВЧЕННІ БЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ В РІЗНИХ СИСТЕМАХ НАВЧАННЯ

Совгіра С.В. ФОРМУВАННЯ ЕКОЛОГІЧНИХ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ У ПРОЦЕСІ РЕАЛІЗАЦІЇ ЛЕКЦІЙНОГО КУРСУ

Хмельковська С.В. ІНТЕРАКТИВНІ ФОРМИ РОБОТИ З ТЕКСТАМИ У ПРОЦЕСІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ІНОЗЕМНИХ МОВ

Шека О.Г. ВТОРИННА НОМІНАЦІЯ ЯК СПОСІБ ФОРМУВАННЯ КОНЦЕПТУАЛЬНОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНСЬКОГО МОЛОДІЖНОГО СЛЕНГУ (НА ПРИКЛАДІ КОНЦЕПТУ ЛЮДИНА)

Щолок О.Б. ІНФОРМАЦІЙНО-НАВЧАЛЬНЕ СЕРЕДОВИЩЕ ЯК ЧИННИК ФОРМУВАННЯ КОМПЕТЕНТНОСТІ В МАЙБУТНЬОГО ФАХІВЦЯ У ПРОЦЕСІ САМООСВІТИ

Яцула Т.В. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ДО СТВОРЕННЯ ВЛАСНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ВИХОВАННЯ

РОЗДІЛ 5. СОЦІАЛЬНА ПЕДАГОГІКА

Садовий М.І., Костюкевич Д.Я. РОЛЬ УЧИТЕЛЯ В СОЦІАЛІЗАЦІЇ УЧНІВ У СУЧАСНОМУ ІНФОРМАЦІЙНОМУ СЕРЕДОВИЩІ

Панагушина О.Є. АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СОЦІАЛІЗАЦІЇ ДІТЕЙ ПІДЛІТКОВОГО ВІКУ У ВІЛЬНИЙ ВІД НАВЧАННЯ ЧАС

РОЗДІЛ 6. СУЧАСНІ ПЕДАГОГІЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ

Бауріна І.В. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ВИКОРИСТАННЯ КОМП’ЮТЕРНИХ ТЕСТІВ У НАВЧАЛЬНОМУ СЕРЕДОВИЩІ

Заболотний В.Ф. ВПРОВАДЖЕННЯ ЗАСОБІВ МУЛЬТИМЕДІА ПІД ЧАС ВИВЧЕННЯ МЕТОДИКИ НАВЧАННЯ ФІЗИКИ

Зоря В.Д., Дьяконова С.О. ЕЛЕКТРОННИЙ СУПРОВІД АУДИТОРНИХ ЗАНЯТЬ ІЗ ПРОЕКТИВНОЇ ГЕОМЕТРІЇ В ПЕДАГОГІЧНОМУ УНІВЕРСИТЕТІ

Моклюк М.О. ВИВЧЕННЯ ФІЗИКИ НА БАЗІ ДИСТАНЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ – ОДИН ІЗ ПРОЯВІВ СУЧАСНОГО ОСВІТНЬОГО СЕРЕДОВИЩА