Завантажити номер одним файлом

ТИТУЛЬНА СТОРІНКА

ЗМІСТ

СЕКЦІЯ 1 МЕТОДОЛОГІЯ ТА ІСТОРІЯ ПЕДАГОГІКИ

Бєлан Г.В. ДО ПРОБЛЕМИ ДОСЛІДЖЕННЯ ПЕДАГОГІЧНОЇ ПЕРСОНАЛІЇ В КОНТЕКСТІ УНІВЕРСАЛЬНОЇ ПАРАДИГМИ НАУКОВОГО ПІЗНАННЯ

Дембровська Г.М. ПЕДАГОГІЧНА РОЛЬ ТРЕНЕРА У ВИХОВАННІ ТА ПІДГОТОВЦІ СПОРТСМЕНА ПОЗАШКІЛЬНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ СПОРТИВНОГО ПРОФІЛЮ У 50-70-ТІ РОКИ ХХ СТОЛІТТЯ В УКРАЇНІ

Діденко А.М. ВИХОВНА КОНЦЕПЦІЯ ЯНУША КОРЧАКА У КОНТЕКСТІ РОЗВИТКУ СВІТОВОЇ ПЕДАГОГІКИ КІНЦЯ ХІХ – ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТТЯ

Іщенко А.М. ВИХОВНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ІГРАШКИ ЯК СОЦІОКУЛЬТУРНОГО ФЕНОМЕНУ У ВІТЧИЗНЯНИХ ДОСЛІДЖЕННЯХ В ІСТОРИЧНІЙ РЕТРОСПЕКТИВІ

Калініченко Л.М. ПЕРІОДИЗАЦІЯ РОЗВИТКУ ІДЕЙ ПРО ПРОБЛЕМНЕ НАВЧАННЯ ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ ТВОРЧОГО МИСЛЕННЯ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ (КІНЕЦЬ 1950-Х – 1990-ТІ РОКИ)

Клименко Ю.А. МІЖНАРОДНА МОВА «ЕСПЕРАНТО» ЛЮДВИКА ЗАМЕНГОФА (1859–1917)

Перцов О. В. ЗМІСТ НАВЧАННЯ В ЄЛИСАВЕТГРАДСЬКОМУ КАВАЛЕРІЙСЬКОМУ ЮНКЕРСЬКОМУ УЧИЛИЩІ (1864–1916 РР.)

Побірченко Н.С. ДИТЯЧА ГРА ТА ІГРАШКА В ЕТНОГРАФІЧНІЙ СПАДЩИНІ ЧЛЕНІВ УКРАЇНСЬКИХ ГРОМАД ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ ХІХ – ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТТЯ

Прибора Р.І. ПРОЕКТИ СТВОРЕННЯ БЕРЛІНСЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ В ХІХ СТОЛІТТІ

Рощін І.Г. ВНЕСОК УКРАЇНСЬКИХ НАУКОВЦІВ У СТАНОВЛЕННЯ І РОЗВИТОК ТЕОРІЇ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ ПІДРОСТАЮЧОГО ПОКОЛІННЯ (ДРУГА ПОЛОВИНА XVII – ПОЧАТОК XX СТОЛІТЬ)

Худзей О.О. ЗМІСТОВІ АСПЕКТИ НАВЧАННЯ ПРОФІЛЬНИХ ПРЕДМЕТІВ У СПЕЦІАЛІЗОВАНИХ ШКОЛАХ З ПОГЛИБЛЕНИМ ВИВЧЕННЯМ ІНОЗЕМНИХ МОВ УПРОДОВЖ 1991–2011 РР.

Щербина В.Ю. ВІЙСЬКОВО-ПАТРІОТИЧНЕ ВИХОВАННЯ В УЧИЛИЩАХ МОРСЬКОГО ПРОФІЛЮ ПІВДНЯ УКРАЇНИ В ХІХ СТОЛІТТІ В НАУКОВІЙ СПАДЩИНІ М. ЛАЗАРЄВА (1788–1851)

СЕКЦІЯ 2 ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА НАВЧАННЯ

Гамза А.В. ФОРМУВАННЯ МОРФОЛОГІЧНИХ УМІНЬ ТА НАВИЧОК МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ ЯК НЕОБХІДНА УМОВА РОЗВИТКУ ТЕКСТОТВОРЧОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ НА УРОКАХ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ

Компаній О.В. ЕФЕКТИВНІ ПРИНЦИПИ НАВЧАННЯ ТЕКСТОТВОРЕННЮ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ НА УРОКАХ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ

Сіранчук Н.М. ОБҐРУНТУВАННЯ СТВОРЕННЯ МЕТОДИЧНОЇ СИСТЕМИ ФОРМУВАННЯ ЛЕКСИЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МОЛОДШОГО ШКОЛЯРА ШЛЯХОМ АНАЛІЗУ ІСНУЮЧИХ МЕТОДИЧНИХ СИСТЕМ РОЗВИТКУ МОВЛЕННЯ

СЕКЦІЯ 3 ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА ВИХОВАННЯ

Барбіна Є.С. ГУМАНІСТИЧНЕ ВИХОВАННЯ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНОЛОГІЧНОГО СПРЯМУВАННЯ

Бутенко Н.І., Гамоцька Ж.О., Єлькіна В.В. ЕСТЕТИЧНЕ ВИХОВАННЯ УЧНІВ НА УРОКАХ ЛІТЕРАТУРИ ЗАСОБАМИ МУЗИКИ

Глущенко І.І. ОСОБЛИВОСТІ ЗАСВОЄННЯ ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧНИХ ЯВИЩ ДІТЬМИ МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ ІЗ ЗАТРИМКОЮ ПСИХІЧНОГО РОЗВИТКУ

Лаппо В.В. ПЕРЕДУМОВИ ВИКОРИСТАННЯ ІНТЕРНЕТ-РЕСУРСІВ В ЯКОСТІ ЗАСОБІВ ДУХОВНО-МОРАЛЬНОГО ВИХОВАННЯ СТУДЕНТІВ

Самсакова І.В. ВИХОВАННЯ ОСОБИСТОСТІ УЧНЯ ЗАСОБАМИ МУЗЕЙНОЇ ПЕДАГОГІКИ

Федяєва В.Л. ЦІЛІСНИЙ РОЗВИТОК ОСОБИСТОСТІ УЧНЯ ЯК ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНА ПРОБЛЕМА

Чуприна Б.В. ВИХОВАННЯ МОЛОДІ ЗАСОБАМИ ТЕАТРАЛЬНОЇ ГРИ В ПРОЦЕСІ КУЛЬТУРНО-ДОЗВІЛЕВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Шевцова Г.Г. МОЛОДШИЙ ШКІЛЬНИЙ ВІК: ТРАДИЦІЇ ТА ІННОВАЦІЇ В ДОСЛІДЖЕННЯХ

Юркова Т.Ф. ВПЛИВ УКРАЇНСЬКОГО ФОЛЬКЛОРУ НА ФОРМУВАННЯ ЕКОЛОГІЧНИХ ЦІННОСТЕЙ ПІДЛІТКІВ

Яцула Т.В. ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІННЯ В СИСТЕМІ «КЛАСНИЙ КЕРІВНИК – КОЛЕКТИВ КЛАСУ» НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ

СЕКЦІЯ 4 ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ

Батрак Т.В. ПРОФЕСІЙНА ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ ВЧИТЕЛІВ ПРЕДМЕТУ «ЗАРУБІЖНА ЛІТЕРАТУРА» ЯК ПЕДАГОГІЧНА ПРОБЛЕМА

Богодист Т.Я. ТЕОРЕТИЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ КАТЕГОРІЇ «ПРОФЕСІЙНА ЕТИКА»

Бойко К.Л. ЕТАПИ ПРОФЕСІЙНОГО СТАНОВЛЕННЯ МАЙБУТНІХ СУДНОВОДІЇВ В УМОВАХ ОСВІТНЬОГО СЕРЕДОВИЩА ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ

Корольова І.І. ОСОБЛИВОСТІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ МЕНЕДЖЕРІВ ОСВІТНЬОЇ ГАЛУЗІ

Мунтян Т.В. ДІАГНОСТИКА МОТИВІВ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЛЬНОСТІ СТУДЕНТІВ ТА ЇХ ЗВ’ЯЗОК З РІВНЕМ СФОРМОВАНОСТІ УМІНЬ САМООРГАНІЗАЦІЇ

Поліщук І.Є. ФІЛОСОФСЬКА ОСВІТА ЯК ПІДҐРУНТЯ МЕТОДОЛОГІЧНОЇ ТА СВІТОГЛЯДНОЇ ПІДГОТОВКИ БАКАЛАВРІВ І МАГІСТРІВ В УКРАЇНСЬКОМУ УНІВЕРСИТЕТІ

Самосудова-Грозова О.Б. ДОСЛІДНИЦЬКА КОМПЕТЕНТНІСТЬ ЯК СКЛАДОВА ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ЕКОНОМІСТІВ

Семанчина В.О. ЧИННИКИ ПРОЦЕСУ ФОРМУВАННЯ УПРАВЛІНСЬКОЇ КУЛЬТУРИ КЕРІВНИКА ШКОЛИ

Сігаєва Л.Є., Білобровко Т.І. МОНІТОРИНГ ЯКОСТІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ У ВИЩОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ

Стеценко Н.М. ДІЛОВА ГРА ЯК МЕТОД ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ СПРЯМОВАНОСТІ МАЙБУТНІХ МЕНЕДЖЕРІВ ОСВІТИ

Токарева О.В. ДІАЛОГІЧНА ВЗАЄМОДІЯ ЯК ОСНОВА ФОРМУВАННЯ ДІАЛОГІЧНОЇ КУЛЬТУРИ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ МОРСЬКОЇ ГАЛУЗІ

Чикалова Т.Г. ТЕОРЕТИЧНІ ПІДХОДИ ДО ТРАКТУВАННЯ СУТНОСТІ ПОНЯТТЯ «ЕТНОПЕДАГОГІЧНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ» УЧИТЕЛЯ-ГУМАНІТАРІЯ

Шандиба О.В. ОСНОВНІ ТЕНДЕНЦІЇ ДОСЛІДЖЕНЬ З РОЗВИТКУ СИСТЕМИ БЕЗПЕРЕРВНОЇ ІНЖЕНЕРНОЇ ОСВІТИ

СЕКЦІЯ 5 СОЦІАЛЬНА ПЕДАГОГІКА

Лопатко Л.А. КУЛЬТУРНО-ДОЗВІЛЛЄВА ДІЯЛЬНІСТЬ ОСІБ З ПОРУШЕННЯМИ СЛУХУ ЯК ФАКТОР СОЦІАЛІЗАЦІЇ

СЕКЦІЯ 6 СУЧАСНІ ПЕДАГОГІЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ

Бистрянцев М.В. РОЛЬ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В СУЧАСНИХ ЗАКЛАДАХ ОСВІТИ

Дяченко-Богун М.М. МОДЕРНІЗАЦІЯ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ БІОЛОГІЇ ДО РЕАЛІЗАЦІЇ ЗДОРОВ’ЯЗБЕРЕЖУВАЛЬНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ПРОФЕСІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ: ОСНОВНІ НАПРЯМКИ

Фатєєва Е.М. УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНИМИ ПРОЦЕСАМИ В ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ